Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Wybrane konstrukcje

Forma i właściwości strony biernej

Zastosowanie strony biernej

Konstrukcje w stronie biernej

Do góry

Strona bierna

W tym dziale dowiesz się co to jest strona bierna w języku angielskim (passive voice), jak buduje się zdania twierdzące, przeczenia i pytania w stronie biernej oraz jakie jest zastosowanie i właściwości strony biernej. Ponadto, poznasz najważniejsze konstrukcje w stronie biernej, w tym konstrukcję have something done.

1 Forma i właściwości strony biernej   
2 Zastosowanie strony biernej   
3 Konstrukcje w stronie biernej   

Forma i właściwości strony biernej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[151]}}Czytaj
 
Ćwicz

Strona bierna (passive voice) jest konstrukcją gramatyczną, która podkreśla odbiorcę danej czynności zamiast jej wykonawcy. W zdaniach w stronie biernej podmiotem jest właśnie odbiorca czynności – osoba lub przedmiot, który czegoś doświadcza lub z którym coś się dzieje.

 

Przykładowo:

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

Our assistants conduct the experiments.

(Nasi asystenci przeprowadzają eksperymenty.)

 

The experiments are conducted by our assistants.

(Eksperymenty są przeprowadzane przez naszych asystentów.)

 

 

Pierwsze zdanie jest w stronie czynnej – mówi o tym co ktoś zrobił. Natomiast drugie zdanie jest w stronie biernej – mówi o tym, że coś zostało zrobione.

 

W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim strona bierna jest używana bardzo często, dlatego jej dobre opanowanie jest niezwykle istotne.

 

 

 

Forma

 

Zdania w stronie biernej tworzy się z następujących elementów:

 

 

 

Schemat tworzenia strony biernej przedstawia poniższa tabela.

 

 

1.

PODMIOT

2.

ORZECZENIE

3.

  DOPEŁNIENIE

4.

  WYKONAWCA

STRONA CZYNNA

Tom

wrote

the article.**

 

STRONA

BIERNA

The article

was written

 

by Tom.***

 

Na skutek zmiany strony czynnej na stronę bierną, dopełnienie strony czynnej staje się podmiotem strony biernej (3 → 1). Czasownik przybiera formę czasownika w stronie biernej (2 → 2), a podmiot ze strony czynnej staje się wykonawcą w stronie biernej (1 → 4) (jest wtedy poprzedzony słówkiem by lub zupełnie pominięty).

 

* W zdaniach w stronie biernej nie musi być wskazane przez kogo lub przez co dana czynność została wykonana. Wykonawca czynności jest pomijany gdy:

 • z kontekstu wynika kim jest

 • jest on nieznany lub zbyt „ogólny” (np. wyrażony takimi słowami jak someone, people, I, etc.)

 • lub jest on mało istotny.

** (pol. Tom napisał artykuł.)

*** (pol. Artykuł został napisany przez Toma.)

 

 

Pytania i przeczenia w stronie biernej tworzy się operując pierwszym czasownikiem posiłkowym, np.

 

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

 

 

PRZECZENIE

 

He did not write a letter.

(Nie napisał listu.)

 

He has not written a letter.

(Nie napisał listu.)

 

A letter is notwritten.

(List nie jest napisany.)

 

A letter has not been written.

(List nie został napisany.)

 

 

 

 

PYTANIE

 

Did he write a letter?

(Czy napisał list?)

 

Has he written a letter?

(Czy napisał list?)

 

Is a letter written?

(Czy list jest napisany?)

 

Has a letter been written?

(Czy list był napisany?)

 

 

 

W pytaniach utworzonych w stronie biernej rozpoczynających się od who, whom lub which nie można pominąć słowa by, np.

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

Which chocolate did you eat?

(Którą czekoladkę zjadłeś?)

 

Which chocolate was eaten by you?

(Która czekoladka została przez ciebie zjedzona?)

