Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zdanie

Kropka

Przecinek

Znak zapytania

Średnik

Wykrzyknik

Cudzysłów

Dwukropek

Wielokropek

Do góry

Interpunkcja

W tym dziale zapoznasz się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi interpunkcji w języku angielskim. Dowiesz się tutaj kiedy w języku angielskim stosuje się kropkę, przecinek, średnik, znak zapytania, wykrzyknik i inne znaki przestankowe.

1 Kropka   
2 Przecinek   
3 Znak zapytania   
4 Średnik   
5 Wykrzyknik   
6 Cudzysłów   
7 Dwukropek   
8 Wielokropek   

Kropka

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[178]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Kropka to znak interpunkcyjny, który najczęściej jest używany na końcu zdania, a po jego użyciu nowe zdanie musi rozpoczynać się wielką literą – pod tym względem język angielski nie różni się więc od języka polskiego.

 

Good morningPlease come in.

Dzień dobry. Wejdź, proszę.

 

 

Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to w brytyjskiej odmianie języka angielskiego najczęściej kropkę nazwa się full stop. Nazwa ta nie występuje praktycznie w ogóle w Stanach Zjednoczonych, gdzie nazwa się ją period. Ponadto niekiedy w Stanach używa się również nazwy dot, zwłaszcza przy wymawianiu adresów stron internetowych, np.

 

langloo.com – w mowie adres podano by następująco:

www dot langloo dot com

 

 

 

Zasady użycia kropki w języku angielskim

 

 • Zwykle nie stawia się kropki przed zdaniami, które nie są kompletne gramatycznie lub po nich. Porównaj poniższe przykłady:

 

They told me about his accident as soon as they found out about it.

They told me about his accident. As soon as they found out about it.

Powiedzieli mi o jego wypadku samochodowym, jak tylko się o tym dowiedzieli.

 

I will be ready in a few minutes.

I will be ready. In a few minutes.

Będę gotowa za kilka minut.

 

 

 • Kropkę zwykle umieszcza się wewnątrz cudzysłowu (odwrotnie niż w języku polskim), ale na zewnątrz nawiasów, np.

 

She said: ”Please accept this as a token of my appreciation.

Powiedziała: „Proszę przyjąć to w dowód mojej wdzięczności”.

 

He went home (the lazy bastard).

Poszedł do domu (leniwy drań).

 

 

 • Czasami kropkami można oddzielić części zdania lub konkretne frazy, kładąc w ten sposób nacisk na poszczególne części zdania. Spójrz na poniższe przykłady:

 

Our politicians are more and more corrupt. They steal money from the tax payers. The thieves. I hate them.

Nasi politycy są coraz bardziej skorumpowani. Kradną od podatników coraz więcej pieniędzy. Złodzieje. Nienawidzę ich.

 

Terrorists are very dangerous. They may strike any day. In Britain. In the US. You never know when.

Terroryści są bardzo niebezpieczni. Mogą zaatakować każdego dnia. W Wielkiej Brytanii. W Stanach. Nigdy nie wiadomo kiedy.

 

 

 • Jeżeli na końcu zdania umieszczony jest skrót zakończony kropką lub gdy zdanie kończy się wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub skrótem, który posiada własną interpunkcję, to nie należy na końcu takiego zdania umieszczać jeszcze jednej kropki.

 

The capital of the US is Washington, D.C.

Stolicą Stanów Zjednoczonych jest Waszyngton.

 

Do you really think this is necessary?

Czy to jest naprawdę konieczne?

 

Go to your room!

Idź do swojego pokoju!

 

 

 • W amerykańskiej odmianie języka angielskiego w skrótach (akronimach i inicjałach) powszechnie stosuje się kropki. Odpowiednio w brytyjskiej odmianie angielskiego kropek zwykle się nie używa. Te różnice ilustrują poniższe przykłady.

 

- Gen. McCarthy (AmE) / Gen McCarthy (BrE) – gen. McCarthy,

- Pvt. Johnson (AmE) / Pvt Johnson (BrE) – szer. Johnson,

- Mr. Brown (AmE) / Mr Brown (BrE) – p. Brown,

- fig. 3 (AmE) / fig 3 (BrE) – rys. 3,

- J. C. Wells (AmE) / J C Wells (BrE)*,

- e.g. (AmE) / eg (BrE) – np.

 

* W przypadku inicjałów bardzo znanych osobistości również często pomija się kropki w brytyjskiej odmianie angielskiego, np. JFK.

 

Uwaga! Form skróconych nie można używać w kompletnych zdaniach. Spójrz na poniższy przykład:

 

This Private is so lazy!

This Pvt. is so lazy!

Ten szeregowiec jest taki leniwy!Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Przecinek

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[177]}}Czytaj
 
Ćwicz

Reguły stawiania przecinków (comma) w języku angielskim różnią się nieco od tych, które występują w języku polskim, dlatego pisząc w języku angielskim, nie należy stosować zasad interpunkcji języka polskiego. Poniżej zostały przedstawione zasady użycia przecinków w języku angielskim, zapoznanie się z nimi pozwoli uniknąć wielu błędów.

 

 

Zasady użycia przecinka w języku angielskim

 

 • Przecinki stosuje się, by oddzielić od siebie ciąg podobnych wyrazów, np.:

 

I like movies by Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, and David Lynch.

Lubię filmy Akiry Kurosawy, Ingmara Bergmana i Davida Lyncha.

 

 

UWAGA: Zwykle stawia się przecinek przed ostatnim elementem zdania, jednak w amerykańskiej praktyce dziennikarskiej zasada ta nie obowiązuje, co widać na poniższym przykładzie.

 

The politician is said to be untrustworthy, cunning and dishonest.

Polityk uważany jest za niewartego zaufania, przebiegłego i nieuczciwego.

 

 

 • W przeciwieństwie do języka polskiego przecinek występuje także przed wyrazami: and (i), but (ale), or (lub), jeżeli poprzedzają ostatni element z listy. W przypadku gdy zdania są bardzo krótkie, przed wyżej wymienionymi spójnikami przecinka się nie stawia. Porównaj:

   

She didn’t have a chance to go to university in comparison to her brother,but she would never complain about it.

W przeciwieństwie do jej brata, nie miała szansy, aby pójść na uniwersytet, ale nigdy na to się nie żaliła.

 

 

She was poor but honest.

Była biedna, ale szczera.

 

 

 • Przecinki są używane do oddzielenia od siebie części zdań, w szczególności dwóch niezależnych zdań połączonych spójnikiem but (ale) lub and (i), a także na początku zdań podrzędnych, np.


I prefer hard-boiled eggsbut my husband prefers the yolk runny.

Wolę jajka na twardo, a mój mąż lubi jajka sadzone.

 

To store this food, use glass jars.

Aby przechować to jedzenie, użyj szklanych słoików.

 

 

 • Przecinek jest także używany przy bezpośrednim cytowaniu wypowiedzi, np.My wife said to me in tears, My parents are coming to see me in two days.”

Moja żona powiedziała mi przez łzy: „Moi rodzice przyjadą mnie odwiedzić za dwa dni”.

 

 

 • Podobnie jak w języku polskim przecinki oddzielają zdania wtrącone lub słowa, które w zdaniu nie znajdują się na swoim najbardziej naturalnym miejscu, np.


My sister, a famous pop-star, is anorexic and I don’t know how to help her.

Moja siostra, która jest sławną piosenkarką, jest anorektyczką i nie wiem, jak jej pomóc.

 

My parents, however, would never go abroad.

Moi rodzice, jednakże, nigdy nie pojechaliby za granicę.

 

 

 • Przecinka nie stosujemy w częściach zdań, które rozpoczynają się od słowa that, np.

 

We are pleased to inform you that you have been accepted at Harvard University.

We are pleased to inform you, that you have been accepted at Harvard University.

Z przyjemnością informujemy, że został Pan przyjęty na Uniwersytet Harvard.

 

 

 • Zwykle nie umieszczamy przecinka pomiędzy zdaniami niezależnymi od siebie pod względem gramatycznym, a pomiędzy którymi dopuszcza się użycie kropki lub średnika, np.

 

I think this car is luxurious. On the other hand, it is also very expensive.

I think this car is luxurious, on the other hand, it is also very expensive.

Myślę, że ten samochód jest luksusowy. Z drugiej strony jest również bardzo drogi.

 

 

 • Przecinki używane są również wtedy, gdy po czasownikach be, go, get oraz innych czasownikach łącznikowych występuje kilka przymiotników dostarczających informacji tego samego typu, np.

 

This was a very long, tiring and disappointing day.

To był bardzo długi, męczący i rozczarowujący dzień.

 

Wyjątek! Przecinki są niekiedy pomijane pomiędzy krótkimi przymiotnikami, np.

 

I just saw a tall dark handsome man.

Właśnie widziałam wysokiego, śniadego, przystojnego mężczyznę.

 

 

 • Przecinka nie można pominąć, gdy przymiotniki opisują różne części czegoś, np.

 

It was a plastic, pink and beautiful doll.

To była plastikowa, różowa i piękna lalka.

 

 

 • Przecinka nie używa się, kiedy za rzeczownikiem występuje zwrot identyfikujący jakąś osobę, który dokładnie wskazuje, o kim lub o czym jest mowa, np.

 

The small boy in the sandbox was crying.

The small boy, in the sandbox was crying.

Mały chłopczyk płakał w piaskownicy.

 

 

 • Zwykle nie umieszcza się przecinka po podmiocie – nawet gdy jest bardzo długi, np.

 

The lady from the Ministry of Education will be here within an hour.

The lady from the Ministry of Education, will be here within an hour.

Pani z Ministerstwa Edukacji będzie tutaj w ciągu godziny.

 

 

 • Przecinka nie używa się w mowie zależnej przed słowami: that, what i where, np.

 

He asked me where I had put his watch.

Zapytał mnie, gdzie położyłem jego zegarek.

 

He told me that he didn’t like her too much.

Powiedział mi, że nie za bardzo ją lubi.

 

She asked me where my car was.

Zapytała mnie, gdzie jest mój samochód.

 

 

 • Przecinki można używać do dzielenia dużych liczb na tysiące i miliony, np.

 

1,954

9,999,999

 

Niemniej poprawny jest również zapis liczb czterocyfrowych bez przecinka, np.

 

1999

 

 

 • Przecinków nigdy nie używa się, zapisując daty, np.

 

the year 1999

1999 rok

 

 

 • Przecinka nie używa się przy ułamkach dziesiętnych. Zamiast niego używa się kropki, np.

 

1.5

2.5

3.5

 

 

 

Uwaga! Zbyt częste używanie przecinków w tekście może spowolnić czytanie oraz sprawić, że czytelnik nie zrozumie lub błędnie zrozumie nasze zdanie. Porównaj następujące przykłady:

 

The Greeks had slaves, like other ancient peoples.

Grecy, podobnie jak i inne starożytne narody, posiadali niewolników.

 

Spójrzmy, jak wyglądałoby to samo zdanie bez przecinka:

 

The Greeks had slaves like other ancient peoples.

Grecy posiadali niewolników – takich jak inne starożytne narody.

(W tym przypadku czytelnik może zrozumieć, że inne starożytne narody były niewolnikami Greków.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Znak zapytania

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[175]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zasady użycia znaku zapytania w języku angielskim:

 

 • Znaku zapytania (question mark) w języku angielskim używa się tak samo jak kropki i wykrzyknika, czyli na końcu zdania, a zdanie rozpoczynające się po nim musi zaczynać się od wielkiej litery, np.

 

Why not try today? You may be our next winner!

Dlaczego nie spróbować dzisiaj? Możesz być naszym następnym zwycięzcą!

 

Can I smoke here? It’s so cold outside.

Czy mogę tutaj zapalić? Na zewnątrz jest tak zimno.

 

 

 • Znaku zapytania nie stosuje się po zdaniach niekompletnych pod względem gramatycznym, np.

 

What you?

 

 

 • Znak zapytania nie występuje w pytaniach zależnych, np.:

 

She asked me what the time was.

She asked me what the time was?

Zapytała mnie, która godzina.

 

 

 • Znak zapytania kończy zdania, na które odpowiedź może brzmieć tylko „tak” lub „nie” (tzw. yes-no questions), np.

 

Do you want to go home?

Czy chcesz iść do domu?

 

Can you wait five more minutes?

Czy mogłabyś poczekać jeszcze pięć minut?

 

 

 

You’re in love with her, aren’t you?

Jesteś w niej zakochany, prawda?

 

You hate him, don’t you?

Nienawidzisz go, co?Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Średnik

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[176]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Średnik (semi-colon) to znak interpunkcyjny, który łączy ze sobą dwa zdania. W języku angielskim średnik jest używany głównie w formalnym języku pisanym, gdzie pełni funkcję podobną do spójnika and (i)lub but (ale).

 

 

Zasady użycia średnika w języku angielskim:

 

 • Jeśli dwa zdania są ze sobą połączone średnikiem, to nie powinny w nich występować spójniki and i but, gdyż zostałyby niejako powtórzone, np.

 

I don’t like teaching;and I cannot wait for holiday.

Nienawidzę uczyć; nie mogę się doczekać wakacji.

 

He was always considered to be a good actor;and he played in many famous movies.

On zawsze był uważany za dobrego aktora; grał w wielu słynnych filmach.

 

 

 • Średnika można również używać, gdy dwa niezależne zdania są połączone ze sobą jednym z następujących wyrazów:

 

- consequently (w rezultacie),

- however (jednakże),

- moreover (ponadto),

- therefore (a zatem).

 

 

I’ve never liked guns;moreover, I don’t have one in my house.

Nigdy nie przepadałam za bronią; ponadto nie mam żadnej w swoim domu.

 

I don’t like his parents; however, his grandparents are very nice.

Nie lubię jego rodziców; jednakże jego dziadkowie są bardzo mili.

 

 

 • Średnik niekiedy może w zdaniu zastępować przecinek. Ta zasada odnosi się głównie do formalnego stylu pisania, w którym zadania są złożone oraz zawierają dużo przecinków. Takie zdania wymagają znaków interpunkcyjnych, które spowodują, że przekaz będzie bardziej czytelny. Prostym przykładem zastosowania tej zasady może być tworzenie list, których celem jest wyszczególnienie jakiejś podgrupy, np.

 

The menu for dinner allows you to choose: beef or chicken;

mashed potatoes or fries; juice or beer.

W menu znajdą państwo na obiad: wołowinę lub kurczaka, pure ziemniaczane lub frytki,

sok lub piwo.

 

 

 • Średnika można używać zamiennie z dwukropkiem po słowach namely (mianowicie) lub that is (to jest), np.

 

In this case then, the decision is simplethat is, you will not be given a raise.

W takim razie decyzja jest prosta; to jest – nie dostaniesz podwyżki.

 

In this case then, the decision is simplethat is, you will not be given a raise.

W takim razie decyzja jest prosta: to jest – nie dostaniesz podwyżki.

 

In this case then, the decision is simplenamely, you will not be given a raise.
W takim razie decyzja jest prosta; mianowicie – nie dostaniesz podwyżki.

 

In this case then, the decision is simplenamely, you will not be given a raise.

W takim razie decyzja jest prosta: mianowicie – nie dostaniesz podwyżki.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Wykrzyknik

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[174]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Wykrzyknik (exclamation mark) w języku angielskim jest używany stosunkowo rzadko. Co więcej, jego nadużywanie może spowodować, że autor tekstu będzie odbierany jako osoba niepoważna lub niedojrzała, dlatego więc proponujemy dokładne zapoznanie się z zasadami dotyczącymi jego użycia.

 

 

Zasady użycia wykrzyknika w języku angielskim:

 

 • Użycie wykrzyknika jest całkowicie naturalne i jak najbardziej uzasadnione w zdaniach o silnym zabarwieniu emocjonalnym, do których należą:

 

a) pytania wykrzyknikowe, np.

 

Isn’t it a beautiful day!

Czyż to nie piękny dzień!

 

 

b) zdania wyrażające zaskoczenie lub zaszokowanie, np.

 

No kidding!

Żartujesz!

 

No way!

Niemożliwe!

 

 

c) życzenia (dobre lub złe), np.

 

Happy Birthday!

Wszystkiego najlepszego!

 

Damn you!

Niech cię diabli!

 

 

d) zdania rozkazujące i ostrzeżenia, np.

 

Look out!

Uważaj!

 

Shoot it!

Zastrzel to!

 

 

e) okrzyki, np.

 

Oh my God!

O mój Boże!

 

 

 • Okazjonalnie wykrzyknik może występować w środku zdania, np.

 

His ideas were usually (but not always!) very intriguing.

Jego pomysły były zwykle (ale nie zawsze) niezwykle intrygujące.

 

 

 • W nieformalnym stylu pisanym wykrzyknik w okrągłych nawiasach może się pojawić w środku zdania, aby zaznaczyć, że fakt, o którym się informuje (i który został opisany bezpośrednio przed wykrzyknikiem) jest zaskakujący, np.

 

The other players on the team appeared to be older than even he (!) and much less fit.

Inni gracze w drużynie zdawali się być starsi nawet niż on sam (!) i o wiele mniej sprawni.

 

 

 • Podwójny wykrzyknik oraz wykrzyknik w połączeniu ze znakiem zapytania występują jedynie w nieformalnym języku angielskim, np.If only you knew me better!!

Gdybyś tylko znał mnie lepiej!!

 

When will he be here?!

Kiedy on tu będzie?!Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Cudzysłów

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[171]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W języku angielskim występują dwa rodzaje cudzysłowu (inverted commas/quotation marks): pojedynczy (’...’) i podwójny (“...”).

 Zasady użycia cudzysłowów w języku angielskim: • Cudzysłowu (pojedynczego lub podwójnego) używa się przede wszystkim, cytując czyjeś wypowiedzi. • W sytuacjach kiedy jeden cudzysłów występuje w drugim cudzysłowie, do wyróżnienia tekstu wewnątrz cytatu (oznaczonego pojedynczym cudzysłowem!), używa się podwójnego cudzysłowu. Cudzysłowu można również używać zamiennie – tzn. dłuższą wypowiedź zaznaczyć za pomocą podwójnego cudzysłowu, a krótszą (która stanowi część dłuższej) wyróżnić pojedynczym, np.

   

His first question after coming home,” said Anne, “was ‘Can you give me a drink?’”

Jego pierwszym pytaniem po przyjściu do domu” – powiedziała Anne – „było: »Czy mogłabyś zrobić mi drinka?«”. • W cudzysłowie (zwykle pojedynczym) często umieszczane są słowa, którym chcemy nadać jakieś specjalne znaczenie lub które są używane w specjalny sposób, na przykład jako tytuł:

 

Nobody knows why he used an incorrect word unreally.

Nikt nie wie, dlaczego on użył niepoprawnego słowa „unreally”.

 

 

 • Cudzysłów podwójny jest bardziej powszechny dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego, a pojedynczy – dla brytyjskiej. Niemniej wybór konkretnego rodzaju cudzysłowu zazwyczaj zależy od autora tekstu. Ważne jest jednak, aby konsekwentnie używać raz wybranego sposobu. Ponadto jeżeli do cytatów zwykłych decydujemy się stosować jeden rodzaj cudzysłowu, to do cytatów umieszczonych wewnątrz innych powinniśmy używać drugiego rodzaju cudzysłowu, np.

 

’They said “We’re watching you” and then they went to their room,’ she said.

Powiedzieli: »Będziemy mieli na ciebie oko« i poszli do swojego pokoju” – powiedziała.(BrE)

 

They said ’We’re watching you’ and then they went to their room,” she said.

Powiedzieli: »Będziemy mieli na ciebie oko« i poszli do swojego pokoju” – powiedziała.(AmE)

 

 

 • Kiedy cytaty są używane wielokrotnie w różnych miejscach w zdaniu, zwyczajowo przyjmuje się, że oba rodzaje cudzysłowu powinno się stosować na przemian, np.

 

She explained: He told me that he loves me, but I wasn’t too sure about that. So I asked her, Are you really sure about that? and she replied Yes, I’m sure.

 

Wyjaśniła: „Powiedział mi, że mnie kocha”, ale nie byłem tego zbyt pewien, więc powiedziałem jej: „Jesteś tego naprawdę pewna?” i odpowiedziała: „Tak, jestem pewna”.

 

 

 • Kropkę lub przecinek zawsze umieszcza się przed końcowym cudzysłowem w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, natomiast w brytyjskim angielskim kropka występuje po końcowym cudzysłowie, np.

 

He hated his nickname, Slow Joe.” (AmE)

He hated his nickname, Slow Joe’. (BrE)

Nienawidził swojego przezwiska „Powolny Joe”.

 

 

 • Jeżeli jeden cytat jest rozciągnięty na więcej niż jeden paragraf, to cudzysłów umieszcza się na początku KAŻDEGO paragrafu oraz TYLKO na końcu paragrafu końcowego.

 

 

 • Przy cytatach o długości większej niż 50 słów, cudzysłów zwykle się pomija. Cytaty takie można wyróżnić przez jednakowe wcięcie tekstu – większe niż w przypadku zwykłego tekstu. Tekst ten można również zapisać mniejszą czcionką z mniejszymi odstępami pomiędzy liniami.

 

 

 • Niekiedy autor może użyć słowa lub zwrotu w cudzysłowie, aby zaznaczyć, że nie bierze odpowiedzialności za przytaczane sformułowanie. Często poprzedza się taki zwrot słowem so-called (tak zwany). Takie zwroty mogą reprezentować poglądy kogoś innego, mieć na celu ironizowanie lub być neologizmem czy pochodzić ze slangu, np.

 

Everybody is talking about the ’good old days’, but what exactly do they mean?

Każdy mówi o „starych dobrych czasach”, ale co konkretnie mają na myśli?Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Dwukropek

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[173]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zasady użycia dwukropka w języku angielskim:

 

 • Dwukropek (colon) to znak interpunkcyjny używany przy wprowadzaniu nowych informacji lub wyjaśnień, który występuje włącznie w środku zdania, np.

 

Our schools are located in the following countries: France, Germany,

and the Netherlands.

Nasze szkoły mieszczą się w następujących krajach: we Francji, w Niemczech

oraz w Holandii.

 

This semester you will be taking the following courses: math, chemistry,

biology and Chinese.

W tym semestrze będą państwo mieli następujące zajęcia: matematykę, chemię, biologię oraz język chiński.

 

 

 • Dwukropka używa się również, cytując wypowiedzi, np.

 

My wife said to me in tears: "My parents are coming to see me in two days."

Moja żona powiedziała przez łzy: „Moi rodzice przyjadą mnie odwiedzić za dwa dni”.

 

When they told him his illness wasn’t serious, he said: ”What a relief!”

Kiedy powiedziano mu, że jego choroba nie jest poważna, powiedział: „Co za ulga!”.

 

 

 • W amerykańskiej odmianie języka angielskiego wyraz, który umieszczony jest po dwukropku, może zaczynać się zarówno wielką, jak i małą literą. W brytyjskiej odmianie angielskiego jest to raczej niespotykane, chyba że po dwukropku występuje kilka zdań. Ilustrują to poniższe przykłady:

 

The use of plastic bags should be restricted because: First of all, they pollute the environment. Secondly, their production involves. . .

 

Użycie plastikowych toreb powinno być ograniczone, ponieważ: po pierwsze – zanieczyszczają środowisko, a po drugie – ich produkcja wymaga...

 

 

There are a few things you should know before you move in: smoking inside the apartment is forbidden, being loud after 10 p.m. is indecent, keeping animals is forbidden.

 

Musicie wiedzieć kilka rzeczy, zanim się wprowadzicie: palenie w mieszkaniu jest zabronione, bycie głośno po 22.00 jest nieprzyzwoite, trzymanie zwierząt jest zabronione.

 

 

 • Dwukropek stosuje się również, aby oddzielić nagłówek artykułu od jego krótkiego opisu lub tytuł filmu od podtytułu, np.

 

Elections: Still no winner.

Wybory: nadal nie ma zwycięzcy.

 

World Cup: Brazil upsets fans.

Mistrzostwa świata: Brazylia zawodzi fanów.

 

Star Wars Episode IV: A New Hope

Gwiezdne wojny część IV: Nowa nadzieja”

 

Rambo: First Blood Part II

Rambo: Pierwsza krew część II”

 

 

 • W amerykańskiej odmianie języka angielskiego dwukropek stosuje się w zwrotach grzecznościowych rozpoczynających listy urzędowe i biznesowe, np.

 

Dear Mr. Scott:

 

I am writing to inform you . . .

 

 

W brytyjskiej odmianie języka angielskiego w takim przypadku preferowane jest użycie przecinka bądź nieużywanie żadnego znaku interpunkcyjnego. Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Wielokropek

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[172]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Wielokropek (ellipsis points) to sekwencja trzech kropek używana do omijania części cytatu lub w celu wyrażenia wahania albo niepewności, np.

 

This question is a very intriguing one. . . and as of yet there seems to be no appropriate answer.” „Jest to bardzo intrygujący problem (...) i jak na dzień dzisiejszy wydaje się, że nie ma na niego odpowiedniej odpowiedzi”.

 

 

 • Wielokropek w cytacie może wystąpić na jego początku, w środku lub na końcu.

 

 • Jeżeli jakiś element pomija się na końcu danego zdania, zwykle dodaje się czwartą kropkę w celu zaznaczenia jego końca. Ma to miejsce głównie w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, np.

 

The problem with him is that he’s very stubborn and ... .”

Problem z nim jest taki, że jest bardzo uparty i ...”.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz