Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

IELTS

Części składowe egzaminu IELTS

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin IELTS składa się z czterech komponentów: rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Trzy pierwsze komponenty egzaminu zdawane są tego samego dnia i to bez przerw między nimi, natomiast czwarty – do siedmiu dni przed lub po dniu, w którym zdawane są pozostałe.


Listening (pol. Słuchanie)
Ten komponent trwa 30 minut (oraz dodatkowe 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę) i zawiera 40 pytań o zróżnicowanym charakterze. Mogą to być testy wielokrotnego wyboru, zadania polegające na uzupełnianiu luk, diagramów, planów, formularzy itp., pytania wymagające krótkich odpowiedzi itd. Pytania są podzielone na 4 sekcje, z których każdej odpowiada osobne nagranie:

  • Sekcja 1 – jest to rozmowa pomiędzy dwojgiem ludzi w sytuacji z życia codziennego (np. rozmowa w spółdzielni mieszkaniowej).
  • Sekcja 2 – jest to monolog w sytuacji z życia codziennego (np. ogłoszenie dotyczące zakwaterowania podczas konferencji).
  • Sekcja 3 – jest to rozmowa pomiędzy kilkoma osobami (maksymalnie czterema) dotycząca tematyki szkolnej lub akademickiej (np. grupa studentów planująca przeprowadzenie badań).
  • Sekcja 4 – jest to monolog związany z tematyką akademicką (np. wykład uniwersytecki).

Zdający słuchają nagrań tylko raz (!) i nie przysługuje im prawo do wysłuchania ich po raz kolejny. Ponadto, nagrania są przygotowywane przy współpracy z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego z różnych stron świata, nierzadko zatem zdający mają okazję usłyszeć nie tylko obywateli Wielkiej Brytanii, ale także Amerykanów, Australijczyków czy Nowozelandczyków.

 

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)
Ten komponent trwa 60 minut i nie posiada marginesu czasu na przeniesienie odpowiedzi na kartę, w związku z czym zdający jest zmuszony tak rozplanować swój czas, aby zdążyć w ciągu godziny przeczytać teksty, udzielić odpowiedzi i nanieść je na kartę. Niezależnie od odmiany egzaminu (Academic lub General Training), komponent testujący rozumienie tekstu czytanego podzielony jest na trzy sekcje o łącznej długości 2150-2750 słów.

W wersji Academic każda z sekcji zawiera jeden długi tekst. Wszystkie teksty użyte podczas egzaminu to materiały autentyczne pochodzące z książek, dzienników, magazynów i gazet. Traktują one luźno i ogólnie o tematach akademickich, ponieważ zostały przeznaczone dla odbiorców niepowiązanych z tym środowiskiem. Teksty są odpowiednie i przystępne dla kandydatów aspirujących do podjęcia studiów za granicą. Charakter tekstów może być opisowy i rzeczowy lub dygresyjny i analityczny. Teksty mogą zawierać także treści niewerbalne, takie jak diagramy czy ilustracje. W przypadku gdy teksty zawierają słownictwo specjalistyczne, arkusz zawiera prosty słowniczek.

W wersji General Training sekcja pierwsza zawiera dwa lub trzy niedługie teksty, z których jeden może składać się z 6-8 krótkich tekstów, które łączy wspólny temat dotyczący życia codziennego w kraju anglojęzycznym. Sekcja druga zawiera dwa niedługie teksty skupiające się na kwestiach związanych z pracą (np. staranie się o pracę, szkolenia w miejscu pracy). Sekcja trzecia zawiera jeden dłuższy, bardziej złożony tekst na jeden z tematów ogólnych. Teksty użyte podczas egzaminu to materiały autentyczne pochodzące z książek, dzienników, broszur informacyjnych, reklam, dokumentów biurowych, magazynów i gazet.

 

Writing (pol. pisanie)
Ten komponent trwa 60 minut i jest podzielony na dwie sekcje. Komponent pisania jest oceniany tylko przez egzaminatorów IELTS z odpowiednimi uprawnieniami według czterech kryteriów IELTS dotyczących pisania: wywiązanie się z zadania, spójność, bogactwo językowe i użycie struktur gramatycznych. Obie wersje łączy to, że wynik osiągnięty w zadaniu drugim ma dwukrotnie większe znaczenie niż wynik osiągnięty w zadaniu pierwszym. W obu wersjach sprawdza się zdolność kandydatów do udzielenia pisemnej odpowiedzi stosownej pod względem treści, struktury oraz zakresu słownictwa i gramatyki.

