The polar night (kaamos in Finnish) is a period of time when the sun doesn’t rise above the horizon, meaning there are more than 24 hours of night.

The phenomenon only occurs in the polar circles. The closer you get to the circles, the longer the polar night is. In the northernmost part of Finland, it lasts for 51 days! The beginning of kaamos coincides with the end of the calendar year.

Although it’s a quite beautiful and exciting time, polar night might affect people negatively. It may trigger depression, seasonal affective disorder, or create extra weariness. Most commonly, people just feel depressed and drowsy. No one has the motivation to do, well, anything. The day goes by, filled with eating chocolate and lying around.

Tests have adduced that different seasons bring out differences in behavior, metabolism and in the mood of humans and animals. Seasonal affective disorder (SAD) is a syndrome associated with depression, anxiety and just feeling down. It’s because of the lack of sun in the northern latitudes.

Some may have so severe symptoms that it intensely complicates daily tasks. Symptoms of SAD are similar to ordinary depression, such as decreasing mood, anxiety, crankiness, lack of satisfaction and interest, as well as feelings of guilt, hopelessness, and worthlessness.

Typical features are increased need for sleep, decreased physical activity and increased appetite. That of course means weight gain. Great, another thing to feel depressed about!

Luckily these symptoms will disappear when summer and the shining sun comes. However, not being in shape doesn’t really encourage anyone to be out in their bikinis.

Since SAD feelings come in the winter due to the lack of sun, an obvious treatment is light therapy. You sit in front of a lightbox, which emits a very bright light, for 30 – 60 minutes per day. It’s more efficient in the morning. The treatment starts to have an effect after a week.

They say you should keep your eyes open during the session. However, a very bright light irritates your eyes. Common sense says: eyes closed! But maybe people know what they’re talking about, so just don’t look at the light. Regular exercise increases the effectiveness of the light treatment, so if you feel up to doing sports, it’s efficient to do the treatment 2 – 3 times a week.

Another kind of treatment is to travel to sunny destinations. I’ll take a week in the Bahamas instead of a box any day.

noun (plural noun phenomena, phenomenons) fenomen, niezwykłe zjawisko, człowiek ; cud ; niezwykłość, osobliwość ; pot. fenomen (wielki sukces)

to belive in the paranormal phenomena wierzyć w zjawiska nadprzyrodzone

I noun techn. spust, język spustowy, cyngiel ; dźwignia ; techn. zapadka ; wydarzenie będące początkiem innych wydarzeń ; techn. obwód lub impuls inicjujący działanie kolejnych komponentów
trigger finger anat. palec wskazujący
trigger grip rączka pistoletu
quick on the trigger szybko reagujący (człowiek)
II verb transitive wywoływać, powodować, zapoczątkować + sth – coś ; pociągnąć za spust

adjective skuteczny, sprawny, biegły (człowiek) ; sprawnie działający, wydajnie działający (człowiek, urządzenie, itp.) ; kompetentny (człowiek) ; zdolny (o człowieku) ; racjonalny (użycie) ; mil. wyszkolony (żołnierz)
to be efficient at doing sth robić coś sprawnie
to make efficient use of sth wykorzystywać coś racjonalnie

noun cel, miejsce przeznaczenia, destynacja (np. wyjazdu, podróży itp.) ; miejsce przeznaczenia (np. wysyłki towarów, listu itp.)

holiday/vacation destination wakacyjny cel podróży

verb transitive zachęcać, ośmielać, dopingować +sb to do sth – kogoś do czegoś, dodawać komuś odwagi +in sth – do czegoś ; popierać, pobudzać +sth – coś, udzielać poparcia +sth – czemuś ; sprzyjać (czemuś)
to encourage sb in bad habits namawiać kogoś do złego

verb intransitive zdarzać się, występować (np. o zjawiskach atmosferycznych) ; zdarzać się, następować (szczególnie o nieprzewidzianych zdarzeniach) ; trafiać się ; przychodzić na myśl, przychodzić do głowy (komuś) ; med. wybuchnąć (o epidemii jakiejś choroby)

it occurs to me that … wydaje mi się, że …

I adjective oczywisty, jasny
for obvious reasons z oczywistych powodów
to be obvious that … być oczywistym/jasnym, że …
II noun (the obvious) oczywisty fakt
I verb transitive dotykać +sb/sth – kogoś/coś (np. problem) ; dotyczyć +sb/sth – kogoś/czegoś ; wpływać na +sth – coś ; poruszać (emocjonalnie) ; med. dotykać, zaatakować
II noun psychol. afekt
adverb silnie, mocno, intensywnie
to dislike sb/sth intensely nie znosić kogoś/czegoś
noun geogr. noc polarna
I verb intransitive podnieść się, powstać (np. z pozycji klęczącej lub leżącej) ; wyjść z łóżka ; podnosić się, unosić z niższej na wyższą pozycję (np. powietrze) ; zwiększać się, podnosić (np. poziom, intensywność, siła, szybkość, głośność) ; pojawiać się ponad horyzontem (np. słońce) ; unosić się, górować (np. nad miastem) ; wznosić się (np. góra) ; mieć swój początek (np. w danej erze) ; być wznoszonym (np. budynki) ; pojawiać się (np. na powierzchni wody lub ziemi) ; puchnąć, rosnąć (np. ciasto) ; sztywnieć ; osiągać wyższy status (społeczny) ; powracać do życia ; buntować się ; zakończyć sesję, zebranie
to rise above sth przeciwstawiać się czemuś
to rise against buntować się
to rise from the dead zmartwychwstać
to rise in clouds zakurzyć się
to rise to fame zdobyć sławę
to rise to one’s feet powstać
to rise to power – zdobyć władzę
to rise to the challenge/occasion skutecznie poradzić sobie z trudna sytuacją, stawać na wysokości zadania
All rise. prawn. Proszę wstać, sąd idzie.
II verb transitive powodować powstanie, podniesienie się
III noun wzrost, podniesienie, wzniesienie +in sth – czegoś ; stopień wzrostu (np. wody); pojawienie się na nieboskłonie (np. słońca, gwiazdy) ; lekkie zbocze góry ; możliwość, okazja ; pojawienie się ryby lub innego zwierzęcia na powierzchni wody w celu poszukiwania pożywienia ; wzrost (np. ceny, wartości, jakości, głośności) ; podniesienie statusu społecznego ; (BrE.) podwyżka (wypłaty) ; pot. agresywna, nerwowa reakcja ; odległość między krokiem a pasem (np. w spodniach, bokserkach) ; geogr. źródło
rise in position osiągnięcie wyższego statusu, awans ; ekonom. poprawa stopy życiowej
rise to fame zdobycie sławy, droga do sławy
rise to power dojście do władzy
sunrise wschód słońca
to take rise mieć źródła (o rzece)
to give rise to sth powodować coś
noun horyzont ; widnokrąg ; nieboskłon ; hist. okres, podczas którego wpływ danej kultury na określonym terenie jest bardzo duży
artificial horizon techn. sztuczny horyzont
horizon line linia, poziom horyzontu
on the horizon na horyzoncie
to broaden one’s horizons poszerzać swoje horyzonty
noun geogr. koła podbiegunowe
adjective najbardziej północny, wysunięty najdalej na północ
verb intransitive zgadzać się (np. fakty, informacje) ;zbiegać się w miejscu, czasie (np. okoliczności) ; być identycznym +with sth – z czymś ; zgadzać się całkowicie (np. jeśli chodzi o opinię)
noun med. choroba afektywna sezonowa, sezonowe zaburzenia afektywne
noun zmęczenie, znużenie, przemęczenie
adjective ospały, senny
to grow drowsy robić się sennym
verb transitive przytaczać, powoływać się na (czyjeś słowa)
verb intransitive czuć się, być przygnębionym
noun geogr. astron. szerokość geograficzna ; wolność, tolerancja (od ograniczeń, regulacji) ; szerokość
I verb transitive zmniejszać się (ilość, intensywność) ; obniżać (np. cenę)
II verb transitivezmniejszać się (ilość, intensywność) ; słabnąć (np. poparcie)
III noun zmniejszanie się ; spadek ; redukcja ; ilość, o jaką coś się zmniejsza
noun dziwaczność ; dziwactwo
I verb intransitive zwiększać się ; mnożyć się, powiększać
to increase by sth wzrosnąć o coś
to increase in popularity zyskiwać na popularności
to increase in size powiększyć się
II verb transitive powiększać coś
to increase sth by sth powiększać coś o coś
III noun zwiększanie się, powiększanie się, wzrost +in sth – czegoś ; ilość o jaką coś się powiększyło ; arch. propagowanie, rozprzestrzenianie (czegoś)
price increase wzrost cen
I noun kształt, forma ; kształt, zarys ; sylwetka ; kształt, postać, charakter (czegoś niematerialnego) ; stan (czegoś, dobry, zły itd.) ; kondycja, forma (czyjaś, fizyczna)
the shape of sb’s nose kształt czyjegoś nosa
in all shapes and colors we wszystkich kształtach i kolorach
in any shape or form żadnego rodzaju
in the shape of… w kształcie…
in the shape of… w postaci…
to be in shape być w formie
to be out of shape być zdeformowanym ; nie być w formie
to change shape zmieniać postać
to keep one’s shape zachować swoją figurę
SHAPE(Supreme Headquarters Allied Forces Europe) hist. mil.Kwatera Dowództwa Sił Alianckich na Europę (w czasie II Wojny Światowej) ; przest. zarządzać ; przest. mianować
II verb intransitive pomyślnie się rozwijać ; nadawać kształt +sth – czemuś ; określać +sth – coś
noun med. psychol. terapia światłem
noun urządzenie emitujące sztuczne światło (wykorzystywane w terapii światłowej)
verb transitive denerwować, irytować (kogoś) ; podrażniać, drażnić (kogoś, coś – np. organ, tkankę)
P.D.2010-10-19 11:23:58