Czasownik występuje często wraz z dopełnieniem (object), które uzupełnia jego znaczenie. Innymi słowy: dopełnienie oznacza pasywny przedmiot czynności wyrażonej za pomocą orzeczenia w zdaniu w stronie czynnej. W języku angielskim, podobnie, jak w języku polskim, występują dwa typy dopełnień: dopełnienie bliższe (direct object) i dopełnienie dalsze (indirect object).

Dopełnienie bliższe może być rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym, które odpowiada na pytania: kogo? co? natomiast funkcję dopełnienia dalszego może pełnić osoba lub rzecz, z myślą o której dana czynność jest wykonywana; dopełnienie dalsze zatem odpowiada na pytania: komu? czemu?

W poniższych przykładach występuje dopełnienie bliższe:

W języku angielskim istnieją czasowniki, po których mogą występować dwa dopełnienia jednocześnie (bliższe i dalsze). Są to m.in.: givedać, bringprzynieść, buykupić, showpokazać, np.

Zauważ, że dopełnienie dalsze zazwyczaj występuje przed dopełnieniem bliższym i informuje o tym, komu lub dla kogo jest wykonywana dana czynność i kto otrzymuje rzecz wyrażoną za pomocą dopełnienia bliższego. Dopełnieniem tym jest rzeczownik lub zaimek, który nie stanowi części wyrażenia przyimkowego. Ponadto w każdym zdaniu wraz z dopełnieniem dalszym musi występować również dopełnienie bliższe.

Dopełnienie dalsze występuje zazwyczaj z czasownikiem oznaczającym dawanie lub komunikowanie. Takie czasowniki to, np.: bring przynieść, give dawać, offer oferować, show pokazać, take wziąć, tell powiedzieć. Przykład:

I’ve never told her a lie. Nigdy jej nie okłamałem.
The company has offered its employees the chance to go on long-term holiday. Firma dała swoim pracownikom możliwość wzięcia długoterminowego urlopu.

B2

Jeżeli w zdaniu występuje zarówno dopełnienie bliższe, jak i dalsze, to dopełnienie dalsze powinno występować przed dopełnieniem bliższym. W sytuacji gdy przed dopełnieniem dalszym znajduje się przyimek to lub for, to dopełnienie bliższe poprzedza dopełnienie dalsze. Ilustrują to poniższe przykłady.

Jeśli dopełnienie dalsze wyrażone jest za pomocą zaimka, to występuje ono przed dopełnieniem bliższym, np.

My grandfather gave us some sweets. Mój dziadek dał nam trochę słodyczy.
A nie: My grandfather gave some sweets to us.

Czasowniki, które wymagają dopełnienia, nazywa się czasownikami przechodnimi (transitive verbs), a czasowniki, które nie wymagają dopełnienia – czasownikami nieprzechodnimi (intransitive verbs). Niektóre czasowniki w zależności od kontekstu mogą być przechodnie lub nieprzechodnie.

Przykłady zdań z czasownikiem nieprzechodnim (intransitive verb):

It rained. Padało.
He grew up. On wyrósł.

Zauważ, że po czasowniku nieprzechodnim może występować wyrażenie przyimkowe albo przysłówek, jednak nigdy nie będzie to rzeczownik, np.

Przykłady zdań z czasownikiem przechodnim (transitive verb):

The children broke a vase. Dzieci zbiły wazę.

Po czasowniku przechodnim może również występować wyrażenie przyimkowe, np.

* Zauważ, że w tego typu zdaniach przeważnie nie zamienia się kolejności dopełnienia z wyrażeniem przyimkowym – chyba że dopełnienie jest bardzo długie, np.

He erased from the test the wrong answer.

Ale: He erased from the test the three most confusing answers and his surname, just in case he failed the test. Wymazał z testu trzy najbardziej zagmatwane odpowiedzi i swoje nazwisko, na wypadek gdyby miał nie zaliczyć testu.

Dopełnienie bliższe w zdaniach z czasownikiem przechodnim może również przybierać formę czasownika z końcówką -ing, po którym może, lecz nie musi, występować wyrażenie przyimkowe, np.

Her music teacher suggested practising (for the national piano contest). Jej nauczyciel muzyki zasugerował ćwiczenia (aby wystartować w ogólnokrajowym konkursie pianistycznym).

Zauważ także, że po takich czasownikach przechodnich jak, np.: answer odpowiedzieć, ask zapytać, drink pić, eat zjeść, enter wejść, fail oblać; nie zdać, leave opuścić; wyjść, pass zdać, play grać, practise ćwiczyć, sing śpiewać, study uczyć się, wash myć, win wygrać, write pisać możemy ominąć dopełnienie, jeśli pozwala na to kontekst zdania, np.

My sister was very embarrassed to find that she had failed (her driving test) again. Moja siostra zawstydziła się na wieść o ponownym niezdaniu (egzaminu na prawo jazdy).

P.D.2010-08-12 19:22:46