Tattoos are very common for people to get today, and are becoming more socially acceptable. Piercings have been seen for many years as something a woman has in her ear, but they are now becoming more popular for everyone. Tattoos have been used for thousands of years. Their original usage is not exactly known, but ideas are that they were used for decoration of members of tribes as well as for warriors. Their original popularity seems to be in tribes in areas such as the Philippines and Taiwan to name but a few. They have over the last few decades symbolized rebellion, one very prominent example being the Hell’s Angels who were known for having tattoos, along with their motorbikes. They did seem to link together for many years; a biker had tattoos and often also a skinhead. Prior to this they were used in Nazi camps to brand prisoners of war; some of the older generation to this day still have the markings in their skin. Nowadays they are used for a number of reasons; some people still use them to identify themselves with a particular group, such as in prison neo-Nazi groups will have white-power or other such slogans tattooed onto their bodies. Other uses are often for fashion. Now, they are more popular with women, the most popular location probably being the lower part of the back. Nowadays these fashion tattoos are not limited to the Hell’s Angel logo, but can be anything from Chinese symbols to floral patterns. One further use for a tattoo is in remembrance of someone, one of the most well known examples being Eminem’s Proof tattoo on his left arm to commemorate one of his best friends DeShaun ‘Proof’ Holton who was shot dead after an altercation at a night club.

Tattooing is often associated with different cultures; the fashion culture would probably frown upon a model with tattoos on her body, ironic when these tattoos have been done for fashion reasons. Other jobs would also frown upon people with tattoos in prominent places; despite them becoming more accepted, many people would still find it weird to have a Lawyer, for example, representing them in court who has a tear drop tattooed below his eye, as I’m sure would the judge. There has been a rise in the popularity of sleeves and large amounts of the body being tattooed. Travis Barker, who has much of his body tattooed said “I tattooed my body so I couldn’t fall back on anything. I purposely did that so I couldn’t get a normal job and live a normal life. I did it so I had to play music.” This demonstrating the rise in popularity of ‘full’ body tattooing and the difficulty of finding jobs if you have many tattoos. The rock and heavy metal scene, which Barker is a part of is now often associated with big tattoos, especially sleeves. A sleeve being where someone has a tattoo all the way down their arm, where a sleeve would be, people can now even purchase fake sleeves which are of a spandex material, and look like they are part of the skin. Another attraction of tattoos apart from the ones mentioned already is the addictiveness of the pain which super star footballer David Beckham has admitted to becoming addicted to. However, one must have an addictive personality to become addicted to these, and Beckham suffers from mild obsessive compulsive disorder which contributes to this addictiveness.

As mentioned earlier, ear piercings have been seen as something women often have done in their ears. However, there are more piercings nowadays, with the popularity even being for men to have an ear pierced, Cristiano Ronaldo is perhaps one of the most famous men with his ear pierced, yet he goes for the more unconventional both ears pierced. Now all parts of the ear can get pierced mostly for fashion reasons. Other popular areas are nipples, eyebrows, tongues, lips and nose as well as occasional rings on both male and female reproductive organs, which for both parties must be excruciatingly painful! Yet people continue to have it done. They are very widely accepted in the ear, even for men and women with a multitude of piercings as well as in concealed areas. However, again jobs can be a problem if they are too noticeable, especially on the face. One other popular ‘piercing’ is tunneling, mostly associated with the rock and heavy metal scene where the ear lobe is stretched in some cases to several inches. This originates from tribes, similar to tattoos. Once stretched, the ears lobes hang, but can have plugs to cover the hole or material tunneled in to hold the rounded shape.

Other body ornaments could be classed as some implants, not the conventional ones as they are a completely separate topic, but ones such as horns that have been created. This is also on a similar level to people having teeth sharpened and tongues bifurcated to look more like a snake. Even though some people think that tattoos and piercings are wrong, ugly or immoral, it is pretty much unanimously agreed that tongue bifurcation, odd implants and sharpened teeth are not only pointless, but bordering on insane!

noun plemię, szczep ; pot. banda, mafia (np. o członkach rodziny)

verb transitive czcić (np. pamięć o kimś) ; obchodzić rocznicę + sth – czegoś

I noun marka (np. towaru) ; rodzaj, odmiana; znak firmowy ; gatunek (marka towaru) ; piętno ; pochodnia

brand name ekonom. nazwa firmowa

brand-new nowiusieńki, jak spod igły

II verb transitive znakować, piętnować ; wryć (np. coś do pamięci)

noun chem. spandeks

adjective niekonwencjonalny, wyjątkowy, oryginalny
adjective wybitny (człowiek) ; sławny (człowiek) ; wystający, wypukły ; wydatny, widoczny, wyróżniający się ; znaczący (np. rola) ; wiodący (np. firma)
to play a prominent part/role in sth odegrać w czymś znaczącą rolę
noun bunt, powstanie
noun kłótnia ; spór ; sprzeczka +about/over sth – o coś
to have an altercation pokłócić się
noun uzależnienie (np. od bólu)
adjective zrzeszony ; stowarzyszony, filialny ; skojarzony ; dodatkowy (np. korzyść)
associated company ekonom. spółka stowarzyszona
associated director ekonom. wicedyrektor (będący członkiem zarządu)
associated member członek stowarzyszony, członek korespondent
I verb transitive rozgałęziać
II verb intransitive rozwidlać się (o drodze) ; tworzyć dwa koryta (o rzece)
III adjective rozwidlony
adjective graniczący (np. teren), sąsiedni (np. posesja)
adjective ukryty, schowany ; niewidoczny
noun anat. płatek ucha
adverb strasznie, nieznośnie, intensywnie (np. o cierpieniu, bólu itp.) ; boleśnie, rozdzierająco (np. o wyrzutach sumienia) ; pot. irytująco, rozdrażniająco
to be excruciatingly funny być szalenie zabawnym (np. o filmie)

I verb intransitive mil. cofać się, wycofywać się ; przewracać się w tył ; znajdować oparcie/pociechę + on/upon sth – w czymś
II noun mil. odwrót, wycofanie wojska z pola walki ; ekonom. rezerwa walutowa (np. firmy, banku itp.)
fall-back position mil. pozycja do odwrotu
fall-back facility inform. właściwość pracy w trybie awaryjnym

noun wzór w kwiaty, wzór florystyczny
verb transitive dezaprobować, krzywo patrzeć (na coś)
to be frowned upon być źle widzianym/źle widzianą
noun pokolenie, generacja ; generowanie, powstawanie, produkowanie, wytwarzanie +of sth – czegoś
for generations od pokoleń
from generation to generation z pokolenia na pokolenie
the generation gap socjol. konflikt pokole
to bridge the generation gap pokonywać różnicę pokoleń
I noun róg ; rożek ; mot. klakson (samochodowy) ; syrena (policyjna) ; muz. róg ; poroże jelenia ; skrawek (np. księżyca) ; muz. waltornia ; muz. instrument dęty (w jazzie) ; geogr. fragment ziemi w kształcie rogu ; rel. symbol obfitości, siły
Cape Horn geogr. Przylądek Horn
French horn muz. waltornia
horn of plenty róg obfitości
horn-press prasa z rogiem
horns biol. różki, czułki
to blow one’s horn (AmE.) przechwalać się
to play the horn muz. grać na rogu, waltorni
II verb intransitive bóść + sb/sth – kogoś/coś
I adjective obłąkany, szalony ; med. umysłowo chory ; nieodpowiedzialny, bardzo głupi ; prawn. niepoczytalny
the insane asylum zakład dla obłąkanych
to drive sb insane doprowadzać kogoś do obłędu
to go insane dostawać obłędu
II noun (the insane) med. umysłowo chorzy ; szaleńcy
I verb transitive zaszczepiać, wpajać (np. zasady moralne, uczciwość itp.) ; med. wszczepiać, wszywać
II noun med. wszczep, implant
noun mnóstwo, mnogość, ogromna ilość +of sth – czegoś ; tłum, pot. rzesza
noun obóz nazistowski
noun anat. brodawka sutkowa, sutek ; (AmE.) pot. smoczek ; wzniesienie, pagórek
grease nipple techn. smarowniczka
noun med. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
I noun archit. szt. ornament ; ozdoba, upiększenie, dekoracja ; muz. ozdobnik
ornaments muz. ornamentyka
II verb transitive ozdabiać, upiększać, dekorować +with sth – czymś
I noun zatyczka, czop ; korek, plomba, tampon (np. medyczny, kosmetyczny itp.) ; techn. wtyczka (elektryczna) ; hydrant ; techn. mot. świeca zapłonowa ; reklama w radiu ; szkapa ; slang. uderzenie (pięścią) ; kołek ; (AmE.) hydrant przeciwpożarowy
plug adaptor techn. łącze pośrednie
plug and play włącz i używaj
plug connection techn. połączenie wtykowe
plug tobacco tytoń do żucia
plug-and-socket techn. zespół wtyczkowy
plug-compatible techn. zgodny sprzętowo
plug-in card techn. karta rozszerzenia
to pull out the plug wyciągać wtyczkę
II verb transitive zatykać +with sth – czymś ; techn. włączyć do kontaktu ; zachwalać ; slang. wystrzelić z pistoletu/karabinu ; (AmE.) slang. uderzać (zazwyczaj pięścią) ; (AmE.) slang. kropnąć +sb – kogoś
to plug one’s ears zatykać swoje uszy
I adjective przeszywający, przenikliwy, ostry, świdrujący (np. chłód, ból) ; rozdzierający (serce) (np. tragiczna informacja) ; przenikający (np. promień świetlny) ; wyrzynający się (np. ząb)
armour piercing mil. przeciwpancerny
II noun kolczykowanie, przekłuwanie, ozdabianie ciała kolczykami
adverb celowo, umyślnie, rozmyślnie ; stanowczo, zdecydowanie
adjective zaostrzony, zatemperowany (np. ołówek)
noun skin, skinhead, pot. łysa pała (o człowieku bez włosów)
noun rękaw (np. kurtki, marynarki itp.) ; okładka płyty gramofonowej ; techn. tuleja
to have sth up one’s sleeve przen. mieć coś w zanadrzu
to laugh up one’s sleeve przen. śmiać się do siebie w duszy
to roll up one’s sleeves przen. zakasywać rękawy
I verb intransitive cierpieć, znosić ból ; ponosić skutki (czegoś)
to suffer from sth cierpieć na coś
II verb transitive doznawać, doświadczać +sth – czegoś ; znosić, ścierpieć + sth – coś ; pozwalać + sth – na coś
to suffer defeat ponosić klęskę
to suffer the consequences ponosić konsekwencje
noun wspomnienie, pamięć + of sb/sth – o kimś/czymś ; upominek ; pamiątka, suwenir ; obchodzenie rocznicy (np. zakończenia wojny)
in remembrance of sb dla upamiętnienia kogoś
remembrance ceremony uroczystość upamiętniająca
rembrances ukłony przesyłane przez kogoś
to call to remembrance przypominać sobie
to have in remembrance mieć w pamięci
noun anat. biol. organy rozrodcze
I noun tatuaż ; tatuowanie ; mil. capstrzyk ; bębnienie, stukotanie (np. palcami)
tattoo artist tatuażysta (-ka)
to beat a tattoo on a top with one’s fingers – bęnbnić palcami po blacie
II verb transitive tatuować +sth on sth – coś na czymś
III verb intransitive bębnić palcami
noun tunelowanie
adverb jednomyślnie, jednogłośnie (np. przyjąć wniosek)
to be unanimously in favor of sth jednomyślnie popierać coś
noun soc. psychol. biała supremacja, przekonanie o wyższości rasy białej
P.D.2010-10-27 12:58:28