Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Polskie egzaminy państwowe

Egzamin maturalny z języka angielskiego - informacje ogólne

Matura - rozumienie ze słuchu

Matura - rozumienie tekstu czytanego

Matura - rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Matura - wypowiedź pisemna

Matura - egzamin ustny

Do góry

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla uczniów, którzy starają się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Trzeba zdawać egzamin pisemny na poziomie podstawowym, obowiązkowo trzeba również przystąpić do części ustnej egzaminu.
1 Egzamin maturalny z języka angielskiego - informacje ogólne   
2 Matura - rozumienie ze słuchu   
3 Matura - rozumienie tekstu czytanego   
4 Matura - rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych   
5 Matura - wypowiedź pisemna   
6 Matura - egzamin ustny   

Egzamin maturalny z języka angielskiego - informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[306]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla uczniów, którzy starają się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Trzeba zdawać egzamin pisemny na poziomie podstawowym, obowiązkowo trzeba również przystąpić do części ustnej egzaminu. Należy dodać, że w części ustnej i pisemnej zdaje się egzamin z tego samego języka.

Język obcy może być przez ucznia wybrany na przedmiot dodatkowy. Jeśli uczeń wybiera na przedmiot dodatkowy język obcy, który zdaje jako przedmiot obowiązkowy, musi zdać egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym. Jeśli natomiast na przedmiot dodatkowy wybiera drugi język obcy, może przystąpić do egzaminu ustnego i (lub) pisemnego. Wybierając egzamin pisemny, musi zdecydować się na jeden z jego poziomów (podstawowy albo rozszerzony).

Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część ustna jest na jednakowym poziomie dla wszystkich zdających, a część pisemna dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony.

 

Poziom podstawowy

Egzamin pisemny w części podstawowej trwa łącznie 120 minut i składa się z trzech komponentów:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstów pisanych,
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Poziom rozszerzony

 Egzamin pisemny w części rozszerzonej trwa łącznie 190 minut i składa się z pięciu komponentów:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstów pisanych,
 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Egzamin ustny

Egzamin ustny dla wszystkich uczniów trwa około 15 minut. W tym czasie uczniowie muszą:

 • przejść przez rozmowę wstępną,
 • wziąć udział w rozmowie z odgrywaniem ról,
 • opisać daną im ilustrację i odpowiedzieć na trzy związane z nią pytania,
 • zbudować wypowiedź na podstawie dostarczonego materiały stymulującego i odpowiedzieć na dwa związane z nim pytania egzaminatora.


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Matura - rozumienie ze słuchu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[307]}}Czytaj
 
Ćwicz

W części rozumienie ze słuchu egzaminu maturalnego z języka nowożytnego uczniowie dwukrotnie wysłuchują nagrań czytanych przez rodzimych użytkowników języka i wykonują trzy lub cztery dotyczące ich zadania.

Wśród nagrań mogą się znaleźć np. rozmowy, wywiady, komunikaty, teksty narracyjne lub instrukcje, których tematyka jest określona w standardach wymagań egzaminacyjnych. Zdający otrzymują zadania zamknięte typu:

Prawda czy fałsz – w tym zadaniu zdający musi zdecydować, czy podane zdania lub stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

Jednokrotny wybór – w tym zadaniu zdający musi zaznaczyć jedną z trzech lub czterech możliwych odpowiedzi na zadane pytanie.

Dobieranie – w tym zadaniu zdający musi dopasować do zdań numery akapitów, które owe zdania opisują lub podsumowują.

Część poświęcona rozumieniu ze słuchu na poziomie podstawowym trwa około 20 minut, a na rozszerzonym około 25 minut. Każda odpowiedź jest warta 1 punkt, co razem daje 30% wyniku egzaminu. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie wraz z przerwami na uzupełnienie odpowiedzi. Nagrania to teksty autentyczne lub adaptowane.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Matura - rozumienie tekstu czytanego

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[308]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, w części sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością zrozumienia informacji w języku angielskim w formie tekstu pisanego. Umiejętność ta jest testowana za pomocą trzech lub czterech zadań:

Prawda czy Fałsz – w tym zadaniu zdający musi zdecydować, czy podane zdania lub stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

Jednokrotny Wybór – w tym zadaniu zdający musi zaznaczyć jedną z trzech lub czterech możliwych odpowiedzi na zadane pytanie.

Dobieranie – w tym zadaniu zdający musi dopasować do zdań numery akapitów, które owe zdania opisują lub podsumowują.

W części poświęconej czytaniu ze zrozumieniem każda odpowiedź jest warta 1 punkt, co razem  na poziomie podstawowym daje 40% wyniku egzaminu, a na poziomie rozszerzonym 18%. Do sprawdzenia umiejętności czytania ze zrozumieniem używa się tekstów autentycznych lub w minimalnym stopniu adaptowanych.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Matura - rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[309]}}Czytaj
 
Ćwicz

Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych – poziom rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym, w części sprawdzającej rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością zrozumienia informacji w języku angielskim w formie tekstu pisanego a także uzupełnienia tego tekstu poprawnymi gramatycznie formami podanych wyrażeń lub zwrotów. Umiejętność ta jest testowana za pomocą jednego lub dwóch zadań:

Jednokrotny Wybór – w tym zadaniu zdający musi zaznaczyć jedną z trzech lub czterech możliwych odpowiedzi na zadane pytanie.

Dobieranie – w tym zadaniu zdający musi uzupełnić tekst wyciętymi z niego wcześniej zdaniami.

W tej części egzaminu każda odpowiedź jest warta 0,5 punktu, co razem daje 6% wyniku egzaminu.

 

 

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych – poziom rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym, w części sprawdzającej rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością zrozumienia informacji w języku angielskim w formie tekstu pisanego a także uzupełnienia tego tekstu poprawnymi gramatycznie formami podanych wyrażeń lub zwrotów. Umiejętność ta jest testowana za pomocą jednego, dwóch lub trzech zadań:

Jednokrotny Wybór – w tym zadaniu zdający musi zaznaczyć jedną z trzech lub czterech możliwych odpowiedzi na zadane pytanie.

Dobieranie – w tym zadaniu zdający musi uzupełnić tekst wyciętymi z niego wcześniej zdaniami.

Uzupełnianie luk – w tym zadaniu zdający musi uzupełnić lukę w zdaniu wybranym przez siebie wyrazem w poprawnej formie lub narzuconym z góry wyrazem w poprawnej formie.

Tłumaczenie – w tym zadaniu zdający musi przetłumaczyć zdanie lub jego fragment na język angielski.

W tej części egzaminu każda odpowiedź jest warta 0,5 punktu, co razem daje 10% wyniku egzaminu.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Matura - wypowiedź pisemna

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[310]}}Czytaj
 
Ćwicz

W tej części egzaminu maturalnego, na poziomie podstawowym, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością samodzielnego tworzenia prostych tekstów użytkowych. Umiejętność ta jest testowana za pomocą dwóch zadań.

 • W pierwszym maturzysta musi napisać pocztówkę, ogłoszenie, zaproszenie lub wiadomość (np. e-mail),
 • a w drugim list prywatny, bądź prosty list formalny, który powinien się zawierać w 120-150 słowach.

Za oba teksty można otrzymać 30% wszystkich punktów. W obydwu tych zadaniach wyznaczone są cztery kwestie, które maturzysta powinien poruszyć w swoich wypowiedziach. Pominięcie którejś z kwestii wiąże się z utratą punktów.


Na poziomie rozszerzonym maturzyści muszą stworzyć tylko jeden tekst – wypracowanie na jeden z trzech podanych tematów. Wypracowania w tej części egzaminu mogą przyjąć formę rozprawki, recenzji, opowiadania lub opisu.

Wypracowanie na poziomie rozszerzonym powinno zawierać się w 200-250 słowach – trzymanie się tych limitów objętości jest niezwykle ważne. Jeśli wypracowanie będzie miało mniej niż 100 słów jego autorowi(-ce) nie zostaną przyznane żadne punktu za bogactwo językowe. Jeśli zaś praca przekroczy 300 słów, jego autor(-ka) otrzyma 0 punktów za kompozycję wypracowania.

Jedną z testowanych form wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym jest rozprawka. Oceniając tę formę wypowiedzi egzaminatorzy będą brali po uwagę nie tylko poprawność gramatyczną i ortograficzną, ale także i treść. Zachęcamy więc do przypomnienia sobie z jakich części powinna składać się każda dobra rozprawka.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Matura - egzamin ustny

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[311]}}Czytaj
 
Ćwicz

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin maturalny z języka angielskiego w części ustnej jest zdawany na jednakowym poziomie przez uczniów, którzy część pisemną zdają na poziomie podstawowym, jak i przez tych, którzy decydują się na wersję rozszerzoną.

W tej części maturzyści muszą się zmierzyć z czterema zadaniami:

 • rozmową wstępną,
 • rozmową z odgrywaniem roli,opisem przedstawionych ilustracji i odpowiedź na trzy pytania,
 • wypowiedzią na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzią na dwa pytania.

Czas trwania części ustnej: ok 15 minut.

 

 

Pierwszym zadaniem maturalnym w części ustnej jest rozmowa wstępna, której głównym celem jest wprowadzenie zdającego w atmosferę egzaminu ustnego. Podczas tej rozmowy egzaminator zadaje luźne pytania, głównie dotyczące życia codziennego osoby egzaminowanej.

Czas trwania: ok. 2 min.

Mimo, że jest to dopiero część wstępna, pełniąca funkcję swoistej rozgrzewki, to umiejętności językowe, które zdający wykaże, są już brane pod uwagę i wliczane do oceny końcowej.

 

Przykładowe pytania z tej część egzaminu:

Do you like the place where you live? (Why/Why not?)

Who is your favorite film star? (Why?)

How often do you eat in restaurants? (Why/When?)

What do you usually have for breakfast/dinner/supper?

Do you like sports? (Why/What?)

What’s the best/worst film you have ever seen?

What is your favorite place in your village/town/city? (Why?)

Do you have brothers or sisters? Tell me about them.

 

 

Drugie zadanie egzaminacyjne to rozmowa zdającego z egzaminatorem, podczas której obydwoje odgrywają oni role wskazane w zestawach egzaminacyjnych (np. uczeń odgrywa rolę pacjenta, a egzaminator lekarza).

W tym zadaniu osoba egzaminowana musi poruszyć cztery, wskazane w zestawie, kwestie. Pominięcie którejkolwiek z nich jest jednoznaczne z utratą punktów. W tej części, jak i w pozostałych częściach egzaminu ustnego, niezwykle istotne jest również prawidłowe reagowanie na wypowiedzi egzaminatora. Należy być przygotowanym na to, że egzaminator będzie prosił o dokładniejsze wyjaśnienie wybranych kwestii lub że z czymś się nie zgodzi i będzie oczekiwał podania mu kolejnych argumentów lub zaproponowania nowego rozwiązania sytuacji.

W każdym zestawie podana jest informacja, czy rozmowę rozpoczyna egzaminujący czy osoba egzaminowana.

Czas trwania: maks. 3 min (w tym ok. 30 sekund na przygotowanie).

 


Trzecim zadaniem egzaminacyjnym jest opis ilustracji, którą egzaminujący przedstawia osobie zdającej i odpowiedź na trzy pytania egzaminatora dotyczące przedstawionej na niej sytuacji.

Opisując ilustrację zdający powinien określić: 

miejsce przedstawione na zdjęciu,

osoby przedstawione na zdjęciu,

oraz czynności wykonywane przez te osoby.


Czas trwania: maks. 4 min

 


Czwartym zadaniem egzaminacyjnym jest wypowiedź na podstawie materiały stymulującego  i odpowiedź na cztery pytania egzaminatora. W każdym zadaniu tego typu zdającemu przedstawianych jest kilka zdjęć lub obrazków, spośród których musi on wybrać jeden, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunek(-ki) postawione w zadaniu. Swój wybór zdający musi uzasadnić. Po dokonaniu i uzasadnieniu swojego wyboru zdający musi odpowiedzieć na cztery pytania zadane mu przez egzaminatora. Pytania egzaminatora są związane z tematyką materiałów stymulujących.

Uzasadniając wybór jednej z przedstawionych ilustracji (zdjęć) zdający nie tylko powinien powiedzieć dlaczego decyduje się właśnie na ten obrazek, ale również dlaczego odrzuca pozostałe.

Czas trwania: maks. 5 min ( w tym ok. 1 min. na zapoznanie się z treścią zadania).Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz