Angielski czas gramatyczny to pojęcie odbiegające nieco od naszego rozumienia kategorii: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Czasy w języku angielskim to przede wszystkim konstrukcje, którymi posługujemy się, chcąc wyrazić daną czynność. Musimy przy tym wziąć pod uwagę:

 • czy dana czynność odbywa się w przeszłości, teraźniejszości, czy w przyszłości;
 • czy dana czynność odbyła się jednorazowo, czy też zachodzi regularnie;
 • czy dana czynność odnosi się do innych czasów (np. czynność, którą wykonywaliśmy w przeszłości, może mieć istotny dla teraźniejszości skutek – Present Perfect; może też odnosić się do innej, wykonywanej wcześniej czynności – Past Perfect, Past Continuous w połączeniu z Past Simple);
 • jak bardzo dana czynność wykonywana w przeszłości jest odległa w czasie od innej czynności lub momentu (Past Perfect, Present Perfect);
 • czy mamy do czynienia z czynnością dokonaną, czy też niedokonaną; w języku angielskim, w przeciwieństwie do polskiego, nie rozróżnia się czasowników dokonanych (np. zrobić) i niedokonanych (np. robić); cecha ta jest rozróżniana dzięki użyciu odpowiedniego czasu, (np. Past Simple, Past Continuous);
 • czy jesteśmy pewni danego faktu, czy też jedynie się go domyślamy (Future Simple, “be going to“).


Na przykład zdanie, które po polsku będzie brzmieć: “Moja siostra wyjedzie jutro”, w języku angielskim można wyrazić w następujących czasach (konstrukcjach) – w zależności od sytuacji:

 • My sister is leaving tomorrow.Moja siostra jutro wyjeżdża. (to już jest pewne)
 • My sister will leave tomorrow. Moja siostra jutro wyjedzie. (właśnie tak postanowiła)
 • My sister is going to leave tomorrow. Moja siostra ma zamiar jutro wyjechać. (wszystko na to wskazuje, np. ma już spakowane walizki )
 • My sister will have left by tomorrow. Do jutra już nie będzie tu mojej siostry. (najpóźniej do jutra moja siostra wyjedzie)

Najważniejsze czasy w języku angielskim można podzielić w następujący sposób:

I

 • Present – teraźniejsze,
 • Past – przeszłe,
 • Future – przyszłe,

II

 • Simple – proste,
 • Continuous – ciągłe, do wyrażenia czynności w tym czasie używa się konstrukcji z czasownikiem zakończonym na –ing,
 • Perfect – dokonane – do wyrażenia czynności w tym czasie używa się czasownika posiłkowego have oraz formy imiesłowu biernego.


Od każdego z powyższych czasów można utworzyć stronę czynną i bierną (passive voice).


Poniżej wyszczególniono wszystkie czasy gramatyczne (a jest ich 12) występujące w języku angielskim.

Present Simple

czas teraźniejszy prosty

Present Continuous

czas teraźniejszy ciągły

Present Perfect

czas teraźniejszy dokonany

Present Perfect Continuous

czas teraźniejszy dokonany ciągły

Future Simple

czas przyszły prosty

Future Continuous

czas przyszły ciągły

Future Perfect

czas przyszły dokonany

Future Perfect Continuous

czas przyszły dokonany ciągły

Past Simple

czas przeszły prosty

Past Continuous

czas przeszły ciągły

Past Perfect

czas przeszły dokonany

Past Perfect Continuous

czas przeszły dokonany ciągły

P.D.2010-08-12 18:50:05