Zdania w stronie biernej tworzy się z następujących elementów:

  1. podmiot
  2. forma czasownika be w odpowiednim czasie
  3. imiesłów bierny.

Na skutek zmiany strony czynnej na stronę bierną, dopełnienie strony czynnej staje się podmiotem strony biernej. Czasownik przybiera formę czasownika w stronie biernej, a podmiot ze strony czynnej staje się wykonawcą w stronie biernej (jest wtedy poprzedzony słówkiem by lub zupełnie pominięty). Schemat tworzenia strony czynnej przedstawia poniższa tabela.

Konstrukcja By + wykonawca czynności jest pomijany gdy:

  • z kontekstu wynika, kim jest,
  • jest on nieznany lub gdy jest zbyt ‘ogólny’ (np. wyrażony takimi słowami jak someone, people, I, etc.),
  • jest on nieważny lub mało istotny.

W pytaniach utworzonych w stronie biernej, rozpoczynających się od who, whom lub which nie można pominąć słowa by, np.

Strona czynna:
Which chocolate did you eat?
Którą czekoladkę zjadłeś?

Strona bierna:
Which chocolate was eaten by you?
Która czekoladka została przez Ciebie zjedzona?


Zdania w stronie biernej mogą występować we wszystkich czasach gramatycznych poza czasami: Present Perfect Continuous, Future Continuous i Past Perfect Continuous.


W stronie biernej mogą występować jedynie czasowniki przechodnie (transitive verbs), a więc te po których występuje dopełnienie. Oznacza to, że takie czasowniki jak np. die umierać lub arrive przyjechać, nie mogą występować w stronie biernej ponieważ nie mają dopełnienia. Spośród czasowników przechodnich można wyodrębnić grupę czasowników, które nie mogą być użyte w stronie biernej; są to czasowniki statyczne (stative verbs). Czasowniki statyczne odnoszą się do stanów i warunków, które są ze swej natury statyczne i niezmienne. Przykładowe czasowniki statyczne to: have mieć; posiadać, be być, belong należeć,lack nie mieć czegoś, resemble przypominać czy suit pasować.

Porównaj zdania poniżej.

They have a nice dog.
Mają fajnego psa.

Jednak poniższe zdanie jest już niepoprawne.

A nice dog is had by them.

Natalia resembles her grandmother in manner.
Natalia przypomina swoją babcię w sposobie bycia.

Zdanie poniższe jest już niepoprawne.

Her grandmother is resembled by Natalia in manner.

Istnieją również czasowniki, które mogą występować tylko w stronie biernej, są to np. be born urodzić się lub be reputed uchodzić za.
Poniżej przedstawiamy zdania z tymi czasownikami.

I was born in Cracow.
Urodziłam się w Krakowie.
Her mother bore her in Cracow.


Susan was reputed to be a perfect house wife.
Susan uchodziła za perfekcyjną pani domu.
They reputed Susan to be a perfect house wife.

B2

W stronie biernej nie mogą być również użyte czasowniki, po których występuje konstrukcja to + bezokolicznik, np.

I refuse to answer phone calls from your clients.
Odmawiam odbierania telefonów od Twoich klientów.

A nie: The phone calls from your clients are refused to answer.

B1

Poniżej w tabelce zamieszczono zarówno zdania w stronie czynnej jak i ich odpowiedniki w stronie biernej, w różnych czasach. Zdanie które posłuży nam za przykład to:

He writes a letter.

On pisze list.

strona czynna (active voice)

strona bierna (passive voice)

Present Simple

He writes a letter.

A letter is written.

Present Continuous

He is writing a letter.

A letter is being written.

Past Simple

He wrote a letter.

A letter was written.

Past Continuous

He was writing a letter.

A letter was being written.

Future Simple

He will write a letter.

A letter will be written.

Present Perfect

He has written a letter.

A letter has been written.

Past Perfect

He had written a letter.

A letter had been written.

Future Perfect

He will have written a letter.

A letter will have been written.

Present infinitive

He should write a letter.

A letter should be written.

Perfect infinitive

He should have written a letter.

A letter should have been written.

czasowniki –ing

He likes people writing letters.

He likes letters being written.

czasowniki perfektywne -ing

Having written a letter,…

A letter, having been written, …

Czasownik modalny + imiesłów bierny

He must write a letter.

A letter must be written.

Czasownik modalny + have + imiesłów bierny

He may have written a letter.

A letter may have been written.

Pytania i przeczenia w stronie biernej tworzy się jak zawsze operując pierwszym czasownikiem posiłkowym, np.

Przeczenie:

A letter is not/isn’t written.

List nie jest napisany.

A letter has not/ hasn’t been written.
List nie został napisany.

Pytanie:

Is a letter written?
Czy list jest napisany?

Has a letter been written?
Czy list był napisany?

B2

W nieformalnej angielszczyźnie zamiast czasownika be w stronie biernej można zastosować czasownik get. Używając tej konstrukcji często podkreśla się niespodziewane lub niezwykłe zdarzenia:

How did he get trapped in the lift?
Jak on został uwięziony w windzie?

I’m surprised my sister didn’t get offered a job.
Jestem zaskoczona, że mojej siostrze nie zaproponowano pracy.

The cat got run over (by a bus).
Kot został przejechany przez autobus.

Tom got caught (by the police).
Tom został złapany przez policję.

P.D.2010-09-26 00:40:37