W języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, rzeczowniki nie odmieniają się przez przypadki i najczęściej nie odmieniają się przez osoby. Jedyną pozostałością deklinacji jest forma dzierżawcza, która odpowiada na pytania Czyj? Czyja? Czyje? i tworzy się ją w liczbie pojedynczej przez dodanie litery s po apostrofie. W liczbie mnogiej natomiast, aby utworzyć formę dzierżawczą rzeczownika, dodaje się do niego sam apostrof.

That is my brother‘s car.
To samochód mojego brata.

Those are my brotherscars.
To samochody moich braci.


Uwaga! Rzeczowniki w liczbie mnogiej, które nie kończą się na s, mają formę dzierżawczą tworzoną w ten sam sposób co w przypadku rzeczowników w liczbie pojedynczej.

The women’s world is different from the men’s.
Świat kobiet jest inny od świata mężczyzn.
W języku angielskim występują dwie formy dzierżawcze. Jedną z nich jest tzw. dopełniacz saksoński, który tworzymy poprzez dodanie ‘s do rzeczownika, zaś drugą – konstrukcja z wykorzystaniem przyimka of, która tworzona jest przez dodanie of za rzeczownikiem. Obie z tych form dzierżawczych omawiamy szczegółowo poniżej:

a) dopełniacz saksoński (Saxon genivite):

He is John’s friend.
On jest kolegą Johna.


This is my sister‘s cat.
To kot mojej siostry.

Here is my daughter‘s husband.
Oto mąż mojej córki.

Where is the dog’s bone?
Gdzie jest kość psa?

Poland’s kings were the most stubborn ones.
Polscy królowie byli najbardziej uparci.Intel’s new processor uses the most advanced technology available.
Nowy procesor Intela wykorzystuje najbardziej zaawansowaną dostępną technologię.

Ferrari’s cars are very expensive.
Samochody Ferrari są bardzo drogie.


Tim’s brother
brat Tima – Tim ma brata

the dog’s bone
kość psa – pies ma kość

Joe’s decision
decyzja Joego – Joe podjął decyzję

Pratchett’s book
książka Pratchetta – Pratchett napisał książkę.


I’m at the doctor.
Jestem u lekarza.


the top of the mountain
czubek góry

the back of the house
tył domu

the bottom of the page
dół strony

the name of the movie
tytuł filmu


b) konstrukcja z wykorzystaniem przyimka of:

That’s a group of buildings.
To grupa budynków.


Użycie

Przykłady

z rzeczownikami abstrakcyjnymi takimi jakscienceoraz kiedy odnosimy się do obiektów nieożywionych

They say they’ve been studying the philosophy of science.
Oni mówią, że studiowali filozofię nauki.

We finished our trip at the peak of the mountain.
Zakończyliśmy naszą podróż na szczycie góry.

kiedy po rzeczowniku występuje wyrażenie czasownikowe lub część zdania, która go opisuje

The boys were pleased with the laughs of the women standing next to them.
Chłopcy byli zadowoleni ze śmiechu kobiet stojących obok nich.

kiedy odnosimy się do jakiejś konkretnej daty

He was beaten during the riots of 1992.
Został pobity podczas zamieszek w 1992.

z długimi i skomplikowanymi wyrażeniami, nawet, gdy odnosimy się do ludzi

The woman was sentenced to 25 years in prison for the murder of her husband.
Kobieta została skazana na 25 lat więzienia za zamordowanie swojego męża.

z określonymi zwrotami oraz tytułami np. ważnych osobistości

She’s the Queen of England.
Ona jest królową Anglii.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-10 17:14:54
Nowy komentarz