Wyrażanie umiejętności, możliwości lub zezwolenia to najczęstsze sytuacje, w których stosuje się czasowniki modalne. Chcąc nadać czasownikom właśnie takie (lub pokrewne im) funkcje, można użyć następujących czasowników modalnych:
 • can, could, be able to gdy ktoś posiada umiejętności, wykształcenie lub ma prawo do wykonywania czynności, np.

  He can play the piano.
  On umie grać na pianinie.
 • can, could – gdy występuje predyspozycja psychiczna lub fizyczna do wykonywania danej czynności, np.

  I can read books all day long.
  Mogę czytać książki całymi dniami.
 • aby poprosić o wykonanie danej czynności (could jest formą grzecznościową), np.

  Could I lend him some money?
  Mogę mu pożyczyć trochę pieniędzy?
 • canby poinformować o zezwoleniu, np.

  You can borrow my lawn mower.
  Możesz pożyczyć moją kosiarkę do trawy.
 • couldby poinformować o pozwoleniu udzielonym w przeszłości, np.

  She said she could speak with the prisoner.
  Powiedziała, że mogła rozmawiać z więźniem.
 • may, might, could gdy istnieje możliwość wyrażenia prośby lub wniosku, np.

  He might end up in prison.
  Może skończyć w więzieniu.
 • gdy istnieje możliwość, że dane wydarzenie jest prawdą, np.

  My bank account may be empty.
  Moje konto bankowe może być puste.


Aby zarekomendować coś lub udzielić rady, można użyć:

 • should, ought to mówiąc, jaką decyzję powinno się podjąć lub w jaki sposób się zachować, np.

  You should/ought to postpone your trip.
  Powinieneś przełożyć wycieczkę.

  You should clean your windows more often.
  Powinieneś myć swoje okna częściej.


W celu wyrażenia pewności można użyć:

 • will, won’t kiedy obecna lub przyszła sytuacja wydaje się pewna, np.

  As you already know, I will be your new English teacher.
  Jak zapewne już wiesz, będę twoim nowym nauczycielem angielskiego.

  He’ll fail the chemistry exam.
  On obleje egzamin z chemii.
 • must – kiedy na podstawie faktów wyciąga się wniosek, że dana sytuacja jest prawdziwa, np.

  You must know her.
  Musisz ją znać.

  All good things must come to an end.
  Wszystko co dobre, musi się skończyć.
 • can’t (nie mustn’t!) – kiedy wyciąga się wniosek, że dane wydarzenie lub sytuacja na pewno są prawdziwe, np.

  It can’t be true.
  To nie może być prawda.


W celu wyrażenia zobowiązania lub potrzeby można użyć:

 • must, have to, have got to – by wyrazić, że obowiązują jakieś zasady, np.

  You must have an ID to enter this zone.
  Aby wejść do tej strefy, musisz mieć dowód tożsamości.
 • need – aby wyrazić potrzebę, np.

  He needs to put on weight.
  On musi przybrać na wadze.
 • mustn’t aby wyrazić zakaz, np.

  You mustn’t wear shorts in church.
  Noszenie szortów w kościele jest zabronione. Dosłownie: Nie możesz nosić szortów w kościele.
 • needn’t – aby wyrazić, że czegoś nie trzeba wykonywać (jest to zbyteczne), np.

  You needn’t be so polite to these people.
  Nie musisz być uprzejma/uprzejmy w stosunku do tych ludzi.
P.D.2010-09-25 18:28:54