Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

BEC

Części składowe egzaminu BEC Vantage

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin BEC Vantage trwa od 2½ godziny do 2 godzin i 40 minut i podzielony jest na cztery sekcje: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu.

 

Sekcja Liczba zadań Czas Wartość % całości
Reading 5 części / 45 zadań 60 minut 25%
Writing 2 części 45 minut 25%
Listening 3 części / 30 zadań około 40 minut 25%
Speaking 3 części 14 minut 25%

 

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem trwa 60 minut i składa się z 5 podsekcji, w których łącznie należy wykonać 45 zadań. Wymusza to na zdającym dobre rozplanowanie czasu, jaki poświęcą na każdą sekcję.

 • Część Pierwsza (7 pytań) – w tej części zadaniem zdającego jest przeczytanie tekstu (lub czterech krótkich tekstów), z którego wycięto zdania lub akapity, a następnie dopasowanie 7 wyciętych fragmentów do właściwych im miejsc w tekście. 
 • Część Druga (5 pytań) – w tej części zadaniem zdającego jest przeczytanie tekstu, z którego wycięto 6 zdań oraz dopasowanie 6 z 7 podanych fragmentów do właściwych im miejsc w tekście. Jedno zdanie z usuniętych jest już uzupełnione, tak aby zdający wiedział, w jaki sposób należy wykonać zadanie.
 • Część Trzecia (6 pytań) – w tej części zdający musi przeczytać tekst, a następnie udzielić odpowiedzi na sześć pytań jednokrotnego wyboru, związanych z treścią czytanki.
 • Część Czwarta (15 pytań) – w tej części, zdający ma za zadanie przeczytać tekst i uzupełnić go, w każdą z 15 luk wpisując jeden z czterech podanych wyrazów.
 • Część Piąta (12 pytań) – stanowi podobne zadanie, z jakim zdający mogliby się zetknąć w pracy, sprawdzając dokumenty służbowe w poszukiwaniu pomyłek, nim ostateczna wersja dokumentów będzie przesłana do adresatów. Zadaniem kandydatów jest bowiem odszukanie i wskazanie w tekście wyrazów, których nie powinno w nim być.

 

Writing (pol. Pisanie)

Ten komponent egzaminu trwa 45 minut i składa się z dwóch zadań. Zadaniem zdającego w tej części jest, po pierwsze, napisanie komunikatu dla swojego współpracownika (może to być notatka, wiadomość lub e-mail) oraz, po drugie, napisanie jednej z poniższych form:

 • faksu, listu lub e-maila do kogoś spoza przedsiębiorstwa (np. do klienta lub zaopatrzeniowca),
 • raportu (raport musi mieć wstęp i rozwinięcie, może mieć też formę notatki lub e-maila),
 • oferty – to zadanie ma podobną formę do raportu, jednak oferta dotyczy przyszłości i zawiera zalecenia dotyczące tematów, które należałoby przedyskutować; może to być notatka lub e-mail.

 

Pierwsza forma użytkowa, czyli wiadomość dla współpracownika, powinna się zawierać w 40-50 słowach i mieć formę notatki, e-maila lub krótkiego listu. W treści zadania podane jest dlaczego zdający ma napisać notatkę i do kogo powinna być ona skierowana. Informacje, które powinny zostać zawarte w tekście są wypunktowane w poleceniu.

Druga forma użytkowa – korespondencja biznesowa – powinna się zawierać w 120 - 140 słowach. W tym celu, zdający powinien przeczytać krótki tekst, np. list, ogłoszenie lub reklamę i na niego odpowiedzieć. Teksty użyte w poleceniach mogą zawierać wskazówki dotyczące wykonania zadania w formie komentarzy lub notatek stylizowanych na pismo odręczne. Format raportów i ofert jest podobny, jednakże raport winien być bardziej przejrzysty i nie zawierać cech listu.

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent egzaminu trwa 40 minut (łącznie z czasem przeznaczonym na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną). Zawiera on 30 pytań i jest podzielony na 3 części.

 • Część Pierwsza (12 pytań) – w tej części zdający musi wysłuchać trzech rozmów telefonicznych lub wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce, a następnie uzupełnić luki w związanym z nimi tekście Teksty do uzupełnienia mogą mieć formę formularza, fragmentów dziennika, faktury itd. Warto wspomnieć, że pierwsza usłyszana odpowiedź nie zawsze będzie właściwą odpowiedzią i mogą zaistnieć sytuacje, w których zdający będzie zmuszony wywnioskować, czym należy uzupełnić lukę.
 • Część Druga (10 pytań) – ta część jest podzielona na dwie sekcje, obie w tym samym formacie, zawierające po pięć monologów, które należy dopasować do jednego z podanych zdań A-H. W obu sekcjach opcje do wyboru należą do tych samych kategorii, jasno określonych w rubryce z zadaniem. Różnice natomiast polegają na tym, że jeśli pierwsza sekcja skupia się na tematyce monologów, druga może testować zrozumienie intencji osób mówiących.
 • Część Trzecia (8 pytań) – zawiera dłuższe nagranie trwające z reguły około 4 minut. Może to być rozmowa w sprawie pracy, dialog, dyskusja pomiędzy dwiema (lub więcej) osobami lub prezentacja/raport w formie monologu. Po wysłuchaniu tego nagrania zdający musi odpowiedzieć na 8 związanych z nim pytań, które skupiają się zarówno na szczegółach jak i głównych myślach nagranego tekstu. Pytania mogą dotyczyć opinii, a nawet emocji, ale te są z reguły niezbyt skomplikowane.

 

Speaking (pol. mówienie)
Ten komponent egzaminu trwa około 14 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami. Komponent Speaking jest podzielony na trzy części.

 • Część Pierwsza – w tej części egzaminator zadaje każdemu ze zdających serię pytań, najpierw o charakterze ogólnym, a następnie bardziej biznesowym. Celem kandydatów w tej części jest udowodnienie, że potrafią krótko o sobie opowiedzieć, udzielić zwięzłej informacji na tematy dotyczące np. swojego domu, hobby i pracy oraz używać prostych technik komunikacyjnych, takich jak: zgadzanie się i nie zgadzanie oraz wyrażanie preferencji.
 • Część Druga - ta część jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru trzy tematy, z których wybiera jeden, a następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Po zakończeniu wypowiedzi pierwszego ze zdających, egzaminator prosi drugiego o zadanie pytania dotyczącego wypowiedzi swojego przedmówcy.
 • Część Trzecia – w tej części egzaminowani prowadzą ze sobą 3-minutową rozmowę, na temat zadany im przez egzaminatora. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania stymulujące.