Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Certyfikaty międzynarodowe

TOEFL - informacje ogólne

Dlaczego warto mieć certyfikat TOEFL

Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja iBT

Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja – PBT

Ocenianie egzaminu TOEFL

Do góry

TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) jest egzaminem językowym organizowanym przez EDUCATIONAL TESTING SERVICE, którego celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia języka angielskiego i posługiwania się nim w środowisku akademickim. 
1 TOEFL - informacje ogólne   
2 Dlaczego warto mieć certyfikat TOEFL   
3 Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja iBT   
4 Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja – PBT   
5 Ocenianie egzaminu TOEFL   

TOEFL - informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[292]}}Czytaj
 
Ćwicz

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) jest egzaminem językowym organizowanym przez EDUCATIONAL TESTING SERVICE, którego celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia języka angielskiego i posługiwania się nim w środowisku akademickim. Na chwilę obecną egzamin ten jest ceniony przez niektóre uczelnie wyższe do tego stopnia, że niejednokrotnie zdanie go jest warunkiem koniecznym do bycia przyjętym dla kandydatów nie będących rodzimym użytkownikami języka angielskiego.

TOEFL jest uznawany przez ponad 8,5 tysiąca koledżów, uniwersytetów i instytucji w ponad 130 krajach (i liczba ta ciągle rośnie). Instytucje cenią sobie ten certyfikat wyżej od innych, gdyż testuje on znajomość języka angielskiego w sytuacjach akademickich – podczas wykładów, konwersatoriów, konsultacji z wykładowcami oraz pracownikami administracji. Dlatego też egzaminem TOEFL zainteresowani są głównie studenci i społeczność akademicka, bo pomaga on dostać się na uczelnie w krajach anglojęzycznych.

Co ciekawe, niemożliwe jest jednoznaczne określenie poziomu egzaminu TOEFL według skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy. Powodem jest to, iż TOEFL to egzamin mający na celu zdiagnozowanie faktycznego stanu opanowania języka. Pomimo to, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu zalecane jest opanowanie języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1, czyli nieco wyższym niż poziom egzaminu FCE, organizowanym przez Uniwersytet w Cambridge.

 

TOEFL iBT i TEOFL PBT

 Dostępne są dwie odmiany egzaminu TOEFL: Internet-based Test (iBT) oraz Paper-based Test (PBT). Obie odmiany nie różnią się poziomem trudności i wymagają jednakowego poziomu przygotowania. Nierzadko jednak zdarza się, że kandydat nie ma wyboru, ponieważ zdecydowanie mniej centrów egzaminacyjnych jest w posiadaniu wersji PBT, która jest sukcesywnie wypierana przez wersję iBT. Jest to najprawdopodobniej spowodowane wszechobecnością internetu jako medium przekazu informacji. Jednak nawet w przypadku, gdy zdający ma wybór wersji egzaminu iBT zdaje się oferować znacznie więcej udogodnień w stosunku do swojego papierowego odpowiednika.

Egzamin TOEFL iBT odbywa się od 30 do 40 razy w roku, co, w porównaniu do odbywającej się jedynie 6 razy wersji PBT, daje kandydatom znacznie więcej swobody w wyborze dogodnego terminu. Co więcej, kandydaci, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminu TOEFL PBT, muszą pogodzić się z faktem, że na wyniki będą musieli czekać do pięciu tygodni, podczas, gdy ci, którzy zdecydowali się na wersję iBT, mogą zapoznać się ze swoimi wynikami już w kilka dni po przystąpieniu do egzaminu (wydrukowane wyniki docierają do kandydatów pocztą w ciągu piętnastu dni od dnia egzaminu). Ponadto wersja iBT oferuje kandydatom więcej czasu na udzielenie odpowiedzi, przy mniejszej liczbie pytań niż w wersj PBT, co może być zaletą dla kandydatów, którzy potrzebują więcej czasu na zastanowienie. Z drugiej jednak strony wspomniany dłuższy czas na zastanowienie znacznie wydłuża czas trwania egzaminu iBT, zatem kandydaci, którzy obawiają się, że trwający 4 i pół godziny egzamin iBT może się dla nich okazać zbyt wyczerpujący, wersja PBT trwa o godzinę krócej – 3 i pół godziny. Ponadto, w zależności od kraju, egzaminy mogą się różnić ceną na niekorzyść egzaminu iBT.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Dlaczego warto mieć certyfikat TOEFL

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[293]}}Czytaj
 
Ćwicz

Przywileje i korzyści wynikające z posiadania certyfikatu TOEFL:

 • Egzamin TOEFL jest uznawany przez uczelnie na całym świecie i może pomóc w dostaniu się na studia za granicą,
 • Jako że jest to egzamin diagnozujący rzeczywisty poziom języka, TOEFL pomaga w określeniu stanu własnych umiejętności, co może się okazać przydatne dla samouków,
 • Egzamin TOEFL jest oceniany w skali punktowej, zatem jego wyniki są znacznie dokładniejsze niż wyniki egzaminów, które wykorzystują cztero- lub sześciostopniowe skale oceniania,
 • Z uwagi na specyfikę egzaminu (celem jest zdiagnozowanie, a nie ocena zdającego), niemożliwe jest jego „oblanie” - w najgorszym wypadku można uzyskać niski wynik,
 • Egzamin TOEFL jest układany przez 12 specjalistów z zakresu lingwistyki, testowania języka, nauczania lub nauki, którzy dbają o to, aby egzamin spełniał swoją rolę, czyli sprawdzał umiejętność używania języka na poziomie akademickim.Wyniki egzaminu TOEFL są ważne przez 2 lata od momentu zdania egzaminu. Po upływie tego czasu wynik ulega przedawnieniu i zostaje wykasowany z bazy danych organu egzaminującego, dlatego należy podejść do egzaminu ponownie. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że zdaniem zarządu Educational Testing Service poziom języka zdających może na przestrzeni dwóch lat ulec znaczącym zmianom.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja iBT

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[294]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin TOEFL iBT składa się z czterech komponentów: Reading (rozumienie tekstu czytanego), Listening (rozumienie ze słuchu), Speaking (mówienie) oraz Writing (pisanie). Organizację egzaminu ilustruje poniższa tabela.

Sekcja Liczba pytań / zadań Czas trwania
Reading 3-5 tekstów, 12-14 pytań do każdego tekstu 60-100 minut
Listening

4-6 wykładów, 6 pytań do każdego wykładu

2-3 rozmów, 5 pytań do każdej rozmowy

60-90 minut
PRZERWA ------------------------------------- 10 minut
Speaking 6 zadań; 2 niezależne i 4 w oparciu o materiały 20 minut
Writing

1 zadanie w oparciu o materiały

1 zadanie niezależne

20 minut

30 minut

 

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)
Ten komponent trwa od 60 do 100 minut, w zależności od liczby tekstów w danym zestawie egzaminacyjnym – może ich być od 3 do 5. Do każdego tekstu dołączonych jest 12-14 pytań, sprawdzających czy osoba egzaminowana posiada trzy podstawowe elementy składowe umiejętności czytania ze zrozumieniem, a mianowicie:

 • poszukiwanie informacji – ten aspekt czytania ze zrozumieniem polega na skanowaniu tekstu w poszukiwaniu słów kluczowych i ważnych informacji.
 • podstawowe zrozumienie – ten aspekt polega na ogólnym zrozumieniu tematu lub myśli przewodniej tekstu, głównych punktów, słownictwa w kontekście oraz znaczenia zaimków w tekście. Ponadto wymagane jest wyciągnięcie wniosków dotyczących niebezpośrednich myśli przekazanych w tekście.
 • czytanie dla nauki – ten aspekt to nic innego, jak rozpoznawanie struktury i celu tekstu, zrozumienie związków pomiędzy poszczególnymi myślami.

Część Reading korzysta w pełni z tekstów akademickich, traktujących o rozmaitych dziedzinach naukowych. Niemniej jednak, teksty te mają charakter raczej popularnonaukowy, a pytania do nich są całkowicie oparte o tekst, więc brak obeznania z daną dziedziną nie jest przeszkodą w wykonaniu danego zadania, bowiem wszystkie odpowiedzi znajdują się w tekście.


Zadania do każdego z tekstów mogą mieć postać:

 • pytań jednokrotnego wyboru,
 • pytań wielokrotnego wyboru,
 • dopasowania zdań wyciętych z tekstu.


Na rozwiązanie poszczególnych zadań do każdego tekstu w tej części kandydat ma 20 minut, po czym otrzymuje kolejny tekst wraz z zestawem zadań. Niemożliwe jest zatem zapoznanie się ze wszystkimi tekstami od razu.

 


Listening (pol. rozumienie ze słuchu)
Część Listening testuje rozumienie tekstu mówionego, szczególnie wykładów i konwersatoriów. Poszczególne zadania w tej części oparte są na wykładach oraz dialogach nagranych specjalnie na potrzeby egzaminu, jednak stylizowanych na autentyczne materiały i zawierających wszystkie ich cechy, np. przerwy w wypowiedzi i odgłosy w tle.

Komponent ten trwa od 60 do 90 minut w zależności od liczby wykładów i dialogów w danym zestawie egzaminacyjnym – wykładów może być od 4 do 6, z których każdy trwa od 3 do 5 minut, a dialogi mogą być 2 lub 3 i trwać około 3 minut. Po wysłuchaniu każdego z wykładów osoba egzaminowana musi odpowiedzieć na 6 pytań, zaś po wysłuchaniu dialogów na 5. Wszystkie nagrania są odtwarzane w całości tylko jeden raz (!). W przypadku niektórych pytań część nagrania odtwarzana jest jeszcze raz, po czym zadawane jest pytanie dotyczące konkretnego fragmentu, a nie całego nagrania. Wszystkie pytania mają na celu sprawdzenie czy osoba egzaminowana:

 • rozumie główną myśl wypowiedzi ustnej, a także poszczególne jej aspekty,
 • potrafi wnioskować na podstawie tekstu i wyciągać z niego potrzebne informacje,
 • dostrzega powiązania pomiędzy kolejnymi częściami tekstu (m.in. związki przyczynowo-skutkowe oraz różnice i podobieństwa),
 • potrafi rozpoznać intencje i nastawienie osoby mówiącej,rozpoznaje organizację tekstu,rozumie funkcje oraz cele danej wypowiedzi ustnej.

 

Wykłady używane podczas egzaminu są wzorowane na prawdziwych wykładach  prowadzonych na amerykańskich uczelniach wyższych. Niektóre z nich są w całości zdominowane przez wykładowcę, inne natomiast są uzupełniane wypowiedziami studentów. Za każdym razem, kiedy odtwarzany zostaje zapis wykładu, zdający widzi także obrazek wskazujący, czy będzie to wykład dawany wyłącznie przez wykładowcę, czy też taki z udziałem studentów.


Konwersacje używane podczas egzaminu mają również charakter akademicki - mogą to być rozmowy prowadzone podczas konsultacji studenta z wykładowcą lub rozmowy z pracownikami administracji uczelni.

Zadania do każdego z nagrań mogą mieć postać pytań jednokrotnego wyboru, pytań wielokrotnego wyboru, porządkowania zdań/fraz według określonego wzoru lub uzupełniania tabel.

 

Speaking (pol. mówienie)
Część Speaking trwa około 20 minut i składa się z sześciu pytań. Osoba egzaminowana ma od 15 do 30 sekund na przygotowanie swojej odpowiedzi na każde z pytań, a później od 45 do 60 sekund na jej udzielenie.

Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania osoba egzaminowana może formułować dowolnie, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniach. Odpowiedzi na pozostałe cztery pytania muszą opierać się na wcześniej przeczytanych lub wysłuchanych materiałach (ogłoszenia, fragmenty książek, wykładów lub dyskusji).

Wszystkie odpowiedzi ustne są nagrywane i udzielane przez mikrofon, a następnie przesyłane do centrum ETS, gdzie następuje ich ocena. Egzaminatorzy ETS, oceniając wypowiedzi ustne, szczególną uwagę zwracają na płynność i spójność wypowiedzi, poprawną wymowę, intonację, odpowiedni dobór struktur gramatycznych i słownictwa oraz zawartość merytoryczną wypowiedzi.

 

Writing (pol. pisanie)

Część Writing trwa 50 minut i składa się z dwóch zadań. 

Pierwsze zadanie wymaga od osoby egzaminowanej przeczytania w ciągu 3 minut krótkiego tekstu, wysłuchania nagrania (traktującego na ten sam temat co wcześniej przeczytany tekst, lecz z innej perspektywy), a następnie napisania odpowiedzi na zadane pytanie, tj. streszczenia wykładu i tekstu ze wskazaniem powiązań i różnic między nimi. Na napisanie odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne osoba egzaminowana ma 20 minut i powinna się ona zawierać w 150 – 220 słowach.

Drugie zadanie polega na napisaniu krótkiego eseju, w którym osoba egzaminowana ma wyrazić swoje zdanie na podany temat. Na jego napisanie zdający ma 30 minut, a długość tej formy wypowiedzi nie powinna przekraczać 300 słów.

Zadania egzaminacyjne w części Writing sprawdzają czy osoba egzaminowana potrafi podsumować, sparafrazować i wyciągnąć wnioski z akademickich tekstów pisanych i mówionych, znaleźć zbieżności i różnice pomiędzy informacjami na ten sam temat lecz zaczerpniętymi z różnych źródeł, wyrazić swoją opinię w formie pisemnej (esej).Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Części składowe egzaminu TOEFL - Wersja – PBT

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[295]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin TOEFL PBT składa się z czterech komponentów: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu), Structure and Written Expression (użycie struktur gramatycznych), Reading Comprehension (rozumienie tekstu czytanego) oraz Test of Written English (umiejętność pisania po angielsku). Ostatni komponent, Test of Written English (TWE) jest traktowany właściwie jako osobny, ale uczestnictwo w nim jest konieczne – tak samo, jak w przypadku innych komponentów egzaminu.

Cały egzamin TOEFL w wersji PBT trwa od 3½ godziny do ok. 4 godzin. Przebieg całego egzaminu różni się znacząco od przebiegu egzaminu TOEFL iBT na przykład tym, że w wersji PBT nie ma przerwy dla kandydatów, co może stanowić przeszkodę dla osób, obawiają się zmęczenia fizycznego. Strukturę całego egzaminu ilustruje poniższa tabela.

 

Sekcja Opis Liczba pytań Czas
Listening Comprehension Sprawdza zdolność języka mówionego 50 30-40 min

Structure and Written Expression

Sprawdza umiejętność stosowania struktur gramatycznych niezbędnych do komunikacji

40 25 min
Reading Comprehension

Sprawdza umiejętność czytania i rozumienia materiałów i tekstów o charakterze innym niż techniczny

50 55 min
Test of Written English

Sprawdza umiejętność pisaniaw języku angielskim

1 temat 30 min

 

Listening Comprehension (pol. rozumienie ze słuchu)
Komponent poświęcony słuchaniu ze zrozumieniem trwa od 30 do 40 minut i podzielony jest na trzy podsekcje. Pierwsza z nich zawiera 30 minidialogów, z których każdy składa się z dwóch wypowiedzi i pytań do każdego z nich. Druga podsekcja zawiera 3 lub 4 dłuższe dialogi, do których arkusz egzaminacyjny przewiduje po kilka pytań. Trzecia podsekcja zawiera 3 lub 4 przemowy lub wykłady, z których każdy trwa około minuty. Do każdego z nich przewidzianych jest kilka pytań. Wszystkie pytania mają na celu sprawdzenie czy osoba egzaminowana:

 • rozumie główną myśl wypowiedzi ustnej, a także poszczególne jej aspekty,
 • potrafi wnioskować na podstawie tekstu i wyciągać z niego potrzebne informacje,
 • dostrzega powiązania pomiędzy kolejnymi częściami tekstu (m.in. związki przyczynowo-skutkowe oraz różnice i podobieństwa),
 • potrafi rozpoznać intencje i nastawienie osoby mówiącej,
 • rozpoznaje organizację tekstu, dygresje i zmiany tematu (np. wstęp i zakończenie)

Zadania do każdego z nagrań mogą mieć postać pytań jednokrotnego wyboru, pytań wielokrotnego wyboru, porządkowania zdań/fraz według określonego wzoru lub uzupełniania tabel.

