Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

BEC

Części składowe egzaminu BEC Preliminary

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin BEC Preliminary trwa ok. 2½ godziny i jest podzielony na trzy sekcje: Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu.

Sekcja Liczba zadań Czas Wartość % całości

Reading

&

writing

Reading: 7 części / 45 zadań

Writing: 2 części

90 minut

Reading: 25%

Writing: 25%

Listening 4 części / 30 zadań

ok. 40 minut, razem z czasem

na przeniesienie odpowiedzi

na kartę egzaminacyjną

25%
Speaking 3 części 12 minut 25%

 

Reading and Writing (pol. czytanie ze zrozumieniem i pisanie)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem oraz pisaniu w języku angielskim trwa 90 minut, co czyni ją najdłuższą sekcją podczas całego egzaminu. Nie oznacza to jednak, że zdający nie muszą się spieszyć, bowiem część sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem zawiera aż 7 podsekcji, do których łącznie należy wykonać 45 zadań. Zadania, z którymi w tej sekcji zetkną się egzaminowani, mogą być testami jednokrotnego wyboru, pytaniami typu „prawda / fałsz” lub zadaniami polegającymi na uzupełnianiu luk. Poniżej zamieszczono dokładniejszy opis zadań:

 • Część Pierwsza (5 pytań) – 5 krótkich tekstów wraz z pytaniami sprawdzającym ich zrozumienie. Do każdego tekstu dołączone jest jedno pytanie z trzema możliwymi odpowiedziami. We wszystkich przypadkach informacje są krótkie i jasne. Teksty wykorzystane w tej sekcji to teksty typowe dla wszelkiego rodzaju sytuacji biznesowych.
 • Część Druga (5 pytań) –  w tej części zdający ma do czynienia tylko z jednym tekstem i pięcioma zagadnieniami, które niejednokrotnie mają formę opisów wymagań pracodawców. Zadanie polega na dopasowywaniu do siebie pasujących elementów. Sekcja ta skupia się głównie na słownictwie i znaczeniu. Warto wspomnieć, że w tej części odpowiedzi jest zawsze o kilka więcej niż pytań, co stanowi pewne utrudnienie.
 • Część Trzecia (5 pytań) – w tej części egzaminowani muszą się zapoznać z zestawem 8 wykresów lub diagramów i dopasować do nich podane interpretacje. 
 • Część Czwarta (7 pytań) – na tę część składa się tekst, do którego zadanych jest 7 pytań. Każde z pytań w tej części jest stwierdzeniem, zaś zadaniem zdającego jest określić czy dane stwierdzenie jest (A) prawdziwe, (B) fałszywe czy też (C) tekst nie podaje informacji na ten temat.
 • Część Piąta (6 pytań) – na tę część składają się tekst oraz sześć pytań jednokrotnego wyboru. Teksty często pochodzą z ulotek, gazet lub magazynów. 
 • Część Szósta (12 pytań) – w tej części, zadaniem kandydata jest uzupełnienie 12 luk w tekście jednym z trzech, podanych przy każdej luce, wyrazów. Ta część opiera się w głównej mierze na gramatyce i sprawdza zarówno ogólne, jak i szczegółowe zrozumienie tekstu, a w szczególności umiejętność analizowania struktur.
 • Część Siódma (5 pytań) – ta część wymaga od kandydatów przeczytania dwóch krótkich tekstów (np. notatki, ogłoszenia) i uzupełnienia dołączonego do nich formularza. Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności wydobywania istotnych informacji z tekstu.

 

W części poświęconej pisaniu (Writing), kandydaci muszą napisać dwie formy użytkowe: komunikat dla swojego współpracownika (może to być notatka, wiadomość lub e-mail) oraz wiadomość dla kogoś spoza przedsiębiorstwa, jak np. dla klienta lub zaopatrzeniowca (korespondencja ta może mieć formę faksu, listu lub e-maila).

