Google is a company that everyone in this world is familiar with. Google Inc. is a multinational cloud computing, Internet search engine and an advertising corporation. It offers customers many Internet based services and generates most of its profit from advertisements mainly through its Ad Words program. Google was founded by two guys who were attending Stanford University namely Sergey Brin and Larry Page who were referred to as the `Google Guys`. This was at first a private company but was offered to the public in August 2004. Google runs over one million servers in data centers that are all over the world. Google is known to process over one billion search requests per day. With the rapid growth of Google, they started offering products and merging with other companies which were way beyond their main aim to work as a search engine.

The company offers online products such as Gmail which is an account that users have that can be used to keep in touch with your family and friends. Social networking sites are also a forte that Google has offered its user. Sites like Orkut and the most recent one being Google+. Google also offers applications that can be used on web browsers such as Google Chrome which is a web browser and the Picasa photo organizer which helps in editing pictures.

Google has started to grow both in size and stature. In 1999 the company moved its office to California which at that time was home to many other technology firms. After this step, in the year 2000 Google began selling advertisements which were associated with key words. The keywords were based on a combination of price bids and click through with the bidding starting at a price of 5cents per click. This model that Google used was first started by Goto.com and when this company changed its name to Overture Service, they sued Google over copying their ideas. This case was later resolved when Yahoo bought Overture Services and called it Yahoo Search Marketing.

Google has been a great success over the years. Started by 2 Stanford students as a website now we see that Google rules our world and it is impossible for us to go one day without using the search engine Google or any other services that it offers customers. Some important factors that are behind the success of Google are:


Technology:

Google is a hardware company that has an innovative approach to everything that it does. The technology used by Google is of the highest quality. All their servers are compiled by Google itself, the parts however are bought from different manufacturers. Google now operates the world`s largest computer system.

Business Model:

Google has not only perfected the nature of target ads but has taken this to a whole new level. This is now the most effective method to generate revenue and it has made life easier for users and guarantees them a better experience when visiting their website. A very important aim for Google is to make sure that the queries that users ask and the results obtained are relevant so that no problem is caused to the user and Google Inc.

Brand:

Google is considered to be the number one brand and the most recognized worldwide brand. Google is not just a brand but also a verb. When a person hears about someone famous and does not know who he is you always hear him say – “I can’t wait to get home and Google him”. This poses a threat to companies around the world as the reputation that Google has obtained over the years is now protecting the company and gaining clients day by day.

Focuses on the Experience:

The decisions made at Google are solely made on maximizing the experience that users have. The revenue generated comes in at a distant second. Google executives believe that if you make the customers happy and give them what they want then it will automatically generate revenue for you.

Google is known as a company that has an informal corporate culture. It was rated as the best company to work for in 2007 and 2008. Google tends to motivate its employees in a different manner by implementing a new policy of Innovation Time Off. According to this policy Google engineers are encouraged to spend 20% of their work time on any project or work that interests them. Projects like Gmail, Google News and Ad Sense are all projects that were introduced to the world based on this policy. This shows that if a person is left to do any kind of work that interests him then it will definitely lead to something creative.

There are many factors that have lead to the great success of Google. Having technology that focuses on making money as well as guaranteeing customers with a great experience is the reason behind success at Google. The success achieved by Google is not impossible but is a step by step process which allows you to take one thing at a time and in the end you will reap the rewards.

I verb transitive łączyć, scalać, zlewać, +sth to/with – coś z czymś ; zmieszać, połączyć sth to/with – coś z czymś
II verb intransitive łączyć się, scalać się, stapiać się, zlewać się +into sth – z czymś

I noun groźba, pogróżka ; zagrożenie +to sb/sth – dla kogoś/czegoś, niebezpieczeństwo

II verb intransitive arch. zagrażać, grozić +sb/sth with sth – komuś/czemuś czymś

I verb transitive form. otrzymywać, uzyskiwać, dostawać, zdobywać, nabywać +sth – coś, np. przywileje, potrzebne informacje, stopień naukowy ; +sth from sth – coś skądś
II verb intransitive form. panować, być rozpowszechnionym, istnieć (np. o zwyczajach, określonych warunkach itp.)
I verb transitive odsyłać +sb/sth – kogoś/coś (np. paczkę itp.) ; skierować + sb/sth to sb/sth – kogoś/coś do kogoś/czegoś
II verb intransitive zwracać się +to sb/sth – do kogoś/czegoś ; odnosić się, nawiązywać + to sb/sth – do kogoś/czegoś
I adjective powszechny ; znany, dobrze znany (dla kogoś) ; przyjacielski, towarzyski (np. rozmowa), nieformalny (np. spotkanie) ; zaprzyjaźniony ; rodzinny ; udomowiony (o zwierzętach)
II noun bliski przyjaciel
I adjective międzynarodowy np. organizacja, kontakty, projekt ; wielonarodowy
II noun (also multinational company) międzynarodowa firma
adverb mianowicie

I verb transitive poprosić (o coś, np. o pieniądze) ; zażądać (czegoś, np. informacji)
II noun życzenie, prośba ; wniosek

I noun cel, zamiar ; zamierzenie, dążenie ; celność (np. strzału)
II verb transitive celować, mierzyć +sth at sb – z czegoś do kogoś ; kierować +sth at sb/sth – coś na kogoś/coś (np. uwagę) ; rzucać +at sb/sth – w kogoś/coś (np. kamieniem) ; wymierzać +at sb/sth – komuś (kopniaka)
III verb intransitive wycelować ; dążyć do +at/for sth – do czegoś ; zamierzać ; mieć na celu
I noun mocna strona
II adjective muz. głośny
adjective niedawny, ostatni (np. wydarzenie) ; najnowszy (np. film)
noun inform. przeglądarka internetowa
noun postura ; ranga, pozycja
I verb transitive ekonom. ofiarować, oferować, proponować (np. określoną cenę, warunki zakupu itp.), składać ofertę +sth – na coś ; ekonom. licytować (również w kartach) ; zapraszać, wzywać (np. do rokowań) ; kazać, rozkazać +sb to do sth – komuś by coś zrobił ; powiedzieć (np. słowa pożegnania, błogosławieństwa itp.) ; zaprosić (np. kogoś do wejścia do domu), poprosić (np. gościa żeby spoczął)
II verb intransitive oferować ; dążyć +for sth – do czegoś
III noun oferta +for sth – na coś ; zaproszenie (do członkowstwa) ; stawka +for sth – na coś ; próba +to do sth – zrobienia czegoś
I verb transitive postanawiać, uchwalać, decydować +sth – coś ; +that – że ; wyrażać opinię poprzez głosowanie ; przemieniać się, zmieniać się (np. o duchu, mgle, uczuciach itp.) ; rozwiązywać (np. zagadkę, zagadnienie, konflikt itp.) ; znajdować rozwiązanie ; rozwiewać (np. wątpliwości) ; wnioskować, dochodzić do konkluzji, konkludować ; analizować (np. problem)
II verb intransitive decydować się +on sth – na coś ; rozdzielać się, oddzielać się, odseparowywać się (np. o połączonych częściach, elementach itp.) ; pojawiać się w innej postaci (np. o duchu)
III noun stanowczość, zdecydowanie (np. działań) ; determinacja (np. w podejmowanych działaniach) ; postanowienie, decyzja, uchwała
I noun czynnik ; agent, pośrednik, komisant ; mat. mnożnik ; mat. współczynnik
II verb transitive określać czynniki (czegoś)
adjective innowacyjny, nowatorski
I noun pytanie, dochodzenie, zapytanie +about sth – odnośnie czegoś ; niepewność ; kwestionowanie +about sth – czegoś
II verb transitive kwestionować, wyrażać niepewność, pytanie ; pytać

adjective znaczący, łączący się z omawianym tematem ; istotny ; odpowiedni

noun ling. czasownik
I verb intransitive przyjmować pozę, pozować (np. do portretu) ; mieć wpływ na czyjąś opinię ; udawać (kogoś innego)
II verb transitive ustawiać kogoś (w daną pozę) ; zadawać (np. pytanie) ; przedstawiać (np. zagrożenie)
III nounpoza, ustawienie ciała ; pozowanie
adjective odlegly (np. ląd, dźwięk, rozmowa telefoniczna, przeszłość) ; daleki (np. rodzina) ; małe podobieństwo ; chłodny (np. uśmiech) ; niewyraźny, mglisty (np. wspomnienia) ; sztywny (o zachowaniu) ; subtelny, delikatny (np. podpowiedź) ; zamierzchły (o przeszłości)
noun wolne (od pracy)
I adjective kreatywny, mający wyobraźnię, twórczy, pomysłowy
II noun osoba kreatywna
I verb transitive pozwolić, zezwolić (żeby coś się stało, na przebywanie gdzieś, na posiadanie czegoś) ; przewidywać czas (na coś) ; udzielać (np. pozwolenia) ; uwzględniać
II verb intransitive pozwalać, dopuszczać
I verb transitive zbierać, ścinać (plony) ; czerpać (np. dochody)
II verb intransitive zbierać plony ; otrzymać zwrot, nagrodę
Steven VegaKomentarze:02012-05-08 17:29:07
Nowy komentarz