Wersja Academic 

 - W zadaniu pierwszym kandydatom przedstawiona jest tabelka, wykres lub diagram, zaś ich zadaniem jest opisać, podsumować lub wyjaśnić znaczenie danych własnymi słowami. W tym zadaniu oceniana jest zdolność kandydatów do nadawania danym struktury, prezentowania i (niekiedy) porównywania. Testowana jest również umiejętność opisania procesu / procedury, przedmiotu, zdarzenia / sekwencji zdarzeń lub wyjaśnienia, jak coś działa.

- Zadanie drugie polega na napisaniu pracy będącej odpowiedzią na przedstawiony punkt widzenia, argument lub problem. To zadanie – w zależności od treści polecenia – sprawdza, czy egzaminowani potrafią pisemnie przedstawiać rozwiązania danych problemów, motywować opinie, porównywać opinie i wnioski lub kwestionować opinie i podważać argumenty.

Poruszone problemy mają charakter ogólny, są odpowiednie i przystępne dla kandydatów aspirujących do podjęcia studiów za granicą. Obie prace powinny być napisane w stylu formalnym, czyli bez wykorzystania skrótów i kolokwializmów.

 

Wersja General Training 

 - W zadaniu pierwszym, kandydatom przedstawiony jest zarys danej sytuacji, zaś ich zadanie polega na napisaniu listu z prośbą o szczegółowe informacje lub wyjaśnienie sytuacji. List ten może być prywatny, na wpół formalny lub formalny. W tym zadaniu – w zależności od treści polecenia – oceniana jest zdolność kandydatów do nawiązania prywatnej korespondencji w celu uzyskania lub udzielenia informacji ogólnych; sprawdzana jest także umiejętność wyrażania potrzeb, upodobań i uprzedzeń oraz prezentowania opinii.

- Zadanie drugie polega na napisaniu pracy będącej odpowiedzią na przedstawiony punkt widzenia, argument lub problem. To zadanie – w zależności od treści polecenia – sprawdza, czy egzaminowani potrafią pisemnie przedstawiać rozwiązania danych problemów, motywować opinie, porównywać opinie i wnioski lub kwestionować opinie i podważać argumenty. Praca może być napisana w stylu nieco mniej formalnym, niż ta w wersji Academic. Tematy dotyczą głównie zjawisk powszechnych.

 


Speaking (pol. mówienie)

Komponent egzaminu sprawdzający umiejętność komunikacji ustnej w języku angielskim to trzyczęściowa rozmowa z egzaminatorem. Ten komponent trwa 11-14 minut i, co ważne, jest nagrywany.

 

  1. Wstęp/Wywiad – ta sekcja trwa 4-5 minut. Egzaminator przedstawia się i prosi kandydata o przedstawienie się i potwierdzenie swojej tożsamości. Następnie egzaminator zadaje serię pytań o charakterze ogólnym na tematy bliskie kandydatowi (np. dom, rodzina, praca, nauka, zainteresowania).
  2. Tura Indywidualna – ta sekcja trwa 3-4 minuty. Egzaminator daje kandydatowi kartę zadań zawierającą temat oraz podpowiedzi. Ich zadaniem jest wspomóc kandydata w udzieleniu odpowiedzi. Kandydat otrzymuje kartkę i ołówek i ma jedną minutę na przygotowanie, po czym omawia temat przez ok. dwie minuty. Po tym czasie egzaminator zadaje mu jedno lub dwa pytania dotyczące tematu.
  3. Rozmowa – ta sekcja trwa 4-5 minut. W czasie jej trwania egzaminator zadaje dalsze pytania dotyczące tematu z poprzedniej sekcji. Te pytania mają na celu umożliwienie kandydatowi omówienie bardziej abstrakcyjnych kwestii i aspektów tematu.

 

Ten komponent egzaminu sprawdza całe spektrum umiejętności związanych z mówieniem po angielsku, od zdolności prezentowania opinii i przekazywania informacji dotyczących życia codziennego przez udzielanie odpowiedzi na szereg pytań. Sprawdzana jest także umiejętność budowania dłuższej, logicznej wypowiedzi na dany temat z wykorzystaniem odpowiedniego słownictwa i struktur gramatycznych.