Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Jak opisywać dane statystyczne w języku angielskim?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Umiejętność opisania przedstawionych danych statystycznych wymagana jest na różnego typu egzaminach sprawdzających znajomość języka angielskiego. Jak skonstruować taką wypowiedź?

 

Pierwszą i najważniejszą czynnością, którą musimy wykonać, zanim w ogóle zabierzemy się do opisywania przedstawionych na wykresach lub w tabelach danych statystycznych, jest dokładne zapoznanie się z nimi. Powinniśmy też mieć pewność, że potrafimy poprawnie je zinterpretować. Dopiero wtedy będziemy mogli przedstawić odczytane przez nas informacje naszym słuchaczom. Możemy to zrobić, wykorzystując zwroty takie, jak:

 

a) according to the statistics... – według statystyk...,

b) as can be seen from... – jak można zauważyć na...,

c) it can be seen that... – można zauważyć, że...,

d) it is evident from the figures that... – liczby te wyraźnie wskazują, że...,

e) statistically speaking... – statystycznie rzecz biorąc...,

f) taking this data into consideration... – biorąc pod uwagę te dane...,

g) the data suggests that... – dane sugerują, że...,

h) the number has decreased/increased... – liczba zmniejszyła się/zwiększyła się...,

i) the results of the study indicate that... – wyniki badania wykazują, że...

j) the statistics show that... – statystyki pokazują, że...

 

According to the statistics, the unemployment rate has decreased.

(Według statystyk wskaźnik bezrobocia zmniejszył się.)

 

It can be seen that people are getting married less often than before.

(Można zauważyć, że ludzie biorą ślub rzadziej niż kiedyś.)

 

The data suggests that gas is getting more and more expensive.

(Dane sugerują, że benzyna staje się coraz droższa.)

 

The statistics show that more laptops are bought nowadays.

(Statystyki pokazują, że obecnie kupuje się więcej laptopów.)

 

Podając dane, które odczytamy z przedstawionych nam wykresów i tabel, możemy skorzystać ze słownictwa charakterystycznego dla opisów danych statystycznych:

 

a) a number of – pewna ilość, pewna liczba,

b) a quarter – jedna czwarta, ćwierć,

c) all – wszystko, wszyscy, wszystkie,

d) few – kilka, kilkoro, kilku, niewiele,

e) fifty percent – pięćdziesiąt procent, połowa,

f) half of – połowa,

g) majority – większość, większa część,

h) many – dużo, sporo, wiele, wielu

i) most of – większość, większa część

j) minority – mniejszość, mniejsza część,

k) ninety percent – dziewięćdziesiąt procent,

l) one-third – jedna trzecia, trzecia część,

m) respondent – ankietowany, respondent

n) small majority/minority – niewielka większość/ mniejszość,

o) some – niektóry, niektóra, niektóre,

p) survey/poll – ankieta,

q) ten percent – dziesięć procent,

r) those surveyed/polled – ankietowani, respondenci

s) three quarters – trzy czwarte,

t) two thirds – dwie trzecie,

u) vast majority – ogromna większość.

 

A number of workers decided to quit in 2011.

(Wielu pracowników zdecydowało się zrezygnować z pracy w 2011 r.)

 

It is clear that half of the people are satisfied with the product.

(Wyraźnie widać, że połowa ludzi jest zadowolona z produktu.)

 

The majority believes that there should be a law for this.

(Większość sądzi, że jakieś prawo powinno regulować tę kwestię.)

 

Only ten percent of those surveyed would try the food again.

(Tylko dziesięć procent ankietowanych spróbowałoby tego jedzenia jeszcze raz.)

 

Przydatna może się także okazać znajomość nazw różnych typów wykresów (pod wykresem kołowym znajdziecie także przykładowy opis przedstawionych na nim danych:

 

a) arrowgraph – wykres strzałkowy

 

 

a) bar chart/bar graph/histogram – wykres słupkowy

 

 

c) circle diagram/circular chart/circular diagram/pie chart/pie graph – wykres kołowy

 

This pie chart presents the favorite types of TV shows and movies among the Polish. It can be seen that majority of those surveyed like the same types of shows, with 22% of them enjoying soap operas, 22% – the news, 22% – romantic comedies, and 22% – thrillers. Only 12% of the respondents enjoy educational programs.

 

Ten wykres kołowy przedstawia ulubione wśród Polaków programy i filmy prezentowane w telewizji. Można zauważyć, że większość ankietowanych lubi te same rodzaje programów – 22% z nich najbardziej lubi telenowele, 22% – wiadomości, 22% – komedie romantyczne i 22% – thrillery. Tylko 12%  respondentów najbardziej lubi programy edukacyjne.