Serwis Langloo wraz z Partnerami konkursu ma przyjemność zaprosić Was do udziału w zabawie językowej. Ponieważ matury już za pasem, a język angielski jest jednym z obowiązujących przedmiotów na maturze, mamy nadzieję, ze nagrody, które macie okazję wygrać w tym konkursie, posłużą Wam w lepszym opanowaniu materiału i zdobyciu lepszych ocen. Czego serdecznie wszystkim maturzystom życzymy!

Odpowiedz na 20 prostych pytań i wygraj nagrody!

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 20 pytań. Pierwsze pięć osób wygrywa zestawy podręczników do nauki języka angielskiego wydawnicwa Express Publishing. Kolejna piątka otrzyma zestawy fiszek wydawnictwa Cztery Głowy i zestaw podręczników wydanwictwa Lingo.

Założenia konkursu
Aby wziąć udział w konkursie musisz najpierw zarejestrować się w naszym serwisie. To ważne, ponieważ przysyłając zgłoszenie, będziesz musiał podać swój nick. Każde zgłoszenie będzie przez nas sprawdzone. Jeśli dany nick nie istnieje w bazie, zgłoszenie zostanie odrzucone i nie będzie brane pod uwagę podczas przyznawania nagrody. Rejestrując się, pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pól – dzięki temu będziemy wiedzili, na jaki adres mamy przysłać ewentualną nagrodę 🙂

Konkurs trwa w dniach 28 lutego 14 marca 2011 włącznie. W tym czasie należy na adres [email protected] przysłać wiadomość, w treści której podacie swój nick, rozwiązanie zadania konkursowego oraz klauzulę: “Zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki”. Uważajcie, ponieważ zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę. Listę z wynikami konkursu ogłosimy do 21 marca 2011r. włącznie.

I pamiętaj! Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z regulaminem!

Zadanie konkursowe
A teraz ta najprzyjemniejsza część 🙂 Poniżej znajduje się 20 pytań konkursowych – odpowiedzi przysyłacie mailem na adres podany w założeniach konkursu.

1. Where is the oldest university in Britain?
2. Where did The Beatles come from?
3.What was the purpose of the Tower of London?
4. What is the name of Prince William’s fiancee?
5. Who composed the song “England’s rose”?
6. What was the former name of New York?
7. How many stars there are on the USA flag?
8. What does Black Thursday mean?
9. When did Apollo 11 land the first humans on the moon?
10. What is the traditional Halloween saying?
11. I’m sorry for being late. I’ve ……… my bus. (miss, late)
12. My mother doesn’t like ……………..to work. (drive, go)
13. Where’s Helen? She is ……………..her bike. (ride)
14. I bought some great……………….while I was on holidays. (memories/members/monuments/souvenirs)
15. My parents are very rich. That’s…………………..Mercedes. (their/theirs/they/them)
16. Can you……………… me a favor? (make/do/give/land)
17. I………………………go to school by bus but now I walk. (use to)
18. I won’t to do it……………………………. you help me. (as soon as/although/or/unless)
19. Martin asked me if I could …………… ….him some money. (lend, borrow)
20. If you don’t feel well just ………………….down and rest for a while. (lay, put, lie)

Zdjęcia nagród
Zestaw fiszek do nauki języka angielskiego ufundowane przez wydawnictwo Cztery Głowy.Nagrody ufundowane przez wydawnictwo Express Publishing.

Nagrody ufundowane przez wydawnictwo Lingo.Regulamin konkursu Test z języka angielskiego

1. Organizatorem Konkursu pt. “Test z języka angielskiego” jest Langloo.com S.A. ul. Fosa 31, Warszawa, zwany dalej “Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.langloo.com, zwanym dalej Serwisem. Czas trwania konkursu: 28 lutego – 14 marca 2011 r. Konkurs zostanie przeprowadzony na warunkach i zasadach określonych Regulaminem konkursu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 28 lutego – 14 marca 2011r. nadesłać zgłoszenie konkursowe na adres [email protected] Zgłoszenie konkursowe będzie ważne po spełnieniu następujących warunków: tytuł zgłoszenia: Konkurs Test z języka angielskiego, w zgłoszeniu należy podać nick uczestnika (osoby nie posiadające nicka powinny wcześniej zarejestrować się w serwisie Langloo.com), rozwiązanie zadania konkursowego oraz klauzulę: „Zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki”.

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Nadesłane prace konkursowe są ostateczne i nie podlegają późniejszym zmianom.

3. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie uzyskanej sumy punktów za wykonanie zadania konkursowego podczas publikacji wyników konkursu.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Za zadanie konkursowe można uzyskać maksymalnie 20 punktów, za każdą poprawą odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Liczy się również czas nadesłania rozwiązania.

2. W przypadku, gdy żaden z Uczestników nie uzyska maksymalnej ilości punktów, pod uwagę będzie brany najwyższy wynik ze wszystkich nadesłanych prac.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursowej do dnia 21 marca 2011 włącznie.

4. Organizator, po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie konkursowej, skontaktuje się ze zwycięzcami mailowo na adres mailowy, na który zostało zarejestrowane przed przystąpieniem do konkursu konto w serwisie Langloo.com

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są dwa zestawy. W skład pierwszego wchodzi 8 podręczników do nauki języka angielskiego wydawnictwa Express Publishing. W skład drugiego zestawu wchodzi komplet fiszek do nauki języka angielskiego wydawnictwa Cztery Głowy oraz komplet podręczników do nauki języka angielskiego wydawnictwa Lingo.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie e-maila na adres podany podczas rejestracji.

3. Nagrody zostaną rozesłane Uczestnikom przez Organizatora po wcześniejszym kontakcie mailowym.

4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu e-mail przy rejestracji najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu.

5. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. Na jeden adres zostanie wysłana tylko jedna nagroda.

6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 12 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa. Nagrody nieodebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Langloo.com S.A., ul. Fosa 31, 02-972 Warszawa, z dopiskiem “Konkurs Dopasuj przeciwieństwo” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Langloo.com

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora