Will to czasownik modalny, który posiada tylko jedną formę dla wszystkich osób i obu liczb gramatycznych (nie przyjmuje końcówek fleksyjnych). Forma skrócona czasownika will to ‘ll (np. I’ll, we’ll). Formą przeczącą czasownika will jest will not, co można skrócić do won’t (I won’t, she won’t, we won’t). Czasownik will w pytaniach nie wymaga zastosowania żadnego czasownika posiłkowego, bowiem to on sam podlega inwersji, np.

I will bake the cake.
Upiekę ciasto.

Will I bake a cake?
Czy upiekę ciasto?

Funkcje czasownika will:

Will jest czasownikiem posiłkowym, służącym do tworzenia czasów przyszłych:

  • Future Simple – I will go.
  • Future Continuous – I will be going.
  • Future Perfect – I will have gone.
  • Future Perfect Continuous – I will have been going.


Czasownik will w pierwszej osobie może być zastąpiony przez shall. Użycie shall nadaje zdaniu charakter bardziej oficjalny i uprzejmy.

Zastosowanie czasownika will:

Will może oznaczać chęć lub gotowość do wykonania jakiejś czynności:Użycie I will lub we will sygnalizuje zarówno obietnicę, jak i zapowiedź wywiązania się z niej – (w tym kontekście wykluczone jest zastąpienie will czasownikiem shall), np.

As I said earlier, I will do it.

Tak jak powiedziałam wcześniej, zrobię to.
Will użyte wraz z you w pytaniach oznacza propozycję lub zaproszenie; w celu uzyskania większej siły perswazji, zaleca się użycie formy przeczącej won’t you, np.

Will you have some more coffee?
Czy chciałbyś jeszcze trochę kawy?

Won’t you let me walk you home from school?
Nie zechciałabyś, abym cię odprowadził ze szkoły do domu?

Zastępując you innym słowem, uzyskuje się formę grzecznego polecenia, np.

Will all the passengers flying to Toronto proceed to gate 5.
Pasażerowie odlatujący do Toronto proszeni są o przejście do wyjścia nr 5.

W takiej sytuacji można zastąpić will słowem would, aby uzyskać jeszcze bardziej oficjalny i grzeczny ton.

Natomiast w języku potocznym możemy will you stosować w następującej formie:

Close the door – will you/won’t you?/would you?
Zamknij drzwi, proszę.

Have some more coffee, will you?
Jeszcze trochę kawy?

Have some more coffee, won’t you?
Jeszcze trochę kawy (czyż nie)?

Więcej na ten temat w sekcji Pytania rozłączne (question tags).

Will może wyrażać obecne przypuszczenia dotyczące teraźniejszości lub przeszłości, np.

He’ll fail the chemistry exam.
On obleje egzamin z chemii.

Stosunkowo często można się natknąć na konstrukcje z think i will, będące odpowiednikiem polskiego „myślę, że…”, np.

I think (that) I’ll go home this weekend.
Myślę, że w ten weekend pojadę do domu.

I think (that) we’ll do just fine.
Myślę, że świetnie damy sobie radę.
Poprzez użycie czasownika will można zakomunikować upór lub determinację; w przeczeniu jest traktowany jako kategoryczna odmowa., np.

I will do it.
Zrobię to. (na pewno)

I’ll do it.
Zrobię to. (na pewno)

I won’t do it.
Nie zrobię tego. (na pewno)

Czasownik will jest używany przy budowie zdań warunkowych, np.

If you decide to stay, I’ll stay with you.
Jeżeli zdecydujesz się, aby zostać, ja zostanę z tobą.


Konstrukcja: will + bezokolicznik może służyć do mówienia o zwyczajach, nawykach i nałogach, gdy chcemy zwrócić szczególną uwagę na ich specyfikę, np.

He’ll smoke 20 cigarettes per day.
On ma w zwyczaju palić 20 papierosów dziennie.

Mówiąc o nawykach, możemy również użyć czasu teraźniejszego Present Simple.

Dodatkowo silnie zaakcentowane will w zdaniu będzie oznaczać dezaprobatę dla tego zachowania, np.

She will keep on behaving like this.
Ona ciągle się tak zachowuje.

Wyrażając dezaprobatę za pomocą czasownika will, nigdy nie skraca się go do formy ‘ll. Zawsze stosuje się pełną formę will.Will może służyć do uogólniania lub mówienia o rzeczach oczywistych, np.

Some people will never change.
Niektórzy ludzie nigdy się nie zmienią.


Will
może również wyrażać prośbę o charakterze nie tyle uprzejmym, co potocznym.

Will you sit down and relax, please.
Proszę, usiądź i odpręż się.


Will może wyrażać bardzo stanowcze polecenie w sytuacji, gdzie nie ma mowy o sprzeciwie.

You will do it now.
Zrobisz to teraz. (W znaczeniu: bo tak tobie każę.)

P.D.2010-08-14 19:54:33