 

Structure and Written Expression (pol. użycie struktur gramatycznych)
Sekcja egzaminu sprawdzająca użycie struktur gramatycznych w języku angielskim trwa 25 minut i zawiera 40 pytań/zadań: 15 polegających na uzupełnieniu zdań oraz 25 polegających na wskazaniu błędów.

Pierwsze z nich to typowe testy jednokrotnego wyboru. Każdemu zdaniu z luką towarzyszą cztery możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Zadania polegające na odnalezieniu błędów zawierają zdania z czterema podkreślonymi wyrazami, z których jeden jest niepoprawnie użyty. Celem zdającego jest wskazać ten wyraz.

Sekcja Structure and Written Expression ma na celu przede wszystkim sprawdzenie wiedzy osoby egzaminowanej odnośnie budowy zdań w języku angielskim. Ponadto, kandydaci powinni potrafić rozpoznać poprawne struktury i umieć je odróżnić od niepoprawnych. Aby tego dokonać każdy kandydat powinien posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia elementów gramatyki języka angielskiego.

Reading Comprehension (pol. rozumienie tekstu czytanego)
Komponent testujący czytanie ze zrozumieniem zawiera 50 pytań/zadań, a czas na jego rozwiązanie to 55 minut. Arkusz egzaminacyjny z reguły zawiera 5 lub 6 tekstów, których poziom, tematyka i styl odpowiadają tekstom, z którymi mają styczność studenci koledżów i uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Zadania i pytania użyte w tej sekcji dotyczą bezpośrednio treści tekstów lub myśli przewodnich, czyli tego, co autorzy mieli na myśli lub chcieli przekazać poprzez tekst. Pytania mogą też dotyczyć konkretnych wyrazów użytych w tekstach. W tym miejscu należałoby wspomnieć, że wiele wyrazów lub związków wyrazowych w języku angielskim ma więcej, niż jedno znaczenie, w związku z czym pytania dotyczące wyrazów w sekcji Reading Comprehension dotyczą słownictwa w konkretnym kontekście. Innymi słowy zdający powinien wziąć pod uwagę mnogość znaczeń i fakt, że to kontekst nadaje słownictwu konkretne znaczenie.

Zadania w sekcji Reading Comprehension to testy jednokrotnego wyboru, w których tylko jedna z czterech możliwych odpowiedzi jest prawidłowa. Zamierzeniem tej sekcji jest sprawdzenie czterech podstawowych aspektów umiejętności czytania ze zrozumieniem:

 • skanowanie tekstu i szybkie przeglądanie w celu znalezienia ważnych szczegółów i słów kluczowych,
 • zwiększenie płynności czytania,
 • rozpoznawanie i rozumienie sposobu zorganizowania i celu tekstu,
 • zrozumienie tematu lub myśli przewodniej tekstu, głównych punktów, słownictwa w kontekście oraz znaczenia zaimków w tekście.

 

Test of Written English (TWE) (pol. umiejętność pisania po angielsku)
Test of Written English to 30-minutowy sprawdzian umiejętności pisania w języku angielskim. Podjęcie próby napisania tej części egzaminu TOEFL PBT jest warunkiem koniecznym do ukończenia egzaminu. Jedynym zadaniem zdającego w tej sekcji jest napisanie krótkiej pracy na temat podany na arkuszu egzaminacyjnym, w celu zaprezentowania umiejętności pisania w języku angielskim. W ich skład wchodzą:

 • umiejętność formułowania i organizowania wypowiedzi,
 • umiejętność precyzowania argumentów przemawiających za sformułowanymi pomysłami,
 • umiejętność pisania w standardowym języku angielskim w odpowiedzi na podany temat.

 

Od kandydatów nie jest wymagane zdobycie żadnej wiedzy dotyczącej tematu egzaminu TWE z wyprzedzeniem, nie są od nich również pobierane żadne opłaty dodatkowe za podejście do niego.

Bardzo istotne jest, aby uważnie przeczytać treść zadania, bowiem prace odbiegające od tematu nie są oceniane. Warto zatem poświęcić kilka minut na zastanowienie się i sporządzenie krótkich notatek lub ogólnego planu pracy, pozostawiając sobie jednak przynajmniej dwadzieścia minut na napisanie pracy.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Ocenianie egzaminu TOEFL

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[296]}}Czytaj
 
Ćwicz

 1. Wersja iBT

Aby zostać ocenionym zdający musi odpowiedzieć przynajmniej na jedno pytanie w sekcjach Reading i Listening, napisać chociaż jedną pracę pisemną w sekcji Writing oraz wykonać przynajmniej jedno zadanie z sekcji Speaking. Zdający, którzy spełnią powyższe warunki zostaną ocenieni na 120-punktowej skali (za każdy komponent egzaminu można otrzymać od 0 do 30 punktów). Warto wspomnieć, że zdający egzamin TOEFL iBT otrzymują jedną ocenę, odzwierciedlającą ogół wyników ich pracy. Ponadto oficjalna karta z wynikiem zawiera sprawozdanie dotyczące tego, jaki rezultat osiągnęła osoba zdająca oraz opis zadań, z którymi są w stanie poradzić sobie osoby na danym poziomie językowym.

Warto dodać, że egzamin TOEFL jest sprawdzany zarówno elektronicznie, jak i przez ludzi w celu bardziej adekwatnego i dokładniejszego ocenienia rzeczywistych umiejętności językowych kandydatów.

Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu TOEFL iBT i ich umiejscowienie na skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy.

 

Sekcja Zakres Punktów Minimalny wynik
A1 A2 B1 B2 C1 C2
TOEFL iBT (całość) 0-120
  57-86 87-109 110-120  
TOEFL iBT Reading 0-30     8 22 28 29
TOEFL iBT Listening 0-30     13 21 26  
TOEFL iBT Speaking 0-30 8 13 19 23 28  
TOEFL iBT Writing 0-30   11 17 21 28  

 

2. Wersja PBT

Aby zostać ocenionym zdający musi odpowiedzieć przynajmniej na jedno pytanie w sekcjach Listening Comprehension, Structure and Written Expression oraz Reading Comprehension. Zdający, którzy spełnią powyższe warunki, otrzymają dwie oceny: jedną, będącą sumą ich wyników z sekcji Listening Comprehension, Structure and Written Expression oraz Reading Comprehension, oraz drugą, będącą odzwierciedleniem rezultatów ich pracy w sekcji Test of Written English. Poniższa tabela ilustruje system oceniania pierwszych trzech komponentów.

 

Sekcja Zakres Punktów
Listening Comprehension 31-68
Structure and Written Expression 31-68
Reading Comprehension 31-67
RAZEM: 310-677

 

Sekcja Test of Written English jest oceniana w skali od 1 do 6 i drukowana w osobnym miejscu w raporcie z wynikiem egzaminu. Jeżeli wynik znajduje się pomiędzy dwoma punktami na skali ocen (np. 3, 4), może to również być uwzględnione i wydrukowane w raporcie. Warto dodać, że wyniki z sekcji Test of Written English nie są dodawane do wyników z pozostałych sekcji.


Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu TOEFL PBT i ich umiejscowienie na skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy.

 

Sekcja egzaminu Zakres punktów Minimalny wynik B1 Mynimalny wynik C1
TOEFL PBT (całość) 310-677 457 560

TOEFL PBT Listetning Comprehension

31-68 46 56
TOEFL PBT Reading Comprehension 31-67 46 56
TOEFL PBT Structure and Written Expression 31-68 45 56
TOEFL PBT Test of Written English 0,0-0,6 4,5 5,5


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz