Business English Certificates (BEC) to zestaw trzech egzaminów, organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge, których głównym celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Kursy przygotowujące do egzaminów zakładają wzrost poziomu języka angielskiego użytecznego w pracy, co może zostać dostrzeżone i docenione przez pracodawcę. Według organizatora kursu, BEC jest idealny dla ludzi planujących karierę w biznesie lub posiadających już pewne umiejętności językowe przydatne w codziennym życiu, jednak chcących podnieść poziom języka i skierować go w stronę, która może przynieść im wymierne korzyści. Powinni oni jednak być zainteresowani tematem handlu i biznesu oraz posiadać orientację dotyczącą zagadnień z nimi związanych.

Dostępne są dwie wersje egzaminu BEC: tradycyjna, papierowa (Paper and Pen) oraz komputerowa (Computer-Based). W wersji komputerowej zdający mierzą się z tymi samymi zadaniami, co w wersji papierowej, ale wszystkie komponenty (poza częścią sprawdzającą umiejętność mówienia po angielsku, która nadal ma formę rozmowy twarzą w twarz z egzaminatorem) przeprowadzane są przy użyciu systemu komputerowego. Decydując się na wersję komputerową egzaminu, kandydaci mają do wyboru więcej terminów, mogą także dokonywać rejestracji znacznie później niż w przypadku wybrania wersji papierowej.

Korzyści i przywileje wynikające z posiadania certyfikatu BEC:

 • Kursy i egzaminy BEC mogą dać kandydatom przewagę na rynku pracy oraz pomagają im stać się bardziej elastycznymi, co jest doceniane na zagranicznych rynkach pracy,
 • Certyfikat BEC jest ważny przez całe życie i nie ma potrzeby powtarzania go,
 • Kursy i egzaminy BEC mogą pomóc osobom zdającym pokazać, że opanowały konkretne spektrum zagadnień języka angielskiego i potrafią użyć go w kontekście biznesowym,
 • Egzaminy BEC są powiązane z poziomami B1C1 skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy, co oznacza, że podczas przygotowań do egzaminów, kandydaci nie tylko poszerzają swoje umiejętności językowe w zakresie komunikacji biznesowej, ale również w codziennych sytuacjach komunikatywnych, nabierając przy tym pewności siebie potrzebnej do używania tych umiejętności,
 • Certyfikaty BEC są honorowane przez ponad tysiąc instytucji edukacyjnych, ministerstw i organizacji rządowych na świecie i uznawane są za odpowiednie umiejętności dla kręgów biznesowych. Postrzegane są również jako atut w przedsiębiorstwach, w których najczęściej używanym językiem jest angielski.

Zdający mają do wyboru trzy poziomy egzaminów Business English: Preliminary, Vantage oraz Higher. Poziom Preliminary odpowiada poziomowi B1 skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy, co oznacza, że uzyskanie certyfikatu umożliwia jego posiadaczowi komunikację w kontekście biznesowym na poziomie progowym. Odpowiednikiem poziomu Vantage na europejskiej skali poziomu biegłości językowej jest z kolei B2, zakładający, że użytkownik języka legitymujący się takim certyfikatem jest w stanie posługiwać się językiem w kontekście biznesowym na satysfakcjonującym poziomie. Egzamin na poziomie Higher odzwierciedla C1 europejskiej skali poziomu biegłości, co oznacza, że posiadacz certyfikatu jest biegłym użytkownikiem języka w kontekście biznesowym. Trzy poziomy BEC, oprócz stopnia zaawansowania językowego, różni także przebieg samego egzaminu, chociaż różnice nie są drastyczne. W zasadzie jedyne, o czym warto wspomnieć, to fakt, że w egzaminie BEC Preliminary – w odróżnieniu od egzaminów BEC Vantage oraz BEC Higher – sekcje poświęcone czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu zostały połączone w jedną część.

Części składowe egzaminu BEC

BEC Preliminary


Egzamin BEC Preliminary trwa ok. 2½ godziny i jest podzielony na trzy sekcje: Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu, zaś pod nią poszczególne komponenty zostały omówione bardziej szczegółowo.

Sekcja

Liczba zadań

Czas

Wartość % całości

Reading and
Writing

Reading: 7 części / 45 zadań
Writing: 2 zadania

90 minut

Reading: 25%
Writing: 25%

Listening

4 części / 30 zadań

ok. 40 minut, razem z czasem na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną

25%

Speaking

3 części

12 minut

25%

Reading and Writing (pol. czytanie ze zrozumieniem i pisanie)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem oraz pisaniu w języku angielskim trwa 90 minut, co czyni ją najdłuższą sekcją podczas całego egzaminu. Nie oznacza to jednak, że zdający nie muszą się spieszyć, bowiem część sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem zawiera aż 7 podsekcji, do których łącznie należy wykonać 45 zadań. Zadania, z którymi w tej sekcji zetkną się egzaminowani, mogą być testami jednokrotnego wyboru, pytaniami typu „prawda / fałsz” lub zadaniami polegającymi na uzupełnianiu luk. Poniżej zamieszczono dokładniejszy opis zadań:

 • Część Pierwsza (5 pytań) – ta część zawiera 5 krótkich tekstów, z których każdemu towarzyszy pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. We wszystkich przypadkach informacje są krótkie i jasne. Teksty wykorzystane w tej sekcji to teksty typowe dla wszelkiego rodzaju sytuacji biznesowych. Każdy z tekstów jest kompletny i zapewnia kontekst.
 • Część Druga (5 pytań) – w tej części zdający ma do czynienia tylko z jednym tekstem i pięcioma zagadnieniami, które niejednokrotnie są jednocześnie opisami wymagań pracodawców. Zadanie polega na dopasowywaniu do siebie pasujących elementów. Sekcja ta skupia się głównie na słownictwie i znaczeniu. Warto wspomnieć, że w tej części odpowiedzi jest zawsze o kilka więcej niż pytań, co stanowi pewne utrudnienie.
 • Część Trzecia (5 pytań) – ta część, zamiast tekstu, posiada 8 wykresów lub diagramów, które zdający ma zinterpretować poprzez wykonanie zadania polegającego na dopasowaniu opisów.
 • Część Czwarta (7 pytań) – na tę część składają się tekst i 7 pytań, z których każdemu towarzyszą trzy możliwe odpowiedzi. Każde z pytań w tej części jest stwierdzeniem, zaś zadaniem zdającego jest określić czy dane stwierdzenie jest (A) prawdziwe, (B) fałszywe czy też (C) tekst nie podaje informacji na ten temat.
 • Część Piąta (6 pytań) – na tę część składają się tekst oraz sześć pytań, z których każdemu towarzyszą trzy możliwe odpowiedzi. Teksty często pochodzą z ulotek, gazet lub magazynów.
 • Część Szósta (12 pytań) – w tej części, zadaniem kandydata jest uzupełnienie 12 luk w tekście odpowiednimi wyrazami, mając do dyspozycji 3 możliwości przy każdej luce. Ta część opiera się w głównej mierze na gramatyce i sprawdza zarówno ogólne, jak i szczegółowe zrozumienie tekstu, a w szczególności umiejętność analizowania struktur.
 • Część Siódma (5 pytań) – ta część wymaga od kandydatów przeczytania dwóch krótkich tekstów (np. notatki czy ogłoszenia) i uzupełnienia dotyczącego ich formularza. Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności wydobywania istotnych informacji z tekstu.

W części poświęconej pisaniu (Writing), kandydaci muszą napisać dwie formy użytkowe: komunikat dla swojego współpracownika (może to być notatka, wiadomość lub e-mail) oraz element korespondencji z kimś spoza przedsiębiorstwa, jak klient lub zaopatrzeniowiec (korespondencja może mieć formę faksu, listu lub e-maila).

Pierwsza forma użytkowa, czyli wiadomość dla współpracownika, powinna zawierać się w 30-40 słowach, mieć formę notatki, e-maila lub krótkiego listu. W treści zadania podane jest dlaczego zdający ma napisać notatkę i do kogo powinna być ona skierowana. Forma notatek i e-maili (data / temat / do kogo itd.) jest podana na arkuszu odpowiedzi. Informacje, które powinny zostać zawarte w tekście są wypunktowane w poleceniu.

Druga forma użytkowa to korespondencja biznesowa, której długość powinna wynosić od 60 do 80 słów. W tym celu, zdający powinien przeczytać krótki tekst, np. list, ogłoszenie lub reklamę i na niego odpowiedzieć. Informacje w nim zawarte są wypunktowane w poleceniu, jednak to zdający musi nadać im kontekst i dopasować do tekstu.

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ta sekcja egzaminu trwa 40 minut, z czego dziesięć minut przeznaczone jest na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną. W skład sekcji poświęconej słuchaniu ze zrozumieniem wchodzą cztery zadania typu: test jednokrotnego wyboru, uzupełnianie luk czy wypełnianie formularzy. Nagrania wykorzystane w tej sekcji to zarówno monologi, jak i dialogi – mogą to być rozmowy w sprawie pracy, dyskusje, rozmowy telefoniczne, a także wiadomości nagrane na automatycznej sekretarce.

 • Część Pierwsza (8 pytań) – ta część składa się z ośmiu pytań, do każdego z nich dobrane są trzy możliwe odpowiedzi. Każdemu pytaniu towarzyszy krótka rozmowa lub monolog.
 • Część Druga (7 pytań) – składa się z krótkiej rozmowy lub monologu. Nagranie trwa z reguły półtorej minuty i zawiera informacje rzeczowe. Na arkuszu egzaminacyjnym znajduje się formularz, tabela lub zestaw notatek z siedmioma lukami, w których brakuje informacji. Odpowiedziami mogą być daty, ceny, dane procentowe lub liczby.
 • Część Trzecia (7 pytań) – ta część zawiera monolog, któremu odpowiada notatka służbowa z lukami do uzupełnienia przez zdającego. Może się zdarzyć, że jedną z odpowiedzi do uzupełnienia będzie np. data. Zdający w tej części słyszą nagranie dwa razy.
 • Część Czwarta (8 pytań) – ta część, trwająca około 3 minut, zawiera dłuższe nagranie, będące z reguły rozmową w sprawie pracy lub dyskusją pomiędzy dwoma (lub więcej) osobami. Odpowiadający mu fragment arkusza zawiera 8 pytań, z których każdemu towarzyszą trzy możliwe odpowiedzi. Celem tej części jest sprawdzenie, czy zdający potrafi zrozumieć myśl przewodnią nagrania, jak również znaleźć i rozpoznać w nim szczegółowe informacje.

Speaking (pol. mówienie)

Ostatni z komponentów, sprawdzający umiejętność komunikacji ustnej, trwa 12 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami.

 • Część Pierwsza – w tej części egzaminator rozmawia z każdym z kandydatów osobno, zadając pytania dotyczące np. ich opinii na dane tematy. Celem kandydatów w tej części jest udowodnienie, że potrafią krótko o sobie opowiedzieć, udzielić zwięzłej informacji na tematy dotyczące np. swojego domu, hobby i pracy oraz używać prostych technik komunikacyjnych, takich jak: zgadzanie się i nie zgadzanie oraz wyrażanie preferencji.
 • Część Druga – jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru dwa tematy, wraz z materiałem stymulującym w postaci podpunktów, spośród których musi wybrać jeden. Następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Po zakończeniu wypowiedzi jednego kandydata, egzaminator pyta drugiego kandydata, które z podpunktów znajdujących się na arkuszu jego przedmówcy są najistotniejsze.
 • Część Trzecia – to rozmowa pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeden z egzaminatorów podaje zdającym temat wraz z materiałem stymulującym w postaci czarno-białych obrazów lub tekstu. Zadaniem zdających jest mówić na temat podany przez egzaminatora przez dwie minuty. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania dotyczące tematu.

BEC Vantage


Egzamin BEC Vantage trwa od 2½ godziny do 2 godzin i 40 minut, podzielony jest on na cztery sekcje: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu, zaś pod nią poszczególne komponenty zostały omówione bardziej szczegółowo.

Sekcja

Liczba zadań

Czas

Wartość % całości

Reading

5 części / 45 zadań

60 minut

25%

Writing

2 części

45 minut

25%

Listening

3 części / 30 zadań

około 40 minut (razem z czasem na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną)

25%

Speaking

3 części

14 minut

25%

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem trwa 60 minut i zawiera 5 podsekcji, które dają łącznie 45 zadań. Wymusza to na zdającym dobre rozplanowanie czasu, jaki poświęcą na każdą sekcję.

 • Część Pierwsza (7 pytań) – zdający zetknie się tu albo z czterema krótkimi tekstami, albo z jednym dłuższym, zaś jego zadaniem będzie dopasowanie 7 zdań do tekstów lub akapitów.
 • Część Druga (5 pytań) – ta część zawiera tekst, z którego usunięto 6 zdań, oraz zestaw 7 zdań, z których jedno jest bezużyteczne dla zdającego i nie ma dla niego miejsca w tekście. Zadaniem zdającego jest dopasowanie podanych zdań do odpowiedniej luki w tekście. Jedno zdanie z usuniętych jest uzupełnione, tak aby zdający wiedział, w jaki sposób należy wykonać zadanie.
 • Część Trzecia (6 pytań) – zawiera tekst i sześć towarzyszących mu pytań (z czterema możliwymi odpowiedziami), których celem jest sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Część Czwarta (15 pytań) – w tej części, zdający ma za zadanie przeczytać tekst i uzupełnić każdą z 15 luk jednym z czterech możliwych wyrazów.
 • Część Piąta (12 pytań) – stanowi podobne zadanie, z jakim zdający mogliby się zetknąć w pracy, wtedy gdy sprawdzają dokumenty służbowe w poszukiwaniu pomyłek, nim ostateczna wersja dokumentów będzie przesłana do adresatów. Zadaniem kandydatów jest bowiem odszukanie i wskazanie w tekście wyrazów, których nie powinno w nim być.

Writing (pol. pisanie)

Ten komponent egzaminu trwa 45 minut i zawiera dwa polecenia. Zadaniem zdającego w tej części egzaminu jest, po pierwsze, napisanie komunikatu dla swojego współpracownika (może to być notatka, wiadomość lub e-mail) oraz, po drugie, jedno inne zadanie spośród poniższych:

 • element korespondencji z kimś spoza przedsiębiorstwa jak klient lub zaopatrzeniowiec (korespondencja może mieć formę faksu, listu lub e-maila),
 • raport, czyli prezentację informacji w związku z konkretną kwestią lub wydarzeniem (raport musi mieć wstęp i rozwinięcie, może mieć też formę notatki lub e-maila),
 • oferta / propozycja – to zadanie ma podobną formę do raportu, jednak oferta dotyczy przyszłości i zawiera zalecenia dotyczące tematów, które należałoby przedyskutować; może to być notatka lub e-mail.

Pierwsza forma użytkowa, czyli wiadomość dla współpracownika, powinna się zawierać w 40-50 słowach i mieć formę notatki, e-maila lub krótkiego listu. W treści zadania podane jest dlaczego zdający ma napisać notatkę i do kogo powinna być ona skierowana. Informacje, które powinny zostać zawarte w tekście są wypunktowane w poleceniu.

Druga forma użytkowa to korespondencja biznesowa, krótki raport lub oferta, która powinna zawierać się w 120 – 140 słowach. W tym celu, zdający powinien przeczytać krótki tekst, np. list, ogłoszenie lub reklamę i na niego odpowiedzieć. Teksty użyte w poleceniach mogą zawierać wskazówki dotyczące wykonania zadania w formie komentarzy lub notatek stylizowanych na pismo odręczne. Format raportów i ofert / propozycji jest podobny, jednakże raport winien być bardziej przejrzysty i nie zawierać cech listu.

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent egzaminu trwa 40 minut (łącznie z czasem przeznaczonym na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną). Zawiera on 30 pytań i jest podzielony na 3 części.

 • Część Pierwsza (12 pytań) – ta część zawiera trzy rozmowy lub wiadomości nagrane na automatycznej sekretarce, którym towarzyszą teksty z lukami do uzupełnienia przez zdającego. Tekstami do uzupełnienia mogą być formularze, fragmenty dzienników, faktury itd. Warto wspomnieć, że pierwsza usłyszana odpowiedź nie zawsze jest właściwą odpowiedzią i mogą zaistnieć sytuacje, w których zdający będzie zmuszony wywnioskować, czym należy uzupełnić lukę.
 • Część Druga (10 pytań) – ta część jest podzielona na dwie sekcje, obie w tym samym formacie, zawierające po pięć monologów, które należy dopasować do jednego ze zdań A-H. W obu sekcjach opcje do wyboru należą do tych samych kategorii, jasno określonych w rubryce z zadaniem. Różnice natomiast polegają na tym, że jeśli pierwsza sekcja skupia się na tematach monologów, druga może testować zrozumienie intencji osób mówiących.
 • Część Trzecia (8 pytań) – zawiera dłuższe nagranie trwające z reguły około 4 minut. Może to być rozmowa w sprawie pracy, dialog, dyskusja pomiędzy dwiema (lub więcej) osobami lub prezentacja / raport w formie monologu. Nagraniu towarzyszy 8 pytań na arkuszu egzaminacyjnym. Skupiają się one na szczegółach i głównych myślach nagranego tekstu. Pytania mogą dotyczyć opinii, a nawet emocji, ale te są z reguły niezbyt skomplikowane.

Speaking (pol. mówienie)

Ten komponent egzaminu trwa około 14 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami. Komponent Speaking jest podzielony na trzy części.

 • Część Pierwsza – w pierwszej części komponentu, egzaminator zadaje każdemu ze zdających serię pytań, najpierw o charakterze ogólnym, a następnie bardziej biznesowym. Celem kandydatów w tej części jest udowodnienie, że potrafią krótko o sobie opowiedzieć, udzielić zwięzłej informacji na tematy dotyczące np. swojego domu, hobby i pracy oraz używać prostych technik komunikacyjnych, takich jak: zgadzanie się i nie zgadzanie oraz wyrażanie preferencji.
 • Część Druga – ta część jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru trzy tematy, z których wybiera jeden, a następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Po zakończeniu wypowiedzi jednego kandydata, egzaminator prosi drugiego kandydata o zadanie pytania dotyczącego wypowiedzi przedmówcy.
 • Część Trzecia – część trzecia komponentu to rozmowa pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeden z egzaminatorów podaje zdającym temat, zaś ich zadaniem jest rozmawiać na ten temat przez trzy minuty. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania dotyczące tematu.

BEC Higher


Egzamin BEC Higher trwa nieco ponad 3 godziny i jest podzielony na cztery sekcje: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu, zaś pod nią poszczególne komponenty zostały omówione bardziej szczegółowo.

Sekcja

Liczba zadań

Czas

Wartość % całości

Reading

6 części / 52 zadania

60 minut

25%

Writing

2 części

70 minut

25%

Listening

3 części / 30 zadań

około 40 minut, razem z czasem na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną

25%

Speaking

3 części

16 minut

25%

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem trwa 60 minut i zawiera 6 podsekcji, które dają łącznie 52 zadania. Wymusza to na zdających dobre rozplanowanie czasu, jaki poświęcą na każdą sekcję.

 • Część Pierwsza (8 pytań) – jest zadaniem, które wymaga od zdającego dopasowania do poszczególnych części tekstu podsumowujących je zdań umieszczonych obok. Język zdań różni się od tego użytego w tekście, zatem istotne jest, aby zdający rozumiał ich znaczenie.
 • Część Druga (6 pytań) – na tę część składa się tekst z lukami do uzupełnienia oraz zestaw ośmiu zdań. Zdający ma za zadanie wybrać sześć i uzupełnić nimi tekst.
 • Część Trzecia (6 pytań) – ta część składa się z tekstu, któremu towarzyszy sześć pytań lub niepełnych wypowiedzi. Dla każdego pytania lub niepełnej wypowiedzi zdający powinien wybrać właściwą odpowiedź spośród czterech możliwych.
 • Część Czwarta (10 pytań) – w tej części zdający ma do czynienia z tekstem zawierającym dziesięć brakujących wyrazów. Tekstowi towarzyszy dziesięć pytań, z których większość dotyczy słownictwa. Zadanie polega na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród czterech możliwych.
 • Część Piąta (10 pytań) – w tej części, zdający musi znaleźć odpowiednie słowo, aby uzupełnić luki w tekście. Tekst zawiera dziesięć luk. Brakującymi wyrazami mogą być: przyimki, czasowniki posiłkowe, zaimki, spójniki itd.
 • Część Szósta (12 pytań) – stanowi podobne zadanie, z jakim zdający mogliby się zetknąć w pracy, wtedy gdy sprawdzają dokumenty służbowe w poszukiwaniu pomyłek, nim ostateczna wersja dokumentów będzie przesłana do adresatów. Zadaniem kandydatów jest bowiem odszukanie i wskazanie w tekście wyrazów, których nie powinno w nim być.

Writing (pol. pisanie)

Ten komponent egzaminu trwa 70 minut i zawiera dwa polecenia. Zadaniem zdającego w tej części egzaminu jest, po pierwsze, napisanie krótkiego raportu na podstawie materiału graficznego, a po drugie, napisanie jednej spośród poniższych form użytkowych:

 • dłuższy raport,
 • korespondencja biznesowa,
 • oferta / propozycja.

Pierwsza forma użytkowa, jaką pisze zdający, to krótki raport (zawierający się w 120-140 słowach). Treść zadania zakłada pewną realistyczną sytuację, zapewniając kontekst w postaci materiału graficznego, takiego jak: tabele, wykresy, diagramy itd. Zadaniem zdającego jest zapoznanie się z tym materiałem, zinterpretowanie go i ubranie swojej interpretacji w słowa.

Przed napisaniem drugiej formy użytkowej, zdający musi zdecydować, czy chce napisać raport, list biznesowy, czy też ofertę / propozycję. Osobna rubryka w zadaniu zawiera informację dotyczącą celu napisania danej formy oraz jej adresata. Na tym poziomie raporty i oferty powinny mieć stosowną strukturę i formę, czyli akapity, nagłówki, wstęp / zakończenie oraz odpowiednie zwroty.

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent egzaminu trwa 40 minut (łącznie z czasem przeznaczonym na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną). Komponent Listening zawiera 30 pytań i jest podzielony na 3 części.

 • Część Pierwsza (12 pytań) – ta część może zawierać zadania polegające na uzupełnianiu zdań, sporządzaniu notatek lub uzupełnianiu luk. Niezależnie od rodzaju zadań, od zdającego wymagane jest wpisanie na arkusz jedynie słów kluczowych (maksymalnie trzy do każdego pytania). Nagranie w tej części trwa od dwóch do trzech minut i jest to monolog lub kilka dłuższych wypowiedzi większej liczby osób.
 • Część Druga (10 pytań) – składa się z dwóch serii wypowiedzi różnych osób. Obie serie zawierają po pięć wypowiedzi i każda z nich ma wspólny temat. Nagranie trwa od 3 do 4 minut. Obu seriom towarzyszą zestawy ośmiu zdań, które należy dopasować do poszczególnych wypowiedzi.
 • Część Trzecia (8 pytań) – nagranie w tej części może być dialogiem lub dyskusją, z reguły pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Nagraniu towarzyszy osiem pytań, na które trzeba odpowiedzieć wybierając jedną z trzech możliwości.

Speaking (pol. mówienie)

Ten komponent egzaminu trwa około 16 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami. Komponent Speaking jest podzielony na trzy części.

 • Część Pierwsza – w pierwszej części komponentu, egzaminator zadaje każdemu ze zdających serię pytań o charakterze ogólnym lub bardziej biznesowym.
 • Część Druga – jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru trzy tematy, spośród których ma wybrać jeden. Następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Po zakończeniu wypowiedzi jednego kandydata, egzaminator prosi drugiego o zadanie pytania dotyczącego wypowiedzi przedmówcy.
 • Część Trzecia – część trzecia komponentu to rozmowa pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeden z egzaminatorów podaje zdającym temat oraz dwa punkty pomocnicze w ramach materiału stymulującego, zaś ich zadaniem jest rozmawiać na ten temat przez trzy minuty. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania dotyczące tematu.

Ocenianie egzaminów BEC


Niezależnie od poziomu, ostateczna ocena egzaminu BEC (w skali od 0 do 100) jest wyliczana na podstawie ocen z poszczególnych komponentów. Niemożliwe jest „oblanie” poszczególnych sekcji egzaminu, ponieważ są one oceniane według specyficznych kryteriów: Exceptional (wyjątkowy), Good (dobry), Borderline (na granicy), Weak (słaby). Raport z wynikami egzaminu, który otrzymuje każdy z kandydatów, określa (przy użyciu wyżej wymienionych kryteriów) jak poradził on sobie z każdym z komponentów i jak zaważyło to na ogólnej ocenie. Ocena ogólna, czyli ostateczny wynik egzaminu, oprócz liczby w skali od 0 do 100, może być wyrażona jednym z czterech stopni:

 • Pass with Merit („Zdany z Wyróżnieniem”) – ta ocena oznacza, że kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością języka na wymaganym poziomie i posługuje się nim swobodnie.
 • Pass („Zdany”) – ta ocena oznacza, że kandydat posiada wystarczające umiejętności językowe na wymaganym poziomie, a poziom, na którym posługuje się językiem, jest zadowalający.
 • Narrow Fail („Nieznacznie Chybiony”) – pomimo że jest to ocena negatywna, czyli egzamin nie został zdany, oznacza ona również, że kandydatowi zabrakło niewielu punktów, aby go zdać.
 • Fail („Niezdany”) – ta ocena jednoznacznie implikuje, iż kandydat ma jeszcze zbyt duże braki, aby poziom jego umiejętności językowych można było określić mianem „zadowalającego”.

Oprócz tych stopni w raporcie mogą się pojawić także cztery inne informacje:

 • X – kandydat nie był obecny w momencie, gdy zdawany był dany komponent.
 • Z – kandydat nie był obecny na całym egzaminie.
 • Pending („Oczekuje”) – wyniki nie są jeszcze znane.
 • Witheld („Wstrzymany”) – kandydat powinien skontaktować się z centrum egzaminacyjnym.

Poniższa tabela zawiera wymaganą ilość punktów procentowych na poszczególne oceny.

Ocena

Wymagana liczba punktów

Oceny pozytywne

Pass with Merit
Pass

80% i powyżej
od 65% do 79%

Oceny negatywne

Narrow Fail
Fail

60% do 64%

59% i poniżej

Raport zawiera także informację dotyczącą tego, jaki poziom – według skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy – posiada kandydat.

Ponadto, w przypadku egzaminu BEC Preliminary, nie zdanie egzaminu z powodu niewielkiego ubytku punktowego może zagwarantować kandydatowi zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2.

Terminy i miejsca odbywania się egzaminów BEC


Egzaminy BEC odbywają się dwa razy do roku – w sesji letniej i zimowej. Aby przystąpić do egzaminu BEC (w jednym z trzydziestu trzech miast w Polsce, w którym mieści się placówka współpracująca z British Council), należy skontaktować się z jednym z centrów, których dane dostępne są pod adresem http://www.britishcouncil.org/pl/polska04.swf.

Koszty egzaminów BEC


Poniższa tabela przedstawia koszty egzaminów BEC w wersji elektronicznej i papierowej.

Egzamin

Koszt – Wersja Papierowa

Koszt – Wersja Komputerowa

BEC Preliminary

285 PLN

255 PLN

BEC Vantage

510 PLN

445 PLN

BEC Higher

590 PLN

515 PLN

P.D.2010-09-24 21:15:25