|

Almost

A2

Znaczenie almost

Almost prawie/niemal zaprzecza czasownikowi użytemu w zdaniu, np.

I almost gave up.
Prawie się poddałem. (ale jednak się nie poddałem)

Dla porównania:
I gave up.
Poddałem się.

 

Almost może być używane przy opisie postępu, wymiaru czy liczeniu, np.

She's almost finished reading 'Hamlet'.
Prawie skończyła czytać „Hamleta.”

It's almost 10.
Jest prawie 10.

 

Almost może być używane w znaczeniu „podobny do czegoś, ale nie taki sam”. Przysłówka tego używa się także, chcąc wyrazić prywatny, mniej konkretny osąd lub pogląd odnośnie czegoś, np.

Kate is almost like her mum, as far as the character is concerned.
Kate jest prawie taka sama, jak jej mama, jeśli chodzi o charakter.

Our dog Nessie is wonderful – she understands a lot and seems to know when to cheer one up – she's almost human.
Nasz pies Nessie jest cudowny – wiele rozumie i zdaje się wiedzieć, kiedy trzeba kogoś pocieszyć –  prawie jak człowiek.

I almost wish you hadn`t appeared in my life.
Niemal żałuję, że pojawiłeś się w moim życiu.

Almost z never, nobody, nothing

Almost może być użyte z never nigdy, nobody nikt i nothing nic, np.

Greg is almost never at work.
Grega prawie nigdy nie ma w pracy.

Almost nobody came to school yesterday.
Prawie nikt nie przyszedł wczoraj do szkoły. 

B1

Almost z everybody, everything, anybody, anything, itp.Almost może być użyte z everybody każdy, everything wszystko, anybody nikt, anything nic, itp.

Almost everybody in my class can play the piano.
Prawie każdy w mojej klasie potrafi grać na pianinie.

B1

Użycie almost 

Almost jest jednym z najbardziej zróżnicowanych przysłówków, jeśli wziąć pod uwagę części mowy, z którymi można go użyć; najczęściej występuje z:

1) czasownikami, np.

They almost died in the car accident. 
Prawie zginęli w wypadku samochodowym.

2) przymiotnikami, np.

Her letter is almost indecipherable.
Jej list jest prawie nieczytelny.

3) przysłówkami, np

Syntax lectures are almost always boring.
Wykłady ze składni są prawie zawsze nudne.

4) określnikami,, np.

Almost all of the students failed syntax.
Prawie wszyscy studenci nie zdali ze składni.

5) frazami nominalnymi, np.

I finished almost the entire book in just two hours.
Skończyłam czytać prawie całą książkę w dwie godziny.

6) frazami przyimkowymi, np.

They were left with almost nothing.
Zostali prawie z niczym.

C1

Almost w znaczeniu potocznym i idiomatycznym

W mowie potocznej w angielskim amerykańskim można użyć słowa most zamiast almost, np.

I`m pretty certain most everybody would agree with me.
Jestem całkiem pewna, że prawie wszyscy by się ze mną zgodzili.


C1

Idiom nigh on oznacza dokładnie to samo co almost.

Susie had to pay nigh on 40 pounds for her dress.
Susie musiała zapłacić prawie 40 funtów za swoją sukienkę.

P.D.2010-08-16 00:10:40
Wczytywanie danych...