 

 

 W nieformalnej angielszczyźnie zamiast czasownika be w stronie biernej można zastosować czasownik get. Używając tej konstrukcji często podkreśla się niespodziewane lub niezwykłe zdarzenia:

 

STRONA BIERNA

z be

STRONA BIERNA

z get

 

How was he trapped in the lift?

(Jak został uwięziony w windzie?)

 

I’m surprised my sister wasn’t offered a job.

(Jestem zaskoczona, że mojej siostrze nie zaproponowano pracy.)

 

The cat was run over (by a bus).

(Kot został przejechany przez autobus.)

 

Tom was caught (by the police).

(Tom został złapany przez policję.)

 

 

How did he get trapped in the lift?

(Jak został uwięziony w windzie?)

 

I’m surprised my sister didn’t get offered a job.

(Jestem zaskoczona, że mojej siostrze nie zaproponowano pracy.)

 

The cat got run over (by a bus).

(Kot został przejechany przez autobus.)

 

Tom got caught (by the police).

(Tom został złapany przez policję.)

 

 

 

 

 

Właściwości

 

 • Zdania w stronie biernej mogą występować we wszystkich czasach gramatycznych poza czasami Present Perfect Continuous, Future Continuous i Past Perfect Continuous.

 

 • W poniższej tabelce zamieszczono przykładowe zdanie He writes a letter. (On pisze list.) we wszystkich czasach, w których może pojawić się strona bierna.

   

    STRONA CZYNNA STRONA BIERNA
  Present Simple He writes a letter. A letter is written.
  Present Continuous He is writing a letter. A letter is being written.
  Past Simple He wrote a letter. A letter was written.
  Past Continuous He was writing a letter. A letter was being written.
  Future Simple He will write a letter. A letter will be written.
  Present Perfect He has written a letter. A letter has been written.
  Past Perfect He had written a letter. A letter had been written.
  Future Perfect He will have written a letter. A letter will have been written.
  bezokolicznik w czasie teraźniejszym He should write a letter. A letter should be written.
  bezokolicznik w czasie typu perfect He should have written a letter. A letter should have been written.
  czasownik -ing He likes people writing letters. He likes letters being written.
  czasowniki perfektwne -ing Having written a letter, .... A letter, having been written...
  czasownik modalny+ imiesłów bierny He must write a letter. A letter must be written.
  czasownik modalny + have + imiesłów bierny He may have written a letter. A letter may have been written.

   

 • W stronie biernej mogą występować jedynie czasowniki przechodnie (transitive verbs), a więc te, po których występuje dopełnienie. Oznacza to, że takie czasowniki jak np. die (umierać) lub arrive (przyjechać) nie mogą występować w stronie biernej, ponieważ nie mają dopełnienia.

 

 

 • Spośród czasowników przechodnich można wyodrębnić grupę czasowników, które nie mogą być użyte w stronie biernej; są to czasowniki statyczne (stative verbs). Czasowniki statyczneodnoszą się do stanów i warunków, które są ze swej natury statyczne i niezmienne. Przykładowe czasowniki statyczne to: have (mieć; posiadać), be (być), belong (należeć), lack (nie mieć czegoś), resemble (przypominać), czy suit (pasować).

 

Porównaj zdania poniżej.

 

They have a nice dog.

(Mają fajnego psa.)

 

A nice dog is had by them.

(Fajny pies jest przez nich miany.)

 

 

 

Natalia resembles her grandfather in manner.

(Natalia przypomina swojego dziadka w sposobie bycia.)

 

Natalia’s grandfather is resembled by her in manner.

(Dziadek Natalii jest przypominany przez nią w sposobie bycia.)

 

 

 

 • Istnieją również czasowniki, które mogą występować tylko w stronie biernej, są to np. be born (urodzić się)lub be reputed (uchodzić za). Poniżej przedstawiamy zdania z tymi czasownikami.

 

I was born in Cracow.

(Urodziłam się w Krakowie.)

Her mother bore her in Cracow.

 

Susan was reputed to be a perfect house wife.

