Jeżeli ktoś zrobił coś jako pierwszy, powiemy, że He did it first. Musicie jednak wiedzieć, że istnieje również zwrot at first, który nie oznacza tego samego co first. Dowiedzcie się zatem, jaka jest między nimi różnica.

Słowa first używa się, aby wskazać na akcję (sytuację), która wydarzyła się jako pierwsza, którą ktoś podjął (wykonał) jako pierwszy lub która wydarzyła się najpierw, np.

He saw her first and smiled.
Zobaczył ją (jako) pierwszy i uśmiechnął się.

First, I would like to talk about poverty.
Najpierw chciałbym omówić kwestię ubóstwa.


Kiedy istotne jest jednak ukazanie różnicy pomiędzy jedną a drugą czynnością (sytuacją), która miała bądź będzie miała miejsce dopiero w przyszłości, zamiast first zasadne jest użycie wyrażenia at first. Po at first często występuje spójnik but.

If at first you don’t succeed, try again.
Jeśli za pierwszym razem nie uda się tobie, próbuj ponownie.

The band was terrible at first, but they developed over the years.
Początkowo zespół był okropny, ale rozwinął się na przestrzeni lat.

Jacek WoźniakKomentarze:02011-06-08 12:00:18
Nowy komentarz