Czasownik dare oznacza ‘ośmielać się’, ‘śmieć’ lub ‘mieć czelność’. We współczesnym języku angielskim jest on stosunkowo rzadko używany; zastępują go inne czasowniki, którymi posługiwanie się nie nastręcza tylu trudności, np. not to be afraid to.

They are not afraid to speak their minds.
Oni nie boją się wypowiadać swojego zdania.

Dare może występować zarówno w znaczeniu czasownika modalnego, jak i zwykłego, chociaż obecnie formy zwykłe i modalne przemieszały się. Poniżej w tabeli znajdują się przykłady ilustrujące użycie dare w znaczeniu czasownika modalnego oraz dare w znaczeniu czasownika zwykłego.

Czasownik modalny

Czasownik zwykły

jako czasownik modalny dare występuje tylko w przeczeniach i w pytaniach. Przyjmuje wtedy formy: dare i daren’t.

She daren’t ask him if he still loves her.
Nie ośmieliła się go zapytać, czy nadal ją kocha.

I daren’t touch her.
Nie ośmieliłem się jej dotknąć.

Dare I believe our local authorities can change? Czy ośmielam się wierzyć, że nasze władze lokalne mogą się zmienić?

Dare he speak?
Czy on się ośmiela mówić?

jako czasownik zwykły dare jest używany we wszystkich czasach oprócz czasów typu continuous; może również przyjmować końcówki typu: -s, -ed (a zatem czasownik zwykły dare może przyjmować takie formy, jak np. dare, dares, dared, don’t dare, will dare itd.).

He dares to call her.
On ma czelność do niej dzwonić.

They don’t dare to say a word.
Oni nie ośmielają się powiedzieć ani słowa.

He dared to touch her.
Ośmielił się jej dotknąć.

Will you dare to jump off the roof?
Czy ośmielisz się zeskoczyć z dachu?

Wyrażenia, w których występuje dare:

  • Don’t you dare! Ani mi się waż!
  • How dare you/he/she/they etc.! Jak śmiesz! Jak on/ona/śmie/ oni śmią!
  • I dare say/dare. Zapewne.

Istnieje również konstrukcja: dare + bezokolicznik. Jest ona używana zwłaszcza przez dzieci i służy do rzucania wyzwań, np.

I dare you to dance on the verge of the fence!
Rzucam tobie wyzwanie, abyś zatańczył na krawędzi płotu.
P.D.2010-10-09 00:40:16