Steve Carrell, the man who assumes various roles such as producer, comedian, director, writer, actor and all around funny guy. Starting his career on The Daily Showwith Jon Stewart, Steve Carrell jumped the wagon to The Office, making a debut as the quirky boss who thinks he knows everything yet, he really doesn’t. Being a candidate of America’s Funniest Man via Life magazine and a winner of Best Actor in a TV Comedy Series Golden Globe Award, Steve Carrell has stamped the world with his powerfully funny humor.

Steve Carrell was born on August 16th, 1962. Being the baby in the family, he was brought up by a father who is an engineer and a mother who is a nurse. This funny boy was a Roman Catholic and played a small flute together with some of his family members. Steve Carrell certainly showed a flare for acting when he played a role in Regiment of Foot remake. Not many people know that Steve Carrell had always dreamt of being a radio announcer and deejay.

It is ironic that young Steve Carrell did try his hand on a normal job at a local mail organization. Looking through his imagination globe, Steve Carrell did resign from his job as his boss said he was not efficient. How ironic as one can only imagine Steve Carrell as an employee based on The Office character, you might want to ask him to resign in the first month of employment.

Once he left his mail duty, Steve Carrell decided to venture in to the business of law. However, upon receiving an application form to sign up for the law course, he could not answer the most important question on the form and that is why he wanted to be a lawyer. He just didn’t know why he wanted to become one. Lawyers are already viewed differently for cases they handle. Does the world really need another lawyer and moreover, a funny one?

After this point, Steve Carrell started in theater for kids and ended up doing a musical comedy and a few commercials. After that, was when Steve Carrell’s move to television took a jump and he has never turned back since.

One of the movies that made Steve Carrell the eye and jewel of many people is Evan Almighty. Playing a man with a white beard who happens to be Noah and riding an ark around the city, would be a dream of many men but lucky, Steve Carrell got to live it through this movie. The biggest earthquake made by Carrell would be with the movie – The 40 Year Old Virgin in which he played a man at the age 40 and yet, had never had sex. With his role in this, no man would want to be 40 and still be a virgin. Steve Carrell’s last movie was with Tina Fey in Date Night. This movie really brought out the funniest streak in Steve thus either making you wish your husband was him and not him all at the same time.

In real life, Steve is married to Nancy Carrell of Saturday Night Live and has two children, a boy and a girl. With two funny people as parents, we wonder how the children will be like; Maybe a future Sunny and Cher or the total opposite?

The latest disappointment involving Steve Carrell is that we might loose this man as the irritating boss in The Office. Based on a news release from the 28th of June 2010, Steve is looking to opt out of the show and move on to greener pastures. He is, however, not worried how the show will move on as he personally feels that his role is not needed to enhance the show. This, however, has a lot of people talking and blaming Steve for abandoning the show that gave him the pathway to stardom. This just makes one wonder whether Steve is grounded or has just grown an arrogant streak because of his success thus far? Other sources have said that playing the role of the boss has made Steven Carrell sick as he feels that he is stuck in one place and never seems to be doing anything else. Well, only time will tell which is true but we will surely miss this quirky, funny and crazy boss and wish him the best in his endeavors.

verb transitive przyjmować +sth – coś (np. wygląd, pozę, minę itp.) ; przybierać (np. miano, imię itp.) ; brać na siebie +sth – coś (np. obowiązki) ; zakładać (np. spodnie, kapelusz itp.) ; przypuszczać +sth – coś ; that… – że… ; obejmować (np. urząd)

I noun fura, furmanka ; wóź przewozowy, furgon ; platforma przewozowa ; lora, samochód ciężarowy, ciężarówka ; (BrE.) platforma kolejowa otwarta ; (AmE.) samochód więzienny, pot. więźniarka ; (AmE.) dziecinny samochód

station wagon techn. samochód osobowo-towarowy

to be on the wagon pot. odstawić alkohol

to be off the wagon pot. ponownie zacząć pić alkohol

to fix sb’s wagon pot. dać komuś popalić, urządzić kogoś, wrobić

to hitch one’s wagon to a star mieć wysokie ambicje, wysoko mierzyć
II verb transitive transportować furą, wozem, platformą przewozową itp. +sth – coś
III verb intransitive transportować furą, wozem, platformą przewozową itp. + sth – coś

I noun znaczek (np. pocztowy) ; kupon ; pieczątka ; pieczęć ; znamię ; pokrój ; tupnięcie ; techn. stempel matrycy ; (BrE.) składka na ubezpieczenie społeczne

a first / a second class stamp znaczek na list polecony / na list zwykły

a book of stamps bloczek znaczków

to put a stamp on sth nakleić znaczek na coś

stamp album – klaser na znaczki

stamp collection kolekcja znaczków

date stamp datownik

to bear the stamp of sth nosić znamię czegoś

to set one’s stamp on sth odcisnąć na czymś swoje piętno

a woman of a different stamp kobieta innego pokroju

food stamp – (AmE.) bon żywnościowy
II verb transitive wbić, wstemplować (np. imię, adres) +on sth – do czegoś ; ostemplować (np. paszport) ; przybić pieczątkę (np. na dokumencie) ; naklejać znaczek, ofrankować (np. list, pocztówkę itp.) ; tupnąć nogą, przytupywać (np. w rytm muzyki) ; ugasić, zagasić coś depcząc to (np. ognisko) ; charakteryzować, odkrywać, wyróżniać kogoś jako (np. wyróżniać jako pisarza)

to stamp sth into the ground wdeptać coś w ziemię

to stamp sth flat rozdeptać coś

to stamp one’s authority potwierdzić coś swoim autorytetem
III verb intransitive tupnąć ; grzebać nogą ; nadepnąć +on sth – na coś ; iść ciężko, stąpać ciężko ; udeptać coś (np. ziemię) ; tłumić, stłamsić, zdusić, zdławić (np. powstanie) ; odrzucić, sprzeciwiać się

to stamp into/out of a room wejść do/wyjść z pokoju idąć ciężkim krokiem

I noun med. pielęgniarka, pielęgniarz ; niańka, opiekunka (do dziecka) ; mamka ; pot. kolebka (np. walki o wolność) ; sport. karambol (w bilardzie) ; mil. oficer pełniący dowództwo w zastępstwie ; biol. mrówki robotnice, pszczoły robotnice

school nurse higienistka
II verb transitive opiekować się (np. dzieckiem, chorym itp.) ; tulić, przytulić (dziecko) ; pielęgnować, doglądać (np. chorego) ; leczyć (np. grypę) ; żywić (np. miłość, niechęć itp.) ; karmić piersią ; tamować ruch +sb/sth – kogoś/czegoś (np. chorego) ; hodować (np. kwiaty) ; zabiegać o względy (kogoś, czegoś) ; zatroszczyć się (np. o biznes) ; żywić (np. miłość, niechęć)

to nurse sb back to health pielęgnować/zajmować się kim, aż do powrotu do zdrowia

to nurse a drink pot. męczyć drinka
III verb intransitive med. być pielęgniarką, pielęgniarzem ; ssać pierś (o dziecku)

adverb na pewno, z pewnością ; oczywiście

certainly, sir/madam tak jest, proszę pana/pani

certainly not! na pewno nie!, z pewnością nie!, ależ skąd!

I noun raca, flara, rakieta (świetlna) ; migotliwe światło ; nagłe zapłonięcie, błysk, płomień ; wybuch (np. gniewu, namiętności itp.) ; klosz (o spódnicy) astron. wybuch na słońcu ; rozbłysk awiat. latarnia lotniskowa ; mil. bomba oświetlająca, flara ; techn. pochodnia (w obróbce paliw)
flare path – techn. oświetlony tor lądowania
II verb intransitive rozbłysnąć (np. zapałka, sztuczne ognie) ; rozpętywać się (np. przemoc) ; nagle zapłonąć ; migotać ; wybuchać (np. o gazie, namiętności itp.) ; wybrzuszać się, nabrzmiewać ; rozszerzać się (o nozdrzach)
III verb transitive rozkloszować (o spódnicy) ; rozszerzyć (o nogawce spodni) ; techn. spalać na wolnym powietrzu (o gazie)

noun spiker, prezenter (w radio, telewizji, na stacji kolejowej itp.)
noun pot. disc jockey ; pot. didżej

adjective skuteczny, sprawny, biegły (człowiek) ; sprawnie działający, wydajnie działający (człowiek, urządzenie, itp.) ; kompetentny (człowiek) ; zdolny (o człowieku) ; racjonalny (użycie) ; mil. wyszkolony (żołnierz)
to be efficient at doing sth robić coś sprawnie
to make efficient use of sth wykorzystywać coś racjonalnie

noun pracownik, pracownica, zatrudniony, zatrudniona , pracobiorca, pracobiorczyni

I noun ryzyko ; łut szczęścia ; spekulacja, transakcja, interes, przedsięwzięcie handlowe (wiążące się z ryzykiem) ; próba sił (np. w biznesie, na polu muzycznym itp.) ; wyprawa
II verb transitive ryzykować +sth – czymś (np. oszczędnościami) ; odważyć się, ośmielać się +to do sth – coś zrobić
III verb intransitive wyjść na ulicę, wyjść z domu (w sensie: odważyć się wyjść na ulicę lub wyjść z domu)

I verb transitive zajmować się, pokierować (czymś, np. sprawą) ; uporać się (z czymś) ; posługiwać się (czymś), obsługiwać (coś lub kogoś), radzić sobie (z czymś, z kimś) ; sprzedawać coś, handlować czymś ; dotykać, brać do ręki (coś) ; manipulować przy czymś (np. przy materiałach wybuchowych) ; przyjmować, obracać (np. pieniędzmi) ; rozpatrywać (np. podania o pracę) obchodzić się z kimś lub czymś ; prowadzić (np. samochód, negocjacje) ; znosić (stres) ; sport. zagrać ręką (w piłce nożnej) ; prawn. poprowadzić sprawę (o prawniku) ; inform. przetwarzać (np. dane)
to handle sb gently obejść się z kimś łagodnie
to handle drugs zajmować się sprzedażą narkotyków
to handle a gun posługiwać się bronią
this is hard to handle trudno sobie z tym poradzić
to know how to handle difficult situations umieć radzić sobie w trudnych sytuacjach
to handle a situation very well bardzo dobrze wybrnąć z sytuacji
II noun klamka ; pałąk, kabłąk (np. w wiadrze) ; uszko (np. na filiżance) ; rączka (np. na walizce) ; trzonek ; uchwyt (np. na pompie) ; pot. tytuł ; techn. hasło wywoławcze (CB Radio) ; pot. całkowita ilość pieniędzy postawionych na coś (np. w kasynie)
to pick sth up by the handle podnieść coś, np. za rączkę
to have a handle to your name mieć tytuł
to fly off the handle pot. wyjść z siebie
to be too hot to handle być zbyt ryzykownym (o sytuacji)
to get/have a handle on sth pot. załapać, skapować coś

adjective ponadto, nadto, co więcej ; poza tym, prócz tego

I adjective ekonom.handlowy (np. sektor) ; dochodowy (np. interes) ; rynkowy ; na skalę przemysłową (produkcja) ; ekonom. komercyjny (np. oferta, przedsięwzięcie itp.)

commercial bank ekonom. bank handlowy

commercial bill ekonom. weksel handlowy

commercial break tel. przerwa na reklamę

commercial college ekonom. szkoła handlowa

commerical concern ekonom. koncern handlowy

commercial transaction ekonom. transakcja handlowa

commercial directory lokalna książka teleadresowa firm

commercial art grafika użytkowa

commercial artist grafik reklamowy

commercial law prawn. prawo handlowe

commercial traveler komiwojażer

commercial vehicle autobus, samochód dostawczy
II noun tel. rad. reklama

a car/phone commercial reklama samochodu/telefomnu

I noun klejnot ; kamień szlachetny ; techn. kamień (w zegarku) ; skarb (o osobie) ; perła, klejnot (o budynku lub przedmiocie)

to be the jewel in the crown of sth być ozdobą/dumą czegoś
II verb transitive ozdabiać klejnotami

noun trzęsienie ziemi, wstrząs (np. tektoniczny) ; pot. wstrząs, przewrót (np. polityczny)

I noun element +of sth – czegoś ; smuga, pasmo (np. światła) ; promień (światła) ; okres, passa (np. zła w pracy) ; pasemko (włosów) ; pot. publiczne obnażanie się
like a streak of lightning pot. błyskawicznie, jak błyskawica
to be on a winning/losing streak mieć dobrą/złą passę
to have streaks done zrobić sobie pasemka
II verb transitive pokryć smugami (bruzdami) +sth – coś ; tworzyć smugi +sth – gdzieś zrobić komuś pasemka
tears streaked down his face łzy spływały mu po twarzy
III verb intransitive pomknąć, przemknąć +across/through sth – przez coś; wpaść na kogoś

I noun uwolnienie, wypuszczenie ; zwolnienie (kogoś, kogoś z określonego miejsca, np. z więzienia) ; wypuszczenie, spuszczenie, uwalnianie (np. gazu, toksycznych substancji) ; zmniejszenie (np. ciśnienia) ; udostępnianie, opublikowanie (np. wiadomości, informacji itd.) ; wydanie (np. książki, płyty) ; techn. wyzwalacz (mechanizm w aparacie fotograficznym) ; mil. zrzucenie (bomby) ; wystrzelenie (rakiety, pocisku)

the release of hostages – uwolnienie zakładników

a feeling of release uczucie ulgi

press release informacja dla mediów; komunikat prasowy

release from an obligation prawn. zwolnienie ze zobowiązania

release of a blocked account ekonkom. zwolnienie zablokowanego rachunku
II verb transitive uwalniać, wypuszczać na wolność (kogoś lub coś) ; uwalniać (kogoś od czegoś, np. od trosk, cierpienia itd.) ; wypuszczać z rąk (coś) ; spuszczać, zwalniać (coś, np. hamulec, sprężynę itd.) ; wypuszczać, publikować ; wprowadzać na ekrany (film) ; zrzekać się (czegoś, np. tytułu) ; med. uwolnić (np. hormon)

to release sb from an obligation prawn. zwolnić kogoś ze zobowiązania

to release a property to sb dokonywać cesji na kogoś; przekazać komuś tytuł własności

to release hold of sth puścić coś

I noun roln. pastwisko ; trawa rosnąca na pastwisku ; pasza ; wypas (np. bydła)
rich pasture bujne pastwisko
pasture-land roln. pastwisko
II verb transitive wypasać, paść (np. bydło)
to put sb out to pasture pot. posłać kogoś na zieloną trawkę
III verb intransitive paść się, wypasać się
to put in a pasture to graze pot. zwolnić starszego pracownika, kazać mu przejść na emeryturę

verb transitive wzmagać, podnosić (np. wartość, cenę) ; uatrakcyjnić ; uwypuklić, uwydatniać (np. zalety, wady) ; wzbogacać, poprawiać (np. swój wizerunek) ; zwiększyć (szanse) ; poprawiać (np. reputację) ; rozszerzyć (np. prawa) ; podnosić (status) ; spotęgować (np. wrażenie) ; techn. wyretuszować (zdjęcie)
noun ścieżka ; droga, dróżka ; przejście (droga) ; chodnik ; alejka

noun sława, prestiż, uznanie (np. w świecie filmu, mody, sportu itp.) ; status gwiazdy
to rise to stardom stać się gwiazdą

adjective arogancki, bezczelny, butny (o człowieku, uwadze itp.) ; o aroganckim sposobie bycia (o człowieku)

I noun próba, usiłowanie, dążenie +to do sth – by coś zrobić ; staranie, wysiłek +to do sth – by coś zrobić ; przedsięwzięcie

to make an endeavor – usiłować ; starać się ; dążyć
II verb transitive starać się coś zrobić, usiłować coś zrobić, spróbować coś zrobić ; dążyć + to do sth – coś zrobić

P.D.Komentarze:02010-09-15 14:35:50
Nowy komentarz