Aktualności

Słowa często mylone: pay, income, salary, wage i earnings

Rzeczowniki pay, income, salary, wage i earnings odnoszą się do zarabiania pieniędzy. Nie wszystkie jednak można stosować zamiennie. Jakie są więc zasady ich użycia?


Pay ma najszersze znaczenie spośród wszystkich rzeczowników omawianych w tym artykule. Jego odpowiedniki w języku polskim to: płaca, stałe wynagrodzenie, żołd (pieniądze otrzymywane przez żołnierzy):

Their boss told them that a pay raise isn’t possible.

Ich szef powiedział im, że podwyżka płac nie jest możliwa.


He’s never satisfied with his pay.

On nigdy nie jest zadowolony ze swojego wynagrodzenia.


Income oznacza dochód, przychód, wpływy. W przeciwieństwie do pozostałych rzeczowników, pieniądze, do których odnosi się to słowo, nie są wyłącznie wynagrodzeniem za wykonaną pracę, lecz mogą także pochodzić z inwestycji i prowadzonej działalności gospodarczej:

He always lived within his income.

On zawsze żył w granicach swoich dochodów.


The national income decreased over the years.

Dochód narodowy zmniejszył się na przestrzeni lat.


Znaczenie rzeczownika salary to z kolei: pensja, płaca, pobory, uposażenie, wynagrodzenie. Używając go, mówimy o określonych w ramach umowy o pracę sumach pieniędzy wpływających co miesiąc na nasze konto bankowe:


My salary is good enough to live decently.

Moja pensja jest wystarczająca, by żyć przyzwoicie.


Is the salary at your new job better?

Czy wynagrodzenie w twojej nowej pracy jest lepsze?


Rzeczownik wage przetłumaczymy natomiast na język polski jako: pensja, płaca, wynagrodzenie, zarobek, ale także stawka (np. godzinowa). Będziemy tu mieli na myśli kwoty otrzymywane w krótszych odstępach czasu niż miało to miejsce w przypadku salary wage może być nam wypłacana np. co tydzień.


Hopefully, wages will rise in the future.

Miejmy nadzieję, że zarobki wzrosną w przyszłości.


My hourly wage is $2.

Moja stawka godzinowa wynosi 2 dolary.


Ostatni z omawianych przez nas rzeczowników earnings – oznacza dochody, zarobek, zyski. Odnosi się on nie tylko do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników, ale także do pieniędzy zarabianych przez firmy:


I?m not sure what my gross earnings are.

Nie jestem pewien, jakie są moje dochody brutto.


The company’s earnings were too low to continue its activity.

Zyski firmy były zbyt niskie, by kontynuować jej działalność.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności portalu www.langoo.com obowiązuje od 20.09.2011 r.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników podawanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Regulaminem jest firma Langloo.com, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000358791, NIP: 9512312204, kapitał zakładowy: 1.602.332 tyś. zł.
3. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia żadnych danych pozyskanych od Użytkowników osobom trzecim.

§ 2
DANE OSOBOWE

4. Dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez Administratora Użytkownikom zgodnie z Regulaminem, w tym w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w ramach Serwisu, a w szczególności w celu kontaktowania się z Użytkownikami, ewentualnego rozliczenia świadczonych usług oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.
5. Poza powyższym za zgodą Użytkownika Dane wykorzystywane będą również do przesyłania Użytkownikom, w tym na adres email podany przez Użytkownika, przez Administratora lub inne podmioty informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych), jak również innych celów, na które Użytkownik wyrazi zgodę.
6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
7. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
8. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia Użytkownikom również możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres administratora lub na adres e-mail:[email protected] Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
10. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych m.in. serwera, który znajduje się w serwerowni monitorowanej 24x7x365 z zapewnionym zasilaniem elektrycznym, klimatyzacją i ochroną fizyczną oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii udostępnianych przez oprogramowanie bazodanowe wiodących firm.
11. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
12. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w ustawie.

§ 3
ADRESY IP

13. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

§ 4
COOKIES

14. Administrator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu w szczególności tych części które wymagają autoryzacji. Zawartość plików cookies generowanych przez portal nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 5
ZMIANY

15. Administrator Danych Osobowych przetwarzanych na portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy internetpoland.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego langloo.com, są zastrzeżone. Żadna cześć serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.

UŻYTKOWNIKU PAMIĘTAJ:

– po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszego serwisu kliknij na link “wyloguj”,
– nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta,
– Administrator nigdy nie zwraca się do Użytkowników portalu o udostępnienie nam loginu lub hasła.

