Reading

Część Reading egzaminu FCE składa się z czterech ćwiczeń, w których łącznie znajduje się 35 pytań. Pamiętaj, że odpowiedź na wszystkie pytania zawarta jest w tekście, nie używaj więc swojej wiedzy ogólnej przy udzielaniu odpowiedzi, a staraj się odnaleźć słowo lub zdanie, które potwierdza Twój wybór. Nie przejmuj się tym, że nie rozumiesz wszystkich słów z czytanek. Domyśl się ich znaczenia z kontekstu.


Ćwiczenie 1.

W tym ćwiczeniu zadaniem studenta jest wpasowanie podanych podsumowań lub nagłówków, tytułów itp. do odpowiednich paragrafów w tekście. Zadanie to ma na celu przetestowanie zrozumienia głównych idei zawartych w poszczególnych paragrafach. Za każdą udzieloną poprawną odpowiedź uzyskuje się 2 punkty.
 • Przeczytaj uważnie instrukcję w celu poznania tematyki tekstu.
 • Przejrzyj listę nagłówków lub podsumowań. Weź pod uwagę, że zwroty w nich zawarte mogą mieć kilka znaczeń.
 • Przeczytaj szybko tekst, by poznać ogólną tematykę tekstu, a także główne idee poszczególnych akapitów.
 • Jeżeli napotkasz nieznane wyrazy, które nie są konieczne do zrozumienia tekstu, zignoruj je.
 • Spójrz ponownie na listę podsumowań lub nagłówków. Skreśl akapit, który został przypisany zdaniu przykładowemu oznaczonemu numerem 0.
 • Staraj się zapoznać ze strukturą i następstwem zdarzeń przedstawionych w tekście.
 • W każdym paragrafie postaraj się wyodrębnić zdanie, które charakteryzuje najlepiej cały paragraf.
 • Zaczynaj zawsze od najprostszych przypisań, zostawiając najcięższe na później.
 • Po dopasowaniu nagłówka lub podsumowania do akapitu, skreśl go.
 • Pamiętaj, że na liście występuje jeden dodatkowy nagłówek lub podsumowanie, które nie pasuje do żadnego akapitu.
 • Po przypisaniu wszystkich nagłówków do akapitów przeczytaj cały tekst. Zastanów się, czy nie istnieje inna, alternatywna możliwość przypisania. Zwróć uwagę, że w tym ćwiczeniu jeden błąd zazwyczaj pociąga za sobą inne.


Ćwiczenie 2 – multiple choice (7 or 8 questions) – 2 marks per question.

W ćwiczeniu drugim student otrzymuje tekst, do którego ułożonych zostało 7 lub 8 pytań testowych. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje się 2 punkty. Pytania te mogą dotyczyć zarówno szczegółów, jak i ogólnego zrozumienia tekstu.
 • Na początku przeczytaj uważnie cały tekst. Pamiętaj, by przed tym nie czytać pytań testowych, gdyż błędne odpowiedzi mogą Ciebie nakierować na opaczne rozumienie treści.
 • Po przeczytaniu tekstu, przeczytaj pytanie i postaraj się odpowiedzieć na nie bez czytania czterech możliwych odpowiedzi. Następnie postaraj się odnaleźć w tekście fragment, który potwierdza Twoją odpowiedź. Dopiero na tym etapie postaraj się znaleźć prawidłową odpowiedź spośród czterech możliwości.
 • Jeżeli nie widzisz żadnej poprawnej odpowiedzi, postaraj się wyeliminować błędne.
 • Pamiętaj, żeby nie udzielać odpowiedzi w oparciu o Twoją własną opinię i wiedzę nieprzedstawioną w tekście.
 • Po wybraniu prawidłowej odpowiedzi zastanów się, dlaczego pozostałe są błędne.


Ćwiczenie 3 (6 or 7 questions) – 2 marks per question.

W tym ćwiczeniu części Reading egzaminu FCE zadaniem studenta jest przypisanie fragmentów tekstu miejscom, z których zostały one pierwotnie wycięte. Za udzielenie każdej poprawnej odpowiedzi uzyskuje się 2 punkty.
 • Pamiętaj, by przeczytać uważnie cały tekst.
 • Spójrz na zdania. Wykreśl to, które zostało użyte w przykładzie.
 • Przeczytaj paragraf, który zawiera pierwszą lukę. Zwróć uwagę, czy zawiera on jakiekolwiek informacje ułatwiające Twój wybór. Przydatne są na pewno wszelkie odwołania do wyrazów z brakującego fragmentów, takie jak it, he, she, this, they, but, worse, better, otherwise itd. Zastanów się, jakich wyrazów możesz oczekiwać w brakującym fragmencie. Obecność wyrazu łączącego idee przed lub po luce niesie również ważną informację.
 • Staraj się zapoznać ze strukturą i następstwem zdarzeń przedstawionych w tekście. Przeanalizuj przepływy informacji i faktów przedstawionych w tekście. Do każdej luki staraj się przypisać fragment, który wpasowuje się w te przepływy.
 • Po dopasowaniu zdania przeczytaj cały paragraf i sprawdź, czy pasuje ono pod względem gramatycznym.
 • Po dopasowaniu fragmentu do luki, skreśl go.
 • Pamiętaj, że na liście występuje jeden dodatkowy fragment, który nie pasuje do żadnego akapitu.
 • Po przypisaniu wszystkich fragmentów do luk przeczytaj cały tekst. Zastanów się, czy nie istnieje inna, alternatywna możliwość przypisania. Zwróć uwagę, że w tym ćwiczeniu jeden błąd zazwyczaj pociąga za sobą inne.


Ćwiczenie 4.

Ćwiczenie 4 części Reading egzaminu FCE polega na przeczytaniu kilku krótkich tekstów na ten sam temat, a następnie udzieleniu odpowiedzi na 13 – 15 pytań. Pytania polegają na znalezieniu szczegółowych informacji i przydzieleniu im odpowiedniego fragmentu tekstu. Każda poprawna odpowiedź jest oceniana na 1 punkt.
 • Przeczytaj uważnie polecenie i upewnij się, że rozumiesz zadanie.
 • Przeczytaj uważnie pytania i spróbuj wyodrębnić słowa kluczowe. Zastanów się nad ich synonimami, gdyż to one mogą występować w tekście.
 • Przeczytaj szybko tekst. Podczas czytania zwróć uwagę na obecność wyrazów nawiązujących do słów kluczowych z pytań.
 • Po przeczytaniu tekstu spójrz na pytania i odnajdź te, na które znalazłeś odpowiedzi. Upewnij się, że odpowiedzi są poprawne poprzez znalezienie odpowiedniego fragmentu.
 • Przeczytaj tekst ponownie w poszukiwaniu odpowiedzi na pozostałe pytania.


Writing

Część Writing egzaminu FCE podzielona jest na dwa ćwiczenia. W pierwszym ćwiczeniu student ma za zadanie napisać list oparty na dostarczonych informacjach, fragmentach tekstów itp.. Natomiast w drugim ćwiczeniu student wybiera jeden temat i typ pracy pisemnej spośród kilku proponowanych możliwości. Obie prace pisemne powinny zawierać od 120 do 180 wyrazów.
 • Pamiętaj, by w części pierwszej użyć wszystkich dostępnych informacji i ustosunkować się do wszystkich podanych punktów, nie kopiując całych zdań z dostarczonych tekstów.
 • Zwróć uwagę na użycie odpowiednio szerokiego zakresu słownictwa.
 • Użyj odpowiedniego stylu w zależności od typu ćwiczenia.
 • Postaraj się używać zróżnicowanych konstrukcji do łączenia różnych idei.
 • Po napisaniu pracy sprawdź ją pod kątem poprawności struktur i form gramatycznych.


Use of English

Część Use of English egzaminu FCE składa się z pięciu ćwiczeń, które sprawdzają zarówno znajomość słownictwa, jak i struktur gramatycznych.


Ćwiczenie 1

W tym ćwiczeniu zadanie studenta polega na wstawieniu jednej z czterech możliwości do każdej z 16 luk.
 • Przed przystąpieniem do rozwiązania zadań przeczytaj cały tekst, by wyrobić sobie ogólny pogląd na jego treść. Na etapie pierwszego czytania zignoruj brak niektórych wyrazów.
 • Przy drugim czytaniu zwróć uwagę na luki i przeanalizuj ich otoczenie. Sąsiednie słowa, zdania, czy specyficzny kontekst, pomagają ograniczyć wybór wyrazu.
 • Przy każdej luce spróbuj odgadnąć brakujący wyraz, a dopiero później spójrz na dostępne opcje.
 • W przypadku wątpliwości sugerujemy byś podstawił wszystkie opcje w puste miejsce i przeczytał po cichu tak skonstruowane zdanie. Odpowiedź tworząca najbardziej spójne gramatycznie i znaczeniowo zdanie jest poprawna.
 • Po uzupełnieniu wszystkich luk przeczytaj cały tekst i sprawdzić, czy wstawione wyrazy pasują do reszty tekstu.


Ćwiczenie 2

W tym ćwiczeniu zadanie polega na wstawieniu dowolnego wyrazu do każdej z 16 luk.
 • Przed przystąpieniem do rozwiązania zadań przeczytaj cały tekst, by wyrobić sobie ogólny pogląd na jego treść. Na etapie pierwszego czytania zignoruj brak niektórych wyrazów.
 • W tym ćwiczeniu przeważnie wycięte zostają słowa gramatyczne i dlatego warto przeanalizować otoczenie luki w poszukiwaniu brakującego wyrazu spośród operatorów, przyimków, przedimków, przeczenia itp.
 • Po wstawieniu wyrazu do luki przeczytaj cały paragraf.
 • Po uzupełnieniu wszystkich luk przeczytaj cały tekst i sprawdź, czy wstawione wyrazy pasują do reszty tekstu.


Ćwiczenie 3

W trzecim ćwiczeniu Use of English egzaminu FCE podane jest zdanie główne i słowo, które musi być użyte w zdaniu parafrazowanym.

Zdanie główne niesie wszystkie potrzebne informacje na temat treści i czasu gramatycznego zdania parafrazowanego. Podane słowo sygnalizuje konstrukcję, jaka powinna zostać użyta w parafrazie.

 • Każdy przykład zawiera specyficzną konstrukcję, której znajomością należy się wykazać, np. czasowniki frazalne, czasowniki modalne, strona bierna, okresy warunkowe, mowa zależna itp.
 • Utworzone zdanie musi mieć to samo znaczenie i odpowiedni czas gramatyczny. Przy tworzeniu parafrazy użyj całej informacji dostępnej w zdaniu podanym, łącznie z intensyfikatorami itp.
 • Po napisaniu parafrazy przeczytaj po cichu całe zdanie i sprawdź jego poprawność gramatyczną i pisownię.


Ćwiczenie 4

W ćwiczeniu czwartym przedstawiono tekst, w którym znajdują się błędy. W każdej linijce znajduje się maksymalnie jeden błąd.
 • W tym zadaniu skoncentruj się na całym tekście, a nie czytaj “linijka po linijce”.
 • Przeważnie liczba poprawnych zdań w tekście nie przekracza czterech.
 • Nie zapomnij o postawieniu znaczka przy poprawnej linijce.


Ćwiczenie 5

W zadaniu tym otrzymujesz tekst z 10 lukami. Do każdej luki należy wstawić słowo, który pochodzi od podanego wyrazu.
 • Przed przystąpieniem do rozwiązania zadań przeczytaj cały tekst, by wyrobić sobie ogólny pogląd na jego treść. Na etapie pierwszego czytania zignoruj brak niektórych wyrazów.
 • Patrząc na każdą lukę należy określić, jakiej części zdania brakuje a następnie określić formę danego wyrazu.
 • Po uzupełnieniu luk przeczytaj cały tekst i zwrócić szczególną uwagę na poprawność znaczeniową, a zwłaszcza, czy nie zapomniano o przedrostkach negatywnych.


Listening

Część Listening egzaminu FCE, czyli rozumienia ze słuchu składa się z czterech ćwiczeń. Pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami znajduje się przerwa trwająca od 30 do 45 sekund, podczas której należy przeczytać pytania. Pamiętaj, by efektywnie wykorzystać ten czas i przeczytać pytania przed wysłuchaniem nagrania. Na arkuszu z pytaniami możesz dokonywać notatek. Wszystkich nagrań będziesz wysłuchiwać dwukrotnie, nie wpadaj więc w panikę, gdy nie będziesz w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania po pierwszym wysłuchaniu nagrania.


Ćwiczenie 1

Ćwiczenie to zawiera osiem pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać jeden punkt. Ćwiczenie składa się z ośmiu niezwiązanych ze sobą krótkich nagrań, których słucha się dwukrotnie. Do każdego nagrania zostało ułożone jedno pytanie, które jest obecne zarówno na formularzu jak i w nagraniu.
 • Przed przystąpieniem do słuchania zaleca się szybko przeczytać pierwsze pytanie i oznaczyć słowa kluczowe.
 • Zwróć uwagę na specyficzną informację, którą należy wydobyć z tekstu. Czy dotyczy ona jakiejś osoby, przedmiotu, itp.
 • Przy pierwszym odtwarzaniu nagrania nastaw się na ogólne zrozumienie tekstu, a nie na wyłapywanie poszczególnych wyrazów. Nagrania są często tak skonstruowane, że pojawiają się w nich słowa użyte w błędnych odpowiedziach.
 • Po wysłuchaniu tekstu zastanów się nad odpowiedzią A, B, C, ale jej nie zapisuj.
 • Przy drugim odtwarzaniu sprawdź, czy wybrana odpowiedź jest prawidłowa. Spróbuj wykluczyć alternatywy.
 • Zwróć szczególną uwagę na to, czy osoba występująca w nagraniu nie odnosi się do danej idei krytycznie, a w szczególności czy nie używa zaprzeczenia.
 • Nie doszukuj się podtekstów w nagraniu oraz nie używaj własnej wiedzy przy udzielaniu odpowiedzi.
 • Wykorzystaj przerwy w nagraniu do przeczytania pytania następnego nagrania.


Ćwiczenie 2.

Ćwiczenie drugie polega na wypełnianiu luk na podstawie słuchanego nagrania. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać jeden punkt. Nagranie trwa około trzech minut i jest odtwarzane dwukrotnie.
 • Przed wysłuchaniem nagrania sprawdź, czy zadanie polega na uzupełnianiu notatek lub zdań, gdyż istnieją dwa warianty tego ćwiczenia.
 • Przeczytaj uważnie każde pytanie i zastanów się, jaką informację powinieneś umieścić w luce. Może być to jakaś nazwa, numer, miejsce itp. Podczas słuchania powinieneś nastawić się na wyłapywanie tych informacji.
 • Wypełniaj luki podczas słuchania. Zazwyczaj wystarczy wpiąć jedno lub dwa słowa. W przypadku liczb można wpisywać cyfry.
 • Jeżeli nie potrafisz pisać szybko na klawiaturze komputera, być może warto przy pracy z naszym kursem zanotować odpowiedzi na kartce, a następnie, po wysłuchaniu nagrania, wpisać je do formularza.
 • Pytania występują w kolejności, w jakiej potrzebne informacje pojawiają się w nagraniu.
 • Nie zastanawiaj się zbyt długo nad wpisywaną odpowiedzią, gdyż możesz przegapić informacje potrzebne do kilku kolejnych pytań.
 • Jeżeli nie masz czasu na wpisanie danej odpowiedzi, warto wpisać np. dwie pierwsze litery odpowiedzi i uzupełnić je później.
 • Po pierwszym wysłuchaniu nagrania sprawdź, czy wpisane wyrazy są poprawne gramatycznie. Błędy w pisowni trudnych wyrazów są przeważnie nie brane pod uwagę podczas sprawdzania ćwiczenia.
 • Pamiętaj, by pisać czytelnie!


Ćwiczenie 3 – multiple matching (5 questions) – 1 mark per question

W trzecim ćwiczeniu student wysłucha pięciu krótkich wypowiedzi, trwających po około 30 sekund. Wszystkie wypowiedzi są ze sobą w jakiś sposób związane. Zadaniem studenta jest dopasowanie do każdego z pięciu mówców jednego z sześciu wyrazów lub zdań podsumowujących. Nagrania wysłuchuje się dwukrotnie.
 • Przeczytaj uważnie polecenie i zwróć uwagę na wspólną cechę wszystkich wypowiedzi.
 • Przeczytaj zdania podsumowujące A-F. Zwróć uwagę na słowa kluczowe w nich zawarte. Być może podkreślenie tych słów ułatwi Ci udzielenie poprawnej odpowiedzi.
 • Wysłuchaj nagrania zwracając szczególną uwagę na cechy mówców takie jak wiek czy płeć, a także na słowa kluczowe ze zdań podsumowujących.
 • Nie spiesz się z udzieleniem odpowiedzi gdyż w nagraniu mogą być umyślnie umieszczone informacje utrudniające prawidłową odpowiedź.
 • Pamiętaj, że udzielenie jednej błędnej odpowiedzi pociąga za sobą inne błędy.
 • Podczas drugiego odtwarzania zweryfikuj odpowiedzi udzielone przy pierwszym odegraniu.


Ćwiczenie 4.

W ćwiczeniu czwartym zadaniem studenta jest wysłuchanie nagrania trwającego w przybliżeniu 3 minuty, a następnie udzielenie odpowiedzi na 7 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. Odpowiedzi na pytania mogą przybrać formę wyboru między dwoma (tak – nie, prawda – fałsz) lub trzema (A, B, C) alternatywami. Nagranie jest odtwarzane dwa razy.
 • Przed odtworzeniem nagrania przeczytaj dokładnie polecenie i pytania. Postaraj się wczuć w sytuację, którą usłyszysz w nagraniu.
 • Zwróć szczególną uwagę, czyje opinie mają być uwzględnione w odpowiedziach.
 • Podkreśl słowa kluczowe, które pomogą Ci zwrócić uwagę na potrzebne informacje. Zastanów się szybko nad synonimami słów kluczowych, gdyż to one mogą pojawić się w nagraniu.
 • Spróbuj udzielić odpowiedzi podczas pierwszego odsłuchania nagrania, ale nie spodziewaj się, że na tym etapie uda Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
 • Przy drugim słuchaniu zwróć szczególną uwagę na słowa kluczowe i ich synonimy, które usłyszałeś za pierwszym razem.
 • Sprawdź, czy zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania.


Speaking

Część Speaking egzaminu FCE składa się z trzech ćwiczeń. Podczas tych ćwiczeń egzaminatorzy zwracają uwagę na poprawność używanych struktur gramatycznych, a także zakres słownictwa, wymowę i umiejętności nawiązywania rozmowy w języku angielskim. Pamiętaj, by uważnie słuchać poleceń egzaminatora. W przypadku niezrozumienia egzaminatora poproś o wyjaśnienie polecenia. Pamiętaj ile czasu powinieneś mówić w każdym ćwiczeniu. Nie ograniczaj się wyłącznie do słuchania partnera. Pamiętaj, że Twoim zadaniem jest wywarcie pozytywnego wrażenia na egzaminatorach, więc unikaj odpowiedzi jednowyrazowych. W egzaminie nie będą oceniane Twoje poglądy czy prawdomówność, a jedynie Twoja znajomość języka angielskiego.


