Po niektórych czasownikach w języku angielskim nie można zastosować bezokolicznika, a jedynie czasownik z końcówką -ing. W poniższej tabeli znajdują się najpopularniejsze z tych czasowników.

admit przyznać,

appreciate* docenić,

avoid unikać,

burst out wybuchnąć,

can’t help* nic nie poradzić,

consider rozważać,

contemplate rozmyślać,

defer odraczać,

delay opóźniać,

deny zaprzeczać,

detest* nie cierpieć,

dislike* nie lubić,

endure* znieść,

enjoy* lubić,

escapeuciec,

excuse* wybaczyć,

face* stawić czoła; stawać na przeciw czemuś,

fancy* mieć ochotę na coś,

feel like mieć ochotę na coś,

finish skończyć,

give up poddać się,

imagine* wyobrażać sobie,

involve* uczestniczyć w robieniu czegoś,

justify usprawiedliwiać,

keep (on) nie przestawać czegoś robić,

leave off przestawać robić coś,

mention* wspominać,

mind* mieć coś przeciwko,

miss* tęsknić,

postpone przesuwać;odraczać,

practice ćwiczyć,

prevent* powstrzymać,

put off odkładać coś na później,

put somebody off zniechęcić kogoś,

recall* pamiętać,

recommend polecić,

resent* mieć komuś za złe,

resist* powstrzymać się od zrobienia czegoś,

risk* zaryzykować,

save zaoszczędzić; ocalić,

suggest sugerować,

tolerate* tolerować,

understand* zrozumieć.

I gave up on quitting smoking. Zrezygnowałem z rzucania palenia.
I suggest reading a book before the exam. Sugeruję przeczytać książkę przed egzaminem.
I avoid eating sweets after supper. Unikam jedzenia słodyczy po kolacji.
I feel like watching a movie. Mam ochotę obejrzeć jakiś film.Do czasowników oznaczonych * możemy dodać również dopełnienie przed czasownikiem zakończonym na -ing, np.:

Can you imagine Kate wearing that skirt!? (czasownik + dopełnienie + czasownik z -ing) Wyobrażasz sobie Kate w sukience!?


B2Po niektórych czasownikach, a w szczególności po czasownikach percepcji i obserwacji oraz ich dopełnieniu, występuje tylko forma czasownika zakończona na -ing (czasownik + dopełnienie + czasownik z -ing). Są to m.in. takie czasowniki, jak: catch złapać, discover odkryć; zauważyć, feel poczuć, find znaleźć, hear usłyszeć, leave porzucić, notice zauważyć, observe obserwować, see zobaczyć, spot spostrzec, watch obserwować.

In King Lear, the king discovers his enemy hiding behind the curtains. W sztuce „King Lear” król zauważa swojego wroga chowającego się za zasłonami.
In King Lear, the king discovers hiding behind the curtains. W sztuce „King Lear” król zauważa chowającego za zasłonami.

B2


Po takich czasownikach, jak: advise doradzić, allow pozwolić, forbid zabronić oraz permit zezwolić, jeśli poprzedza je dopełnienie, występuje czasownik zakończony na -ing. Kiedy dopełnienie się pojawia, czasownik przyjmuje formę bezokolicznika.

The dentist advised avoiding hot meals. Dentysta zalecił unikać gorących posiłków.
The dentist advised her to avoid hot meals. Dentysta zalecił jej unikać gorących posiłków.
The dentist advised her avoiding hot meals.

P.D.2010-08-13 11:28:49