REGULAMIN

Regulamin korzystania z Serwisu langloo.com obowiązuje od dnia 20.08.2011 r.

§ 1
WSTĘP

1. Podstawę sporządzenia poniższego regulaminu stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie Treść Regulaminu określa zasady funkcjonowania systemu System”) oraz świadczenia i korzystania z Usług dostępnych pod domeną www.langloo.com W szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników. Przedmiotem regulacji są także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora za prowadzenie platformy langloo.com
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administratorem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest firma langloo.com
4. Podstawową ofertą Serwisu jest świadczenie usług dotyczących nauki języków obcych.
5. Przed skorzystaniem z Serwisu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik bez jakichkolwiek ograniczeń, może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu.
8. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z procedurą rejestracyjną.
9. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać treści w www.langloo.com jak również w pozostałych częściach Serwisu, jak również brać udział w konkursie, czy zakupić wybrany kurs.
Regulamin konkursu stanowi oddzielny dokument zamieszczony na Serwisie.
10. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.
11. Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Administratora dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.

§ 2
DEFINICJE


1. Administrator – firma langloo.com będąca podmiotem prowadzącym oraz udostępniającym Usługę świadczoną drogą elektroniczną pod adresem www.langloo.com
2. Komentarze – część Serwisu, w ramach której Użytkownicy Zarejestrowani zamieszczają autorskie wypowiedzi dotyczące opublikowanych w serwisie treści.
3. Forum – część Serwisu o charakterze grupy dyskusyjnej, w ramach której następuje wymiana pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi opinii i informacji w zakresie tematyki związanej z serwisem www.langloo.com;
4. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po podaniu e-maila i hasła miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dokonywać operacji związanych z użytkowaniem Serwisu;
5. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika uzyskana w związku z założeniem Konta w Serwisie;
6. Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora stanowiący załącznik do Regulaminu;.
7. Regulamin – niniejszy dokument;
8. Serwis – serwis internetowy www.langloo.com znajdujący się pod adresem internetowym www.langloo.com, będący platformą edukacyjno – informacyjną podłączoną do sieci Internet;
9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na:
– udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika,
– umożliwieniu Użytkownikom wymiany informacji, udostępnieniu zasobów informatycznych Administratora w celu umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym umieszczania swoich opinii na dany temat oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane w Serwisie.
– udostępnieniu Platformy do nauki języka angielskiego w postaci płatnych dostępów do kursów
– umożliwieniu użytkownikom wzięcia udziału w konkursach oraz quizach organizowanych poprzez stronę www.langloo,com
10. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu;
11. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i ma swój indywidualny Login zabezpieczony hasłem;
12.Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stronami są Użytkownik Serwisu i langloo.com
13. Cookies, tzw. ciasteczka – małe pliki, które nie są szkodliwe dla Użytkownika, jego komputera oraz danych. Stanowią element techniczny, który przechowuje identyfikator sesji zalogowanego Użytkownika. Pozwalają na zapamiętanie jego preferencji.
14. Aplikacje dodatkowe – edukacyjne programy off-line dostępne w formie programów instalacyjnych do ściągniecie z Serwisu.
15. Platforma – płatna część serwisu zawierająca kursy, dostęp do niej możliwy jest po zalogowaniu oraz uiszczeniu wymaganej opłaty.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:
a) Urządzenia (np. komputera) z dostępem do Internetu
b) Jednej z popularnych, nowoczesnych i dostępnych na rynku przeglądarek internetowych, np. Mozilla Firefox, Chrome, Opera, etc.
c) Włączonej obsługi języka Java Script
d) Włączonej obsługi cookies
e) Zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player 8.0 lub nowszej
f) Programu umożliwiającego odczyt plików PDF
g) Karty dźwiękowej i głośników lub słuchawek
h) Minimalnej rozdzielczości wynoszącej 1024×768
2. Administrator dokłada należytych starań, aby świadczone przez niego Usługi były dostępne na jak największej liczbie komputerów, jeżeli spełniają one wymagania określone w ust. 1.
3. Administrator odpowiednio do swoich możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać zgłaszane problemy techniczne według kolejności ich wpływu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§ 4
PROCEDURA REJESTRACYJA I LOGOWANIE


