First Certificate in English jest egzaminem z języka angielskiego organizowanym przez brytyjski Uniwersytet w Cambridge i cieszy się on coraz większą popularnością i renomą na całym świecie.

W Polsce natomiast FCE jest zdecydowanie najpopularniejszym i najchętniej zdobywanym certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego. Certyfikat FCE jest cenionym dokumentem potwierdzającym znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym-wyższym, który pozwala na swobodną komunikacją w każdym z anglojęzycznych krajów.

Przywileje wynikające z posiadania certyfikatu FCE:

 • posiadanie certyfikatu FCE zwalnia z egzaminu z języka angielskiego podczas rekrutacji na wielu zagranicznych uczelniach wyższych,
 • FCE jest egzaminem posiadającym moc egzaminu państwowego z języka angielskiego, na mocy postanowienia Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • FCE uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe pracowników polskiej służby cywilnej,
 • Certyfikat FCE jest dokumentem honorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy ocenianiu kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • FCE jest ceniony w dziedzinie handlu i w przemyśle w kraju i za granicą.


Ważne zaznaczenia jest również to, że Certyfikat FCE nie ma ograniczonego terminu ważności dzięki czemu jest wiecznym dowodem Państwa kwalifikacji językowych.

Egzamin FCE składa się z części pisemnej (test znajomości praktycznej angielskiego, test rozumienia tekstu, pisanie tekstów), rozumienia ze słuchu i rozmowy na zadany temat. Przygotowanie doFCEwymaga około 600 godzin nauki języka angielskiego.

Ze względu na specyfikę egzaminu FCE, oprócz znajomości języka na poziomie średniozaawansowanym-wyższym, kandydat powinien zapoznać się z typami zadań występującymi na tym egzaminie. Dlatego w Polsce i na świecie prowadzone są kursy językowe, przygotowujące specjalnie do zdawania FCE.

Części składowe egzaminu FCE

Egzamin FCE składa się z 5 części:

 • Reading(pol. czytanie)
  Ta pierwsza część trwa 75 minut. Na tym etapie osoba zdająca otrzymuje cztery teksty, zawierające w sumie 35 pytań. Zadania mogą mieć formę testu wyboru, wypełniania luk w tekście lub dopasowywania właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech tekstów składa się z ok. 350-700 słów.

 • Writing(pol. pisanie)
  Druga część egzaminu FCE trwa 90 minut i jest podzielona na dwa zadania. Pierwsze z nich, transactional letter, obowiązuje wszystkich w jednakowej formie i polega na napisaniu listu na zadany temat, z wykorzystaniem dostarczonych ogłoszeń, wycinków z gazet itp. W drugim zadaniu kandydaci wybierają jeden z czterech tematów i typów prac pisemnych (artykuł, list, raport, wypracowanie, rozprawka itp.) Każda praca powinna zawierać od 120 do 180 słów. Jedno z poleceń w drugim zadaniu dotyczy zawsze książki z zestawu lektur, który jest dostępny m.in. na stronie internetowejwww.cambridgeesol.org/exams/fce.htm.

 • Use of English(pol. praktyczne wykorzystanie gramatyki)
  Trzecia część egzaminu FCE trwa 75 minut. Kandydaci otrzymują 5 zadań. Obejmują one uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z czterech podanych możliwości, transformację zdań, korektę błędów i słowotwórstwo.

 • Listening(pol. rozumienie ze słuchu)
  Czwarta część egzaminu FCE trwa około 40 minut i składa się z czterech zadań. W każdym z nich kandydat wysłuchuje tekstu, takiego jak rozmowa telefoniczna, komentarz, dialog, wykład, audycja radiowa, przemówienie, opowiadanie itp., a następnie odpowiada na serię pytań dotyczącą treści słuchowiska. Nagrania są dokonane przez lektorów mówiących z różnymi odmianami akcentów angielskich. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie.

 • Speaking(pol. mówienie)
  Ostatnia, piąta część egzaminu FCE trwa około 14 minut. Kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Część ta składa się z czterech etapów. W pierwszym kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W etapie drugim każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii, w trzecim kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a na koniec prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.

Ocenianie egzaminu FCE

Egzamin FCE może zostać oceniony na jedną z trzech ocen pozytywnych (A, B, C) albo dwóch negatywnych (D i E). Kandydat musi uzyskać łącznie, ze wszystkich części, co najmniej 60 punktów, by uzyskać ocenę C. Wymagania punktowe na kolejne oceny zostały przedstawione w tabeli 1.

Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi około sześciu tygodni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Tabela 1. Wymagania punktowe na oceny egzaminu FCE

OcenaWymagana liczba punktów
Oceny pozytywneA
B
C
80% i więcej
od 75% do 79%
60% do 74%
Oceny negatywneD
E
55% do 59%
E 54% i mniej

Terminy i miejsca odbywania się egzaminu FCE. W Polsce odbywają się trzy sesje egzaminu FCE – w marcu, czerwcu i grudniu. Zapisy na sesję wiosenną rozpoczynają się w styczniu na sesję czerwcową odbywają się zwykle na przełomie lutego i marca, a na sesję grudniową na przełomie września i października. Egzaminy są przeprowadzane przez centra British Council w następujących miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.


Koszt egzaminu FCE

Koszt egzaminu w roku 2010 wynosił 495 zł (wersja papierowa) lub 430 zł (wersja elektroniczna).

Aleksandra WereszczyńskaKomentarze:02010-08-09 19:16:13
Nowy komentarz