Ćwiczenie 1.

Podczas tego trzyminutowego ćwiczenia zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań osobistych. W tej części student nie musi rozmawiać ze swoim partnerem.
 • Pamiętaj, by przed egzaminem powtórzyć sobie słownictwo związane z edukacją, rodziną, hobby, pracą itp.
 • Używaj w miarę wyszukanego słownictwa a także zróżnicowanych konstrukcji do wyrażania swoich upodobań. Pamiętaj o różnorodnych wyrażeniach łączących opinie.
 • Staraj się uporządkować swoją wypowiedź w sposób logiczny.
 • Uczenie się na pamięć przemowy nie jest dobrym pomysłem.


Ćwiczenie 2.

Podczas tego ćwiczenia egzaminator pokazuje studentowi dwie fotografie i prosi go o ich porównanie. Zadanie to należy wykonać w czasie mniej więcej jednej minuty. Następnie partner studenta zostanie poproszony o krótki komentarz na ten sam temat. Odpowiedź ta może trwać maksymalnie 20 sekund. Później role się odwracają i teraz partner przez minutę porównuje inną parę ilustracji, a drugi student ustosunkowuje się do jego opinii dwoma lub trzema zdaniami.
 • Przed egzaminem powtórz słownictwo dotyczące porównań, różnic i osobistych opinii
 • Podczas egzaminu mów o sytuacjach, ludziach itp. przedstawionych na obrazkach. Możesz odnieść przedstawioną sytuację do swoich doświadczeń, ale unikaj wypowiedzi niezwiązanych z tematem.
 • Jeżeli nie pamiętasz jakiegoś słowa, staraj się go opisać.
 • Najpierw omów podobieństwa, by następnie przejść do różnic. Omów w ten sposób kilka aspektów przedstawionych na zdjęciach.
 • Używaj w miarę wyszukanego słownictwa, a także zróżnicowanych konstrukcji do wyrażania swoich opinii.
 • Staraj się uporządkować swoją wypowiedź w sposób logiczny.
 • Odpowiedz na wszystkie pytania egzaminatora w kolejności, w jakiej zostały one zadane.


Ćwiczenie 3.

Podczas tego ćwiczenia egzaminator pokaże studentowi oraz jego partnerowi rysunek, na podstawie którego należy prowadzić między sobą rozmowę trwającą około 3 minut. Po rozmowie należy musieli podjąć wspólną decyzję. Podczas tej części egzaminator nie zabiera głosu.
 • Pamiętaj, by przed egzaminem powtórzyć słownictwo potrzebne do wyrażania zgodności lub niezgodności Twojej opinii ze zdaniem przedmówcy, a także do pytania się o opinię i do wyrażania swoich opinii.
 • Weź pod uwagę, że chociaż mówisz do swojego partnera, to egzaminator będzie oceniać Twoją wypowiedź.
 • Powiedz, co myślisz o przedstawionym problemie, a następnie spytaj się swojego partnera o jego opinię.
 • Nie przerywaj wypowiedzi swojego partnera i nie próbuj w żaden sposób zmonopolizować rozmowy.
 • Po wypowiedzi partnera powinieneś się do niej ustosunkować.
 • Podczas przedstawiania swoich opinii wyraź swoje przypuszczenia na temat konsekwencji przedstawionego działania.
 • Pamiętaj, że rozmowa ta nie jest formą zawodów – nie konkurujesz ze swoim partnerem. Postaraj się mu pomóc, gdy ma problemy. Nie popisuj się swoją znajomością angielskiego kosztem swojego partnera.


Ćwiczenie 4.

Podczas tej części egzaminator zadaje studentowi kilka pytań dotyczących poprzedniego zadania. Zadaniem studenta jest wytłumaczenie przyczyny podjęcia danej decyzji. W tym celu można wesprzeć się jakimś przykładem.

Aleksandra WereszczyńskaKomentarze:02010-08-08 21:18:06
Nowy komentarz