Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzamin gimnazjalny

Struktura egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego jest podzielony na dwa poziomy – podstawowy i rozszerzony.


Na poziomie podstawowym nie wymaga się od uczniów umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej, a zakres umiejętności językowych sprawdzanych w zadaniach nie jest aż tak szeroki jak na poziomie rozszerzonym. Teksty, które pojawiają się w poszczególnych zadaniach na poziomie podstawowym są krótsze i mniej zróżnicowane tematycznie. Co więcej osoby wypowiadające się w nagraniach służących do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu mówią trochę wolniej niż te w nagraniach na poziomie rozszerzonym.

Zadania z poziomu podstawowego rozwiązują gimnazjaliści, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego od I klasy gimnazjum, poziom rozszerzony jest zaś obowiązkowy dla uczniów kontynuujących naukę angielskiego rozpoczętą w szkole podstawowej (ci więc piszą egzamin na obu poziomach). Na poziom rozszerzony mogą się zdecydować także pozostałe – chcące sprawdzić swoje umiejętności językowe – osoby. Należy dodać, że gimnazjalista nie ma możliwości zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z innego języka niż ten, na który zdecydował się na poziomie podstawowym.


Części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym:

  1. rozumienie ze słuchu,
  2. rozumienie tekstów pisanych,
  3. znajomość funkcji językowych,
  4. znajomość środków językowych.


Części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym:

  1. rozumienie ze słuchu,
  2. rozumienie tekstów pisanych,
  3. znajomość środków językowych,
  4. wypowiedź pisemna.

 

Rozumienie ze słuchu

Uczniowie mają za zadanie wysłuchać krótkich tekstów w języku obcym, które czytane są przez rodzimych użytkowników danego języka. Każdy z tekstów odtwarzany jest dwa razy, a poprzedza go nagrane w języku polskim polecenie dotyczące zadania.


W tej części gimnazjaliści otrzymują zadania zamknięte – wybierają z podanych odpowiedzi jedną lub więcej, określają prawdziwość stwierdzeń lub dobierają je w odpowiednie grupy. Na poziomie podstawowym pojawiają się trzy lub cztery zadania (można za nie dostać 30% wszystkich punktów), na poziomie rozszerzonym natomiast dwa lub trzy zadania (punkty za nie stanowią 25% punktów z tej części egzaminu).

Rozwiązanie wszystkich zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, wraz z przerwami na ich wykonanie, trwa ok. 10 minut (na poziomie podstawowym) lub ok. 12 minut (na poziomie rozszerzonym). 

Rozumienie tekstów pisanych

W arkuszach, które otrzymują uczniowie umieszczone są trzy lub cztery zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Są to zadania zamknięte – by je rozwiązać, należy wybrać z podanych odpowiedzi jedną lub kilka, określić prawdziwość stwierdzeń lub odpowiednio je do siebie dopasować. Za poprawne rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym można otrzymać 30% wszystkich punktów, a na poziomie rozszerzonym – 25%.

 

Znajomość funkcji językowych (tylko poziom podstawowy)

Znajomość funkcji językowych, a także podobieństw i różnic w sposobie ich realizowania w języku polskim i angielskim sprawdzana jest w trzech lub czterech zadaniach. Uczniowie rozwiązują zadania zamknięte dotyczące zapisanych lub nagranych tekstów (tych słuchają dwa razy), a także przedstawionych w arkuszach obrazów. Mają wybrać z podanych odpowiedzi jedną lub kilka albo dobrać elementy w odpowiednie grupy. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań mogą zdobyć 25% punktów.

Znajomość środków językowych

Znajomość środków językowych sprawdzana jest w dwóch lub trzech zadaniach zawierających pojedyncze zdania lub krótkie teksty.

Na poziomie podstawowym uczeń napotyka zadania zamknięte – ma dobrać stwierdzenia w odpowiednie grupy albo wybrać z podanych odpowiedzi jedną lub kilka. Za poprawne rozwiązanie zadań otrzymuje 15% wszystkich punktów.

Na poziomie rozszerzonym gimnazjalista mierzy się z dwoma lub trzema zadaniami otwartymi. Otrzymuje wyrazy, które ma odmienić, by uzupełnić luki obecne w zdaniach, może także zostać poproszony o ułożenie zdań z podanych elementów. W tej części egzaminu mogą też pojawić się zadania wymagające parafrazowania zdań lub tłumaczenia ich fragmentów na język obcy. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów.

Wypowiedź pisemna (tylko poziom rozszerzony)

Uczeń ma za zadanie napisać krótki (50 – 100 słów) tekst użytkowy – list prywatny, e-mail, wiadomość. W wypowiedzi mogą się znaleźć m.in. elementy opisu lub zaproszenia. Gimnazjalista może też zostać poproszony o wyrażenie i uzasadnienie swoich emocji i opinii albo o zrelacjonowanie czegoś. W poleceniu zapisane są trzy elementy, jakie ma rozwinąć w swoim tekście. Za całe, poprawnie wykonane zadanie może on otrzymać 25% wszystkich punktów.

W wypowiedzi pisemnej oceniana jest jej treść, spójność i logika, jak również poprawność użycia środków językowych i ich zakres. Nie ocenia się wypowiedzi napisanej nieczytelnie, niekomunikatywnej (np. zapisanej fonetycznie) lub niezgodnej z poleceniem, a także takiej, która jest odtworzona z podręcznika lub jakiegoś innego źródła. Wypowiedź za krótka może otrzymać punkty wyłącznie za treść.