International English Language Testing System (IELTS) to standaryzowany, międzynarodowy test sprawdzający umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Obecnie, według danych szacunkowych, przeprowadza się 1,4 miliona testów rocznie, co daje egzaminowi IELTS mocną pozycję wśród innych systemów egzaminacyjnych i pozwala zakładać, iż utrzyma on swoją pozycję. Wyniki egzaminu IELTS honorowane są przez ok. 6 000 instytucji na całym świecie, z których ok. 2 000 to instytucje akademickie i oświatowe. Jest to także warunek konieczny do spełnienia dla tych, którzy chcieliby wyemigrować do Australii lub Kanady.

Istnieją dwie odmiany egzaminu IELTS:

Academic – tę odmianę egzaminu zaleca się tym kandydatom, którzy planują studiować za granicą lub uczyć się na anglojęzycznym uniwersytecie lub w innej placówce szkolnictwa wyższego. Spora liczba zagranicznych placówek oświatowych oferujących studia magisterskie lub doktoranckie honoruje właśnie certyfikaty IELTS Academic. Tę odmianę poleca się również specjalistom (np. lekarzom) planującym kontynuować edukację poza granicami kraju lub chcącym podjąć praktykę w krajach anglojęzycznych.

General Training – ta odmiana egzaminu jest dla tych kandydatów, którzy planują wyjechać do kraju anglojęzycznego (Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii itd.) na dłuższy czas w celu osiedlenia, zdobycia doświadczenia w pracy czy nauki w placówkach oświatowych oferujących wszystkie poziomy wykształcenia poniżej wyższego.

Wersje Academic i General Training łączy ten sam egzamin ustny i część testująca rozumienie ze słuchu, jednak dzieli je część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu. Ogólnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że te właśnie komponenty (czytanie ze zrozumieniem i pisanie) są trudniejsze w wersji Academic, z powodu wyższych wymagań dotyczących poziomu intelektualnego stawianych osobom aspirującym do studiowania na zagranicznych uczelniach.

Podobnie do egzaminu TOEFL nie istnieje żaden próg, którym można by jednoznacznie określić trudność egzaminu IELTS, przynajmniej według skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy. Powodem jest to, że IELTS to również egzamin mający na celu zdiagnozowanie faktycznego stanu opanowania języka. Niemniej jednak, większość instytucji honorujących certyfikat zdania egzaminu IELTS
wymaga uzyskania przez kandydatów określonego pułapu punktowego. Decydując się na podejście do egzaminu warto wiedzieć w jakim celu planujemy wykorzystać jego wynik.


Przywileje wynikające z posiadania certyfikatu IELTS:

 • egzamin IELTS odbywa się znacznie częściej niż inne egzaminy, co czyni go znacznie łatwiej dostępnym i wygodnym,
 • z uwagi na swój międzynarodowy charakter nie skupia się na jednej odmianie języka angielskiego, lecz zapewnia całe spektrum akcentów i dialektów (daje się to zaobserwować szczególnie podczas komponentu testującego rozumienie ze słuchu),
 • egzamin IELTS, ze względu na swój stricte diagnostyczny charakter, nie może zostać „oblany” – można jedynie osiągnąć niski pułap punktowy,
 • osiągnięcie odpowiednio wysokiej punktacji na egzaminie otwiera drzwi na zagraniczne uczelnie i jest cenione w środowisku akademickim.

Warto podkreślić, że wyniki egzaminu IELTS – podobnie do wyników egzaminu TOEFL, są ważne przez 2 lata od momentu zdania egzaminu. Po upływie tego czasu wynik ulega przedawnieniu i organizacje odpowiedzialne za wydanie certyfikatu nie potwierdzają ich prawdziwości. Chcąc zatem posługiwać się wynikami po upływie dwóch lat należy udokumentować fakt, iż poziom języka na przestrzeni tego czasu nie uległ pogorszeniu lub podejść do egzaminu ponownie.


Części składowe egzaminu IELTS

Egzamin IELTS składa się z czterech komponentów: rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Trzy pierwsze komponenty egzaminu zdawane są tego samego dnia i to bez przerw między nimi, natomiast czwarty – do siedmiu dni przed lub po dniu, w którym zdawane są pozostałe.