1. Użytkownik zakładając konto w Serwisie nie ponosi żadnej opłaty, rejestracja jest bezpłatna.
2. Zakładając konto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego załącznikami oraz zaakceptował ich treść. Swoją zgodę Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.
3. Użytkownik, aby móc założyć konto w Serwisie musi na stronie głównej www.langoo.com wybrać opcję „Załóż konto” i wypełnić formularz rejestracyjny podając poprawny i aktualnie używany adres e-mail. Adres e-mail niezbędny jest do poprawnego przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.
4. Po założeniu konta zgodnie z treścią formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma e-maila potwierdzającego rejestrację. Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik (link) w treści przesłanego e-maila.
5. Konta założone a niepotwierdzone będą mogły zostać usunięte przez Administratora w ciągu 14 dni od chwili ich założenia.
6. Administrator zapewnia możliwość odzyskania hasła w przypadku, gdy użytkownik zapomni jakie hasło posiadał.
7. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni swojego e-maila, którego podawał przy rejestracji, będzie to mogło spowodować utratę dostępu do konta. Utrata dostępu nie nastąpi, jeżeli Użytkownik przedstawi inne dane na podstawie, których Administrator będzie mógł zidentyfikować konto.
8. W celu zalogowania się do swojego Konta należy na stronie głównej www.langoo.com wybrać opcję „Zaloguj się” i następnie podać adres e-mail oraz hasło. Powyższe dane należy zatwierdzić wybierając „Logowanie”.
9. W celu zalogowania się do Serwisu niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła. Zgodnych z tymi, które podano przy rejestracji.

§ 5
ZAWARCIE UMOWY


Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu treści zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW Serwisu lub skorzystania przez niego z „przekierowania” do na stronę/y Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
Umowa o świadczenie usługi polegającej na zakupie dostępu do płatnych kursów nauki języka angielskiego zostaje zawarta w momencie zalogowania się danego użytkownika na jego koncie, wyborze odpowiedniego kursu oraz dokonania płatności poprzez system transakcyjny lub przelewem na konto bankowe wskazane przez langloo.com

§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zawierana jest każdorazowo wraz z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu albo w przypadku dokonania przez niego rejestracji. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do wypowiedzenia ww. umowy w każdym czasie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i obowiązków Usługodawcy.
3. Za pośrednictwem serwisu użytkownik może dokonać płatności on-line za następujące zamówienia:
– kursy nauki języka angielskiego (podstawowe, specjalistyczne etc)
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego YetiPay.
5. Użytkownik ma możliwość posługiwania się dowolnie wybranym Loginem o ile dostatecznie odróżnia go od innych użytkowników Serwisu i nie wprowadza w błąd.
6. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga dokonania uprzednich ustaleń z Administratorem odnośnie możliwości Serwisu do prowadzenia dwóch kont należących do jednego Użytkownika.
6. Korzystanie z serwisu w części nie wymagającej zalogowania jest bezpłatne. Płatną część stanowi Platforma do, której dostęp jest możliwy po założeniu konta, uiszczeniu opłaty i zalogowaniu się. Informacje na temat płatności i sposobu jej dokonywania zawarte są na stronie www.langoo.com.
7. Użytkownicy zalogowani mają możliwość udziału w konkursach i dodawania komentarzy. Regulaminy konkursów stanowią osobny dokument.
8. Zabronione jest wprowadzanie i używanie treści/słów powszechnie uważanych za obelżywe, wulgarne, niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce. Dostęp do takich treści/ słów bądź Kont, na których się znajdują może zostać uniemożliwiony.
9. Użytkownik powinien chronić swoje hasło przed udostępnieniem go osobom trzecim. Zabronione jest użyczanie, sprzedawanie oraz upublicznienie hasła przez Użytkowników.
10. Po zakończeniu sesji użytkownik zalogowany zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu poprzez wybranie opcji „Wyloguj”.

§ 7
PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU


1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zamieszczane treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
b) sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,
c) treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,
d) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
e) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
f) skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego,
g) utratę treści zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator Serwisu uprawniony jest do:
a) natychmiastowego skasowania każdej zamieszczonej przez Zarejestrowanego Użytkownika treści bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Szczególnie po uzyskaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawności działań ze strony Zarejestrowanego Użytkownika.
b) natychmiastowego skasowania każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo powszechnie obowiązujące w Polsce, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, a także te niezgodne z etykietą, obowiązujące na forum. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego obciąża Użytkownika, którego postępowanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, w tym odpowiedzialność finansową. Naruszenie norm prawa autorskiego będzie skutkowało pozbawieniem możliwości korzystania z Serwisu.
c) natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce,
d) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
e) udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
f) zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu,
g) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora Serwisu, całej zawartości Serwisu,
3. Sposób funkcjonowania Serwisu lub/i zakres Usługi może być zmieniany przez Administratora w celu polepszenia jakości ich świadczenia. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do poinformowania na łamach Serwisu o każdej istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcji, które będą miały wpływ na sposób korzystania z Serwisu.
4. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

