a) AT


Przyimka at używamy:


My school is located at the other end of the street.
The famous clothing department Harrods is at 87-135 Brompton Road, in London.


There’s always something good to watch at the cinema on Kopernika Street.
I couldn’t come yesterday because I was at the theater.
Let’s check what’s on at the cinema downtown.
They have some pretty good food down at the Kebab House.


I think I last saw him last year at Walmart.
They work at Kowalski & Son Insurance Company.


She studies at the New York University of Economics.
They study at the London College of Law.
I study at the University of Oxford.
I would like to study at the Humboldt University in Berlin.

– at a match,
– at a lecture,
– at a party,
– at a meeting,
– at a concert.


I can’t talk right now because I’m at a party.
When you called, I was at a concert.
I’ll be at the lecture until noon.
Please don’t disturb me because I’m at a meeting.

b)
ON

Przyimka on używamy:


She put enough food on the table for everybody.
Do you remember when we were on that boat? That was so romantic!
There is a neogothic chapel on 6 th Avenue.


Let me put that ring on your finger.
You should be wearing the ring on this finger, not that one.
There aren’t many bananas on the trees this year.
Do you think we’ll have more apples on the tree next year?


The shop is on the right.
He lives on the second floor.
The restaurant is on the second floor.
The office is on the first floor.c)
IN

Przyimka in używamy w odniesieniu do pozycji wewnątrz większego obszaru lub przestrzeni, np.

The police are searching for him in Germany.
(tzn. na terenie Niemiec)
I displayed my collection of magazines on a bookshelf in my bedroom.
The man in this picture is wearing a black hat.


W przypadku, gdy mówimy o środkach transportu takich jak: autobusy, pociągi, samoloty oraz motocykle, używamy przyimków on lub off, np.

Is there ever any room on this bus?
I want to get off this bus at the next stop.
I’ll be back in a few minutes, and I’ll go on my bike.
They said we were supposed to be booked on flight 123.


Gdy chodzi o słowo arrive, zawsze używamy przyimka at, zaś jeżeli jest mowa o bardzo dużych miejscach, wtedy po słowie arrive używamy przyimka in, np.

What time do they arrive at the train station?
She arrived at the airport two hours late.
I can’t wait until we arrive in Berlin.
Ladies and gentlemen, we are arriving in Moscow.


Mówiąc o adresach, zwykle używa się przyimka at
, np.

I can’t remember if they still live at the same address.
I still live at 101 Kopernika Street.

Istnieje jednakże różnica pomiędzy przyimkami at oraz in. Przyimka at używa się podając adres oraz mówiąc o czymś, co umiejscowione jest na początku lub na końcu jakiejś ulicy. Przyimka in używa się wraz z nazwami ulic oraz z wyrażeniem the middle.

The cinema is at the end of Kopernika Street.
You shouldn’t be standing in the middle of the street.


Uwaga!
W amerykańskim angielskim, jeżeli podajemy samą nazwę ulicy, używamy przyimka on, np.

She lives on Kopernika Street.
They live on Washington Street.Istnieje również wiele utartych zwrotów, które mimo tego, że odnoszą się do czasu lub miejsca, są zaimkami a nie przyimkami. Zwroty te należy zapamiętać!


I think he’s at work right now, but I can check it if you want.
I like to sit at home and do nothing.
There’s not a single cloud in the sky.
I can see an old man in the picture.


Przedimki są czasami pomijane, gdy występują przed spójnikami. Spójrz na poniższe przykłady:

I’m not certain (of) what her next move will be.
The question (of) whether they would go home was still unsolved.Uwaga
! Słowa takie jak: down, in oraz up nie zawsze używane są jako przyimki. Porównaj poniższe przykłady:

W niektórych wyrażeniach z przyimkami at i in nie używamy przedimka określonego the. Wyrażenia te prezentujemy poniżej:


I don’t think he’s at home right now.
I would prefer to be in bed than at school.
My father is at sea currently.
He said he can’t join us tomorrow because he’ll be at work.Jeżeli z kontekstu zdania wiadomo o czym jest mowa, to niektórych przyimków można używać bez wyrazu towarzyszącego. Poniżej przedstawiamy przykłady takich przyimków:


They live in the flat below and their parents live in the one above.
She told him to stay away.Przydatnym wyrażeniem może być wyrażenie at the end. Jego przeciwieństwem jest zaś at the start/at the beginning. Poniżej podajemy przykłady użycia tychże wyrażeń:

I wonder if I will get a bonus at the end of this year.
I wasn’t too sure about it at the beginning.

W poniższej tabeli podajemy inne przykłady przyimków dotyczących miejsca.


Przyimek dotyczący miejsca

Użycie i przykładowe zdanie

against – o

 • używamy w znaczeniu: dotykając czegoś i być podtrzymywanym przez to (na przykład: oparty/oparta o coś), np.


I think I’ll lean against this tree.
Chyba oprę się o to drzewo.

among/amongst – otoczony przez, wśród, pośród

 • możemy użyć przy określaniu, gdzie ktoś siedzi lub pośród jakich ludzi się znajduje (przyimki among oraz amongst mają dokładnie takie samo znaczenie i mogą być używane zamiennie), np.


It was very popular among/amongst the Indians.
To było bardzo popularne wśród Indian.

behind – z tyłu, za

 • używamy w znaczeniu: z tyłu i za, określając położenie/umiejscowienie czegoś, np.

Stop hiding behind that tree- I can see you!
Nie chowaj się za tym drzewem, widzę cię!

beyond – za, po drugiej stronie

 • używamy w znaczeniu: za – po drugiej stronie, np.

Is there anything beyond these mountains? Czy jest coś za tymi górami?

in front of – przed kimś, przed czymś

 • używamy w znaczeniu: przed kimś lub przed czymś, określając położenie/umiejscowienie, np.

It’s right in front of you.
To jest bezpośrednio przed Tobą.

inside – wewnątrz, w środku, w

 • używamy tylko w przypadku, gdy chcemy podkreślić szczególną pozycję wewnątrz czegoś, np.


When you’re inside my house, take your shoes off.
Kiedy jesteś wewnątrz mojego domu, ściągnij buty.

near – niedaleko od

 • używamy w znaczeniu: niedaleko od (w zależności od punktu widzenia), np.


The gas station is near the post office.
Stacja benzynowa jest niedaleko poczty.

next to/beside/by – obok/przy/blisko

 • używamy w znaczeniu: obok, przy, blisko, np.


I wouldn’t like to live next to/beside/by the sea.
Nie chciałabym mieszkać bardzo blisko morza.

on top of – na czymś, na górze czegoś

 • używamy w znaczeniu: na szycie, na górze czegoś lub dla podkreślenia pozycji, np.


The bikes were on top of the car.
Rowery umieszczone były na samochodzie.

Put the lighter bags on top of the heavier ones, not the other way round!
Połóż lżejsze torby na tych cięższych, nie na odwrót!

opposite – naprzeciw, naprzeciwko

 • używamy w znaczeniu: naprzeciw lub naprzeciwko, szczególnie gdy chodzi o umiejscowienie budynków, np.


The train station is opposite the bus stop.
Dworzec kolejowy jest naprzeciwko przystanku autobusowego.

outside – na zewnątrz

 • używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś umieszczone jest na zewnątrz – nie w środku czy wewnątrz; przyimek outside jest przeciwieństwem przyimka inside, np.


Should I leave my shoes outside?
Czy mam zostawić swoje buty na zewnątrz?

over/above – nad

 • używamy często w znaczeniu: bezpośrednio nad; mogą być używane zamiennie, np.


Can you see that button over/above the sink?
Czy widzisz ten przycisk nad zlewem?


 • przyimek over może być używany również w znaczeniu: pokrywający, np

A mask was over his face.
Na twarzy miał maskę.
(dosłownie: Jego twarz pokryta była maską.)

under/below – niżej, na niższym poziomie, poniżej, pod

 • używamy w znaczeniu: na niższym poziomie; mogą być używane zamiennie, np.


I think it’s under the bed.
Myślę, że to jest pod łóżkiem.

This is way below sea level.
To jest głęboko pod poziomem morza.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-10 17:09:04
Nowy komentarz