Listening(pol. słuchanie)
Ten komponent trwa 30 minut (oraz dodatkowe 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę) i zawiera 40 pytań o zróżnicowanym charakterze. Mogą to być testy wielokrotnego wyboru, zadania polegające na uzupełnianiu luk, diagramów, planów, formularzy itp., pytania wymagające krótkich odpowiedzi itd. Pytania są podzielone na 4 sekcje, z których każdej odpowiada osobne nagranie:

 • Sekcja 1 – jest to rozmowa pomiędzy dwojgiem ludzi w sytuacji z życia codziennego (np. rozmowa w spółdzielni mieszkaniowej).
 • Sekcja 2 – jest to monolog w sytuacji z życia codziennego (np. ogłoszenie dotyczące zakwaterowania podczas konferencji).
 • Sekcja 3 – jest to rozmowa pomiędzy kilkoma osobami (maksymalnie czterema) dotycząca tematyki szkolnej lub akademickiej (np. grupa studentów planująca przeprowadzenie badań).
 • Sekcja 4 – jest to monolog związany z tematyką akademicką (np. wykład uniwersytecki)

Należy wspomnieć, że zdający słuchają nagrań tylko raz i nie przysługuje im prawo do wysłuchania ich po raz kolejny. Ponadto, nagrania są przygotowywane przy współpracy z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego z różnych stron świata, nierzadko zatem zdający mają okazję usłyszeć nie tylko obywateli Wielkiej Brytanii, ale także Amerykanów, Australijczyków czy Nowozelandczyków.

Reading(pol. rozumienie tekstu czytanego)
Ten komponent trwa 60 minut i nie posiada marginesu na przeniesienie odpowiedzi na kartę, w związku z czym zdający jest zmuszony tak rozplanować swój czas, aby zdążyć w ciągu godziny przeczytać teksty, udzielić odpowiedzi i nanieść je na kartę. Niezależnie od odmiany egzaminu (Academic lub General Training), komponent testujący rozumienie tekstu czytanego podzielony jest na trzy sekcje o łącznej długości 2150-2750 słów.

Academic – każda sekcja zawiera jeden długi tekst. Teksty użyte podczas egzaminu to autentyczne materiały pochodzące z książek, dzienników, magazynów i gazet. Traktują one luźno i ogólnie o tematach akademickich, ponieważ zostały przeznaczone dla odbiorców niepowiązanych z tym środowiskiem. Teksty są odpowiednie i przystępne dla kandydatów aspirujących do podjęcia studiów za granicą. Charakter tekstów może być opisowy i rzeczowy lub dygresyjny i analityczny. Teksty mogą zawierać także treści niewerbalne, takie jak diagramy czy ilustracje. W przypadku gdy teksty zawierają słownictwo specjalistyczne, arkusz zawiera prosty słowniczek.

General Training – sekcja pierwsza zawiera dwa lub trzy niedługie teksty, z których jeden może składać się z 6-8 krótkich tekstów, które łączy wspólny temat (np. reklamy hoteli). Tematy dotyczą życia codziennego w kraju anglojęzycznym. Sekcja druga zawiera dwa niedługie teksty skupiające się na kwestiach związanych z pracą (np. staranie się o pracę, szkolenia w miejscu pracy). Sekcja trzecia zawiera jeden dłuższy, bardziej złożony tekst na jeden z tematów ogólnych. Teksty użyte podczas egzaminu to autentyczne materiały pochodzące z książek, dzienników, broszur informacyjnych, reklam, dokumentów biurowych, magazynów i gazet.

Writing(pol. pisanie)
Ten komponent trwa 60 minut i jest podzielony na dwie sekcje. Komponent pisania jest oceniany tylko przez egzaminatorów IELTS z odpowiednimi uprawnieniami według czterech kryteriów IELTS dotyczących pisania: wywiązanie się z zadania, spójność, bogactwo językowe i użycie struktur gramatycznych. Obie wersje łączy to, że wynik osiągnięty w zadaniu drugim ma dwukrotnie większe znaczenie niż wynik osiągnięty w zadaniu pierwszym. W obu wersjach sprawdza się zdolność kandydatów do udzielenia pisemnej odpowiedzi stosownej pod względem treści, struktury oraz zakresu słownictwa i gramatyki.

Academic
– W zadaniu pierwszym kandydatom przedstawiona jest tabelka, wykres lub diagram, zaś ich zadaniem jest opisać, podsumować lub wyjaśnić znaczenie danych własnymi słowami. W tym zadaniu oceniana jest zdolność kandydatów do nadawania danym struktury, prezentowania i (niekiedy) porównywania. Testowana jest również umiejętność opisania procesu / procedury, przedmiotu, zdarzenia / sekwencji zdarzeń lub wyjaśnienia, jak coś działa.
– Zadanie drugie polega na napisaniu pracy będącej odpowiedzią na przedstawiony punkt widzenia, argument lub problem. To zadanie – w zależności od treści polecenia – sprawdza umiejętność kandydatów w przedstawianiu rozwiązań danych problemów, motywowania opinii, porównywania opinii i wniosków lub kwestionowania opinii i argumentów.
Poruszone problemy mają charakter ogólny, są odpowiednie i przystępne dla kandydatów aspirujących do podjęcia studiów za granicą. Obie prace powinny być napisane w stylu formalnym, czyli bez wykorzystania skrótów i kolokwializmów.

General Training
– W zadaniu pierwszym, kandydatom przedstawiony jest zarys danej sytuacji, zaś ich zadanie polega na napisaniu listu z prośbą o informacje lub wyjaśnieniem sytuacji. List ów może być prywatny, na wpół formalny lub formalny. W tym zadaniu – w zależności od treści polecenia – oceniana jest zdolność kandydatów do nawiązania prywatnej korespondencji w celu uzyskania lub udzielenia informacji ogólnych; sprawdzana jest także umiejętność wyrażania potrzeb, upodobań i uprzedzeń oraz prezentowania opinii.
– Zadanie drugie polega na napisaniu pracy będącej odpowiedzią na przedstawiony punkt widzenia, argument lub problem. To zadanie – w zależności od treści polecenia – sprawdza umiejętność kandydatów w przedstawianiu rozwiązań danych problemów, przedstawiania i motywowania opinii, porównywania opinii i wniosków lub kwestionowania opinii i argumentów. Praca może być napisana w stylu nieco mniej formalnym, niż ta w wersji Academic. Tematy dotyczą głównie zjawisk powszechnych.

Speaking(pol. mówienie)
Komponent egzaminu sprawdzający umiejętność komunikacji ustnej w języku angielskim to trzyczęściowa rozmowa z egzaminatorem. Ten komponent trwa 11-14 minut i, co ważne, jest nagrywany.

 • Wstęp / Wywiad – ta sekcja trwa 4-5 minut. Egzaminator przedstawia się i prosi kandydata o przedstawienie się i potwierdzenie swojej tożsamości. Następnie egzaminator zadaje serię pytań o charakterze ogólnym na tematy bliskie kandydatowi (np. dom, rodzina, praca, nauka, zainteresowania).
 • Tura Indywidualna – ta sekcja trwa 3-4 minuty. Egzaminator daje kandydatowi kartę zadań zawierającą temat oraz podpowiedzi. Ich zadaniem jest wspomóc kandydata w udzieleniu odpowiedzi. Kandydat otrzymuje kartkę i ołówek i ma jedną minutę na przygotowanie, po czym omawia temat przez ok. dwie minuty. Po tym czasie egzaminator zadaje mu jedno lub dwa pytania dotyczące tematu.
 • Rozmowa – ta sekcja trwa 4-5 minut. W czasie jej trwania egzaminator zadaje dalsze pytania dotyczące tematu z poprzedniej sekcji. Te pytania mają na celu umożliwienie kandydatowi omówienie bardziej abstrakcyjnych kwestii i aspektów tematu.

Ten komponent egzaminu sprawdza całe spektrum umiejętności związanych z mówieniem po angielsku, od zdolności prezentowania opinii i przekazywania informacji dotyczących życia codziennego przez udzielanie odpowiedzi na szereg pytań. Sprawdzana jest także umiejętność budowania dłuższej, logicznej wypowiedzi na dany temat z wykorzystaniem odpowiedniego słownictwa i struktur gramatycznych.

Zdający jest oceniany w oparciu o cztery kryteria przez wykwalifikowanych egzaminatorów IELTS. Kryteria obejmują: płynność / spójność, bogactwo językowe, zakres gramatyczny oraz wymowę.


Ocenianie egzaminu IELTS

Zdający egzamin IELTS jest oceniany na dziewięciostopniowej skali, zwanej IELTS Band Score. Poniższa tabela przedstawia kolejne stopnie oraz ich znaczenie, zaś pod nią zamieszczony jest nieco dokładniejszy opis poszczególnych stopni.

Stopień

Znaczenie w języku angielskim

9

Expert user

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermittent user

1

Non user

0

Did not attempt the test

 • 9 Expert user – ta ocena oznacza, że zdający opanował język angielski na poziomie wykształconych, rodzimych użytkowników języka angielskiego. Innymi słowy, zdający w pełni opanował język i operuje nim płynnie, zaś zrozumienie języka w jakiejkolwiek formie nie stanowi dla niego żadnego problemu.
 • 8 Very good user – ta ocena świadczy, iż zdający w pełni opanował język i swobodnie się nim posługuje, zaś pomyłki popełnia bardzo sporadycznie i jest w stanie sam się poprawić. Zdający może mieć problemy ze zrozumieniem języka tylko w niecodziennych i obcych mu sytuacjach. Bardzo dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi strukturami językowymi, rozumie szczegółową i skomplikowaną argumentację oraz rozumowanie w języku angielskim.
 • 7 Good user – ta ocena oznacza, że zdający dobrze opanował język i w miarę swobodnie się nim posługuje. Okazjonalnie zdarza mu się popełniać błędy lub używać niepoprawnych struktur językowych. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi strukturami językowymi i rozumie szczegółową argumentację oraz rozumowanie w języku angielskim.
 • 6 Competent user – ta ocena oznacza, że zdający opanował język w stopniu pozwalającym mu na efektywną komunikację, pomimo pewnych braków i zdarzających się pomyłek. Potrafi używać dość złożonych struktur językowych, zwłaszcza w sytuacjach, które są mu znane.
 • 5 Modest user – ta ocena oznacza, że zdający częściowo opanował język i radzi sobie w większości sytuacji, jednak popełnia sporo błędów. Z reguły radzi sobie w komunikacji w znanych mu sytuacjach.
 • 4 Limited user – ta ocena oznacza, że poziom języka zdającego pozwala mu na komunikację jedynie w znanych mu sytuacjach. Ma ciągłe problemy z użyciem złożonych i skomplikowanych struktur gramatycznych i słownictwa.
 • 3 Very limited user – ta ocena oznacza, że zdający potrafi przekazać i zrozumieć jedynie informację na podstawowym poziomie i tylko w sytuacjach, które zna bardzo dobrze.
 • 2 Intermittent user – ta ocena świadczy o tym, że zaistnienie jakiejkolwiek rzeczywistej komunikacji pomiędzy anglojęzycznym światem a zdającym nie jest możliwe. Jedyne, co umożliwia ten poziom znajomości języka, to wymiana szczątkowych informacji przy użyciu pojedynczych słów lub bardzo ograniczonych formułek.
 • 1 Non user – ta ocena oznacza, że zdający nie posiada umiejętności posługiwania się językiem, poza kilkoma pojedynczymi słowami.
 • 0 Did not attempt the test – ta ocena oznacza, że zdający nie zapewnił egzaminatorom wystarczającej ilości informacji potrzebnej do ocenienia jego poziomu.

Instytucje organizujące egzamin IELTS zakładają również użycie połówek punktów, jeśli dziewięciostopniowa skala ocen nie jest w stanie precyzyjnie oddać poziomu umiejętności językowych kandydatów.

Jeśli chodzi o minimalne wyniki wymagane do bycia przyjętym na uczelnię wyższą w Stanach Zjednoczonych, najwyższym jest ten wymagany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) – aby ubiegać się o miejsce na tej uczelni, zagraniczni kandydaci potrzebują minimalnego wyniku 8.5 IELTS. Średni minimalny wynik wśród reszty uczelni oscyluje pomiędzy 6.0-7.0 IELTS. W Wielkiej Brytanii sprawa wygląda podobnie – większość uczelni wymaga od kandydatów wyniku pomiędzy 5.5 IELTS (Uniwersytet w Essex) a 7.0 IELTS (Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet w Edynburgu i Uniwersytet w Oksfordzie).

Terminy i miejsca odbywania się egzaminu IELTS

Egzaminy IELTS odbywają się z dużą częstotliwością (do czterech razy w miesiącu) w oddziałach British Council wWarszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w szkole językowej Bell w Szczecinie. Aby przystąpić do egzaminu należy wpisać się na listę kandydatów w internetowym systemie, dostarczyć aktualne, kolorowe zdjęcie do oddziału British Council w Warszawie lub Krakowie oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.

Koszt egzaminu IELTS

Koszt egzaminu w roku 2010 wynosił 600 zł.
Rafał BielecKomentarze:02010-08-19 10:03:09
Nowy komentarz