Czasownik have w funkcji czasownika posiłkowego nigdy nie jest samodzielny i sam w sobie nie posiada znaczenia leksykalnego. Ponadto zawsze pełni funkcję operatora w czasach zaprzeszłych (Perfect) i zawsze poprzedza czasownik główny niosący znaczenie leksykalne.

B1

Oto przykłady użycia czasownika have w czasach Perfect:

 • czas Present Perfect
  ‘What’s that nice smell?’ ‘Oh, I’ve just made some pasta with cheese.’ Co tak ładnie pachnie?” „Och, właśnie zrobiłam makaron z serem”.
 • czas Present Perfect Continuous
  Susan has been learning Spanish for 7 years; she’s really good. Susan uczy się hiszpańskiego od 7 lat. Jest naprawdę dobra.
 • czas Past Perfect
  Tom had finished work and then went to the pub. Tom skończył pracę, a potem poszedł do pubu.
 • czas Past Perfect Continuous
  They had been cooking for three hours, when their parents came back home. Gotowali od trzech godzin, kiedy ich rodzice wrócili do domu.

B2

 • czas Future Perfect
  We’ll have lived in this house for 15 years in June. W czerwcu minie 15 lat, odkąd mieszkamy w tym domu.

C1

 • czas Future Perfect Continuous
  They will have been making this movie for 2 years by the end of this month. Pod koniec tego miesiąca miną dwa lata, odkąd robią ten film.
P.D.2010-08-12 20:53:42