Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Polskie egzaminy państwowe

Egzamin gimnazjalny z języka obcego - informacje ogólne

Egzamin gimnazjalny - zakres zagadnień gramatycznych

Struktura egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Do góry

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest obowiązkowym egzaminem końcowym, dla wszystkich uczniów gimnazjum, do którego podchodzą pod koniec trzeciej klasy. Egzamin ten składa się z trzech integralnych, obowiązkowych części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.
1 Egzamin gimnazjalny z języka obcego - informacje ogólne   
2 Egzamin gimnazjalny - zakres zagadnień gramatycznych   
3 Struktura egzaminu gimnazjalnego z języka obcego   

Egzamin gimnazjalny z języka obcego - informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[303]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin gimnazjalny jest obowiązkowym egzaminem końcowym, dla wszystkich uczniów gimnazjum, do którego podchodzą pod koniec trzeciej klasy. Egzamin ten składa się z trzech integralnych, obowiązkowych części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

W trzeciej części egzaminu uczeń może wybrać jeden z języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, a od roku szkolnego 2013/2014 także język ukraiński. Musi jednak pamiętać, że egzamin może zdać tylko z języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Przed przystąpieniem do egzaminu – do 20 września roku szkolnego, w którym uczeń będzie zdawał egzamin – musi on wypełnić deklarację, w której określi, jaki język obcy wybiera.


Terminy egzaminów

Terminy wszystkich egzaminów gimnazjalnych można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która jest organizatorem egzaminu.


Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Kiedy arkusze egzaminacyjne zostaną sprawdzone uczeń otrzymuje zaświadczenie ze szczegółowo rozpisanymi wynikami egzaminu. Każda z jego części jest opisana dwoma liczbami – to wynik procentowy i wynik centylowy. Pierwszy pokazuje odsetek punktów, jaki gimnazjalista zdobył za zadania z danego zakresu, drugi natomiast obrazuje odsetek uczniów, którzy otrzymali za dane zadania tyle samo lub mniej punktów niż on.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Egzamin gimnazjalny - zakres zagadnień gramatycznych

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[304]}}Czytaj
 
Ćwicz

Podczas egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego sprawdza się u ucznia znajomość następujących struktur gramatycznych:

 1. formy osobowe i nieosobowe czasowników, imiesłowy czynne i bierne, a także czasowniki posiłkowe i modalne, regularne i nieregularne, wyrażające stany i czynności oraz złożone, sprawdza się także znajomość czasów gramatycznych, trybów i konstrukcji be going to, have to, would like to;
 2. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, złożone, a także liczba mnoga regularna i nieregularna oraz formy dzierżawcze;
 3. przedimki określone, nieokreślone i zerowe;
 4. stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników oraz użycie przymiotników dzierżawczych i przymiotników z so, such, how i what;
 5. stopniowanie regularne i nieregularne przysłówków, przysłówki too i enough, ponadto zwraca się uwagę na to, czy uczeń zna miejsce przysłówka w zdaniu;
 6. zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające, względne, wzajemne i nieokreślone, jak również zaimek bezosobowy you oraz zaimki one i ones;
 7. liczebniki główne i porządkowe;
 8. przyimki przyczyny, sposobu oraz określające czas, miejsce, kierunek i odległość;
 9. spójniki.


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Struktura egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[305]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego jest podzielony na dwa poziomy – podstawowy i rozszerzony.


Na poziomie podstawowym nie wymaga się od uczniów umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej, a zakres umiejętności językowych sprawdzanych w zadaniach nie jest aż tak szeroki jak na poziomie rozszerzonym. Teksty, które pojawiają się w poszczególnych zadaniach na poziomie podstawowym są krótsze i mniej zróżnicowane tematycznie. Co więcej osoby wypowiadające się w nagraniach służących do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu mówią trochę wolniej niż te w nagraniach na poziomie rozszerzonym.

Zadania z poziomu podstawowego rozwiązują gimnazjaliści, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego od I klasy gimnazjum, poziom rozszerzony jest zaś obowiązkowy dla uczniów kontynuujących naukę angielskiego rozpoczętą w szkole podstawowej (ci więc piszą egzamin na obu poziomach). Na poziom rozszerzony mogą się zdecydować także pozostałe – chcące sprawdzić swoje umiejętności językowe – osoby. Należy dodać, że gimnazjalista nie ma możliwości zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z innego języka niż ten, na który zdecydował się na poziomie podstawowym.


