Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

BEC

Część składowe egzaminu BEC Higher

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin BEC Higher trwa nieco ponad 3 godziny i jest podzielony na cztery sekcje: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu.

 

Sekcja Liczba zadań Czas Wartość % całości
Reading 6 części / 52 zadania 60 minut 25%
Writing 2 części 70 minut 25%
Listening 3 części / 30 zadań około 40 minut 25%
Speaking 3 części 16 minut 25%

 

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem trwa 60 minut i składa się z 6 podsekcji, a łączna liczba zadań do wykonania to 52. Wymusza to na zdających dobre rozplanowanie czasu, jaki poświęcą na każdą sekcję.

 • Część Pierwsza (8 pytań) – w tej części zdający ma do przeczytania tekst, do którego następnie musi dopasować do kilka zdań podsumowujących. Język tych zdań różni się od tego użytego w tekście, zatem istotne jest, aby zdający rozumiał ich znaczenie.
 • Część Druga (6 pytań) – w tej części zdający ma za zadanie uzupełnić tekst, z którego wycięto 6 zdań. Zdający ma do wyboru 8 zdań, spośród których musi wybrać właściwe i wskazać ich prawidłowe miejsce w tekście.
 • Część Trzecia (6 pytań) – w tej części zdający ma za zadanie przeczytać tekst, a następnie udzielić odpowiedzi na sześć pytań jednokrotnego wyboru.
 • Część Czwarta (10 pytań) – w tej części zdający ma do uzupełnienia tekst, z którego wycięto dziesięć wyrazów. Brakujące wyrazy są już podane w zestawach po cztery słowa dla każdej luki, spośród których zdający musi wskazać prawidłowe.
 • Część Piąta (10 pytań) – w tej części, zdający musi samodzielnie uzupełnić dziesięć luk w podanym tekście. Brakującymi wyrazami mogą być: przyimki, czasowniki posiłkowe, zaimki, spójniki itd.
 • Część Szósta (12 pytań) – stanowi podobne zadanie, z jakim zdający mogliby się zetknąć w pracy, sporządzając ostateczną wersję dokumentów, gotową do wysłania. Zadaniem kandydatów jest bowiem odszukanie i wskazanie w tekście wyrazów, których nie powinno w nim być.

 

Writing (pol. pisanie)

Ten komponent egzaminu trwa 70 minut i zawiera dwa polecenia. Zadaniem zdającego jest, po pierwsze, napisanie krótkiego raportu na podstawie materiału graficznego, a po drugie, napisanie jednej spośród poniższych form użytkowych:

– dłuższy raport,

– korespondencja biznesowa,

– oferta.

 

Krótki raport z zadania pierwszego powinien się zawierać w 120-140 słowach. Treść tego zadania zakłada pewną realistyczną sytuację, zapewniając kontekst w postaci materiału graficznego, takiego jak: tabele, wykresy, diagramy itd. Zadaniem zdającego jest zapoznanie się z tym materiałem, zinterpretowanie go i ubranie swojej interpretacji w słowa.

Przed napisaniem drugiej formy użytkowej, zdający musi zdecydować, czy chce napisać raport, list biznesowy, czy też ofertę. Osobna rubryka w zadaniu zawiera informację dotyczącą celu napisania danej formy oraz jej adresata. Na tym poziomie raporty i oferty powinny mieć stosowną strukturę i formę, czyli akapity, nagłówki, wstęp, zakończenie oraz odpowiednie zwroty.

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent egzaminu trwa 40 minut (łącznie z czasem przeznaczonym na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną). Zawiera on 30 pytań i jest podzielony na 3 części.

 • Część Pierwsza (12 pytań) – ta część może zawierać zadania polegające na uzupełnianiu zdań, sporządzaniu notatek lub uzupełnianiu luk. Niezależnie od rodzaju zadań, od zdającego wymagane jest wpisanie na arkusz jedynie słów kluczowych (maksymalnie trzy do każdego pytania). Nagranie w tej części trwa od dwóch do trzech minut i jest to monolog lub kilka dłuższych wypowiedzi większej liczby osób.
 • Część Druga (10 pytań) – składa się z dwóch serii wypowiedzi różnych osób. Obie serie zawierają po pięć wypowiedzi na ten sam temat. Zadaniem zdającego jest dopasowanie do każdej z serii wypowiedzi osiem podanych zdań.
 • Część Trzecia (8 pytań) – w tej części zdający musi wysłuchać dialogu lub dyskusji (z reguły pomiędzy dwoma lub więcej osobami, a następnie odpowiedzieć na osiem pytań jednokrotnego wyboru.

 

Speaking (pol. mówienie)

Ten komponent egzaminu trwa około 16 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami. Komponent Speaking jest podzielony na trzy części.

 • Część Pierwsza – w pierwszej części komponentu, egzaminator zadaje każdemu ze zdających serię pytań o charakterze ogólnym lub bardziej biznesowym.
 • Część Druga - ta część jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru trzy tematy, z których wybiera jeden, a następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Po zakończeniu wypowiedzi pierwszego ze zdających, egzaminator prosi drugiego o zadanie pytania dotyczącego wypowiedzi swojego przedmówcy.
 • Część Trzecia – to rozmowa pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeden z egzaminatorów podaje zdającym temat wraz z materiałem stymulującym w postaci czarno-białych obrazów lub tekstu. Zadaniem zdających jest mówić na temat podany przez egzaminatora przez trzy minuty. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania dotyczące tematu.