Przymiotnik jest częścią mowy, której zadaniem jest określać rzeczownik lub zaimek. Odpowiada na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?

W poniższej tabelce podajemy przykładowe końcówki, dzięki którym możemy stworzyć przymiotnik w języku angielskim oraz przykłady przymiotników utworzonych z tymi końcówkami.

Końcówka

Przykładowe przymiotniki

able

acceptable dopuszczalny, mile widziany
capable kompetentny, sprawny
suitable odpowiedni, nadający się

ible

audible słyszalny
credible wiarygodny
justifiable uzasadniony

al

accidental przypadkowy, niezamierzony
dictatorial dyktatorski, despotyczny
political polityczny
seasonal okresowy

ed

crooked nieuczciwy
frenzied szalony, rozszalały
kindhearted życzliwy
wicked nikczemny, niegodziwy

ful

careful ostrożny
doubtful wątpliwy
faithful wierny
lawful zgodny z prawem, prawowity

ic

dramatic dramatyczny
dynamic dynamiczny
historic historyczny
romantic romantyczny

ish

childish dziecinny
feverish rozpalony, rozgorączkowany
foolish niemądry
smallish niewielki

ive

active aktywny
affirmative twierdzący
comprehensive obszerny, wyczerpujący
defective wadliwy

less

careless beztroski
harmless niegroźny
hopeless beznadziejny
reckless lekkomyślny

ous

ambitious ambitny
famous sławny
glorious cudowny, wspaniały
erroneous błędny, mylny

y

heavy ciężki
hungry głodny
moody kapryśny, humorzasty
tasty smaczny

W przeciwieństwie do języka polskiego w języku angielskim przymiotniki nie odmieniają się przez przypadki i liczby, np.

That‘s a bad man.
To zły człowiek.

They are good girls.
Dobre z nich dziewczyny.

A2

Imiesłowy teraźniejsze i przeszłewystępują często w funkcji przymiotnika, np.

He is an interesting man.
On jest interesującym facetem.

I have a broken heart.
Mam złamane serce.

B2

Czasami przymiotnik poprzedza się przedimkiem określonym the w celu otrzymania przymiotnika w funkcji rzeczownika w liczbie mnogiej. Więcej na ten temat w sekcji Przedimek określony.

Our president has decided to tax the rich.
Nasz prezydent zdecydował się opodatkować bogatych.

B1

Przymiotniki często występują w porównaniach, np.

He’s as stubborn as a mule.
On jest uparty jak osioł.

I’m more intelligent than you.
Jestem inteligentniejszy od ciebie.

B2

Niektóre słowa zakończone na –ly funkcjonują zarówno jako przymiotniki, jak i przysłówki.

Przymiotnik

Przysłówek

early wczesny

Do you think we‘ll catch an early train?
Myślisz, że zdążymy na wczesny pociąg?

early wcześnie

I think we’ll finish early today.
Myślę, że skończymy dzisiaj wcześnie.

likely prawdopodobny, przypuszczalny

His version is not too likely.
Jego wersja nie jest zbyt prawdopodobna.

likely prawdopodobnie

This will most likely be a successful project.
To najprawdopodobniej będzie udany projekt.

monthly miesięczny

Do you have monthly bus tickets in your country?
Czy w twoim kraju są miesięczne bilety autobusowe?

monthly miesięcznie, co miesiąc

She visited him monthly when he was in jail.
Ona odwiedzała go co miesiąc, kiedy był w więzieniu.

P.D.2010-10-10 18:16:22

Stopniowanie przymiotników

W języku angielskim przymiotniki stopniuje się dodajemy odpowiednio końcówkę-er i-est. Gdy przymiotnik zakończony jest na -e, przy stopniowaniu dodajemy odpowiednio końcówkę -r i -st.
P.D. Poziom: A2,B1,B2 Komentarze:02010-10-10 18:33

Kolejność przymiotników

Zalecaną kolejność przymiotników w języku angielskim podajemy poniżej: opinia + ilość + jakość + rozmiar + kształt + wiek + kolor + wzór + pochodzenie + materiał + cel/przeznaczenie.
P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-10-10 18:49

Przymiotniki wzmacniające

W języku angielskim przymiotnik może wzmacniać znaczenie rzeczowników, przysłówków i innych przymiotników.
P.D. Poziom: B1 Komentarze:02010-10-10 18:55

Porównania

Wyrazów more i most, less i least, nearly lub quite używa się w porównaniach.
P.D. Poziom: A2,B1,B2 Komentarze:02010-10-10 19:04

Miejsce przymiotnika w zdaniu

Przymiotnik w zdaniu może występować na dwóch miejscach. Jednym z nich jest pozycja przydawkowa (attributive), czyli przed rzeczownikiem, a drugą – pozycja orzeczenia (predicative), a więc za rzeczownikiem.
P.D. Poziom: B1,B2 Komentarze:02010-10-10 19:19

Przymiotniki złożone (compound adjectives)

Przymiotniki złożone mogą składać się z kilku przymiotników. Jeżeli przymiotnik złożony występuje przed rzeczownikiem, to jego człony oddziela się myślnikiem. Przymiotniki złożone mogą występować również z imiesłowem teraźniejszym (present participle).
P.D. Poziom: B1,B2 Komentarze:02010-10-10 19:29

Przymiotniki po czasownikach postrzegania (verbs of perception)

Jeżeli przysłówek używany jest z czasownikami postrzegania takimi, jak: look, smell, sound, taste, feel, to nie opisuje cech podmiotu (wygląd, dźwięk, smak itp.), a jedynie jakość postrzegania. Jeżeli nie wiemy, czy po czasownikach postrzegania użyć przymiotnika, czy przysłówka, powinniśmy zastanowić się, czy dany czasownik opisuje akcję aktywną, czy pasywną.
P.D. Poziom: B1,B2 Komentarze:02010-10-10 19:36

Przymiotniki po czasownikach łącznikowych (linking verbs)

Po czasownikach łącznikowych (linking verbs) używamy przymiotnika, a nie przysłówka.
P.D. Poziom: B1,B2 Komentarze:02010-10-10 19:40

Złożenia przymiotnik + przyimek

Przymiotnik może również występować w złożeniach z przyimkiem.
P.D. Poziom: B1 Komentarze:02010-10-10 19:51