Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

CAE

Części składowe egzaminu CAE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}



Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin CAE składa się z 5 części: 

 

Reading (pol. Czytanie)

Pierwsza część egzaminu CAE trwa 75 minut. Osoba zdająca otrzymuje cztery teksty, do których przygotowane są zadania (po jednym do każdego tekstu). Zadania te mogą wymagać dopasowania właściwej odpowiedzi (multiple matching), uzupełnienia luk w tekście brakującymi fragmentami (gapped text) lub wyboru jednej poprawnej odpowiedzi spośród kilku możliwych (multiple choice). Teksty, każdy o objętości ok. 650-750 słów, mogą mieć charakter opisowy, narracyjny, informacyjny, stanowić instrukcję lub artykuł prasowy. 

 

Writing (pol. Pisanie)

Kolejna część egzaminu CAE trwa 120 minut i podzielona jest na dwa zadania. Pierwsze z nich zawiera jedno lub więcej poleceń, na które zdający musi odpowiedzieć. W drugim zadaniu natomiast zdający wybiera jeden z czterech podanych tematów. Objętość prac pisemnych nie powinna przekraczać 250 słów. Prace te mogą mieć formę: listu o charakterze urzędowym lub prywatnym, notatek osobistych, raportu, artykułu, instrukcji, wskazówek, recenzji. Jeden z tematów w tym zadaniu zawsze odnosi się do książki z zestawu lektur nieobowiązkowych, który dostępny jest m.in. na stronie internetowej  http://www.britishcouncil.org/pl/poland-cae-2.htm

 

English in Use (pol. zastosowanie struktur językowych)

Trzecia część egzaminu CAE trwa 90 minut. Podzielona jest na 3 sekcje (łącznie 5 zadań). Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi (open cloze) lub jedną z kilku podanych możliwości (multiple-choice cloze), korektę błędów (error correction), słowotwórstwo (word formation), zmiany stylu (register transfer) oraz uzupełnianie luk w tekście brakującymi zwrotami (gapped text). 

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)
Czwarta część egzaminu CAE trwa około 40 minut i składa się z czterech zadań. Każde z nich polega na udzieleniu odpowiedzi na serię pytań po uprzednim wysłuchaniu tekstu (rozmowy telefonicznej, audycji radiowej, rozmowy, ogłoszenia, wykładu itp.) Teksty z zadań 1, 3 oraz 4 odtwarzane są dwukrotnie, natomiast tekst z zadania drugiego – tylko raz. Polecenia mogą mieć formę uzupełniania zdań (sentence completion), sporządzania/uzupełniania notatek (note completion), testu wyboru jednej poprawnej odpowiedzi spośród kilku możliwych (multiple choice questions) oraz dopasowania właściwej odpowiedzi (multiple matching). Nagrania dokonane są przez lektorów, którzy posługują się różnymi odmianami akcentów angielskich.

 

Speaking (pol. Mówienie)

Ostatnia, ustna część egzaminu CAE trwa około 15 minut. Kandydaci zdają ten komponent w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Ta część składa się z czterech etapów. W pierwszym kandydaci opowiadają o sobie, swoim domu i rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W etapie drugim każdy z nich komentuje otrzymany zestaw fotografii, w kolejnym kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w ostatnim prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat. 

 

W każdej z pięciu części można otrzymać maksymalnie 40 punktów, zatem łączna liczba punktów, jakie można uzyskać w całym egzaminie CAE, wynosi 200.