Interpunkcja

Interpunkcja języka angielskiego. Reguły poprawnego stosowania przecinka, średnika i dwukropka.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-09 22:51

Różnica między: be used to – get used to

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy różnicę pomiędzy zwrotami be used toiget used to. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia zwrotów be used to i get used to wraz z odpowiednimi przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-10-17 20:53

Różnica między: because – because of

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy różnicę pomiędzy wyrazami becauseibecause of. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia wyrazów because i because of wraz z odpowiednimi przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-11 21:31

Różnica między: most – almost

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy różnicę pomiędzy często mylonymi ze sobą wyrazami most i almost. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia wyrazów most i almost wraz z odpowiednimi przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-11 21:36

Różnica między: not allowed – not supposed

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy różnicę pomiędzy często mylonymi ze sobą wyrażeniami not allowed i not supposed oraz wyrażeniami forbidden to i mustn’t. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia wyrażeń not allowed i not supposed oraz forbidden to i mustn’t wraz z odpowiednimi przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-11 21:50

Różnica między: other – another

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy różnicę pomiędzy często mylonymi ze sobą wyrazami other i another. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia wyrazów other i another wraz z odpowiednimi przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-12 16:58

Różnica między: some – any

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy różnicę pomiędzy często nieprawidłowo używanymi wyrazami some i any. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia wyrazów some i any wraz z odpowiednimi przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-09-25 20:10

Różnica między: too – enough

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy różnicę pomiędzy często mylonymi ze sobą wyrazami too i enough. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia wyrazów too i enough wraz z odpowiednimi przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-12 16:49

Słownik pojęć gramatycznych

Słownik podstawowych pojęć gramatyczych przydatnych do lepszego zrozumienia treści opisującej zagadnienia związane z gramatyką języka angielskiego.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-09-30 15:28

Udzielanie porad

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy charakterystycznych słów i zwrotów służących do udzielania porad. Porady w języku angielskim udzielane są zazwyczaj przy pomocy słów i zwrotów: should, I think, ought to, had better,why don’t you oraz if I were you, o których informacje znajdziecie w tym dziale wraz z przykładami ich użycia w zdaniach.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-12 16:34

Użycie spójników w zdaniach złożonych.

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy użycie spójników, tzw.linking words wzdaniach złożonych, tzw.compound sentences. Znajdziecie tutaj informacje wraz z przykładami użycia o następujących linking words:but (ale), although (chociaż), though (chociaż), despite (pomimo), in spite of (pomimo) oraz however (jednakże).
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-09-25 19:45

Zdania imiesłowowe

Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-12 16:24

Zdania przydawkowe

W tym dziale gramatyki języka angielskiego omawiamy zdanie przydawkowe, tzw.relative clause, a także zdanie przydawkowe definiujące, tzw. defining relative clause oraz zdanie przydawkowe niedefiniujące, tzw. non-defining relative clause. Znajdziecie tutaj również omówienie użycia następujących zaimków (pronouns) w zdaniach relative clause: that, who, which oraz whose. Każdy zaimek zilustrowany jest odpowiednim przykładem użycia w zdaniach relative clause.
Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-12 16:00

Czasowniki nie tworzące czasów continuous

Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-12 15:33

Czasowniki z bezokolicznikiem lub formą -ing

Aleksandra Wereszczyńska Poziom: A1 2010-08-12 15:27

Przedimki

Przedimki określają rzeczowniki oraz inne części zdania w wyrażeniach rzeczownikowych, przymiotnikowych i liczebnikowych. W zdaniu pełnią funkcję czysto gramatyczną, tj. nie wpływają na treść wypowiedzi. W języku angielskim rzeczowniki są poprzedzane przez przedimki nieokreślone a i an, przedimek określony the lub występują bez przedimka.
P.D. Poziom: A1,A2,B1 2010-08-12 17:08

Pytania rozłączne (question tags)

Pytania rozłączne (question tags) to krótkie zapytania, które używane są w rozmowie do uzyskania reakcji rozmówcy. Występują one na końcu zdania.
P.D. Poziom: B1,B2,C2 2010-08-11 22:08