Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

CPE

Części składowe egzaminu CPE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin CPE składa się z 5 części: 

 

Reading (pol. czytanie)

Pierwsza część egzaminu CPE, Reading, trwa 90 minut i obejmuje cztery zadania. Pierwsze to test badający zasób słownictwa (multiple choice lexical cloze). Zdający otrzymuje trzy niezwiązane ze sobą teksty, w których należy uzupełnić brakujące słowa i zwroty jedną z czterech podanych możliwości. W drugim zadaniu, które zawiera cztery powiązane tematycznie teksty, badana jest umiejętność ich rozumienia. Do każdego z tekstów zadawane są dwa pytania w formie testu jednokrotnego wyboru (multiple choice). Trzecie zadanie polega na uzupełnianiu luk w tekście brakującymi fragmentami (gapped text). Ostatnie zadanie podobne jest do drugiego (to również multiple choice), a jedyna różnica polega na tym, że pytania dotyczą jednego długiego tekstu zamiast kilku krótkich. Objętość wszystkich tekstów w części Reading to łącznie ok. 3000 słów. Mogą one stanowić fragmenty książek (literatura faktu i beletrystyka), artykuły prasowe, materiały informacyjno-promocyjne itp.

 

Writing (pol. pisanie)

Kolejna część egzaminu CPE, Writing, trwa 120 minut i podzielona jest na dwa zadania. Pierwsze z nich polega na napisaniu przez zdającego artykułu, wypracowania, listu lub propozycji w oparciu o dostarczone materiały. Stanowić je mogą wycinki prasowe, fragmenty książek, listy lub ogłoszenia, a także fragmenty rozmowy. Mogą być one dodatkowo wzbogacone materiałami wizualnymi. W drugim zadaniu kandydat musi się wykazać umiejętnością tworzenia tekstów w języku angielskim na jeden z czterech podanych tematów. Ostatni temat, a w zasadzie zestaw tematów, dotyczy zawsze opublikowanego z wyprzedzeniem zestawu lektur nieobowiązkowych. Zawiera ono trzy tematy, po jednym do każdej lektury, spośród których wybiera się jeden (listę lektur proponowanych na rok 2010 podano poniżej). Wszystkie polecenia zwięźle przedstawiają kontekst do napisania pracy. Może ona mieć formę artykułu, wypracowania, listu, raportu lub recenzji. Zdający pisze zatem w tej części dwie prace. Objętość każdej z nich powinna mieścić się w granicach 300-350 słów.

 

Zestaw lektur nieobowiązkowych do egzaminu CPE w roku 2013:

Sue Monk Kidd: The Secret Life of Bees (2002); film w reżyserii Giny Prince-Bythewood (2008)

Harold Pinter: The Birthday Party (1958) 

 


Use of English (pol. zastosowanie struktur językowych)

Trzecia część egzaminu CPE, Use of English, trwa 90 minut. Podzielona jest na 5 zadań. Pierwsze polega na uzupełnieniu luk w tekście odpowiedziami własnymi (open cloze) na podstawie kontekstu wypowiedzi. W drugim zadaniu należy uzupełnić puste miejsca w tekście słowami utworzonymi na podstawie podanych wyrazów (word formation). Następne zadanie wymaga uzupełnienia zdań brakującymi zwrotami (gapped sentences). Każde z pytań w tym zadaniu zawiera trzy zdania i w każdym z nich jest luka, którą trzeba uzupełnić jednym słowem (wspólnym dla wszystkich zdań). Zadanie czwarte polega na przekształceniu podanego zdania, nie zmieniając przy tym jego sensu, z wykorzystaniem podanego słowa kluczowego (key word transformations). Ostatnie zadanie weryfikuje zrozumienie tekstu i umiejętność jego podsumowania (comprehension questions and summary writing task). Kandydat otrzymuje dwa teksty i po dwa otwarte pytania do każdego z nich. Ostatnie polecenie w tym zadaniu to napisanie streszczenia po wybraniu istotnych informacji z obu tekstów. 

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Czwarta część egzaminu CPE, Listening, trwa około 40 minut. Kładzie ona nacisk na zrozumienie ogólnego sensu słyszanego tekstu, jak również zdolność wychwycenia w nim szczegółowych informacji i ustalenia znaczenia. Listening składa się z czterech zadań. W każdym z nich należy udzielić odpowiedzi na serię pytań po uprzednim wysłuchaniu tekstu (monologu lub rozmowy będącej fragmentem wywiadu, dyskusji, sztuki radiowej, wykładu, komentarza, dokumentacji lub instrukcji). 

W pierwszym zadaniu odtwarzane są cztery 1-minutowe teksty, a kandydat odpowiada na dwa pytania do każdego z nich. Polecenia mają tu formę testu wyboru jednej poprawnej odpowiedzi spośród trzech możliwych (multiple choice). W pozostałych zadaniach odtwarzane jest po jednym nagraniu, przy czym w drugim i trzecim trwa ono 3-4 minuty, a czwartym – 2-3 minuty. Zadanie drugie polega na uzupełnianiu zdań (sentence completion), kolejne  – na wyborze jednej poprawnej odpowiedzi spośród czterech możliwych (multiple choice). W czwartym zadaniu, kandydat musi dopasować podane wypowiedzi do któregoś z dwóch rozmówców lub też do obu równolegle (multiple matching). Lektorzy występujący w nagraniach posługują się różnymi odmianami akcentów angielskich. Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie. 

 

Speaking (pol. mówienie)

Ostatnia, ustna, część egzaminu CPE trwa około 19 minut. Kandydaci zdają go zazwyczaj w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Część ta składa się z trzech etapów. W pierwszym, 3-minutowym, kandydaci rozmawiają z egzaminatorem, opowiadając o sobie i wyrażając swoje opinie na zadawane pytania. Rozpatrywana jest tu ogólna umiejętność prowadzenia rozmowy. W etapie drugim, trwającym 4 minuty, kandydaci otrzymują zestaw materiałów, które mają im pomóc we wspólnym rozwiązaniu jakiegoś problemu lub podjęciu decyzji. Egzaminatorzy sprawdzają umiejętność oceniania, porównywania, wymiany informacji, podejmowania decyzji itp. Ostatnie zadanie trwa do 12 minut. Każdy z kandydatów otrzymuje kartkę z pytaniem, na które udziela 2-minutowej odpowiedzi. Następnie w ciągu 8 minut egzaminator prowadzi dyskusję, nawiązującą tematycznie do wcześniejszych wypowiedzi. Ta część egzaminu bada umiejętność przygotowania dłuższej wypowiedzi na zadany temat oraz wyrażania i uzasadniania opinii. 

 

W każdej z pięciu części egzaminu CPE można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Zatem łączna liczba punktów, jakie można uzyskać w całym egzaminie, wynosi 200.