Czasownik do jest jednym z podstawowych czasowników w języku angielskim, którego dobra znajomość jest niezbędna do opanowania języka angielskiego. Czasownik ten, podobnie jak have i be, pełni dwie funkcje: leksykalną i posiłkową.
P.D.2010-09-25 18:11:50

Funkcja leksykalna czasownika do

P.D. Poziom: A1 2010-08-12 21:18

Funkcja posiłkowa czasownika do

P.D. Poziom: A1 2010-08-12 21:38

Konstrukcje emfatyczne z czasownikiem do

Czasownik do może występować w konstrukcjach emfatycznych w czasie Present Simple i Past Simple. Formę emfatyczną tworzy się poprzez dodanie formy do przed właściwy czasownik.
P.D. Poziom: B1 2010-08-12 21:47

Tryb rozkazujący

P.D. Poziom: B1 2010-08-12 21:53

Zastąpienie czasownika lub wyrażenia czasownikowego

Czasownika do można użyć, aby uniknąć powtórzenia czasownika w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) albo przeszłym prostym (Past Simple). Użycie czasownika do jest powszechne przy dokonywaniu porównań. Czasownika do używa się także w celu uniknięcia powtórzeń głównego czasownika w zdaniach współrzędnych.
P.D. Poziom: B1,B2,C1 2010-08-12 22:17

Pominięcie do w pytaniach

P.D. Poziom: B2 2010-08-12 22:24

Czasownik do w pytaniach rozłącznych

P.D. Poziom: A2 2010-08-12 22:28

Czasownik „do” i inwersja

P.D. Poziom: B2 2010-08-12 22:31

Konstrukcja do + ing

P.D. Poziom: B1 2010-08-12 22:34

Czasownik do z have

P.D. Poziom: A2 2010-08-12 22:39

Konstrukcje z czasownikiem do

Omówienie kilku najważniejszych zwrotów z czasownikiem do.
P.D. Poziom: A1,B1,B2 2010-08-12 22:49