Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzamin maturalny

Matura - egzamin ustny

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin maturalny z języka angielskiego w części ustnej jest zdawany na jednakowym poziomie przez uczniów, którzy część pisemną zdają na poziomie podstawowym, jak i przez tych, którzy decydują się na wersję rozszerzoną.

W tej części maturzyści muszą się zmierzyć z czterema zadaniami:

  • rozmową wstępną,
  • rozmową z odgrywaniem roli,opisem przedstawionych ilustracji i odpowiedź na trzy pytania,
  • wypowiedzią na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzią na dwa pytania.

Czas trwania części ustnej: ok 15 minut.

 

 

Pierwszym zadaniem maturalnym w części ustnej jest rozmowa wstępna, której głównym celem jest wprowadzenie zdającego w atmosferę egzaminu ustnego. Podczas tej rozmowy egzaminator zadaje luźne pytania, głównie dotyczące życia codziennego osoby egzaminowanej.

Czas trwania: ok. 2 min.

Mimo, że jest to dopiero część wstępna, pełniąca funkcję swoistej rozgrzewki, to umiejętności językowe, które zdający wykaże, są już brane pod uwagę i wliczane do oceny końcowej.

 

Przykładowe pytania z tej część egzaminu:

Do you like the place where you live? (Why/Why not?)

Who is your favorite film star? (Why?)

How often do you eat in restaurants? (Why/When?)

What do you usually have for breakfast/dinner/supper?

Do you like sports? (Why/What?)

What’s the best/worst film you have ever seen?

What is your favorite place in your village/town/city? (Why?)

Do you have brothers or sisters? Tell me about them.

 

 

Drugie zadanie egzaminacyjne to rozmowa zdającego z egzaminatorem, podczas której obydwoje odgrywają oni role wskazane w zestawach egzaminacyjnych (np. uczeń odgrywa rolę pacjenta, a egzaminator lekarza).

W tym zadaniu osoba egzaminowana musi poruszyć cztery, wskazane w zestawie, kwestie. Pominięcie którejkolwiek z nich jest jednoznaczne z utratą punktów. W tej części, jak i w pozostałych częściach egzaminu ustnego, niezwykle istotne jest również prawidłowe reagowanie na wypowiedzi egzaminatora. Należy być przygotowanym na to, że egzaminator będzie prosił o dokładniejsze wyjaśnienie wybranych kwestii lub że z czymś się nie zgodzi i będzie oczekiwał podania mu kolejnych argumentów lub zaproponowania nowego rozwiązania sytuacji.

W każdym zestawie podana jest informacja, czy rozmowę rozpoczyna egzaminujący czy osoba egzaminowana.

Czas trwania: maks. 3 min (w tym ok. 30 sekund na przygotowanie).

 


Trzecim zadaniem egzaminacyjnym jest opis ilustracji, którą egzaminujący przedstawia osobie zdającej i odpowiedź na trzy pytania egzaminatora dotyczące przedstawionej na niej sytuacji.

Opisując ilustrację zdający powinien określić: 

miejsce przedstawione na zdjęciu,

osoby przedstawione na zdjęciu,

oraz czynności wykonywane przez te osoby.


Czas trwania: maks. 4 min

 


Czwartym zadaniem egzaminacyjnym jest wypowiedź na podstawie materiały stymulującego  i odpowiedź na cztery pytania egzaminatora. W każdym zadaniu tego typu zdającemu przedstawianych jest kilka zdjęć lub obrazków, spośród których musi on wybrać jeden, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunek(-ki) postawione w zadaniu. Swój wybór zdający musi uzasadnić. Po dokonaniu i uzasadnieniu swojego wyboru zdający musi odpowiedzieć na cztery pytania zadane mu przez egzaminatora. Pytania egzaminatora są związane z tematyką materiałów stymulujących.

Uzasadniając wybór jednej z przedstawionych ilustracji (zdjęć) zdający nie tylko powinien powiedzieć dlaczego decyduje się właśnie na ten obrazek, ale również dlaczego odrzuca pozostałe.

Czas trwania: maks. 5 min ( w tym ok. 1 min. na zapoznanie się z treścią zadania).