§ 5
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU


1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności do:
a) niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
b) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich. Wobec Użytkowników nieprzestrzegających powyższych zasad stosuje się postanowienia § 7 ust. 2 pkt b.
c) niezamieszczania przekazów reklamowych (poza forami oznaczonymi przez redakcję jako ogłoszeniowe i sponsorowane),
d) niezamieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
e) niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,
f) nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.
2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 6
ZAKRES OCHRONY PRAW AUTORSKICH


1. Użytkownicy zobowiązani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o “Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za “utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia Langloo.com SA do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum;
b. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie b.) powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet;
d. rozpowszechnianie Utworu za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Langloo.com SA stron internetowych.

3. Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, licząc od dnia pierwszego rozpowszechnienia Utworu za pośrednictwem Forum. Po upływie ww. okresu 5 lat, licencję uważa się za udzieloną od tej chwili na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą z jej stron z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Licencjobiorca może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wypowiedzenie umowy o umożliwienie korzystania z Forum, o której mowa 2 powyżej, nie pozbawia Langloo.com prawa do korzystania z treści (danych) autorstwa Użytkownika (w tym z Utworów), rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

4. Langloo.com SA nie jest zobowiązane do opublikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu, ani też do rozpowszechniania go w inny sposób.

5. Licencjobiorca Langloo.com może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej przez Licencjobiorcę licencji.

§ 8
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

2. Administrator serwisu może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
a. nazwisko i imiona usługobiorcy
b. adresy elektroniczne usługobiorcy.

3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:
a. Płeć;
b. Rok, miesiąc, dzień urodzenia;
c. Adres e-mail;
d. Poziom znajomości języka.

4. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, następujące dane jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z ust. 15 poniżej.
a. Login;
b. Hasło;
c. Adres e-mail;

5. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w ust. 8 lit. b) poniżej, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 2-5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
8. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną usługodawca, na zasadach określonych w ust. 4-6, może przetwarzać tylko te dane, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w ust. 14 poniżej,
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie ustaw lub umowy.

10. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

11. Dla celów, o których mowa w ust. 9 lit. b), dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w punkcie ust. 5 i 6 powyżej – dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

12. Usługodawca, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest zobowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
a. możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w ust. 17 poniżej,
b. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
c. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2, 3, 5 i 6 powyżej.

13. Informacje, o których mowa w ust. 12, powinny być dla usługobiorcy stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

14. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

15. Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 14.

16. Odmowa świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez usługobiorcę danych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi albo wynika z odrębnych ustaw.

17. Usługodawca umożliwia usługobiorcy korzystanie z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

§ 8
REKLAMACJE


1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik Serwisu jest zobowiązany podać, co najmniej:
a) dane Użytkownika, tj. Login oraz Imię i Nazwisko
b) adres e-mail, bądź tradycyjnej poczty na jaką ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację po jej rozpatrzeniu,
c) zakres reklamacji – oznacza – że Użytkownik powinien przedstawić przedmiot reklamacji tak, aby jej rozpatrzenie mogło być możliwe. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego Administrator zwróci się do Użytkownika z pytaniami doprecyzowującymi treść zgłoszenia reklamacyjnego.
d) podpis
3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres: ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa
4. Administrator Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka on przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator Serwisu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
7. W przypadku wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje o tym Użytkownika, poda mu przyczyny wydłużające czas rozpatrywania reklamacji oraz nowy termin jej rozpatrzenia.

§ 9
ZMIANA REGULAMINU


1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. W stosunku do Użytkowników innych niż Użytkownicy Zarejestrowani zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Administratora Serwisu, nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w Serwisie ujednoliconego tekstu regulaminu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych przeznaczonych do tego miejscach w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik Zarejestrowany powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik Zarejestrowany powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o takiej decyzji na adres [email protected] lub na adres ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinno dotrzeć do Administratora Serwisu najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika Zarejestrowanego nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
6. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem http://langloo.eu/regulamin
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Powyższe nie dotyczy Konsumentów w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy przenieść lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
9. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
10. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.