Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

TOEFL

Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja – PBT

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin TOEFL PBT składa się z czterech komponentów: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu), Structure and Written Expression (użycie struktur gramatycznych), Reading Comprehension (rozumienie tekstu czytanego) oraz Test of Written English (umiejętność pisania po angielsku). Ostatni komponent, Test of Written English (TWE) jest traktowany właściwie jako osobny, ale uczestnictwo w nim jest konieczne – tak samo, jak w przypadku innych komponentów egzaminu.

Cały egzamin TOEFL w wersji PBT trwa od 3½ godziny do ok. 4 godzin. Przebieg całego egzaminu różni się znacząco od przebiegu egzaminu TOEFL iBT na przykład tym, że w wersji PBT nie ma przerwy dla kandydatów, co może stanowić przeszkodę dla osób, obawiają się zmęczenia fizycznego. Strukturę całego egzaminu ilustruje poniższa tabela.

 

Sekcja Opis Liczba pytań Czas
Listening Comprehension Sprawdza zdolność języka mówionego 50 30-40 min

Structure and Written Expression

Sprawdza umiejętność stosowania struktur gramatycznych niezbędnych do komunikacji

40 25 min
Reading Comprehension

Sprawdza umiejętność czytania i rozumienia materiałów i tekstów o charakterze innym niż techniczny

50 55 min
Test of Written English

Sprawdza umiejętność pisaniaw języku angielskim

1 temat 30 min

 

Listening Comprehension (pol. rozumienie ze słuchu)
Komponent poświęcony słuchaniu ze zrozumieniem trwa od 30 do 40 minut i podzielony jest na trzy podsekcje. Pierwsza z nich zawiera 30 minidialogów, z których każdy składa się z dwóch wypowiedzi i pytań do każdego z nich. Druga podsekcja zawiera 3 lub 4 dłuższe dialogi, do których arkusz egzaminacyjny przewiduje po kilka pytań. Trzecia podsekcja zawiera 3 lub 4 przemowy lub wykłady, z których każdy trwa około minuty. Do każdego z nich przewidzianych jest kilka pytań. Wszystkie pytania mają na celu sprawdzenie czy osoba egzaminowana:

 • rozumie główną myśl wypowiedzi ustnej, a także poszczególne jej aspekty,
 • potrafi wnioskować na podstawie tekstu i wyciągać z niego potrzebne informacje,
 • dostrzega powiązania pomiędzy kolejnymi częściami tekstu (m.in. związki przyczynowo-skutkowe oraz różnice i podobieństwa),
 • potrafi rozpoznać intencje i nastawienie osoby mówiącej,
 • rozpoznaje organizację tekstu, dygresje i zmiany tematu (np. wstęp i zakończenie)

Zadania do każdego z nagrań mogą mieć postać pytań jednokrotnego wyboru, pytań wielokrotnego wyboru, porządkowania zdań/fraz według określonego wzoru lub uzupełniania tabel.

 

Structure and Written Expression (pol. użycie struktur gramatycznych)
Sekcja egzaminu sprawdzająca użycie struktur gramatycznych w języku angielskim trwa 25 minut i zawiera 40 pytań/zadań: 15 polegających na uzupełnieniu zdań oraz 25 polegających na wskazaniu błędów.

Pierwsze z nich to typowe testy jednokrotnego wyboru. Każdemu zdaniu z luką towarzyszą cztery możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Zadania polegające na odnalezieniu błędów zawierają zdania z czterema podkreślonymi wyrazami, z których jeden jest niepoprawnie użyty. Celem zdającego jest wskazać ten wyraz.

Sekcja Structure and Written Expression ma na celu przede wszystkim sprawdzenie wiedzy osoby egzaminowanej odnośnie budowy zdań w języku angielskim. Ponadto, kandydaci powinni potrafić rozpoznać poprawne struktury i umieć je odróżnić od niepoprawnych. Aby tego dokonać każdy kandydat powinien posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia elementów gramatyki języka angielskiego.

Reading Comprehension (pol. rozumienie tekstu czytanego)
Komponent testujący czytanie ze zrozumieniem zawiera 50 pytań/zadań, a czas na jego rozwiązanie to 55 minut. Arkusz egzaminacyjny z reguły zawiera 5 lub 6 tekstów, których poziom, tematyka i styl odpowiadają tekstom, z którymi mają styczność studenci koledżów i uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Zadania i pytania użyte w tej sekcji dotyczą bezpośrednio treści tekstów lub myśli przewodnich, czyli tego, co autorzy mieli na myśli lub chcieli przekazać poprzez tekst. Pytania mogą też dotyczyć konkretnych wyrazów użytych w tekstach. W tym miejscu należałoby wspomnieć, że wiele wyrazów lub związków wyrazowych w języku angielskim ma więcej, niż jedno znaczenie, w związku z czym pytania dotyczące wyrazów w sekcji Reading Comprehension dotyczą słownictwa w konkretnym kontekście. Innymi słowy zdający powinien wziąć pod uwagę mnogość znaczeń i fakt, że to kontekst nadaje słownictwu konkretne znaczenie.

Zadania w sekcji Reading Comprehension to testy jednokrotnego wyboru, w których tylko jedna z czterech możliwych odpowiedzi jest prawidłowa. Zamierzeniem tej sekcji jest sprawdzenie czterech podstawowych aspektów umiejętności czytania ze zrozumieniem:

 • skanowanie tekstu i szybkie przeglądanie w celu znalezienia ważnych szczegółów i słów kluczowych,
 • zwiększenie płynności czytania,
 • rozpoznawanie i rozumienie sposobu zorganizowania i celu tekstu,
 • zrozumienie tematu lub myśli przewodniej tekstu, głównych punktów, słownictwa w kontekście oraz znaczenia zaimków w tekście.

 

Test of Written English (TWE) (pol. umiejętność pisania po angielsku)
Test of Written English to 30-minutowy sprawdzian umiejętności pisania w języku angielskim. Podjęcie próby napisania tej części egzaminu TOEFL PBT jest warunkiem koniecznym do ukończenia egzaminu. Jedynym zadaniem zdającego w tej sekcji jest napisanie krótkiej pracy na temat podany na arkuszu egzaminacyjnym, w celu zaprezentowania umiejętności pisania w języku angielskim. W ich skład wchodzą:

 • umiejętność formułowania i organizowania wypowiedzi,
 • umiejętność precyzowania argumentów przemawiających za sformułowanymi pomysłami,
 • umiejętność pisania w standardowym języku angielskim w odpowiedzi na podany temat.

 

Od kandydatów nie jest wymagane zdobycie żadnej wiedzy dotyczącej tematu egzaminu TWE z wyprzedzeniem, nie są od nich również pobierane żadne opłaty dodatkowe za podejście do niego.

Bardzo istotne jest, aby uważnie przeczytać treść zadania, bowiem prace odbiegające od tematu nie są oceniane. Warto zatem poświęcić kilka minut na zastanowienie się i sporządzenie krótkich notatek lub ogólnego planu pracy, pozostawiając sobie jednak przynajmniej dwadzieścia minut na napisanie pracy.