Key English Test (KET) jest egzaminem organizowanym przez Uniwersytet Cambridge, testującym umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach na podstawowym poziomie.

Istnieją dwie odmiany tego egzaminu: KET oraz KET for Schools. Obydwie odmiany mają ten sam format i identyczny poziom arkuszy z pytaniami. Jedyną różnicą jest to, że treść i wybór tematów w KET for Schools zostały dobrane w taki sposób, aby trafiać szczególnie w zainteresowania młodych ludzi.

Egzamin KET sprawdza umiejętności językowe na poziomie A2 (według skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy). Na tym poziomie, od użytkownika języka oczekuje się, że będzie potrafił:

 • przedstawić się i udzielić informacji na swój temat,
 • zrozumieć i używać codziennych zwrotów oraz powszechnie stosowanych wyrażeń na podstawowym poziomie,
 • porozumieć się z rodzimymi użytkownikami języka, pod warunkiem że mówią powoli i wyraźnie.

Nauczenie powyższych umiejętności zakłada kurs przygotowujący do egzaminu KET.

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu KET:

 • Certyfikat KET jest ważny przez całe życie i nie ma potrzeby powtarzania go,
 • Certyfikat KET jest szczegółowym raportem dotyczącym efektów pracy kandydata, dlatego jest to dobry sposób na dokonanie analizy i oceny własnego postępu,
 • Pomimo faktu, że KET jest jednym z podstawowych egzaminów, to jest to dobry sposób na zapoznanie się z formą egzaminów organizowanych przez Uniwersytet Cambridge na wypadek chęci zdania trudniejszych egzaminów w przyszłości,
 • Umiejętności nabyte podczas nauki mogą okazać się przydatne w życiu.

Części składowe egzaminu KET

Egzamin KET składa się z części pisemnej (test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, test sprawdzający rozumienie ze słuchu, pisanie) oraz ustnej (wypowiedź ustna).

 • Reading & Writing (pol. czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie)

  Ta część trwa 70 minut i wymaga zrozumienia prostych źródeł informacji, takich jak: znaki, ulotki, gazety i magazyny. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest sprawdzana przy użyciu takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań czy zadania typu „prawda / fałsz”. W skład sekcji poświęconej pisaniu wchodzą polecenia typu: uzupełnianie luk w nieskomplikowanych zdaniach, kompletowanie formularzy oraz napisanie krótkiego tekstu na ok. 25 słów. Cały komponent składa się z 9 części / zadań, które łącznie zawierają 56 pytań.

 • Listening(pol. rozumienie ze słuchu)

  Ta część trwa 30 minut i wymaga zrozumienia ogłoszeń i innych źródeł informacji przekazywanych ustnie w odpowiednio wolnym tempie. Zadania w tej sekcji to testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu. Cały komponent składa się z 5 części / zadań, łącznie zawierających 25 pytań.

 • Speaking (pol. mówienie)

  Ta część trwa 10 minut i wymaga od kandydatów udowodnienia, że są w stanie wziąć udział w rozmowie poprzez zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi na nie. W jednym egzaminie ustnym biorą z reguły udział dwaj kandydaci. Podczas pierwszej, sześciominutowej części egzaminu, zdający rozmawiają z egzaminatorem, podczas drugiej, trzy-, czterominutowej części – ze sobą. Cały komponent składa się z 2 części / zadań.

Rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedź pisemna razem wzięte decydują w 50% o ocenie, natomiast rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna – w 25% każde z nich.

Ocenianie egzaminu KET:

Zdający otrzymuje jedną z czterech ocen:
 • Pass with Merit („Zdany z Wyróżnieniem”) – ta ocena, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością języka na wymaganym poziomie i posługuje się nim swobodnie.
 • Pass („Zdany”) – ta ocena oznacza, że kandydat posiada wystarczające umiejętności językowe na wymaganym poziomie, a poziom, na którym posługuje się językiem, jest zadowalający.
 • Narrow Fail („Nieznacznie Chybiony”) – ta ocena, chociaż negatywna, implikuje, iż egzamin jest niezdany, oznacza także, że kandydatowi zabrakło naprawdę niewiele punktów, aby zdać egzamin.
 • Fail („Niezdany”) – ta ocena jednoznacznie implikuje, iż kandydat ma jeszcze zbyt duże braki, aby poziom jego umiejętności językowych można było określić mianem „zadowalającego”.

Co ważne, karty egzaminacyjne nie są sprawdzane w centrach egzaminacyjnych, lecz wysyłane do Centrum Egzaminacyjnego Cambridge ESOL w celu sprawdzenia i ocenienia, a potem odsyłane z powrotem do centrów celem podania wyników do wiadomości zainteresowanych. Komponent sprawdzający umiejętność mówienia jest przeprowadzany i oceniany przez komisję składającą się z wykwalifikowanych egzaminatorów.

Kandydaci mogą zapoznać się z wynikami egzaminu poprzez witrynę internetową Cambridge ESOL. Wszyscy kandydaci otrzymują raport, dokładnie informujący, jakie rezultaty osiągnęli w każdym z komponentów egzaminu.

Tabela 1. Wymagania punktowe na oceny egzaminu KET

OcenaWymagana liczba punktów
Oceny pozytywnePass with Merit
Pass
85% i wyżej
od 70% do 84%
Oceny negatywneNarrow Fail
Fail
od 65% do 69%
64% i poniżej

Terminy i miejsca odbywania się egzaminu KET

Egzaminy KET w Polsce odbywają się w dwóch sesjach: letniej (maj) i zimowej (listopad). Aby przystąpić do egzaminu (w jednym z dwudziestu miast w Polsce, w którym mieści się placówka współpracująca z British Council), należy wpisać się na listę kandydatów w internetowym systemie British Council EntryNet oraz wnieść opłatę egzaminacyjną, której wysokość wzrasta o 100 zł w przypadku późnego zgłoszenia.

Koszt egzaminu w roku 2010 wynosił 250 zł (wersja papierowa) lub 220 zł (wersja elektroniczna).

P.D.2010-08-11 21:06:27