Wyrazów more i most używa się w porównaniach, by poinformować, że jeden z porównywanych obiektów odznacza się mniejszym lub większym natężeniem jakiejś cechy. By poinformować, że obiekt odznacza się mniejszym natężeniem danej cechy niż inny, używamy wyrazu less. Natomiast jeżeli obiekt charakteryzuje się najmniejszym natężeniem danej cechy spośród innych obiektów, używamy wyrazu least.

He is less intelligent than the average boy in his school.
On jest mniej inteligentny niż przeciętny chłopiec w jego szkole.

This beverage is the least expensive.
Ten napój jest najtańszy.

This book is more interesting than the other one I read.
Ta książka jest o wiele bardziej interesująca niż ta, którą czytałam ostatnio.

You‘re the most annoying person I have ever met!
Jesteś najbardziej irytującą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem!

Wyrazy less i least są używane także z przymiotnikami jednosylabowymi.

The economic reform has gone less far than in other countries.
Reforma gospodarcza przebiegła w mniejszej skali niż w innych krajach.

I think I enjoy diving the least.
Wydaje mi się, że najmniej lubię nurkować.

I’m sorry, but you can’t pay less than this for this car.
Przykro mi, ale nie mogą państwo zapłacić za ten samochód mniej niż tyle.

This was the least expensive car they had, so I bought it.
To był najtańszy samochód, jaki mieli, więc go kupiłem.

Jeżeli opisywany rzeczownik jest policzalny (countable noun), to zamiast less używa się odpowiednio fewer, np.

I have fewer books than you.
Mam mniej książek od ciebie.

He has fewer friends than I do.
On ma mniej przyjaciół ode mnie.

You know, I’ve been to fewer places than you.
Wiesz, nie byłam w tylu miejscach, co ty.

I’ve never seen fewer people at a concert.
Nigdy nie widziałem mniejszej ilości ludzi na koncercie.

B1

Istnieje również wiele innych sposobów, dzięki którym możemy użyć przymiotników do porównań. Omówimy je poniżej.


Pierwszym takim sposobem jest użycie konstrukcji as … as. Konstrukcja ta może posłużyć nam do stwierdzenia, że jakieś dwie konkretne rzeczy są sobie równe. Tak więc w konstrukcji as … as, w miejsce kropek wstawiamy przymiotnik. Poniżej podajemy przykłady wykorzystania tej konstrukcji w porównaniach.

A Ferrari is as expensive as a Lamborghini.
Ferrari kosztuje tyle samo, co Lamborghini.

I’m just as tired as you.
Jestem tak samo zmęczony jak ty.

You’re not as intelligent as you think are.
Nie jesteś taki inteligentny, jak się tobie wydaje.

She’s not as beautiful as my girlfriend.
Ona nie jest tak piękna, jak moja dziewczyna.


Możemy również wzmocnić wymowę konstrukcji as … as, dodając przed nią słowo just.

Sadly, it was just as bad as we anticipated.
Niestety, było tak źle, jak przewidzieliśmy.

She’s just as stupid as you described.
Jest dokładnie tak głupia, jak mi ją opisywałeś.

Ponadto aby powiedzieć, że jakieś dwie konkretne rzeczy są niemalże sobie równe, możemy użyć następujących konstrukcji: just about, about, almost lub nearly. Przykłady podano poniżej.

He’s just about as tall as I am.
On jest prawie takiego samego wzrostu jak ja.

It’s about the size of my house.
To jest zbliżone rozmiarem do mojego domu.

I’m almost as old as your grandfather is.
Jestem prawie w wieku twojego dziadka.

You’re nearly as young as my daughter.
Jesteś prawie tak młoda, jak moja córka.

Jeżeli chcemy użyć porównania z partykułą przeczącą not, możemy użyć konstrukcji not as … as lub not so … as, przy czym w miejsce kropek wstawiamy przymiotnik. Przyjrzyj się poniższym przykładom.

She’s not as beautiful as she used to be.
Ona nie jest tak piękna, jak kiedyś.

I’m not as rich as you think I am.
Nie jestem tak bogaty, jak wam się wydaje.

Why isn’t this coffee as expensive as that one?
Dlaczego ta kawa nie jest tak droga, jak tamta?

This car isn’t as good as that one over there.
Ten samochód nie jest tak dobry, jak tamten.

Możemy zmieniać powyższe porównania, dodając do nich słowo nearly lub quite, np.

She’s not nearly as beautiful as she used to be.
Nie jest nawet w przybliżeniu tak piękna, jak kiedyś.

I’m not quite as rich as you think I am.
Nie jestem tak bardzo bogaty, jak wam się wydaje.

Why isn’t this coffee nearly as expensive as that one?
Dlaczego ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak tamta?

This car isn’t nearly as good as that one.
Ten samochód nie jest nawet w przybliżeniu tak dobry, jak tamten.

B2

Uwaga!W mowie potocznej możemy użyć zwrotów takich, jak: not anything like, nothing like lub nowhere near as … (w miejscu kropek wstawiamy konkretny rzeczownik). Poniżej podajemy przykłady użycia danych zwrotów w stylu potocznym.

This coffee isn’t anything like as expensive as the one at Starbucks.
Ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak w Starbucks.

This coffee isn’t nothing like as expensive as the one at Starbucks.
Ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak w Starbucks.

This coffee is nowhere near as expensive as the one at Starbucks.
Ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak w Starbucks.

B1

Innym sposobem porównywania przy użyciu przymiotników jest zastosowanie konstrukcji: so, too oraz enough.

a) konstrukcja so … (that), np.

It was so dark (that) I couldn’t see who was behind me.
Było tak ciemno, że nie wiedziałem, kto był za mną.

It was so cloudy (that) we had to cancel our picnic.
Było tak pochmurno, że musieliśmy odwołać nasz piknik.

I was so tired (that) I had to go to sleep.
Byłem tak zmęczony, że musiałem iść spać.

Zauważmy, że słowo that umieszczone jest w nawiasie. Oznacza to, że możliwe jest jego pominięcie w zdaniu bez zmiany znaczenia.

b) konstrukcja: too + przymiotnik + wyrażenie for/to, np.

It was too loud for me to hear anything.
Było za głośno, abym mogła cokolwiek usłyszeć.

I was too angry to believe what she was saying.
Byłem zbyt wściekły, żeby uwierzyć w to, co mówiła.

We were too irritated to continue.
Byliśmy zbyt poirytowani, by kontynuować.

He was too sad to go anywhere.
Był zbyt smutny, by gdziekolwiek iść.

c) konstrukcja: not + przymiotnik+ enough + wyrażenie for/to, np.

I wasn’t nice enough for her.
Nie byłem dla niej wystarczająco miły.

We weren’t good enough to be professional basketball players.
Nie byliśmy na tyle dobrzy, by zostać zawodowymi koszykarzami.

They weren’t rich enough to afford such a car.
Byli zbyt biedni, by móc kupić taki samochód.

She wasn’t tall enough for him.
Nie była dla niego wystarczająco wysoka.

B2

Odpowiednikiem powyższych konstrukcji jest konstrukcja: so + przymiotnik + as to, np.

It was so dark as to make it impossible to see who was behind me.
Panowała taka ciemność, że nie można było zobaczyć, kto był za mną.

It was so loud as to make it impossible to hear anything.
Było tak głośno, że nie można było nic usłyszeć.

B1

By wprowadzić jakieś porównanie przy użyciu przymiotnika, możemy użyć dwóch poniższych struktur:

as + przymiotnik + a + rzeczownik + as, np.

It wasn’t as hard a test as I had anticipated.
To nie było aż tak trudne, jak przewidywałem.

She wasn’t as nice a girl as he described her.
Nie była aż tak miłą dziewczyną, jak ją opisywał.

We weren’t as stubborn a family as they were.
Nie byliśmy aż tak upartą rodziną, jak oni.

I am not as wise a man as my grandfather was.
Nie jestem tak mądrym mężczyzną, jakim był mój dziadek.


such a + przymiotnik + rzeczownik + as (lub that), np.

It was such a bad dinner that I regret buying it.
Ten obiad był tak niedobry, że żałuję, że go kupiłem.

It wasn’t such a good dinner as I had expected.
Ten obiad nie był tak dobry, jak się spodziewałem.

She wasn’t such a good dancer as she said she was.
Nie była tak dobrą tancerką, jak mówiła.

We weren’t such a good couple as people thought we were.
Nie byliśmy tak dobrą parą, za jaką nas uważano.

Kolejnym przypadkiem porównania z użyciem przymiotnika jest porównanie progresywne(progressive comparison). Za jego pomocą możemy opisać, jak coś wzrasta lub spada poprzez powtórzenie tego samego porównania dwa lub nawet czasami trzy razy, dodając pomiędzy tymi porównaniami słowo than. Ilustrują to poniższe przykłady.


I’m more angry than disappointed.
Jestem bardziej wściekły niż zawiedziony.
I’m angier than disappointed.

My eyes are more blue than brown.
Moje oczy są bardziej niebieskie niż brązowe.
My eyes are bluer than brown.

W tym przypadku możemy również wykorzystać konstrukcję: not as much … as lub rather than, np.


I’m not so much angry as sad.
Nie jestem tyle zły, co smutny.

My eyes are blue rather than brown.
Moje oczy są raczej niebieskie niż brązowe.

Istnieje wiele idiomów, których możemy użyć do porównywania. Są to na przykład:

When I came home, she was sleeping like a log.
Kiedy przyszedłem do domu, ona spała jak kamień.

What happened? You‘re as white as a sheet!
Co się stało? Jesteś blady jak ściana!

Jeżeli przymiotnik opisuje określoną zbiorowość, to może zostać potraktowany jako rzeczownik i użyty w funkcji podmiotu. Przed takim podmiotem zazwyczaj dodaje się rodzajnik określony; poza tym nie wymaga on czasownika w liczbie mnogiej. Rzeczowniki takie nie występują w liczbie mnogiej i nie można do nich dodać dopełniacza saksońskiego (Saxon genitive).

The rich make the poor poorer.
Przy bogatych biedni wydają się biedniejsi.

The young are younger than the old.
Młodzi są młodsi niż starzy.

They are the youth of the nation.
Oni są młodym pokoleniem narodu.

We should care for the elderly.
Powinniśmy troszczyć się o osoby starsze.

P.D.2010-10-10 19:04:04