Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasy

Budowa zdań w Present Perfect

Zastosowanie czasu Present Perfect

Wyrażenia charakterystyczne dla Present Perfect

Różnica między Present Perfect a Present Perfect Continuous

Do góry

Present Perfect

W tym dziale znajdzie szczegółowe informacje na temat czasu Present Perfect, czyli czasu zaprzeszłego. Przeczytasz tu o zastosowaniu Present Perfect oraz budowie zdań w Present Perfect (zdania twierdzące, pytania i przeczenia w Present Perfect). Ponadto zapoznasz się z wyrażeniami, które są najbardziej charakterystyczne dla tego czasu i poznasz różnicę między since i for.

1 Budowa zdań w Present Perfect   
2 Zastosowanie czasu Present Perfect   
3 Wyrażenia charakterystyczne dla Present Perfect   
4 Różnica między Present Perfect a Present Perfect Continuous   

Budowa zdań w Present Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[195]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdanie twierdzące

 

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect buduje się przy pomocy odpowiedniej formy operatora have oraz czasownika głównego w formie imiesłowu biernego (past participle; tzw. III forma).

 

podmiot + have + imiesłów bierny

 

I have opened the window.

Otworzyłam okno.

 

She has already gone to work.

Już wyszła do pracy.

 

Większość czasowników w języku angielskim to czasowniki regularne, których imiesłów tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed do bezokolicznika (jak w przykładzie powyżej). Jest jednak duża grupa czasowników, które w czasach typu perfect odmieniają się nieregularnie. Aby sprawnie posługiwać się tymi czasami, koniecznie należy przyswoić odmianę tych czasowników.

 

I have eaten an apple.

(Zjadłam jabłko.)

I have eated an apple.

 

My car has broken down.

(Mój samochód się zepsuł.)

My car has breaked down.

 

Pełną listę z odmianą czasowników nieregularnych znajdziesz TU.

 

 

Zdania przeczące

 

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzy się na podstawie niższego schematu:

 

podmiot + have + not + imiesłów bierny

 

 

czyli za pomocą odmienionego operatora have partykuły not oraz czasownika głównego w formie imiesłowu biernego.

 

I have not seen Gossip Girl yet.

(Ja jeszcze nie widziałam serialu Gossip Girl.)

 

He hasn’t found his mother.

(Nie znalazł swojej mamy.)

 

 

W potocznej angielszczyźnie często skraca się formy w następujący sposób:

have not haven’t,

has not hasn’t.

 

 

Pytania

 

Pytania w czasie Present Perfect tworzy się według schematu

 

have + podmiot + imiesłów bierny

 

czyli zamieniając ze sobą miejscami operator i podmiot zdania (inwersja). Czasownik główny nie ulega tutaj zmianie – przyjmuje formę imiesłowu biernego.

 

She has bought a nice skirt. (Kupiła ładną spódnicę.)

Has she bought a nice skirt? (Czy ona kupiła ładną spódnicę?)

 

They have visited their grandparents. (Oni odwiedzili dziadków.)

Have they visited their grandparents? (Czy oni odwiedzili dziadków?)

 

 

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich konstrukcji występujących w czasie Present Perfect. Wszystkie przykłady zostały utworzone na podstawie słowa work (pracować).

 

Zdania twierdzące

Zdania przeczące

Zdanie pytające

Pełna forma

Forma skrócona

Pełna forma

Forma skrócona

I have worked.

I’ve worked.

I have not worked.

I haven’t worked.

Have I worked?

You have worked.

You’ve worked.

You have not worked.

You haven’t worked.

Have you worked?

He has worked.

He’s worked.

He has not worked.

He hasn’t worked.

Has he worked?

She has worked.

She’s worked.

She has not worked.

She hasn’t worked

Has she worked?

It has worked.

It’s worked.

It has not worked.

It hasn’t worked.

Has it worked?

We have worked.

We’ve worked.

We have not worked.

We haven’t worked.

Have we worked?

You have worked.

You’ve worked.

You have not worked.

You haven’t worked.

Have you worked?

They have worked.

They’ve worked.

They have not worked.

They haven’t worked.

Have they worked?

 
Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zastosowanie czasu Present Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[193]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasu Present Perfect używa się:

 • mówiąc o czynnościach, które odbyły się w nieokreślonym momencie w przeszłości, np.

I have been to Paris.

(Byłam już w Paryżu.)

 

I have seen this play.

(Widziałem już tę sztukę.)

 

 • mówiąc o odbytych czynnościach, których skutki są odczuwalne w chwili obecnej, np.

Aga has pulled a muscle. She can hardly walk.

(Aga naciągnęła sobie mięsień. Ledwo teraz chodzi.)

(W znaczeniu: ona już wcześniej naciągnęła sobie mięsień, ale jeszcze teraz nie może chodzić.)

 

I have had a car accident. That is why I’m using a bike.

(Miałam wypadek samochodowy, dlatego teraz jeżdżę na rowerze.)

(Kiedyś miałam wypadek samochodowy, ale do dzisiaj jeżdżę na rowerze.)

 

 

 • mówiąc o czynnościach lub stanach rozpoczętych w przeszłości i kontynuowanych aż do chwili obecnej, np.

 

I have worked in my father’s firm since 1999.

(Pracuję w firmie mojego taty od 1999 roku.)

 

Tom has been a vegetarian for 20 years.

(Tom jest wegetarianinem od 20 lat.)

 

 • mówiąc o czynności, która dopiero co się odbyła; w tym znaczeniu często używa się dodatkowo przysłówka just (właśnie, dopiero co), np.

 

I have just finished my essay.

(Dopiero co skończyłam pisać swój esej.)

 

They have just arrived.

(Dopiero co przyjechali.)

 

She has just eaten supper.

(Dopiero co zjadła kolację.)

 

 

 • wewszelkiego rodzaju programach informacyjnych – na początku wiadomości, relacji lub raportu, zanim prezenterzy i dziennikarze zaczną relacjonować w czasie przeszłym poszczególne wydarzenia, np.

 

One of the greatest Polish pianists has died at the age of 68 in a New York hospice for cancer patients. He came to America in 1997...

(Jeden z najlepszych polskich pianistów zmarł w wieku 68 lat w nowojorskim hospicjum dla chorych na raka. Do Ameryki przyjechał w 1997 roku...)

 

 

Na tej samej zasadzie można użyć czasu Present Perfect w konwersacjach, w momencie gdy chce się rozpocząć nowy temat, np.

 

We’ve heard from Ania – she’s been on an internship program in London for the last five months.

  (Dostaliśmy wieści od Ani – przez ostatnich pięć miesięcy była na praktykach w Londynie.)

 

 

 • w zdaniach opisujących kiedy wydarzy się dana sytuacja (time clauses), po takich słowach, jak m.in: after (po), when (kiedy), as soon as (jak tylko), np.:

 

Uncle Tom will fetch the kittens as soon as the snow has stopped.

(Wujek Tom przyniesie kociaki, jak tylko przestanie padać śnieg.)

 

She will do the shopping after she has done her homework.

(Ona zrobi zakupy, jak skończy odrabiać zadanie domowe.)

 

They are going to buy new furniture after they have sold the old pieces.

(Oni kupią nowe meble, jak sprzedadzą stare.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Wyrażenia charakterystyczne dla Present Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[196]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W czasie Present Perfect nie określa się konkretnego czasu, tzn. nie podaje się informacji, kiedy dokładnie odbyła się dana czynność. Mimo to istnieje kilka wyrażeń odnoszących się do czasu, które bardzo często stosuje się w konstrukcjach z Present Perfect. Mają one za zadanie umiejscowić w czasie dane czynności; nie informują jednak dokładnie, kiedy wydarzyła się dana czynność.

 

 • already (już)

 

Przysłówka already używa się, aby opisać czynność, która już się odbyła. W zdaniach twierdzących występuje pomiędzy czasownikiem have, a imiesłowem biernym:

 

I have already washed your t-shirt.

(Już wyprałam twoją koszulkę.)

 

They have already seen Inglorious Bastards.

(Oni już widzieli „Bękarty wojny”.)

 

 • just (dopiero co, właśnie)

 

Przysłówek just pojawia się w zdaniach twierdzących pomiędzy czasownikiem have, a imiesłowem biernym. Stosuje się go w celu podkreślenia czynności, która dopiero co się wydarzyła:

 

I have just finished my day shift. I won’t be able to go out with you tonight.

(Dopiero co skończyłam swoją dzienną zmianę. Nie będę w stanie dzisiaj wieczorem wyjść z wami.)

 

She has just opened a box of chocolates. Help yourself.

(Ona dopiero co otworzyła pudełko z czekoladkami. Proszę, poczęstuj się.)

 

 • yet (jeszcze)

 

Przysłówka yet używa się na końcu zdań pytających i przeczących:

 

I haven’t done the laundry yet. I simply don’t know how to use the washing machine.

(Jeszcze nie zrobiłem prania. Po prostu nie wiem jak się obsługuje pralkę.)

 

Has she met him yet?

(Czy ona już go poznała?)

 

 • since (od)

 

Przysłówka since używa się, aby zaznaczyć początek jakiejś czynności:

 

The McIvor family have lived in the haunted house since 1887.

(Rodzina McIvor żyje w tym nawiedzonym domu od 1887 roku.)

 

He has worked for the Coca-Cola since Christmas.

(On pracuje dla Coca-Coli od świąt Bożego Narodzenia.)

 

 • for (przez)

 

Przysłówka for używa się, aby zaznaczyć czas trwania danej czynności:

 

I have played poker for five years.

(Gram w pokera od 5 lat.)

(Osoba wypowiadająca się gra w pokera przez ostatnich 5 lat.)

 

Kate has dyed her hair red for fifteen years.

(Kate farbuje włosy na czerwono od 15 lat.)

(W znaczeniu: przez ostatnich 15 lat Kate farbuje włosy na czerwono.)

 

 • ever (kiedykolwiek)

 

Z zdaniach twierdzących przysłówek ever pojawia się między czasownikiemhave a imiesłowem biernym. W zdaniach pytających z kolei występuje po czasowniku posiłkowym have, między podmiotem aimiesłowem biernym:

 

It’s the biggest mushroom I’ve ever seen.

(To największy grzyb jakiego kiedykolwiek widziałam.)

 

Have you ever tried seafood?

(Czy kiedykolwiek próbowałaś owoców morza?)

 

 • never (nigdy)

 

Przysłówek never umieszcza się w zdaniu między czasownikiem posiłkowymhave a imiesłowem biernym. W zdaniu, w którym zostało użyte słowo never nie wstawia się już przeczeń, ponieważ słowo ever samo w sobie zawiera przeczenie.

 

I have never met the Pope.

(Nigdy nie poznałam papieża.)

 

They are such a perfect couple! They have never had a fight.

(Oni są taką idealną parą! Nigdy się nie pokłócili.)

 

 • recently (ostatnio)

 

Przysłówek recently umieszcza się w zdaniu między czasownikiem posiłkowymhave a imiesłowem biernym lub na końcu zdania:

 

They have recently bought a dog.

(Oni ostatnio kupili psa.)

 

Have you played Monopoly recently?

(Czy grałeś ostatnio w Monopol?)

 

 • lately (ostatnio)

 

Przysłówek lately występuje na końcu zdania:

 

I haven’t seen my neighbor lately.

(Nie widziałam ostatnio mojego sąsiada.)

 

Have you seen him lately?

(Czy widziałeś go ostatnio?)

 

 • this morning/ this week/ this month/ this weekend/ itd.

 

Wyrażeń typu: this morning (dziś rano) this week (w tym tygodniu) this month (w tym miesiącu), this weekend (w ten weekend)itp. używa się, by zaznaczyć, że dane wydarzenie jeszcze trwa w chwili mówienia:

 

She has answered fifteen e-mails this morning.

(Ona odpowiedziała dzisiejszego poranka na 15 e-maili.)

(W znaczeniu: nie ma jeszcze południa – poranek ciągle trwa.)

 

The shop assistant has sold out almost the whole summer collection this week.

(Ekspedientka wyprzedała w tym tygodniu prawie cała letnią kolekcję.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Różnica między Present Perfect a Present Perfect Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[883]}}Czytaj
 
Ćwicz

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie czasów Present Perfect i Present Perfect Continuous uwzględniające różnice w ich zastosowaniu.

Czasu Present Perfect Simple używa się:

Czasu Present Perfect Continuous używa się:

 • chcąc zaznaczyć skutek czynności:

I have painted my ceiling. The ceiling was gray – now it is blue.
(Pomalowałam swój sufit.
Był szary – teraz jest niebieski.)

 • chcąc zaznaczyć kontynuację czynności:

I have been painting my room. My clothes are covered in paint.
(Malowałam swój pokój.
Moje ubranie pokryte jest farbą.)
(Czynność prawdopodobnie nie jest zakończona lub zakończyła się na krótko przed wypowiedzeniem zdania.)

 • opisując czynności powtarzające się:


They
have attended the staff meeting three times this semester.
(Oni byli obecni w tym semestrze na spotkaniu dla pracowników 3 razy.)

 • dla podkreślenia czasu trwania czynności:

They have been attending the staff meeting all the semester.
(Oni uczęszczali na spotkania dla pracowników przez cały semestr.)

 • opisując sytuację stałą:

Mr Austin has lived here since his divorce.
(Pan Austin mieszka tutaj od swojego rozwodu.)

 • dla podkreślenia sytuacji tymczasowej:

Mr Austin has been living here since his divorce.
(Pan Austin mieszka tutaj od swego rozwodu.)
W znaczeniu: pan Austin mieszka tutaj stosunkowo krótko, gdyż niedawno się rozwiódł.)

 • podkreślając rezultat czynności:

I have answered the questions; here they are. (Odpowiedziałem na pytania – są tutaj.)

 • chcąc zwrócić uwagę na daną czynność:

I have been answering the questions all the morning.
(Odpowiadałem na pytania przez cały poranek.)

 • opisując czynności, które odbyły się w nieokreślonym momencie w przeszłości; pytania przyjmują zazwyczaj schemat: Have you ever? (Czy ty kiedykolwiek?)

Have you ever played basketball?
(Czy ty kiedykolwiek grałeś w koszykówkę?)

 • wyciągając wnioski na temat tego, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości:Where have you been? Have you been playing basketball? You are sweaty!
(Gdzie byłeś? Grałeś w koszykówkę? Jesteś cały spocony!)

 • odpowiadając na takie pytania, jak: how much?, how many?, how many times? - mówiąc o czynnościach zakończonych:


How many articles of that magazine have you read?
(Ile artykułów przeczytałeś z tej gazety?)

How many songs have they played?
(Ile piosenek już zagrali?)

 • odpowiadając na takie pytania jak: how long? - mówiąc o czynnościach, które cały czas trwają:

 

How long have you been reading that magazine? 
(Jak długo czytasz już ten magazyn?)

They have been playing the guitar since 3:00 o'clock.
(Grają na gitarze już od 15:00.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz