Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Wybrane konstrukcje

Co to jest mowa zależna

Czasowniki wprowadzające mowę zależną: konstrukcje

Następstwo czasów

Zaimki i określenia miejsca w mowie zależnej

Określenia czasu w mowie zależnej

Czasowniki modalne w mowie zależnej

That w mowie zależnej

Rozkazy w mowie zależnej

Pytania w mowie zależnej

Do góry

Mowa zależna

W tym dziale dowiesz się co to jest mowa zależna (reported speech) i mowa niezależna i w jaki sposób się je stosuje. Dowiesz się tutaj również jakie czasy stosuje się w wypowiedziach zależnych (następstwo czasów), a także jak zmieniają się zaimki osobowe oraz miejsca i czasu przy transformacji mowy niezależnej na zależną.

1 Co to jest mowa zależna   
2 Czasowniki wprowadzające mowę zależną: konstrukcje   
3 Następstwo czasów   
4 Zaimki i określenia miejsca w mowie zależnej   
5 Określenia czasu w mowie zależnej   
6 Czasowniki modalne w mowie zależnej   
7 That w mowie zależnej   
8 Rozkazy w mowie zależnej   
9 Pytania w mowie zależnej   

Co to jest mowa zależna

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[152]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Mowa zależna (w języku angielskim reported speech) to przytaczanie, relacjonowanie czyjejś wypowiedzi, ale nie w formie cytatu. W języku angielskim w mowie zależnej do relacjonowania wypowiedzi najczęściej używa się czasowników say* (powiedzieć), tell* (powiedzieć) i think (myśleć), które pełnią rolę czasowników wprowadzających wypowiedź.

 

Zdania w mowie zależnej, jako że są one relacją czyjejś wypowiedzi, buduje się bazując na zdaniach w mowie niezależnej, czyli wypowiedziach źródłowych. Przykładowe przekształcenie prezentuje poniższy przykład:

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

I’m in love.

She said that she was in love.

(Jestem zakochana.)

(Ona powiedziała, że jest zakochana.)

 

 

I met Laura on Monday.

He told me he had met Laura on Monday.

(W poniedziałek spotkałem Laurę.)

Powiedział mi, że w poniedziałek spotkał Laurę.

 

Jak widać wypowiedzi w mowie zależnej mają to samo znaczenie co wypowiedzi w mowie niezależnej (czyli wypowiedzi, która jest przytaczana), jednak znaczenie to jest opisane innymi słowami. W w mowie zależnej przytaczane wypowiedzi nigdy nie są ujmowane w cudzysłów.

 

 

Przekształcając zdania z mowy niezależnej na zależną należy pamiętać o:Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Czasowniki wprowadzające mowę zależną: konstrukcje

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[122]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W poniższej tabeli zostały przedstawione czasowniki wprowadzające mowę zależną i właściwe dla nich konstrukcje.

czasownik + (that) clause

accept, acknowledge, add, admit, advise, agree, announce, assert, assume

believe

comment, complain, concede, conclude, confess

decide, declare, deny, doubt

exclaim, expect, explain

foresee

imagine, imply, insist

know

mention

notice

observe

point out, predict, promise, protest

recommend, remark, repeat, report, respond, reveal

say, state, suggest

vow

whisper

 

po następujący czasownikach thatjest niezbędne:

answer, continue, email, reply, shout

 

 

MOWA NIEZALEŻNA:

The health insurance policy will cover my medical bills.

(Ubezpieczenie zdrowotne pokryje moje rachunki medyczne.)

 

MOWA ZALEŻNA:

She believed (that) the health insurance policy would cover her medical bills.

(Ona wierzyła,że ubezpieczenie zdrowotne pokryje jej rachunki medyczne.)

czasownik + podmiot + that clause

 

advise, assure

inform

reassure, remind

tell

warn

 

MOWA NIEZALEŻNA:

You should check your hand baggage before you get on board.

(Powinieneś sprawdzić swój bagaż podręczny zanim wsiądziesz do samolotu.)

 

MOWA ZALEŻNA:

He advised me (that) I should check my hand luggage before I get on board.

(Doradził mi, abym sprawdziła swój bagaż podręczny zanim wsiądę do samolotu.)

 

czasownik + -ing

 

admit, apologize for

decide on, deny

mention

propose

recommend, regret, report

suggest

 

MOWA NIEZALEŻNA:

It would serve your essay if you comment upon the quotations.

(Twój esej byłby lepszy gdybyś komentował cytaty.)

 

MOWA ZALEŻNA:

She suggested commenting on the quotations. (Zasugerowała komentowanie cytatów.)

 

czasownik + dopełnienie + przyimek+ -ing form

 

accuse somebody of

blame somebody for

congratulate somebody on

thank somebody for

 

MOWA NIEZALEŻNA:

It was you who stole the money, wasn’t it?

(To ty ukradłeś pieniądze, nieprawdaż?)

 

MOWA ZALEŻNA:

He accused me of stealing the money.

(On oskarżył mnie o kradzież tych pieniędzy.)

 

czasownik + bezokolicznik z to

 

agree

demand

guarantee

offer

refuse

swear

threaten

volunteer, vow

 

 

MOWA NIEZALEŻNA:

I won’t give you a chocolate bar!

(Nie dam ci batonika!)

 

MOWA ZALEŻNA:

He refused to give a chocolate bar.

(Odmówił dania batonika.)

czasownik + (dopełnienie) + bezokolicznik z to

 

ask (somebody)

beg (somebody)

expect (somebody)

promise (somebody)

 

MOWA NIEZALEŻNA:

May I use your mobile phone?

(Czy mogę użyć Twojej komórki?)

 

MOWA ZALEŻNA:

She asked (me) to use my mobile phone.

(Poprosiła mnie o użycie mojej komórki.)

 

czasownik + dopełnienie + bezokolicznik z to

 

advise, allow

challenge, command, compel

encourage, expect

forbid, force

instruct, invite

order

permit, persuade

remind, request

tell

urge

warn

 

 

MOWA NIEZALEŻNA:

If you are as good as you claim to be, let’s play chess.

(Jeśli jesteś taki dobry za jakiego się uważasz, zagrajmy w szachy.)

 

MOWA ZALEŻNA:

He challenged me to play a game of chess.

(Wyzwał mnie na szachowy pojedynek.)

czasownik + dopełnienie + bezokolicznik z to + dopełnienie

 

acknowledge, assume

believe

claim, consider

declare

expect

find

presume

suppose

think

understand

 

 

MOWA NIEZALEŻNA:

Michael Jackson was the greatest singer ever.

(Michael Jackson był najlepszym piosenkarzem wszech czasów.)

 

She considered Michael Jackson to be the greatest singer ever.

(Ona uważa Michaela Jacksona za najlepszego piosenkarza wszech czasów.)

 

Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Następstwo czasów

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[162]}}Czytaj
 
Ćwicz

Najważniejszym elementem budowy zdań w mowie zależnej jest następstwo czasów, czyli zmiana czasu gramatycznego wypowiedzi w momencie kiedy przekształca się ją z mowy niezależnej na mowę zależną. Zmiany czasów przebiegają według poniższego schematu.

 

 

Mowa niezależna

             Mowa zależna

 

Present Simple

Past Simple

Kate sings well,’ he said.

(“Kate dobrze śpiewa,” powiedział.)

He said (that)* Kate sang well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewa.)

 

Present Continuous

Past Continuous

’Kate is singing well.’

(“Kate dobrze śpiewa.”)

He said (that) she was singing well.

(Powiedział, że dobrze śpiewa.)

 

Past Simple

Past Perfect

’Kate sang well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said (that) Kate had sung well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewała.)

 

Past Continuous

Past Perfect Continuous

’Kate was singing well.’

(“Kate dobrze śpiewała.”)

He said (that) Kate had been singing well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewała.)

 

Future Simple

would + bezokolicznik

Kate will sing well.’

(“Kate dobrze zaśpiewa.”)

He said (that) Kate would sing well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewa.)

 

Future Continuous

would + bezokolicznik + -ing form

Kate will be singing well.’

(“Kate będzie dobrze śpiewała.”)

He said (that) Kate would be singing well.

(Powiedział, że Kate będzie dobrze śpiewała.)

 

Present Perfect

Past Perfect

’Kate has sung well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said that Kate had sung well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewała.)

 

Present Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

’Kate has been singing well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said (that) Kate had been singing well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewała.)

 

Past Perfect

Past Perfect

Kate had sung well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said (that) Kate had sung well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewała.)

 

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

Kate had been singing well.”

(“Kate dobrze śpiewała.”)

He said (that) Kate had been singing well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewała.)

 

* W mowie potocznej dozwolone jest pominięcia słowa that po wielu czasownikach. Więcej na ten temat w części That w mowie zależnej.

 

Zauważ, że następstwo czasów ma znaczenie jedynie gramatyczne – mimo że wypowiedź w mowie zależnej jest zapisana w czasie przeszłym, na język polski w dalszym ciągu tłumaczy się ją jako wypowiedź w czasie teraźniejszym.

 

 

 

Przypadki kiedy czas gramatyczny nie ulega zmianie

Istnieją jednak przypadki kiedy czas w mowie zależnej nie ulega zmianie. Dzieje się tak kiedy:

 

  • wypowiadane zdania są ogólnymi prawdami (np. prawami natury) lub opisują regularnie powtarzające się czynności (często występują z przysłówkami określającymi częstotliwość – always, usually, often, sometimes, seldom i never), np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

The Earth moves around the sun.

(Ziemia krąży wokół Słońca.)

Their teacher had told them that the Earth moves around the sun.

(Nauczyciel im powiedział, że Ziemia krąży wokół Słońca.)

 

Mary: ’They usually go surfing in June.’

(Oni przeważnie jadą surfować w czerwcu.)

Mary said that they usuallygo surfing in June.

(Mary powiedziała, że oni przeważnie jadą surfować w czerwcu.)

 

 

  • bezpośrednia wypowiedź jest nadal prawdziwa, w momencie gdy ją przytaczamy, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

I hate pop music.

(Nienawidzę muzyki pop.)

She said that she hates pop music.

(Ona powiedziała, że nienawidzi muzyki pop.) (ona ciągle nienawidzi muzyki pop)

 

*Gdybyśmy jednak powyższe zdanie cofnęli w czasie i powiedzielibyśmy: She said that she hated pop music, oznaczałoby to, że nie jesteśmy pewni czy ta wypowiedź jest nadal prawdziwa. Na pewno była prawdziwa w momencie wypowiadania zdania I hate pop music. lecz niekoniecznie jest ona prawdą po przytoczeniu jej w mowie zależnej.

 

Mowę zależną bez zmiany czasu przytaczanej wypowiedzi stosuje się również w wypowiedziach oficjalnych i politycznych, kiedy od mówcy wymagane jest podkreślenie, że przytaczane wypowiedzi są nadal prawdzie, np.:

 

The Prime Minister told reporters that the government has increased the money for education.

(Premier powiedział dziennikarzom, że rząd zwiększył pieniądze przeznaczone na edukację.)

 

 

  • ciągle wierzymy, że przytaczana wypowiedź, która dotyczyła przyszłości, jest prawdziwa, ponieważ nie upłynął jeszcze czas w którym miało się wydarzyć to, co było zawarte w jej treści, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

I will see my godfather on my birthday next Tuesday.

(Zobaczę mojego ojca chrzestnego w moje urodziny, które są w następny wtorek.)

He said that he will see his godfather on his birthday next Tuesday.

(Powiedział, że w swoje urodziny, w następny wtorek, zobaczy swojego ojca chrzestnego.)

 

 

  • relacjonujemy „na żywo” czyjąś wypowiedź, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

It’s raining.

(Pada deszcz.)

She said that it’s raining.

(Powiedziała, że pada deszcz.)

 

 

  • zdanie główne jest w czasie Past Perfect, Past Perfect Continuous lub zawiera czasownik modalny, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

I didn’t call you because my phone had gone flat.

(Nie zadzwoniłem do ciebie, bo rozładował mi się telefon.)

He said he hadn’t called me because his phone had gone flat.

(Powiedział, że nie zadzwonił do mnie ponieważ rozładował mu się telefon.)

 

 

Mowa zależna w Past Simple

 

Przytaczane zdania, które w mowie niezależnej były wyrażone w czasie Past Simple, w mowie zależnej mogą być wyrażone albo za pomocą czasu Past Perfect (zgodnie z zasadą następstwa czasów) albo pozostać w czasie Past Simple, pod warunkiem, że kolejność opisywanych zdarzeń jest oczywista.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zaimki i określenia miejsca w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[148]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Przekształcając zdania z mowy niezależnej na zależną należy także pamiętać o zmianie zaimków i określeń miejsca. Należy pamiętać, że wszystkie te zmiany dokonuje się z punktu widzenia osoby przytaczającej bezpośrednią wypowiedź. Zmiany te przebiegają według następującego schematu:

 

Mowa bezpośrednia

 

Mowa zależna

Określenia miejsca

this/these

that/those/the

here

there

come

go

bring

take

Zaimki

I

he, she, it

you

I, we

we

they

me

her, him, it

us

them

my

his, her

mine

his, hers

your

my

yours

mine

our

their

ours

theirs

myself

himself, herself, itself

yourself

myself, ourselves

ourselves

themselves

 

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: I don’t like this place.

(Nie lubię tego miejsca.)

MOWA ZALEŻNA: He said that he doesn’t like the place.

(Powiedział, że nie podoba mu się to miejsce.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Susan added, ’I really don’t understand why you’re so angry.’

(Susan dodała: "Naprawdę nie rozumiem czemu jesteś taki zły.")

MOWA ZALEŻN: Susan added tha she really didn’t understand why he was so angry.

(Susan dodała, że naprawdę nie rozumie czemu on był taki zły.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: I built this house myself.

(Sam wybudowałem ten dom.)

MOWA ZALEŻNA: He said that he had built the house himself.

(Powiedział, że sam wybudował ten dom.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: One of these cows isn’t ours.

(Jedna z tych krów nie jest nasza.)

MOWA ZALEŻNA: They said that one of the cows wasn’t theirs.

(Oni powiedzieli, że jedna z tych krów nie jest ich.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Our daughter doesn’t want to go out with us.

(Nasza córka nie chce z nami wyjść.)

MOWA ZALEŻNA: They told me that their daughter didn’t want to go out with them.

(Oni mi powiedzieli, że ich córka nie chciała z nimi wyjść.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Określenia czasu w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[149]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Przekształcając zdania z mowy niezależnej na zależną, w sytuacjach kiedy między jedną a drugą wypowiedzią upłynęło już trochę czasu, należy pamiętać o zmianie właściwych im określeń czasu. Zabieg ten ma na celu zachowanie logiki wypowiedzi i właściwe oddanie jej sensu. Przeanalizujmy to na przykładzie:

 

MOWA NIEZALEŻNA: We went to the cinema yesterday.

(Poszliśmy do kina w miniony wtorek.)

(zdanie wypowiedziane w poniedziałek)

 

MOWA ZALEŻNA: He said they had been to the cinema the previous day.

He said they had been to the cinema yesterday.

(Powiedział, że poprzedniego dnia poszli do kina.)

(zdanie wypowiedziane w piątek)

 

Ze zdania w mowie zależnej, w którym yesterday nie zostałoby zmienione na the previous day, biorąc pod uwagę, że byłoby ono wypowiadane w piątek, wynikałoby że wspomniana para poszła do kina we wtorek, co nie jest zgodne z prawdą. Previous day sugeruje, że para poszła do kina w dniu poprzedzającym przytaczaną rozmowę.

 

Zmian innych określeń czasowych dokonuje się według poniższego schematu:

 

Mowa bezpośrednia

 

Mowa zależna

last Monday, Tuesday etc.

the Monday before/the previous Monday;

the Tuesday before/the previous Tuesday

last month

the month before/the previous month

five minutes ago

five minutes before/earlier

a week ago/two days ago

a week before/earlier

yesterday

the day before/the previous day

the day before yesterday

two days before/earlier

today

that day/on Monday etc.

at the moment/at present

at the time

now

then/at that time/at once/immediately

now that

since

tomorrow

the next day/the following day/the day after

tonight

that night

this week/month/year

that week/month/year

the day after tomorrow

two days later/two days after

in ten minutes time/in a year’s time

ten minutes later/a year later

next Monday

the following Monday

next Christmas

the following Christmas

the week after next

two weeks later

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: I’ll see you later tonight.

(Zobaczymy się później dzisiaj wieczorem.)

 

MOWA ZALEŻNA: He said that we would see each other later that night.

(On powiedział, że zobaczymy się później wieczorem.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: We’re not going on holiday next week.

(Nie jedziemy na wakacje w przyszłym tygodniu.)

 

MOWA ZALEŻNA: They said that they were not going on holiday the following week.

(Powiedzieli, że nie jadą na wakacje w kolejnym tygodniu.)

 

 

Jeżeli zdania w mowie zależnej są przytaczane natychmiast lub wkrótce po tym, jak zostały użyte w mowie bezpośredniej, zmiana określeń czasu nie jest konieczna.

 

MOWA NIEZALEŻNA: We rented a car last Thursday.

(Wypożyczyliśmy samochód w ostatni czwartek.)

(zdanie wypowiedziane w niedzielę o 15:00)

 

MOWA ZALEŻNA: He said that they had rented a car last Thursday.

(Powiedział, że wypożyczyli samochód w ostatni czwartek.)

(zdanie wypowiedziane w niedzielę o 15:30)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Czasowniki modalne w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[150]}}Czytaj
 
Ćwicz

Aby przekształcić zdania w mowie niezależnej z czasownikami modalnymi na mowę zależną, również trzeba dokonać pewnych zmian czasowników. Poniższa tabela prezentuje listę czasowników modalnych, które podlegają zmianom wraz z przykładami takich transformacji.

 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

will

won’t

would

wouldn’t

I’ll clean my room tomorrow.

(Jutro posprzątam swój pokój.)

She said that she would clean her room tomorrow.

(Powiedziała, że jutro posprząta swój pokój.)

 

can

can’t

could

couldn’t

I can speak Spanish.

(Potrafię mówić po hiszpańsku.)

She said that she could speak Spanish.

(Ona powiedziała, że potrafi mówić po hiszpańsku.)

 

may

mayn’t

might

mightn’t

May I borrow your pen?

(Czy mogłabym pożyć twój długopis?)

She asked me if she might borrow my pen.

(Ona zapytała  mnie czy może pożyczyć długopis.)shall

shan’t

should / would

shouldn’t / wouldn’t

Shall I open the window?

(Czy mam otworzyć okno?)

He asked me if he should open the window.

(Zapytał mnie czy powinien otworzyć okno.)

 

 Istnieje także grupa czasowników modalnych, które nie zmieniają formy w mowie zależnej. Dzieje się tak w przypadku tych czasowników modalnych, które już w mowie niezależnej zostały użyte w formie przeszłej – would (wouldn’t), could (couldn’t), used to, had better, np.:

 
 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

would

wouldn’t

would

wouldn’t

Would you like to play with us?

(Czy chciałbyś z nami zagrać?)

He asked if I would like to play with them.

(Zapytał czy chciałbym z nimi zagrać.)

 

could

couldn’t

could

couldn’t

He couldn’t become a doctor.

He is too sensitive.

(Nie mógłby zostać lekarzem.

Jest zbyt wrażliwy.)

She said that he couldn’t become a doctor

because he is too sensitive.

(Ona powiedziała, że on nie mógłby zostać lekarzem,

ponieważ jest za bardzo wrażliwy.)

 

had better had better

I had better go to a dentist.

(Dobrze by było żebym poszedł do dentysty.)

He said he had better go to a dentist.

 (Powiedział, że dobrze by było żeby poszedł do dentysty.)

 

used to used to

When I was younger I used to cry a lot.

 (Kiedy byłem młodszy dużo płakałem.)

He said that when he was younger he used to cry a lot.

 (On powiedział, że jak był młodszy to dużo płakał.)

 

 

 


Czasowniki modalne should (shouldn’t) lub ought to (oughtn’t) nie mają formy przeszłej, dlatego też nie zmieniają swojej formy w mowie zależnej, np.:

 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

should/ought to

shouldn’t/oughtn’t

should / ought to

shouldn’t / oughtn’t

You should/ought to buy a dog or a cat.

(Powinieneś kupić sobie psa lub kota.)

She said that I should/ought to buy a dog or a cat.

(Ona powiedziała, że powinienem kupić sobie psa lub kota.)

 

 


Czasownik modalny must również nie ma formy przeszłej, dlatego w mowie zależnej nie zmienia formy lub jest zastępowany formą przeszłą had to, np.:

 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

must

musn’t

must/had to

musn’t / hadn’t to

I must earn some more money.

 (Muszę zarobić trochę więcej pieniędzy.)

She said that she must/had to earn some more money.

(Ona powiedziała, że musi zarobić trochę więcej pieniędzy.)

 

 


Czasownik modalny shall (shan’t) użyty w zdaniu tak jak will, w mowie zależnej zmienia swoją formę na would (wouldn’t). Jeśli natomiast shall (shan’t) jest używane w zdaniu do dawania rad czy sugestii, w mowie zależnej zmienia się na should (shouldn’t), np.


Mowa niezależna Mowa zależna

 

shall

shan’t

would

wouldn’t

I shall call her tomorrow.

(Zadzwonię do niej jutro.)

He said he would call her tomorrow.

(On powiedział, że zadzwoni do niej jutro.)

 

shall

shan’t

should

shouldn’t

What shall we do now?

(Co powinnyśmy teraz zrobić?)

She asked me what we should do now.

(Zapytała mnie co powinnyśmy teraz zrobić.)

Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


That w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[145]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W mowie potocznej w przypadku większości czasowników wprowadzających mowę zależną dopuszczalne jest opuszczanie spójnika that. That używane jest w wypowiedziach bardziej oficjalnych.

 

MOWA NIEZALEŻNA: I’m a student of English philology.

(Jestem studentką filologi angielskiej.)

 

MOWA ZALEŻNA: She said (that) she was a student of English philology.

(Powiedziała, że jest studentką filologii angielskiej.)

 

 

Spójnika that nie można pominąć w następujących przypadkach:

  • gdy zdanie w mowie zależnej jest oddzielone od czasownika wprowadzającego, np. zdaniem wtrąconym:

 

She told mea month ago that her boyfriend had proposed her.

(Powiedziała mi, miesiąc temu, że chłopak jej się oświadczył.)

 

 

  • po niektórych czasownikach nieprzechodnich takich jak: argue (debatować)explain (tłumaczyć), email (przesyłać), reply (odpowiadać), shout (krzyczeć), np.

 

She argued that she should not have to pay for his meal.

(Przekonywała, że nie powinna płacić za swój posiłek.)

 

He explained that he thinks he loves me but doesn’t really know whether or not he wants to spend his whole life with me.

(On mi wytłymaczył, że ciągle mnie kocha, ale tak naprawdę to nie wie czy chce ze mną spędzić całe życie.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Rozkazy w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[146]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Zdania rozkazujące w mowie zależnej wprowadza się najczęściej za pomocą czasowników advise (doradzać), ask (prosić), beg (błagać), offer (proponować), order (zarządać), suggest (sugerować, proponować), a czasownik ze zdania w mowie niezależnej zmienia swoją formę na bezokolicznik, na formę z końcówką -ing lub jest wprowadzany frazą zaczynającej się od that (tzw. that clause).

 

MOWA NIEZALEŻNA: Sit down.

Usiądź.

 

MOWA ZALEŻNA: He ordered me to sit down.

Rozkazał mi usiąść.

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Find a face-saving solution for both sides.

(Znajdźcie honorowe rozwiązanie dla obu stron.)

 

 

MOWA ZALEŻNA: He suggested finding a face-saving solution for both sides.

(Zasugerował znalezienie honorowego rozwiązania dla obu stron.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Always be prepared for the worst.

Zawsze bądź przygotowany na najgorsze.

 

MOWA ZALEŻNA: She suggested that I should always be prepared for the worst.

Zasugerowała, żebym zawsze była przygotowana na najgorsze.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Pytania w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[147]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Pytania w mowie zależnej tworzy się zachowując szyk zdań twierdzących, pomijając czasowniki posiłkowe do, does, did, a na końcu zdania stawiając kropkę zamiast znaku zapytania. Najpopularniejszymi wyrażeniami, za pomocą których przytacza się pytania w mowie zależnej są ask (pytać) oraz want to know (chcieć wiedzieć).

 

MOWA NIEZALEŻNA: What is your phone number?

 Jaki masz numer telefonu?

MOWA ZALEŻNA: He asked her what her phone number was.

(On zapytał się jej, jaki ma numer telefonu.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Have you seen my dad?’

(Czy widziałeś mojego tatę?)

 

MOWA ZALEŻNA: She wanted to know if I had seen her dad.

(Chciała wiedzieć, czy widziałem jej tatę.)

 

 

Przekształcając na mowę zależną pytanie zaczynające się od czasownika posiłkowego stosuje się następujący schemat wypowiedzi:

ask + if/whether or not

 

 

MOWA NIEZALEŻNA:  Do you like playing chess?’

(Lubisz grać w szachy?)

 

MOWA NIEZALEŻNA: She asked him if/whether or not he liked playing chess.

(Ona zapytała go, czy lubi grać w szachy.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Are you hungry?

(Jesteś głodny?)

 

MOWA ZALEŻNA: She asked if/whether I was hungry.

(Zapytała czy jestem głodny.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Have you got any idea how to use this coffee machine?

(Wiesz jak się obsługuje tę maszynę do kawy?)

 

MOWA ZALEŻNA: He asked me if/whether I had any idea how to use the coffee machine.

(Zapytał mnie, czy wiem jak się obsługuje tą maszynę.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz