Konstrukcji:there is/are używa się:

do wyrażenia, że dany przedmiot znajduje się w określonym miejscu, np.

There is a book on the table. Książka leży na stole.

A2

do wyrażenia, że dane wydarzenie będzie miało miejsce w określonym czasie, np.

There will be a business meeting in two weeks.
Za dwa tygodnie odbędzie się spotkanie biznesowe.

B1

jako pusty podmiot + is/are w celu wprowadzenia nowej informacji lub aby powiedzieć, że coś istnieje albo ma miejsce, np.

Is a restaurant situated near here? -> Is there a restaurant near here?
Czy w tej okolicy jest jakaś restauracja?

If you‘re looking for a cinema, there are two just round the corner.
Jeśli szukasz kina, to tuż za rogiem są dwa.

do opisu charakteru miejsca, opowiadając historię albo żart, np.

And there was the most charming little cafe just near the river…
I tuż obok rzeki była najurokliwsza mała kawiarnia…

A1

There zajmuje miejsce podmiotu tak, aby element który mógłby stanowić podmiot, zajął w zdaniu miejsce po orzeczeniu, np.

(1) There is a wallet in her bag. Portfel jest w jej torebce.

(2) A wallet is in her bag. Portfel jest w jej torebce.

W zdaniu (1) there pełni funkcję podmiotu gramatycznego, chociaż tak naprawdę główną rolę w zdaniu odgrywa rzeczownik awallet.

B2

Istnieje zasada, że zdania z there is/are powinny zawierać nieokreślone frazy rzeczownikowe. Oznacza to, że zdanie: There’s the money on the kitchen table było by niepoprawne. Istnieje jednak kilka wyjątków:

a) kiedy określona fraza czasownikowa wprowadza nową informację, odpowiadając na pytanie, np.

‘Has mum left any cash?’ ‘There’s the money on the kitchen table.’
„Czy mama zostawiła jakąś gotówkę?” „Pieniądze są na stole kuchennym”.

b) obecność przedimka określonego the możliwa jest również w zdaniu, w którym przymiotnik jest odmieniony w stopniu najwyższym (superlative), np.

There’s the most beautiful girl I’ve ever seen.
To jest najpiękniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek widziałem.

Zdania z there is/are nie brzmią do końca poprawnie, kiedy czasownik be jest częścią konstrukcji z czasownikiem posiłkowym, np.

There is a friend going to help me with my homework.

A friend is going to help me with my homework.
Kolega pomoże mi w moim zadaniu domowym.

Frazy rzeczownikowe ze znaczeniem all wszyscy i every każdy nie występują często jako podmiot w zdaniach z there is/are. Ich użycie dopuszcza się jedynie w odpowiedzi na pytania, np.

What is there to be worried about?’ ‘There’s everything to be worried about!’
„O co się martwić?” „O wszystko!”

Formy negatywne są jak najbardziej dopuszczalne i poprawne, np.

There’s nothing to be afraid of.
Nie ma czego się obawiać.

Konstrukcji: there is/are nie można użyć, gdy mowa o stałych cechach, przypadłościach, np.

There are many girls tall.
Jest dużo wysokich dziewczyn.

There are many girls ill.
Jest dużo chorych dziewczyn.

Gdy mowa o przedmiotach, można użyć konstrukcji: there is/are lub: podmiot + orzeczenie; obie formy są poprawne, np.

There is the hardback of ‘Pride and Prejudice’ in my bag.
„Duma i uprzedzenie” w twardej oprawie jest w mojej torbie.

The hardback of „Pride and Prejudice” is in my bag.
„Duma i uprzedzenie” w twardej oprawie jest w mojej torbie.

Gdy mowa o jednostkach abstrakcyjnych, można użyć jedynie konstrukcji: there is/are, np.

There was certainty in Kate’s eyes.
W oczach Kate była pewność.

Certainty was in Kate’s eyes.

C1

There is/are może służyć również jako forma przypomnienia tego, co już wcześniej zostało wspomniane bądź tego, co jest już znane rozmówcy, np.

‘I have no idea what to wear for Jessie’s wedding!’ ‘There’sthis yellow dress with little forget-me-nots.’
„Nie mam pojęcia w co się ubrać na ślub Jessiego!” „A ta żółta sukienka z małymi niezapominajkami?”
P.D.Komentarze:02010-10-19 18:14:27
Nowy komentarz

Użycie czasownika be po there

Po there używa się wszystkich form czasownika be, a także czasowników modalnych.
P.D. Poziom: A2,B2,C1 Komentarze:02010-10-19 18:28

There is/are i przymiotniki

Przy konstrukcji there is/are używa się przymiotników, które odnoszą się do tymczasowych stanów.
P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-10-19 18:53

Słowa i wyrażenia po there + be

Zestawienie słów i wyrażeń po there + be.
P.D. Poziom: A2,B2,C1 Komentarze:02010-10-19 19:12

Pominięcie there

Dopuszcza się pominięcie there na początku zdania.
P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-10-19 19:15