Pierwsza forma użytkowa, czyli wiadomość dla współpracownika, powinna zawierać się w 30-40 słowach, mieć formę notatki, e-maila lub krótkiego listu. W treści zadania podane jest dlaczego zdający ma napisać notatkę i do kogo powinna być ona skierowana. Forma notatek i e-maili (data / temat / do kogo itd.) jest podana w arkuszu odpowiedzi. Informacje, które powinny zostać zawarte w tekście są wypunktowane w poleceniu.

Druga forma użytkowa to korespondencja biznesowa, której długość powinna wynosić od 60 do 80 słów. W tym celu, zdający powinien przeczytać krótki tekst, np. list, ogłoszenie lub reklamę i na niego odpowiedzieć. Informacje w nim zawarte są wypunktowane w poleceniu, jednak to zdający musi nadać im kontekst i dopasować do tekstu.

 

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ta sekcja egzaminu trwa 40 minut, z czego dziesięć minut przeznaczone jest na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną. W skład sekcji poświęconej słuchaniu ze zrozumieniem wchodzą cztery zadania typu: test jednokrotnego wyboru, uzupełnianie luk czy wypełnianie formularzy. Nagrania wykorzystane w tej sekcji to zarówno monologi, jak i dialogi – mogą to być rozmowy w sprawie pracy, dyskusje, rozmowy telefoniczne, a także wiadomości nagrane na automatycznej sekretarce.

 • Część Pierwsza (8 pytań) – ta część bazuje na nagraniu krótkiej rozmowy lub monologu; po ich wysłuchaniu zdający musi odpowiedzieć na osiem pytań, wybierając jedną z trzech podanych odpowiedzi.
 • Część Druga (7 pytań) – to zadanie na podstawie 1,5-minutowej rozmowy lub monologu. Nagranie zawiera rzeczowe informacje, które zdający ma wychwycić i uzupełnić nimi formularz, tabelę lub zestaw notatek. Łącznie zdający musi uzupełnić siedem pół, a odpowiedziami są często daty, ceny, dane procentowe lub liczby.
 • Część Trzecia (7 pytań) – w tej części zdający musi uzupełnić notatkę służbową na podstawie wysłuchanego nagrania. Może się zdarzyć, że jedną z odpowiedzi do uzupełnienia będzie np. data. Zdający w tej części słyszą nagranie dwukrotnie.
 • Część Czwarta (8 pytań) – w tej część zdający musi wysłuchać dłuższego nagrania (ok. 3 minut), będącego z reguły rozmową w sprawie pracy lub dyskusją pomiędzy dwoma (lub więcej) osobami, a następnie odpowiedzieć na 8 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących treści nagrania. Celem tej części jest sprawdzenie, czy zdający potrafi zrozumieć myśl przewodnią nagrania, jak również znaleźć i rozpoznać w nim szczegółowe informacje.

 

Speaking (pol. Mówienie)

Ostatni z komponentów, sprawdzający umiejętność komunikacji ustnej, trwa 12 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami.

 • Część Pierwsza – w tej części egzaminator rozmawia z każdym z kandydatów osobno, zadając pytania dotyczące np. ich opinii na wybrane tematy. Zadaniem kandydatów w tej części jest udowodnienie, że potrafią krótko o sobie opowiedzieć, udzielić zwięzłej informacji na tematy dotyczące np. swojego domu, hobby i pracy oraz używać prostych technik komunikacyjnych, takich jak: zgadzanie się i nie zgadzanie oraz wyrażanie preferencji.
 • Część Druga jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru dwa tematy spośród których musi wybrać jeden. Następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Przygotowując się do prezentacji powinien wziąć pod uwagę materiał stymulujący dołączony do każdego z tematów. Po zakończeniu wypowiedzi jednego kandydata, egzaminator pyta drugiego zdającego, które z podpunktów znajdujących się na arkuszu jego przedmówcy są najistotniejsze.
 • Część Trzecia – to rozmowa pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeden z egzaminatorów podaje zdającym temat wraz z materiałem stymulującym w postaci czarno-białych obrazów lub tekstu. Zadaniem zdających jest mówić na temat podany przez egzaminatora przez dwie minuty. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania dotyczące tematu.