Czasownik jest częścią mowy opisującą czynności i stany. W zdaniu pełni funkcję orzeczenia.

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na:

 • zwykłe (lexical verbs):
 • regularne (regular verbs);
 • nieregularne (irregular verbs), które przybierają nietypowe formy czasu przeszłego prostego i imiesłowu przeszłego; form tych należy uczyć się na pamięć;
 • specjalne;
 • posiłkowe (auxiliary verbs, helping verbs lub verbal auxiliary), które mają znaczenie czysto gramatyczne; służą do nadania innemu czasownikowi, niebędącemu czasownikiem posiłkowym, określonego czasu gramatycznego, budowania zdania pytającego lub też do tworzenia negacji; angielskie czasowniki posiłkowe to: be, have i do;
 • modalne (modal auxiliary verbs, modal auxiliaries lub modal verbs), które wyrażają zdolność do czegoś, możliwość, pozwolenie lub przymus; w języku angielskim występują następujące czasowniki modalne: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to.Dodatkowo czasowniki dzieli się na:

 • przechodnie (transitive), wymagające w zdaniu podmiotu i dopełnienia;
 • nieprzechodnie (intransitive),wymagające podmiotu, ale nie posiadające dopełnienia;
 • połączeniem czasownika z przyimkiem lub przysłówkiem, np. get on [wsiadać], pick up [podnosić];
 • statyczne (static verbs, stative verbs), odnoszące się do stanów i warunków, które nie podlegają zmianom; czasowników statycznych nie używa się w czasach typu continuous;
 • dynamiczne (dynamic verbs, action verbs), opisujące czynności, rodzaje aktywności, procesy i zdarzenia, które mają swój początek i koniec.

Czasownik angielski może występować w następujących formach:

 • bezokolicznika, poprzedzonego słowem to; bez słowa to forma tawystępuje w czasie teraźniejszym prostym (present simple), a także w funkcji trybu rozkazującego;
 • trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego prostego z dodaną końcówką -s;
 • w formie czasu przeszłego prostego (past simple) z końcówką -ed – dla czasowników regularnych;
 • imiesłowu przeszłego z końcówką -ed – dla czasowników regularnych;
 • imiesłowu teraźniejszego z końcówką –ing.
P.D.2010-10-08 21:51:58

Czasy w języku angielskim (tenses)

P.D. Poziom: A1-C2 2010-08-12 18:50

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne (modal auxiliaries, modal verbs, modals), nazywane również czasownikami ułomnymi (defective verbs), są specjalną grupą czasowników posiłkowych, wymuszającą w zdaniu obecność bezokolicznika. Są one charakterystyczne dla grupy języków germańskich.
P.D. Poziom: B1,B2 2010-09-25 18:22

Strona bierna (Passive Voice)

W języku angielskim strona bierna (Passive Voice) jest używana bardzo często. W zdaniach w stronie biernej podmiotem jest osoba lub przedmiot, który czegoś doświadcza lub coś się z nim dzieje.
P.D. Poziom: B1 2010-09-26 00:19

Formy czasowników zakończonych na ing (present participle and gerund)

Formy czasownika zakończone na -ing mogą w zdaniu pełnić funkcję nie tylko czasownika, ale również rzeczownika i przymiotnika.
Kiedy formy -ing pełnią funkcję czasownika lub przymiotnika, wtedy występują pod nazwą present participles (jest to nazwa myląca, ponieważ odnosi się nie tylko do teraźniejszości, ale też do przeszłości i przyszłości); natomiast gdy pełnią funkcję rzeczownika nazywane są gerunds (rzeczownikiem odczasownikowym).

Formy czasownika zakoczone na -ing mogą pełnić w zdaniu funkcję podmiotu, dopełnienia lub dopełnienia czasownika…

P.D. Poziom: A2,B1,B2,C1 2010-08-12 17:48

Czasowniki złożone (phrasal verbs)

P.D. Poziom: A2,B1,B2 2010-08-13 15:47

Czasowniki często mylone

Niektóre czasowniki angielskie są podobne do siebie w pisowni lub znaczeniu, dlatego też mogą one przysparzać wiele trudności osobom uczącym się tego języka. Za przykład mogą posłużyć takie pary czasowników jak make/do lub lay/ lie, mają one podobne do siebie znaczenie, ale stosuje się je do opisywania różnych sytuacji lub czynności. Takie pary czasowników są znane jako false synonyms.
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2 2010-08-13 14:42

Tryb łączący (subjunctive)

P.D. Poziom: A1-C2 2010-08-13 14:06

Tryb rozkazujący (imperative)

Tryb rozkazujący (imperative) jest używany do wydawania poleceń, udzielania rad, oraz instruowania i zachęcania. Rozumienie zdań w trybie rozkazującym może ulegać zmianie w zależności od tego, do kogo są one kierowane.
P.D. Poziom: A2,B1,B2 2010-08-13 13:51

Dopełnienia czasowników

P.D. Poziom: A1-C2 2010-08-12 19:22

Skróty (contractions)

W języku angielskim występują dwa rodzaje skrótów: w zdaniach twierdzących (rzeczownik/zaimek/ itp +czasownik posiłkowy), w zdaniach przeczących (czasownik posiłkowy +
not
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2,C1 2010-08-12 19:40

Bezokoliczniki (infinitive)

Bezokolicznik jest najprostszą formą czasownika. Forma bezokolicznika zwykle poprzedzona jest przez słowo to; bezokolicznik bez słowa to występuje w czasie teraźniejszym prostym Present Simple, a także w trybie rozkazującym.
P.D. Poziom: A2 2010-08-13 12:11

Bezokoliczniki i czasowniki zakończone na -ing : struktury zdań

W języku angielskim istnieje wiele sytuacji, kiedy musimy dokonać wyboru pomiędzy bezokolicznikiem, a formą czasownika zakończonego na ing. Choć błędne użycie tych form rzadko kiedy prowadzi do niezrozumienia wypowiedzi, to jednak częste pomyłki znaczenie obniżają poziom językowy danej wypowiedzi.
P.D. Poziom: A1 2010-08-13 10:06

Czasownik „be”

Czasownik be jest jednym z podstawowych czasowników w języku angielskim, którego umiejętność zastosowania jest niezbędna do opanowania języka. Czasownik ten, podobnie jak do i have, pełni dwie funkcje: leksykalną i posiłkową.
P.D. Poziom: A1 2010-09-25 18:06

Czasownik „do”

Czasownik do jest jednym z podstawowych czasowników w języku angielskim, którego dobra znajomość jest niezbędna do opanowania języka angielskiego. Czasownik do, podobnie jak have i be, pełni dwie funkcje: leksykalną i posiłkową.
P.D. Poziom: A1,A2,B1,B2,C1,C2 2010-09-25 18:11

Czasownik „have”

Czasownik have jest jednym z podstawowych czasowników w języku angielskim, którego umiejętność zastosowania jest niezbędna, aby sprawnie posługiwać się językiem. Czasownik ten, podobnie jak do i be, pełni dwie funkcje: leksykalną i posiłkową.
P.D. Poziom: A1 2010-08-12 19:48