Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

TOEFL

Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja iBT

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin TOEFL iBT składa się z czterech komponentów: Reading (rozumienie tekstu czytanego), Listening (rozumienie ze słuchu), Speaking (mówienie) oraz Writing (pisanie). Organizację egzaminu ilustruje poniższa tabela.

Sekcja Liczba pytań / zadań Czas trwania
Reading 3-5 tekstów, 12-14 pytań do każdego tekstu 60-100 minut
Listening

4-6 wykładów, 6 pytań do każdego wykładu

2-3 rozmów, 5 pytań do każdej rozmowy

60-90 minut
PRZERWA ------------------------------------- 10 minut
Speaking 6 zadań; 2 niezależne i 4 w oparciu o materiały 20 minut
Writing

1 zadanie w oparciu o materiały

1 zadanie niezależne

20 minut

30 minut

 

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)
Ten komponent trwa od 60 do 100 minut, w zależności od liczby tekstów w danym zestawie egzaminacyjnym – może ich być od 3 do 5. Do każdego tekstu dołączonych jest 12-14 pytań, sprawdzających czy osoba egzaminowana posiada trzy podstawowe elementy składowe umiejętności czytania ze zrozumieniem, a mianowicie:

  • poszukiwanie informacji – ten aspekt czytania ze zrozumieniem polega na skanowaniu tekstu w poszukiwaniu słów kluczowych i ważnych informacji.
  • podstawowe zrozumienie – ten aspekt polega na ogólnym zrozumieniu tematu lub myśli przewodniej tekstu, głównych punktów, słownictwa w kontekście oraz znaczenia zaimków w tekście. Ponadto wymagane jest wyciągnięcie wniosków dotyczących niebezpośrednich myśli przekazanych w tekście.
  • czytanie dla nauki – ten aspekt to nic innego, jak rozpoznawanie struktury i celu tekstu, zrozumienie związków pomiędzy poszczególnymi myślami.

Część Reading korzysta w pełni z tekstów akademickich, traktujących o rozmaitych dziedzinach naukowych. Niemniej jednak, teksty te mają charakter raczej popularnonaukowy, a pytania do nich są całkowicie oparte o tekst, więc brak obeznania z daną dziedziną nie jest przeszkodą w wykonaniu danego zadania, bowiem wszystkie odpowiedzi znajdują się w tekście.


Zadania do każdego z tekstów mogą mieć postać:

  • pytań jednokrotnego wyboru,
  • pytań wielokrotnego wyboru,
  • dopasowania zdań wyciętych z tekstu.


Na rozwiązanie poszczególnych zadań do każdego tekstu w tej części kandydat ma 20 minut, po czym otrzymuje kolejny tekst wraz z zestawem zadań. Niemożliwe jest zatem zapoznanie się ze wszystkimi tekstami od razu.

 


Listening (pol. rozumienie ze słuchu)
Część Listening testuje rozumienie tekstu mówionego, szczególnie wykładów i konwersatoriów. Poszczególne zadania w tej części oparte są na wykładach oraz dialogach nagranych specjalnie na potrzeby egzaminu, jednak stylizowanych na autentyczne materiały i zawierających wszystkie ich cechy, np. przerwy w wypowiedzi i odgłosy w tle.

Komponent ten trwa od 60 do 90 minut w zależności od liczby wykładów i dialogów w danym zestawie egzaminacyjnym – wykładów może być od 4 do 6, z których każdy trwa od 3 do 5 minut, a dialogi mogą być 2 lub 3 i trwać około 3 minut. Po wysłuchaniu każdego z wykładów osoba egzaminowana musi odpowiedzieć na 6 pytań, zaś po wysłuchaniu dialogów na 5. Wszystkie nagrania są odtwarzane w całości tylko jeden raz (!). W przypadku niektórych pytań część nagrania odtwarzana jest jeszcze raz, po czym zadawane jest pytanie dotyczące konkretnego fragmentu, a nie całego nagrania. Wszystkie pytania mają na celu sprawdzenie czy osoba egzaminowana:

  • rozumie główną myśl wypowiedzi ustnej, a także poszczególne jej aspekty,
  • potrafi wnioskować na podstawie tekstu i wyciągać z niego potrzebne informacje,
  • dostrzega powiązania pomiędzy kolejnymi częściami tekstu (m.in. związki przyczynowo-skutkowe oraz różnice i podobieństwa),
  • potrafi rozpoznać intencje i nastawienie osoby mówiącej,rozpoznaje organizację tekstu,rozumie funkcje oraz cele danej wypowiedzi ustnej.

 

Wykłady używane podczas egzaminu są wzorowane na prawdziwych wykładach  prowadzonych na amerykańskich uczelniach wyższych. Niektóre z nich są w całości zdominowane przez wykładowcę, inne natomiast są uzupełniane wypowiedziami studentów. Za każdym razem, kiedy odtwarzany zostaje zapis wykładu, zdający widzi także obrazek wskazujący, czy będzie to wykład dawany wyłącznie przez wykładowcę, czy też taki z udziałem studentów.


Konwersacje używane podczas egzaminu mają również charakter akademicki - mogą to być rozmowy prowadzone podczas konsultacji studenta z wykładowcą lub rozmowy z pracownikami administracji uczelni.

Zadania do każdego z nagrań mogą mieć postać pytań jednokrotnego wyboru, pytań wielokrotnego wyboru, porządkowania zdań/fraz według określonego wzoru lub uzupełniania tabel.

 

Speaking (pol. mówienie)
Część Speaking trwa około 20 minut i składa się z sześciu pytań. Osoba egzaminowana ma od 15 do 30 sekund na przygotowanie swojej odpowiedzi na każde z pytań, a później od 45 do 60 sekund na jej udzielenie.

Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania osoba egzaminowana może formułować dowolnie, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniach. Odpowiedzi na pozostałe cztery pytania muszą opierać się na wcześniej przeczytanych lub wysłuchanych materiałach (ogłoszenia, fragmenty książek, wykładów lub dyskusji).

Wszystkie odpowiedzi ustne są nagrywane i udzielane przez mikrofon, a następnie przesyłane do centrum ETS, gdzie następuje ich ocena. Egzaminatorzy ETS, oceniając wypowiedzi ustne, szczególną uwagę zwracają na płynność i spójność wypowiedzi, poprawną wymowę, intonację, odpowiedni dobór struktur gramatycznych i słownictwa oraz zawartość merytoryczną wypowiedzi.

 

Writing (pol. pisanie)

Część Writing trwa 50 minut i składa się z dwóch zadań. 

Pierwsze zadanie wymaga od osoby egzaminowanej przeczytania w ciągu 3 minut krótkiego tekstu, wysłuchania nagrania (traktującego na ten sam temat co wcześniej przeczytany tekst, lecz z innej perspektywy), a następnie napisania odpowiedzi na zadane pytanie, tj. streszczenia wykładu i tekstu ze wskazaniem powiązań i różnic między nimi. Na napisanie odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne osoba egzaminowana ma 20 minut i powinna się ona zawierać w 150 – 220 słowach.

Drugie zadanie polega na napisaniu krótkiego eseju, w którym osoba egzaminowana ma wyrazić swoje zdanie na podany temat. Na jego napisanie zdający ma 30 minut, a długość tej formy wypowiedzi nie powinna przekraczać 300 słów.

Zadania egzaminacyjne w części Writing sprawdzają czy osoba egzaminowana potrafi podsumować, sparafrazować i wyciągnąć wnioski z akademickich tekstów pisanych i mówionych, znaleźć zbieżności i różnice pomiędzy informacjami na ten sam temat lecz zaczerpniętymi z różnych źródeł, wyrazić swoją opinię w formie pisemnej (esej).