At the end of 2000 world news services published an amazing, but at the same time disturbing, piece of news. According to anonymous sources at the Pentagon, Saddam Hussein, the leader of the Iraqi dark forces, had bought several thousand PlayStation 2 gaming consoles from all over the world. What we found out from this dispatch was that the aim of this purchase was not a sudden urge to present Iraqi schools with this electronic toy, but the dark lord already had his cunning plan. Saddam Hussein decided to buy PlayStations in order to join them into one powerful net, a project worked out by his team of brilliant Iraqi scientists and IT-specialists. Joined into one organism, the gaming consoles were to make up one the most powerful supercomputers in the world, with computational power which was to surpass the computational power of the best American supercomputer.

According to the officers of the American intelligence, the reason for such an action was an embargo imposed by ONZ under which the Iraqi dictator could not buy a supercomputer which he needed to carry out research into weapons of mass destruction. Therefore Iraqi scientists came up with the unusual idea of using an electronic toy, not included in the embargo, and after some altering and in combination with other consoles use it as a lethal weapon.

According to the military, the PlayStation 2’s could not only be used to construct a mass destruction weapon, but also to automatically control unmanned war planes, or even for directing medium-range rockets.

That seemingly absurd news in December 2000 evoked impassionate discussions fueled by the fact that all over the world it was extremely difficult to buy PlayStation 2, which according to the supporters of Hussein’s idea was irrefutable prove for the support of this thesis. Obviously, the truth was totally different. In fact, in December 2000, shops all over the world were short of this popular gaming console, but not because of Saddam Hussein who had allegedly bought them all, but because of Sony, who did not manage to produce enough consoles to satisfy increased Christmas demand for this toy. Of course the supporters of the conspiracy theory have never accepted such a corny reason as the lack of PlayStation 2’s on the world market and are still absolutely convinced that Saddam Hussein used this gaming console to create a weapon of mass destruction.

In the end we can ask this question – if Iraq had had such a supercomputer why did they lose the war with the USA within a few weeks? The answer to this is also simple for the supporters of the conspiracy theory – Iraqi scientists did not have enough time to construct such a computer before the war broke out…

noun (plural noun theories) teoria + of sth – czegoś ; teoria, hipoteza, koncepcja
theory of evolution – teoria ewolucji
information theory – inform. teoria informacji
to have a theory that… – mieć teorię, że…
in theory – teoretycznie, przypuszczalnie

noun zwolennik, stronnik, poplecznik ; sport. kibic ; przen. filar (np. określonego przedsięwzięcia, rodziny itp.) ; opaska (z reguły elastyczna) zakładana na nogę lub rękę w celu utrzymania pończochy lub rękawa ; sport. ochrona genitaliów dla mężczyzn uprawiających sporty siłowe ; trzymacz (jeden z dwu na tarczach herbowych)

adverb form. domniemanie, rzekomo, przypuszczalnie
adjective obliczeniowy, rachunkowy

I noun inteligencja (zdolność) ; wywiad (wojskowy, gospodarczy itp.) ; tajne informacje, infomacje wywiadowcze

person of intelligence – człowiek inteligentny

intelligent question – inteligentne pytanie

intelligence quotient – iloraz inteligencji (IQ)

intelligence test – test inteligencji

counter intelligence – mil. kontrwywiad
II modifier wywiadowczy, szpiegowski

intelligence officer – mil. oficer wywiadu

intelligence service – mil. wywiad, służba wywiadowcza

military intelligence – mil. wywiad wojskowy

adjective form. niezbity, nieodparty, nie do podwarzenia (np. dowód, argument, zarzut itp.)

noun przywódca, przywódczyni + of sth – czegoś, np. organizacji, gangu itp., lider, liderka + of sth – czegoś, np. partii, związku zawodowego itp., kierownik, kierowniczka ; wódz (np. plemienia) ; dowódca (np. drużyny strażackiej) ; organizator, organizatorka + of sth – czegoś, np. buntu ; prowadzący, prowadząca, lider, liderka (np. w zawodach sportowych) ; przewodnik, przewodniczka (osoba idąca w pierwszym szeregu, np. marszu protestacyjnego) ; postać pierwszoplanowa; (AmE. concertmaster) muz. pierwszy skrzypek ; (BrE. editorial) artykuł wstępny (w gazecie), wstępniak ; prawn. główny obrońca ; inform. zapis początkowy ; geol. pokład główny (przewodni) ; człowiek zagrywający (w kartach)
council leader – polit. przewodniczący rady (np. miasta)
gang leader – przywódca gangu
leader squad – mil. dowódca plutonu
party leader – polit. partyjny przywódca

adverb oczywiście

he is obviously very happy – on jest najwyraźniej bardzo szczęśliwy

to be obviously in love – najwyraźniej był zakochany

obviously not – najwyraźniej nie

noun naukowiec, uczony ; przest. przyrodnik
adverb pozornie, na pozór, niby

I noun źródło + of sth – czegoś, np. światła, energii itp. ; dziennik. źródło + of sth – czegoś, np. informacji, określonej wiedzy itp. ; źródło, przyczyna + of sth – czegoś, np. zanieczyszczenia ; początek ; źródło (rzeki) ; inform. źródło (listing programu) ; (sources) szkol. uniw. źródła

source of energy – techn. źródło energii

source document – dokument źródłowy

source code – inform. kod źródłowy

source program – inform. program źródłowy

II verb transitive zaopatrywać się (w coś), pobierać (skądś)

to be sourced from sth – pochodzić skądś

noun broń, uzbrojenie ; przen. broń (np. słowa w ustach adwokata) ; biol. część ciała zwierzęcia służąca do walki (np. kły, pazury itp.) ; slang. penis

lethal weapon – śmiercionośna broń

nuclear weapon – mil. broń atomowa

chemical weapon – mil. broń chemiczna

biological weapon – mil. broń biologiczna

weapons of mass destruction – mil. broń masowego rażenia

tactical nuclear weapons – mil. taktyczna broń jądrowa

adjective bezzałogowy (np. statek, misja itp.), sterowany automatycznie (np. pojazd)

(BrE also despatch)

I verb transitive wysyłać + sth – coś, np. list, przesyłkę itp. ; wysyłać, ekspediować + sb to Africa – kogoś do Afryki ; przest. uśmiercać, zabijać + sb/sth- kogoś/coś ; przest. form. uwijać się (szybko coś załatwiać)

II noun wysłanie (np. listu, paczki itp) ; wysłanie, wyekspediowanie (np. wojsk) ; wysyłka, ekspedycja ; dziennik. depesza, doniesienie prasowe ; mil. meldunek ; przest. zabicie, uśmiercenie, zgładzenie ; przest. form. pośpiech ; biuro transportowe

dispatch box – (BrE.) teczka ministerialna, teczka dyplomatyczna

dispatch rider – kurier (motocyklowy lub rowerowy)

dispatch department – dział wysyłkowy

I noun techn. konsola, konsoleta, pulpit sterowniczy ; inform. konsola do gier komputerowych

console mode – inform. bezpośredni tryb pracy z konsoli

console terminal – techn. konsola operatorska
II verb transitive wspierać, pocieszać + sb with sth – kogoś czymś, np. dobrym słowem, pocieszać + sb for sth – kogoś z powodu czegoś

noun (plural noun conspiracies) konspiracja, spisek + to do sth against sb – aby coś zrobić przeciwko komuś ; konspirowanie, spiskowanie + against sb/sth – przeciwko komuś/czemuś

to be charged with conspiracy to kill – być oskarżonym o spiskowanie w celu popełnienia zbrodni morderstwa

conspiracy of silence – zmowa milczenia

conspiracy theory – teoria spiskowa

Aleksandra WereszczyńskaKomentarze:02010-11-05 16:31:58
Nowy komentarz