Części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym:

 1. rozumienie ze słuchu,
 2. rozumienie tekstów pisanych,
 3. znajomość funkcji językowych,
 4. znajomość środków językowych.


Części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym:

 1. rozumienie ze słuchu,
 2. rozumienie tekstów pisanych,
 3. znajomość środków językowych,
 4. wypowiedź pisemna.

 

Rozumienie ze słuchu

Uczniowie mają za zadanie wysłuchać krótkich tekstów w języku obcym, które czytane są przez rodzimych użytkowników danego języka. Każdy z tekstów odtwarzany jest dwa razy, a poprzedza go nagrane w języku polskim polecenie dotyczące zadania.


W tej części gimnazjaliści otrzymują zadania zamknięte – wybierają z podanych odpowiedzi jedną lub więcej, określają prawdziwość stwierdzeń lub dobierają je w odpowiednie grupy. Na poziomie podstawowym pojawiają się trzy lub cztery zadania (można za nie dostać 30% wszystkich punktów), na poziomie rozszerzonym natomiast dwa lub trzy zadania (punkty za nie stanowią 25% punktów z tej części egzaminu).

Rozwiązanie wszystkich zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, wraz z przerwami na ich wykonanie, trwa ok. 10 minut (na poziomie podstawowym) lub ok. 12 minut (na poziomie rozszerzonym). 

Rozumienie tekstów pisanych

W arkuszach, które otrzymują uczniowie umieszczone są trzy lub cztery zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Są to zadania zamknięte – by je rozwiązać, należy wybrać z podanych odpowiedzi jedną lub kilka, określić prawdziwość stwierdzeń lub odpowiednio je do siebie dopasować. Za poprawne rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym można otrzymać 30% wszystkich punktów, a na poziomie rozszerzonym – 25%.

 

Znajomość funkcji językowych (tylko poziom podstawowy)

Znajomość funkcji językowych, a także podobieństw i różnic w sposobie ich realizowania w języku polskim i angielskim sprawdzana jest w trzech lub czterech zadaniach. Uczniowie rozwiązują zadania zamknięte dotyczące zapisanych lub nagranych tekstów (tych słuchają dwa razy), a także przedstawionych w arkuszach obrazów. Mają wybrać z podanych odpowiedzi jedną lub kilka albo dobrać elementy w odpowiednie grupy. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań mogą zdobyć 25% punktów.

Znajomość środków językowych

Znajomość środków językowych sprawdzana jest w dwóch lub trzech zadaniach zawierających pojedyncze zdania lub krótkie teksty.

Na poziomie podstawowym uczeń napotyka zadania zamknięte – ma dobrać stwierdzenia w odpowiednie grupy albo wybrać z podanych odpowiedzi jedną lub kilka. Za poprawne rozwiązanie zadań otrzymuje 15% wszystkich punktów.

Na poziomie rozszerzonym gimnazjalista mierzy się z dwoma lub trzema zadaniami otwartymi. Otrzymuje wyrazy, które ma odmienić, by uzupełnić luki obecne w zdaniach, może także zostać poproszony o ułożenie zdań z podanych elementów. W tej części egzaminu mogą też pojawić się zadania wymagające parafrazowania zdań lub tłumaczenia ich fragmentów na język obcy. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów.

Wypowiedź pisemna (tylko poziom rozszerzony)

Uczeń ma za zadanie napisać krótki (50 – 100 słów) tekst użytkowy – list prywatny, e-mail, wiadomość. W wypowiedzi mogą się znaleźć m.in. elementy opisu lub zaproszenia. Gimnazjalista może też zostać poproszony o wyrażenie i uzasadnienie swoich emocji i opinii albo o zrelacjonowanie czegoś. W poleceniu zapisane są trzy elementy, jakie ma rozwinąć w swoim tekście. Za całe, poprawnie wykonane zadanie może on otrzymać 25% wszystkich punktów.

W wypowiedzi pisemnej oceniana jest jej treść, spójność i logika, jak również poprawność użycia środków językowych i ich zakres. Nie ocenia się wypowiedzi napisanej nieczytelnie, niekomunikatywnej (np. zapisanej fonetycznie) lub niezgodnej z poleceniem, a także takiej, która jest odtworzona z podręcznika lub jakiegoś innego źródła. Wypowiedź za krótka może otrzymać punkty wyłącznie za treść.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz