Przysłówek jest częścią mowy wpływającą na czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zdania oraz inne części mowy. Przysłówki nie wpływają na rzeczowniki.

Przysłówki odpowiadają na pytania:

how?, when? where?, how often? itp.
jak? kiedy? gdzie? jak często?


Przysłówki odprzymiotnikowe tworzy się w następujący sposób:

– jeśli przymiotnik kończy się na spółgłoskę oraz ma końcówkę –le, to końcówka jest zamieniana na –ly, np.

– jeśli przymiotnik kończy się na spółgłoskę oraz na literę y,to y zamienia się na i, a następnie dodaje się końcówkę –ly. Często jednak dopuszczalne jest również tworzenie przysłówka od przymiotnika zakończonego na końcówkę y przez dodanie bezpośrednio po niej końcówki –ly, np.

Końcówki –ly nie można jednak dodawać do przymiotników opisujących wymiary, kolory, wiek i wzrost. Nie możemy więc powiedzieć: tally, youngly, lub oldly.

– jeśli przymiotnik kończy się na końcówkę –ic, to dodaje się do niej końcówkę –ally, a jeśli kończy się na końcówkę –ical, to dodaje się do niej –ly, np.

Wyjątek!

public -> publicly
publiczny -> publicznie

Od rzeczowników i przyimków przysłówki tworzy się, dodając do rzeczownika końcówki: -ward(s)*, –wise, -ways lub -style, np.

*Przysłówki mogą być zamiennie stosowane z końcówką -ward lub -wards, przy czym pierwsza z nich jest częściej stosowana w angielskiej odmianie brytyjskiego, podczas gdy druga jest bardziej typowa dla amerykańskiej odmiany angielskiego.

Niektóre przysłówki tworzy się również przez złożenie ze sobą dwóch części mowy, jak np.

Od imiesłowów zakończonych na –ed przysłówki tworzy się, dodając do nich końcówkę –ly, np.

Niektóre przysłówki mają taką samą formę jak przymiotniki; są to m.in.:

Przymiotnik/przysłówek

Znaczenie przymiotnika

znaczenie przysłówka

close

bliski

blisko

dead

martwy

całkowicie, zupełnie

fast

szybki

szybko

fine

świetny

świetnie

long

długi

długo

low

niski

nisko

pretty

ładny

całkiem, dość

short

krótki, niski

nagle

straight

prosty, równy

prosto, bezpośrednio

wide

szeroki

szeroko

wrong

zły, błędny

źle, mylnie

B2

Istnieje również grupa przysłówków mających wspólny rdzeń, ale inną końcówkę, która decyduje o ich znaczeniu. W poniższej tabelce zostały podane przykłady takich przysłówków.

deep głęboko, w głąb, np.

Look deep into my eyes. Spójrz głęboko w moje oczy.

deeply głeboko (intensywnie), np.

I’m deeply moved.
Jestem głęboko poruszony.

direct bezpośrednio, np.

Transfer $100 direct to my account. Przelej 100 dolarów bezpośrednio na moje konto.

directly bezpośrednio, osobiście, od razu, zaraz, np.

If you want to see him directly, be here at noon.
Jeśli chcesz się z nim spotkać osobiście, bądź tu w południe.

free za darmo, np.

Today, students are admitted free. Dziś studenci mają wstęp wolny.

freely swobodnie, np.

Don’t worry, we can talk freely here.
Nie martw się, możemy tu swobodnie rozmawiać.

late późno, nie na czas, np.

Don’t be late for the classes. Nie spóźnij się na lekcje.

lately ostatnio, ostatnimi czasy, np.

I haven’t seen her here lately.
Nie widziałem jej tutaj ostatnimi czasy.

high wysoko, np.

How high can you jump? Jak wysoko potrafisz skakać?

highly wysoce, np.

This is a highly paid job.
To jest dobrze płatna praca.

hard mocno, np.

Push it hard. Popchnij to mocno.

hardly ledwo, np.
I hardly know this girl.
Ledwo znam tę dziewczynę.

near blisko, np.

She lives near to me. Ona mieszka blisko mnie.

nearly [niemal, prawie], np.

I’ve nearly passed the driving licence exam. Prawie zdałem egzamin na prawo jazdy.

right w prawo (kierunek), dobrze, np.

And now turn right. A teraz skręć w prawo.

She can’t do it right.Ona nie potrafi tego dobrze zrobić.

rightly słusznie, dobrze, np.

I think you’ve done rightly.
Myślę, że postąpiłaś słusznie.

rough ostro, brutalnie, np.

He plays really rough. I don’t like playing with him. On gra naprawdę ostro. Nie lubię z nim grać.

roughly mniej więcej, szorstko, np.

They are roughly the same age.
Są mniej więcej w tym samym wieku.

W języku angielskim istnieją również takie przymiotniki, które formą mogą przypominać przysłówki, gdyż zakończone są na końcówkę –ly. Są to np.:

cowardly
tchórzliwy,
friendly przyjazny,
lonely samotny,
lovely uroczy itp.

Tworzenie przysłówków od takich przymiotników jest możliwe jedynie przez dodanie do nich rzeczownika manner lub way, np.

I’ve never seen such a cowardly boy before.
Nigdy wcześniej nie widziałam tak tchórzliwego chłopca.

I’ve never seen anyone acting in such a cowardly way.
Nigdy nie widziałam, żeby ktoś zachowywał się tak tchórzliwie.

C1

W języku potocznym dopuszczalne jest użycie przymiotników w funkcji przysłówków. Ponadto w potocznej amerykańskiej odmianie języka angielskiego niektóre przysłówki, takie jak really naprawdę oraz well dobrze, mogą być zastąpione odpowiednio przymiotnikami real oraz good, np.

BrE: I really like it.Naprawdę mi się to podoba.

AmE: I real like it. Naprawdę mi się to podoba.

BrE: It’s an awfully good song! To bardzo dobra piosenka!

AmE: It’s an awful good song!To bardzo dobra piosenka!

P.D.Komentarze:02010-10-10 20:12:02
Nowy komentarz

Użycie przysłówków w zdaniu

Przysłówki najczęściej wpływają na przymiotniki. W zdaniu najczęściej występują przed przymiotnikami i wzmacniają wtedy ich znaczenie. Niektóre przysłówki mogą również wpływać na inne przysłówki.
P.D. Poziom: B1,B2,C1,C2 Komentarze:02010-10-10 22:43

Stopniowanie przysłówków

W języku angielskim przysłówki stopniuje się w sposób podobny do przymiotników.
P.D. Poziom: B1,B2,C1 Komentarze:02010-10-10 22:55

Miejsce przysłówka w zdaniu

Przysłówki ze względu na ich położenie w zdaniu można podzielić na trzy grupy: będące na pierwszym miejscu w zdaniu, będące w środku zdania, oraz będące na końcu zdania.

P.D. Poziom: B2,C1 Komentarze:32010-10-10 23:26

Kolejność przysłówków w zdaniu

Jeżeli w zdaniu na ostatnim miejscu występuje kilka przysłówków, to się umieszcza je w określonej kolejności.
P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-10-10 23:32