Czasownik modalny could bywa najczęściej używany w podobnych sytuacjach, co czasownik can, czyli gdy osoba mówiąca pragnie wyrazić możliwość wykonania jakiejś czynności. Czasownik could posiada jednak nieco szersze zastosowanie, ze względu na fakt, że może być użyty we wszystkich czasach (w przeciwieństwie do can, którego zastosowanie ogranicza się do teraźniejszości). Could jest pokrewny czasownikowi modalnemu can i – analogicznie – posiada tylko jedną formę dla wszystkich osób i obu liczb gramatycznych. Formą przeczącą could jest could not, co można skrócić do couldn’t, np.

I couldn’t say that I still love him.
Nie mogłam powiedzieć, że cały czas go kocham.

Czasownik could w pytaniach nie wymaga zastosowania żadnego czasownika posiłkowego, bowiem to on sam podlega inwersji.

I could play the piano then.
Wtedy potrafiłem grać na pianinie.

Could you play the piano then?
Czy wtedy potrafiłeś grać na pianinie?

Czasownika modalnego could używamy opisu umiejętności w przeszłości, np.

When I was a young girl, I could jump over the fence.
Kiedy byłam małą dziewczynką, potrafiłam przeskakiwać przez płot.

Uwaga! Jeśli umiejętność wykonywania danej czynności dotyczy określonej sytuacji w przeszłości, wówczas nie stosujemy could, ale was able to, np.

Although it was snowing very hard, they were able to walk five miles.
Mimo tego, że mocno padał śnieg, byli w stanie przejść 5 kilometrów.

A nie: Although it was snowing very hard, they could walk five miles.

I was allowed to eat sweets before dinner.
Pozwolono mi zjeść słodycze przed obiadem. (W znaczeniu: przeważenie nie mogę i była to czynność jednorazowa.)
A nie: I could eat sweets before dinner.

Ale: When I was a child, I could eat everything what I wanted.
Kiedy byłem dzieckiem, mogłem jeść wszystko, co chciałem.

Jeśli jednak mowa o czynności lub umiejętności, których z jakiś powodów nie byliśmy w stanie wykonać lub wykorzystać w konkretnej sytuacji w przeszłości, to do jej opisu stosuje się czasownik couldn’t, np.

They couldn’t answer the questions. They were too stressed.
Nie mogli odpowiedzieć na pytania. Byli za bardzo zestresowani.

Could stosujemy do opisu możliwości w teraźniejszości, np.

I could apologize to Mrs. Brown.
Mogłabym przeprosić panią Brown.

We could go to the theater on Sunday.
Moglibyśmy pójść do teatru w niedzielę.

He could repair the car now.
Mógłby teraz naprawić samochód.Do opisu możliwości w teraźniejszości można również użyć czasownika modalnego can. Jednak w przeciwieństwie do can czasownik could wyraża większe wątpliwości i zmniejsza prawdopodobieństwo wykonania danej czynności.

Przy pomocy could można wyrażać przypuszczenia, np.

We have broken the 19th century vase. My parents could be very angry.
Zbiliśmy wazę z XIX wieku. Moi rodzice mogą być bardzo źli.

Could wyraża tu niewielki stopień prawdopodobieństwa i niepewność.

Czasownika couldn’t (tak jak can’t) można użyć w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości w celu wyrażenia wątpliwości w obliczu jakiejś sytuacji, np.

He couldn’t become a doctor. He is too sensitive.
Nie mógłby zostać lekarzem. Jest zbyt wrażliwy.

She couldn’t kill a mosquito. She loves every living creature in the world.
Nie mogłaby zabić komara. Ona kocha każdą żyjącą istotę na Ziemi.

Could używamy do wyrażania próśb i zezwoleń, np.

Could I use the bathroom?
Czy mogę skorzystać z toalety?

‘Could you bring me a glass of water?’
“Czy mógłbyś mi przynieść szklankę wody?”

‘Yes, of course I can*.’
“Tak, oczywiście że mogę.”

*Udzielając lub odmawiając pozwolenia, przeważnie stosujemy can lub can’t (could wyrażałoby zbyt duże niezdecydowanie).

Czasownik could jest formą grzeczniejszą i bardziej oficjalną niż can, dlatego też stosuje się ją, prosząc w uprzejmy sposób o czyjąś zgodę lub pomoc.

B2

Konstrukcji: could + have + imiesłów bierny (past participle) używamy:

a) gdy mowa o czymś co było teoretycznie możliwe w przeszłości, ale się nie wydarzyło, np.

We could have invested our savings. Now we are totally broke.
Mogliśmy zainwestować nasze oszczędności. Teraz jesteśmy całkowicie spłukani.

b) could używamy mówiąc o pozwoleniu otrzymanym w przeszłości, aczkolwiek niewykorzystanym; gdy w przeszłości istniała możliwość wykonania danej czynności, ale nie została ona wykorzystana, np.

I could have taken my father’s car.
Mogłam wziąć samochód mojego taty. (Ale tego nie zrobiłam.)

She could have gone for holidays in May. Now it is too late.
Mogła wziąć urlop w maju. Teraz jest już za późno.

c) chcąc odnieść się do przeszłości i powiedzieć, że dana sytuacja NIE mogła się wydarzyć, należy użyć konstrukcji: couldn’t + have + imiesłów bierny (past participle), np.

We couldn’t have left her at the party alone. That‘s why we decided to stay.
Nie mogliśmy zostawić jej samej na imprezie. Dlatego postanowiliśmy zostać.

She couldn’t have tried harder to prepare herself for the horse race.
Nie mogła się już bardziej postarać, aby przygotować się do wyścigu konnego. (W znaczeniu: była przygotowana bardzo dobrze.)

P.D.2010-10-08 21:43:42