(Susan uchodziła za perfekcyjną panią domu.)

They reputed Susan to be a perfect house wife.

 

 

 • W stronie biernej nie mogą być używane czasowniki, po których występuje konstrukcja to + bezokolicznik, np.

 

I refuse to answer phone calls from your clients.

(Odmawiam odbierania telefonów od Twoich klientów.)

The phone calls from your clients are refused to answer.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zastosowanie strony biernej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[128]}}Czytaj
 
Ćwicz

Strona bierna jest używana:

 

 • gdy wykonawca czynności jest nieznany lub nieistotny:

   

The window has been broken.

(Szyba została wybita.)


My wallet has been found.

(Mój portfel został znaleziony.)

 

 

 • gdy wykonawca jest uogólniony lub oczywisty:

   

It is assumed that economics is simple.

(Zakłada się, że ekonomia jest prosta.)

 

 

 • gdy wykonawca jest wyrażony długą frazą:

   

She was shocked by her boyfriend’s sudden proposal.

(Była zaszokowana nagłymi oświadczynami swojego chłopaka.)

 

 

 • w zdaniach formalnych i w tekstach naukowych:

   

The authenticity has been proven by one of the authors.

(Autentyczność została dowiedziona przez jednego z autorów.)

 

 

 • w celu podkreślenia nowej informacji w zdaniu. W języku angielskim przeważnie zaczyna się zdanie znaną już informacją; nowa informacja znajduje się na końcu zdania. Aby podkreślić nową informację użyjemy strony biernej. Innymi słowy, jeśli podmiot w stronie czynnej jest nową informacją, w stronie biernej znajduje się na końcu zdania:

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

’This wooden cradle is so beautiful!’

’Yes I know, my uncle made it for a baby.’

 

(„Ta drewniana kołyska jest piękna!”

Tak wiem, mój wujek zrobił ją dla dziecka.”)

 

 

 

Yes, I know. It was made by my uncle.

 

 

(Tak wiem. Była zrobiona przez mojego wujka.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Konstrukcje w stronie biernej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[127]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Znając już podstawową formę zdań oraz ogólne zasady stosowania strony biernej, warto zapoznać się z konkretnymi strukturami. Konstrukcje te różnią się w zależności od tego co chcemy wyrazić oraz jakich wyrazów chcemy użyć.

 

 

 

Po wielu czasownikach może występować dopełnienie z bezokolicznikiem. Takie konstrukcje to np.

 

My parents asked me to stay at home tonight.

(Moi rodzice poprosili mnie abym została dzisiaj w domu.)

 

We chose vampires to be the theme for the party.

(Wybraliśmy wampiry jako motyw przewodni imprezy.)

 

 

W większości przypadków powyższe zdania można wyrazić w stronie biernej:

 

I was asked to stay at home tonight.

(Byłam poproszona o pozostanie w domu dziś wieczorem.)

 

The vampires were chosen to be the theme for the party.

(Wampiry były wybrane jako motyw przewodni imprezy.)

 

 

Czasowniki opisujące myślenie, czucie i mówienie rzadko występują w powyższej konstrukcji (dopełnienie + bezokolicznik), gdyż brzmią bardzo formalnie. Porównaj zdania poniżej:

 

a)

She believes him to be Danny’s father

(Ona wierzy, że on jest ojcem Danny’ego.)

(forma rzadziej stosowana)

 

b)

She believes that he is Danny’s father.

(Ona wierzy, że on jest ojcem Danny’ego.)

(forma częściej stosowana)

 

 

Konstrukcja z przykładu a) jest jednak często używana przy wszelkiego rodzaju wiadomościach, np.

 

He is believed to be Danny’s father.

(On jest uważany za ojca Danny’ego.)

 

My uncle is considered to be the worst plumber ever.

(Mój wujek jest uważany za najgorszego hydraulika wszech czasów.)

 

 

 • czasowniki takie jak: hear (słyszeć), see (widzieć), make (zrobić) i help (pomóc) w stronie czynnej mogą występować w konstrukcji z dopełnieniem i bezokolicznikiem bez to (bare infinitive). Natomiast w stronie biernej po takich czasownikach występuje bezokolicznik, np.

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

They helped him (to) redecorate his room.

(Pomogli mu odnowić pokój.)

 

I made him (to) clean the room.

(Zmusiłem go żeby posprzątał pokój.)

 

 

He was helped to redecorate his room.

(Udzielono mu pomocy przy odnowie swojego pokoju.)

 

He was made to clean the room.

(Sprawiono, że posprzątał pokój.)

 

 

 

 • bezokoliczniki typu perfect, progressive lub passive mogą również występować w stronie biernej, np.

 

They are believed to have moved out to Canada.

(Uważa się, że przeprowadzili się do Kanady.)

(bezokolicznik typu perfect)

 

My boyfriend was told to be waiting for me at the railway station.

(Mojemu chłopakowi zostało powiedziane, aby czekał na mnie na stacji dworcowej.)

(bezokolicznik typu progressive)

 

All cars are expected to be repaired by tomorrow evening.

(Oczekuje się, że wszystkie samochody będą naprawione do jutrzejszego wieczora.)

(bezokolicznik typu passive)

 

 

 

 • w stronie biernej dopełnienie czasowników wymagających przyimka może stać się podmiotem. Przykłady poniżej.

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

They have looked at the report carefully.

(Oni przeglądali ten raport bardzo dokładnie.)

 

She doesn’t listen to her parents.

(Ona nie słucha się swoich rodziców.)

 

My dog doesn’t like it when we shout at him.

(Mój pies nie lubi kiedy na niego krzyczymy.)

 

The report has been carefully looked at.

(Raport był przejrzany bardzo dokładnie.)

 

Her parents are not listened to.

(Jej rodzice są niesłuchani.)

 

He doesn’t like to be shouted at.

(On nie lubi kiedy się na niego krzyczy.)

 

 

 

 • kiedy referujemy czyjąś wypowiedź i nie chcemy wspominać osoby, której słowa są przytaczane, lub odnosimy się do niekonkretnego podmiotu, możemy to zrobić za pomocą jednej z dwóch poniższych struktur:

 

 

podmiot + odmieniony czasownik to be + imiesłów bierny + czasownik w bezokoliczniku

 

She is said to be an angel.

(Mówi się o niej, że jest aniołem.)

 

 

it + odmieniony czasownik to be + imiesłów bierny + that

 

It is said that she is an angel.

(Mówi się, że jest aniołem.)

 

 

Struktury z it używamy również przytaczając decyzje lub ogólne odczucia, np.

 

It was decided / agreed / felt that it would be better to postpone the board of directors meeting.

(Zostało postanowione, że byłoby lepiej przełożyć spotkanie zarządców.)

 

It was decided to meet after lunch.

(Zostało postanowione, aby spotkanie odbyło się po lunchu.)

 

 

 

 • niektóre zdania zbudowane są z fraz rozpoczynających się od słowa that, które służą jako dopełnienie zdania. W takich przypadkach frazy te nie mogą stać się podmiotem w zdaniach biernych. A zatem, poniższe zdania w stronie czynnej nie mogą być użyte w stronie biernej w następujący sposób:

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

Nobody thought that she was pregnant.

(Nikt nie wiedział, że była w ciąży.)

 

 

That she was pregnant was thought by nobody.

 

 

We felt that this baby sitter was perfect for our children.

(Czuliśmy, że ta opiekunka była idealna dla naszych dzieci.)

 

 

That this baby sitter was perfect for our children was felt.

 

 

 

W takim wypadku możemy również zastosować konstrukcję:

 

it +odmieniony czasownik to be + imiesłów bierny + that

 

It wasn’t thought that she was pregnant.

(Nie sądzono, że była w ciąży.)

 

 

It was felt that this baby sitter was perfect for our children.

(Można było wyczuć, że ta opiekunka była idealna dla naszych dzieci.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz